محفل توزیع جواز فعالیت برای موسسات جدید التاسیس داخلی و خارجی

26 میزان 1396


جوازنامه های موسسات غیردولتی طی کنفرانس درحضورداشت روسای اجرائیوی تعداد ٥٥ موسسات داخلی وخارجی اعطا گرديد.

در محفل توزيع جواز، پریزینتیشن توسط كارمندان رياست انسجام موسسات غير دولتي وزارت اقتصاد بمنظور مکلفیت های قانونی موسسات جديد التاسيس آرائه گرديد.
این عده از موسسات غیردولتی که جدیدا ثبت وراجستر گردیده بادرنظرداشت قانون موسسات غیردولتی و اساسنامه شان دربخش های خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت، زراعت، مصؤنیت اجتماعی و حکومتداری خوب فعالیت میدارند.

NGOs Certificate Disturibation

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.