جلسه گزارش دهی دفتر نظارتی MIS درتالاروزارت اقتصاد دایرگردید

9 قوس 1395

امروزیکشنه مورخ 1395/8/9 افتتاح جلسه گزارش دفتر MIS توسط محترم عبدالحفیظ (مصلح) رئیس دفتر مقام وبا اشتراک روئسا و آمرین وزارت اقتصاد درتالارآن وزارت دایرگردید .

دراین جلسه پیرامون بهترشدن امورات کاری ، راه حل ها وچالش های وزارت اقتصاد بحث وتبادل نظرصورت گرفت که دراین جلسه اشتراک کننده گان نظریات وپیشنهادات شانرا ارایه نموده وراه حل ها پیرامون موضوع تصامیم اتخاذ گردید .

 امروزیکشنه مورخ 1395/8/9 افتتاح جلسه گزارش دفتر MIS توسط محترم عبدالحفیظ (مصلح) رئیس دفتر مقام وبا اشتراک روئسا و آمرین وزارت اقتصاد درتالارآن وزارت دایرگردید .

دراین جلسه پیرامون بهترشدن امورات کاری ، راه حل ها وچالش های وزارت اقتصاد بحث وتبادل نظرصورت گرفت که دراین جلسه اشتراک کننده گان نظریات وپیشنهادات شانرا ارایه نموده وراه حل ها پیرامون موضوع تصامیم اتخاذ گردید .

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.