جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / دیدار وزیر اقتصاد، با اعضای رهبری انجمن میدیوتیک افغانستان دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیراقتصاد

دیدار وزیر اقتصاد، با اعضای رهبری انجمن میدیوتیک افغانستان دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیراقتصاد

در ابتدا آقای عبدالله رسولی و خانم فرح مصطفوی به نمایندگی از این انجمن، در باب فعالیت‌های این مؤسسه، دست آوردها و چالش‌های که فرا راه آنان است سخن گفتند.

سپس، وزیر اقتصاد کشور ضمن برشمردن اهمیت کارهای رسانه‌ی و فرهنگی در جامعه، در راستای اهداف تعیین شده منسوبان مؤسسۀ میدیوتیک را تشویق و ترغیب نموده و وعدۀ همکاری در حل چالش ها نمودند. این انجمن معمولاً در بخش فرهنگ سازی، احیای میراث‌های فرهنگی، ارتقای ظرفیت جوانان، صلح و سازندگی فعالیت دارند.