جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / روند اطلاع رسانی از کار مؤسسات غیردولتی بهبود می‌یاید

روند اطلاع رسانی از کار مؤسسات غیردولتی بهبود می‌یاید

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، فعالیت‌های صورت گرفته در عرصه انسجام موسسات غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داد.
در آغاز احمد ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد روی فعالیت‌ها، ارزیابی‌ها و چالش‌های ریاست انسجام موسسات غیر دولتی و مدیریت سیستم معلوماتی NGOها روشنی انداخته و از راهکارهای جدید آن ریاست در قبال تنظیم بهتر امور مؤسسات غیردولتی در کشور خبر داد.
سپس دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، برای بهبود فعالیت‌های آن ریاست و مدیریت بهتر سیستم معلوماتی NGOها و دیجیتال سازی امور مربوطه، هدایات لازم سپرده و برای تأمین شفافیت کاری توصیه نمود تا روی انتقال معلومات و اطلاعات دقیق از کار انجوها به مردم بیشتر تمرکز صورت گیرد. هم‌چنان وزیر اقتصاد به مسوولین امور وظیفه داد تا هرچه زودتر برای برگزاری کنفرانس مؤسسات غیردولتی در بهار سال 1400 آماده‌گی‌های لازم را روی دست گیرند تا هماهنگی تمویل کننده‌گان با دولت و مستفیدین تقویه گردیده و تطبیق برنامه‌های انکشافی، مطابق نیازمندی‌ها و اولویت‌های محیطی باشد.