محترم دوکتور محمد مصطفی مستور با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان دیدار نمود

1 سنبله 1396

Article Image Preview در نخست محترم حسن فهیم رییس هیئت مدیره، محترم خانجان الکوزی معاون هیئت مدیره و محترم عتیق الله نصرت رییس عامل اتاق تجارت و صنایع گزینش محترم دوکتور محمد مصطفی مستور را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت اقتصاد تبریک گفته و برای شان در امور محوله آرزوی موفقیت نمودند.

بعدآ سرپرست محترم وزارت اقتصاد از تشریف آوری هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع به وزارت اقتصاد اظهار سپاس نموده، سکتور خصوصی را عامل اصلی رشد و توسعه در کشور عنوان کرده و به همکاری نزدیک وزارت اقتصاد و اتاق تجارت و صنایع تاکید نمود.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.