جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / برگزاری جلسه‌ی کمیسیون عالی ارزیابی مؤسسات غیر دولتی (NGOs)

برگزاری جلسه‌ی کمیسیون عالی ارزیابی مؤسسات غیر دولتی (NGOs)

وزارت اقتصاد_افغانستان: جلسه‌ی کمیسیون عالی ارزیابی مؤسسات غیر دولتی، به رهبری محمد طاهر روزی سرپرست معینیت مالی و اداری و احمدریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.در این جلسه، اسناد (۲۲) مؤسسه‌ی‌ غیردولتی از جمله(۲۱) مؤسسه‌ی غیردولتی داخلی و (۱) مؤسسه‌ی غیردولتی خارجی، مطابق به قانون ثبت مؤسسات غیردولتی، مورد بررسی ابتدایی قرار گرفت.هم‌چنان، برای دوباره فعال شدن (۶) مؤسسه‌ی غیردولتی داخلی، تغییر نام (۲) مؤسسه‌ی غیردولتی داخلی و (۱) مؤسسه‌ی غیردولتی خارجی، که از طرف بورد هیئت مدیره‌ی مؤسسه‌ی ‌شان تقاضا شده بود، تصمیم گرفته شد. همین‌طور یک مؤسسه‌ی غیردولتی داخلی بنابر تقاضای هیئت مدیره‌ی این مؤسسه‌، منحل گردید.قابل یادآوری‌ست، مؤسسات یاد شده، در سکتورهای مختلف از جمله سکتورهای صحت، خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و زراعت، با درنظرداشت اهداف اساس‌نامه مؤسسات فعالیت می‌کنند.____