جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / اسناد ۴۶ موسسه غیر دولتی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت

اسناد ۴۶ موسسه غیر دولتی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت

کابل ۱۸ قوس ۱۳۹۹:در جلسه کمیسیون عالی ثبت مؤسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد، که به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد کشور دایر گردیده بود، اسناد ۴۶ مؤسسه جدید غیردولتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.در جلسه مذکور، پیرامون ثبت اسناد۴۳ مؤسسه داخلی و ۲ مؤسسه خارجی موافقت صورت گرفت، ۱ مؤسسه بنابر مشکلات تخنیکی از ثبت بازماند و برای ۱۲ مؤسسه غیر دولتی دیگر که قبلا منحل گردیده بود، پس از مواصلت مکتوب تصفیه حساب‌های مالیاتی اجازه فعالیت دوباره داده شد.در این جلسه، هم‌چنان با تقاضای تغییرنام دو مؤسسه غیر دولتی فعال موافقت صورت گرفت.با این تغییرات تعداد مؤسسات فعال در کشور به ۲۰۸۶ مؤسسه رسید، که از این میان ۲۶۸ مؤسسه آنرا مؤسسات خارجی تشکیل می‌دهد.