رهنمود ثبت مؤسسات غیردولتی (NGOs)

مطابق قانون موءسسات، موءسسات غیردولتی را واضح تعریف نموده که شامل موءسسات داخلی وخارجی میگردد.

مؤسسه داخلی: عبارت ازمؤسسۀ غیر دولتی داخلی بوده که به منظور پیشبرد هدف یا اهداف معین تشکیل میگردد.
 مؤسسه خارجی: عبارت از تشکیل غیردولتی بوده که درخارج افغانستان مطابق قانون دول خارجی تأسیس گردیده وشرایط قانون موءسسات رادرافغانستان بپذیرد.

قابل ذکر است که رهنمود هذا الی اصلاحات وتعدیلات قانون انجوهادرنظرگرفته شده است هرلحظه ممکن است تنفیذقوانین جدید وتعدیلات درقانون انجوها بالای این رهنمود تاثیرگذار باشد.

شرایط تأسیس مؤسسات غیردولتی:
یک موسسه غیردولتی زمانی تأسیس شده میتواند که موسسین آن درخواستی را عنوانی وزارت اقتصاد ارایه نموده وبعداًاسناد مورد ضرورت واساسنامه خویش را تکمیل نموده حداقل دوشخص باید به صفت موسسین یک موسسه معرفی شده باشد وآدرس مشخص درافغانستان داشته باشند.
ریس جمهور، معاونین وی، معینان، اعضای لوی حارانوالی روسای کمیسیون های مستقل، روسای ادارات دولتی، روسای احزاب سیاسی حق ندارند موسسه  غیردولتی تاسیس نمایند.

فورم درخواست ثبت :
درقدم نخست درخواست دهنده گان یا علاقمندان تأسیس موءسسه داخلی ویاخارجی نام مکمل ومخفف آن که با نام های موسسات ثبت شده ومنحل  شده مشابهت نداشته باشند انتخاب نمایند.
فورم درخواست چاپی را از این سایت داونلودنموده و یا هم از مدیریت ثبت وراجستر انجوهای داخلی وخارجی اخذ نمایند. نام مکمل، مخفف، آدرس واهداف موسسه خویش را تحریر وامضأ نموده و حکم مقام وزارت مبنی برثبت موءسسه را اخذ نماید.

اسناد ضروری برای ثبت موءسسه:
ورقه درخواستی ثبت عنوانی وزارت اقتصاد غرض ثبت وراجسترموسسه.                                                 
فورم معیاری ثبت که ازطرف وزارت داده میشود میتوان از طریق این سایت در بخش فورم ها نیز بدست اورد، فورم مذکوربه صورت مکمل خانه پری و ارایه شود.
اساسنامه مطابق ماده(14) قانون انجوها ترتیب وارایه شود.
چارت تشکیل موسسه حاوی بخش های دیپارتمنت که دران فعالیت مینمایند مشخص گردد.
لست پرسونل موسسه که برای فعالیت های  ابتدائی ضرورت است بامقدار معاش ونمونه امضأ ترتیب شود.
لست هیئت مدیره که حداقل کمتراز(5) تن نباشد و به طور داوطلبانه حاضر به همکاری با موسسه باشند با شهرت مکمل ونمونه امضأ وتصویرترتیب و ارایه شود.
لست تجهیزات لوازم ضروری دفتر که حداقل وظایف کاری موسسه را فراهم نماید.
پلان کاری ابتدائی ترتیب وارایه گردد.
کاپی اسناد تحصیلی وتذکره اعضای هئیت اجرائیه و موءسسین موءسسه ارایه گردد.

درخواست دهنده موسسات خاری برعلاوه اسنادیکه دربالاذکرشد است باید اسناد ذیل را نیز ارایه نمایند:
اسناد معتبرازثبت موسسه ( جوازفعالیت موسسه درخارج ازکشور)، اصل اساسنامه با ترجمه فارسی آن توسط دارالترجمه، عنوانی وزارت خارجه وطی مراحل ان به وزارت اقتصاد.
خانه پری فورم های معیاری وزارت خارجه وارسال آن به وزارت اقتصاد بعد از تائیدی وزارت خارجه.

درخواست دهنده گان موسسات داخلی میتوانند نام انتخابی موسسه خویش را درلست موسسات غیردولتی داخلی وخارجی غرض جلوگیری از شباهت نام و مخفف موسسات ثبت شده ومنحل شده در سایت رسمی ریاست موسسات چک نمایند.

هئیت اجرائیه وهئیت مدیره نمیتوانند درترکیب اعضای خویش اقارب نزدیک واعضای خانواده و خویشاوندان خویش را که بالای فیصله ها و حسابدهی تأثبرگزارمیباشد تعین وانتخاب نمایند.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.