جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / کمیته تخنیکی انسجام امور مؤسسات غیردولتی تشکیل جلسه داد

کمیته تخنیکی انسجام امور مؤسسات غیردولتی تشکیل جلسه داد

کمیته تخنیکی انسجام موسسات غیردولتی با اشتراک اعضای کمیته یادشده در تالار جلسات وزارت اقتصاد تدویر یافت.
در نخست احمد ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد؛ در مورد نقش مؤسسات غیردولتی در تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های بشر دوستانه و عامه‌المنفعه در افغانستان صحبت نموده و بالای مطابقت فعالیت‌های مؤسسات با نیازمندی‌های مبرم مردم و اهداف و اولویت‌های انکشافی و اجتماعی دولت و تقویت هماهنگی بیشتر میان مؤسسات و ادارات سکتوری تاکید کرد.
همچنان در این جلسه؛ روی محوریت طرح تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی، طرح مسوده پالیسی جلوگیری از پو‌ل‌شویی و تمویل تروریزم و امضای قرار دادها وتفاهم‌نامه‌ها میان مؤسسات غیردولتی و ادارات سکتوری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در اخیر اشتراک کننده‌گان با خرسندی از روی کرد و روحیه نظرخواهی و مشارکتی وزارت اقتصاد با همه جوانب ذیدخل، از رهبری وزارت اقتصاد قدر دانی نموده و نظریات خویش را پیرامون طرح مسوده قانون مؤسسات و پالیسی جلوگیری از پول شویی ابراز داشتند