بیوگرافی وزیر اقتصاد

دوکتور مصطفی مستور

وزیر اقتصاد
جمهوری اسلامی افغانستان

 محترم مصطفی مستور در سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی در ده افغانان ولایت کابل متولد شده و دروس خویش را در لیسه های شیرشاه سوری و عمرشهید به پیش برده و در سال ۱۳۶۶ از لیسه حربی به درجه عالی فارغ گردیده است. سپس شامل انستیتوت طب معالجوی کابل شده در سال ۱۳۷۱ سند فراغت حاصل نموده است. ایشان در  سال ۱۳۸۲ از پوهنتون  پریستون کشور پاکستان به اخذ درجه ماستری در رشتۀ اداره و مدیریت توفیق یافته است. برعلاوه ایشان اسناد قابل اعتبار زیادی در بخش  های توسعۀ سیستم صحی، ادارۀ امور مالی عامه، ارتباطات عامه، اصلاحات اداری در کشورهای بعد از منازعه و تحلیل  اقتصادی پروژه ها از مراجع معتبری مانند بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی، یونیسف و کمیسیون اروپا بدست آورده اند.

دوکتور مستور قبل از اشتغال در امور اداری کشور، بحیث داکتر طب و مسوول برنامه های متعدد ملی (۱۳۷۲ – ۱۳۸۰) در شفاخانه ها، موسسات داخلی وخارجی، از جمله کمیتۀ سویدن، در افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه نموده است.

با روی کار آمدن ادارۀ جدید  اولین وظیفۀ رسمی اش را منحیث رئیس کمک های  بلاعوض و قرارداد های وزارت صحت عامه آغاز کرد و در جوزای سال ۱۳۸۴ بحیث رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه و سه  سال بعد به صفت معین مالی آن وزارت تقرر حاصل نمود و خدمات ارزشمندی را در مدت ۹ سال و اندی در بخش های امور مالی، اقتصادی، انکشافی و سیاسی کشور انجام داد.

ایشان همواره در تهیه، مذاکره و تصویب پالیسی اداره و تنظیم کمک های خارجی در افغانستان نقش رهبری را بدوش داشتند که اکنون یکی از بهترین پالیسی های مدیریت کمک های خارجی در کشور های پس از جنگ بشمار میرود.

آقای مستور مذاکره کننده اصلی پروژه انتقال گاز ترکمنستان به  پاکستان و هند از طریق افغانستان (تاپی) بوده و همچنان عضو کلیدی تیم مذاکره کننده از جانب افغانستان در پروژه  انتقال برق از آسیای میانه به آسیایی جنوبی (کاسا یک هزار) میباشد. ایشان برای سالیان متمادی از جانب افغانستان رهبری مذاکرات با بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی، بانک انکشاف اسلامی، صندوق وجهی بین المللی و سایر کشورهای تمویل کننده و موسسات بین المللی را بعهده داشتند.

تحت رهبری ایشان بود که نقشۀ راه مدیریت امور مالی و مصارف عامۀ کشور منحیث یکی از 22 برنامه دارای اولویت در دو مرحله در تمام ولایات کشور ایجاد و اجرا شد. این برنامه در همآهنگی و همسویی کمک های کشورها و موسسات خارجی  با اولویت های افغانستان تغییر فوق العاده مثبت روی برنامه های توسعوی افغانستان بجا گذاشت. ایشان همچنان در این مدت چارچوب میانمدت مالی و مصارف عامه را که باعث تقویت دسپلین مالی شد رهبری نمود. موصوف در تهیه و تطبیق اصلاحات در ادارات مربوطه اش منحیث ادارات نمونه نقش کلیدی داشته و پالیسی بودجه سازی ولایتی  را در کشور آغاز نمود.

به پاس خدمات ارزشمند و مبتکرانۀ وی رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۵ به ایشان مدال غازی میر مسجدی خان را تفویض کرد.

همچنان جناب مستور نائب  رئیس هیأت افغانستان در بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و بانک انکشاف اسلامی بوده و رئیس هئیت  افغانستان و یکی از بنیان گذاران صندوق انکشافی سارک و ضمناْ گروه کشورهای متاثر از جنگ و دارای وضعیت شکننده و بحرانی (g7+) بوده که عضویت فعال تیم رهبری آنرا نیز به عهده دارد.

در مدت ۱۲ سال گذشته موصوف رئیس هیأت مدیرۀ شرکت هوایی آریانا افغان، رئیس کمیته رهبری برنامۀ ملی سرکهای روستایی، نائب رئیس صندوق انکشاف زراعتی نیز بوده است که در این مقاطع موسسات نامبرده به موفقیت های قابل ذکری دست یافته اند. وی هم اکنون مسوول و رهبری کنندۀ گروپ کاری بخش حکومتداری تحت موافقتنامه همکاریهای استراتیژیک افغانستان و ایالات متحده امریکا نیز میباشد.

با در نظر داشت سهم خاص ایشان در انجام موفقانه امور مالی، اقتصادی و انکشافی کشور بود که رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم به تقررشان به پست وزارت اقتصاد گرفتند و به اساس حکم شماره ۱۵۷۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۶ مقام عالی ریاست جمهوری دوکتور مصطفی مستور بحیث کاندید وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان  معرفی گردید.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.