جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / بهبود زندگی بیش از ۱۰۰ هزار خانواده درسال مالی ۱۳۹۹، از اثر انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

بهبود زندگی بیش از ۱۰۰ هزار خانواده درسال مالی ۱۳۹۹، از اثر انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

کابل، افغانستان: وزارت اقتصاد می گوید که براساس پیش بینی ها، افغانستان در سال ۱۴۰۰ یک رشد مثبت ۲.۳ تا ۳ درصدی خواهد داشت.


کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد کشور که در برنامه حسابدهی دولت به ملت، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری، فعالیت های سال مالی ۱۳۹۹ این وزارت را توضیح می داد گفت: میزان فقر درکشور بر اساس آخرین سروی، در شهرها ۴ درصد و درمیان کوچی ها ۳ درصد افزایش یافته و دلیل آن وضع محدودیت ها و قرنتینه به دلیل شیوع ویروس کرونا در جریان سال ۱۳۹۹ بوده است.


به گفته فاریابی، براساس آمار اداره ملی احصاییه و معلومات نفوس در سن کار کشور در حدود ۱۶ میلیون نفر می باشند که از آنجمله در حدود ۶ میلیون آن مشغول کار استند.  
او همچنان گفت که از مجموع نفوس مشغول کار در حدود ۴۵.۴ درصد آن در سکتور زراعت شاغل استند و متباقی در سکتورهای مختلف کار می نمایند.


وزیر اقتصاد تأکید کرد که حکومت موضوع کاهش فقر را در صدر اولویت های خویش قرار داده واین وزارت به منظور هماهنگی در جهت کاهش فقر، اطمینان از موثریت سرمایه گذاری های دولت ونهادهای غیر دولتی در سطح کشور تمرکز کرده است.


فاریابی، اجراات وزارت اقتصاد طی سال مالی ۱۳۹۹ را به دوبخش مسلکی وحمایوی تقسیم بندی نمود و گفت:
اهداف انکشاف پایدار، ترتیب پالیسی یک محصول یک ولایت، طرح وتحلیل بسته حمایتی دولت برای سکتور خصوصی، تحیلل تاثیرات شیوع ویروس کرونا بالای اقتصاد افغانستان، ترتیب پلان های انکشافی ۳۴ ولایت برای سال مالی ۱۴۰۰ و انسجام وهماهنگی فعالیت های موسسات غیر دولتی، از فعالیت های عمده در بخش مسلکی؛ توجه به منابع بشری، مصرف بودجه، پروژه های انکشافی، شفافیت و حسابدهی از عمده ترین برنامه های این وزارت در بخش حمایوی است.


وزیر اقتصاد در مورد مدیریت وانسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی گفت که این موسسات با اوسط مصرف ۹۰۰ میلیون دالر در سکتورهای مختلف باعث رفاه ومستفید شدن بیشتر از ۲۰ میلیون شهروند کشور به صورت مستقیم وغیر مستقیم در ۳۴ ولایت کشور گردیده که طی سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۰۰ هزار نفر اشتغال پیدا نموده اند و زندگی بیشتر از ۱۰۰ هزار خانواده بهبود یافته است.
او همچنان اضافه نمود که با تطبیق مؤفقانۀ ۴۵۵ پروژه در سال مالی ۱۳۹۹ بیشتر از‌۳ میلیون شهروند کشور به گونه مستقیم و غیر مستقیم مستفید گردیده اند و پروژه‌ها در ۳۴ ولایت و ۲۲۲ ولسوالی به صورت متوازن تطبیق گردیده اند.