صورت جلسه با کمیته رهبری در رابطه به تطبیق ماده 24 فیصله کنفرانس بروکسل

19 سنبله 1396

Article Image Preview جلسه مطابق اجندا توسط محترم احمد ریاض صدیقی آغاز و از اشتراک کنندگان خواسته شد تا از چگونگی اجراآت خویش در قسمت تصامیم جلسه قبلی گزارش دهند.  نخست نمایندگان وزارت مالیه اظهار داشتند که مکتوب جهت تصفیه مالیاتی و ارایه اظهار نامه به تمام انجوها در ولایات ارسال گردیده  که به جز تعداد کمی از انجوها، اکثریت مطلق آنها نه تنها به مستوفیت ها در ولایات مربوطه مراجعه ننموده اند  که جواب مکتوب را نیز ارایه ننموده اند. و همچنان اظهار داشتند گزارش کتبی از تعداد مؤسساتی که به مستوفیت ها مراجعه نموده و تعدادی که مراجعه ننموده اند ترتیب گردیده است

متعاقباً نمایندگان مؤسسات هماهنگ کننده اظهار داشتند که ریاست های اقتصاد ولایات و مستوفیت ها در ولایات با مؤسسات غیر دولتی هماهنگی و همکاری لازم را ندارند و ایجاب می نماید تا در قسمت هماهنگی هرچه بیشتر بین ادارات مذکور سعی و تلاش صورت گیرد.

در این جلسه  در مورد مدت اعتبار جواز فعالیت مؤسسات و عدم مراجعه آنها هنگام انحلال بمنظور تصفیه حسابات مالیاتی و همچنان در مورد تناقض در قانون انجوها و قوانین مالیاتی نیز بحث صورت گرفت، اسرار به عمل آمد تا در قسمت رفع تناقض تلاش ها صورت گیرد.

بعد از بحث و مداقه موارد ذیل تصویب گردید:

  1. مؤسساتی که به مستوفیت ها در ولایات مراجعه ننموده اند لست آنها به مؤسسات هماهنگی شریک ساخته شود.
  2. بمنظور هماهنگی بین ادارات ذیربط دولتی و مؤسسات غیر دولتی کمیته کاری فی ما بین وزارت اقتصاد، وزارت محترم مالیه و مؤسسات هماهنگی ایجاد گردد و نظر به ضرورت جلسات دایر نمایند و همچنان برنامه های آگاهی دهی از قوانین را برای مؤسسات به شکل ربعوار دایر نمایند.
  3. جلسه به سطح معینان وزارت های ذیربط و مسؤلین مؤسسات هماهنگی دایر گردد و روی مشکلات مالیاتی مؤسسات غیر دولتی بحث صورت گرفته و در روشنی احکام قوانین و یافته ها و پیشنهاد های کمیته رهبری تطبیق شاخص شماره 24 کنفرانس بروکسل تصمیم اتخاذ گردد.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.