جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / اسناد 46 موسسه غیردولتی جدید مورد ارزیابی قرار گرفت

اسناد 46 موسسه غیردولتی جدید مورد ارزیابی قرار گرفت

در جلسۀ کمیسیون عالی ارزیابی ثبت مؤسسات غیر دولتی که به ریاست دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد و با حضور نماینده‌گان ادارات ذی‌ربط دایر گردیده بود، اسناد 46 مؤسسه داخلی غیردولتی مورد ارزیابی قرار گرفته و پیرامون دوباره فعال شدن 1 موسسه غیردولتی خارجی، 11 مؤسسه غیردولتی داخلی، تغییرنام 3 مؤسسه غیردولتی داخلی و انحلال 4 مؤسسه غیردولتی داخلی موافقت شد.
در این جلسه، بر جلوگیری از زمان‌گیر شدن بیشتر پروسۀ تعقیب اسناد مؤسسات نیز تاکید گردید.
گفتنی‌است که مؤسسات مذکور در راستای عرضۀ خدمات به بخش‌های صحت، خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت فعالیت می‌نمایند.
با این تغییرات تعداد مؤسسات غیردولتی در کشور به 2177 مؤسسه رسید که 270 مؤسسه آن خارجی می‌باشد