محفل توزیع جواز فعالیت برای موسسات جدید التاسیس داخلی و خارجی

19 سنبله 1396

طی یک محفل به تعداد 41 جواز فعالیت موسسات غیر دولتی داخلی و تعداد ۱ جواز فعالیت موسسه خارجی به مسولین موسسات متذکره رسمآ‌ تسلیم داده شد.
در ابتدا احمد ریاض صدیقی ریس انسجام موسسات غیر دولتی پيرامون وظایف و مسولیت های موسسین موسسات صحبت نموده و روی نقش بارز موسسات غیر دولتی در انکشاف کشور و مدد رسانی برای مردم بی بضاعت بحث نمودن.

پرزنتیشن که فشرده از قانون موسسات غیر دولتی تهیه و ترتیب گردیده بود نیز برای اشتراک کننده گان ارایه گردید. قابل تذکر است که تدویر همچون محافل باعث فهم بیشتر و بهتر موسسات جدیدالتاسیس به نحوه یی اجرای وظایف و مسولیت های شان در قبال قوانین نافذه میگردد.


certificate disturibation

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.