وزیر اقتصاد برنامه راهکار شفافیت و حسابدهی این وزارت را در حضور رسانه های جمعی ارایه نمود

23 ثور 1396

محترم عبدالستار مراد در یک کنفرانس مطبوعاتی با محترمه ساره شریف رئیس کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و محترم محمد امین خرمجی معین پالیسی اداره عالی مبارزه با فساد اداری به صورت مشترک حضور یافته و راهکار شفافیت و حسابدهی وزارت اقتصاد را در مرکز رسانه های حکومت ارایه نمودند.

راهکار شفافیت و حساب دهی وزارت اقتصاد که بر اساس یک تحلیل همه جانبه از وضعیت کنونی و نقاط آسیب پذیر به انواع فساد اداری در این وزارت با هماهنگی و همکاری ادارات ذیربط بشمول اداره عالی مبارزه با فساد اداری، کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری یا Monitoring and Evaluation Committee ( MEC )، کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری شورای ملی، تهیه و عملی می گردد.

در چارچوب این راهکار، برنامه های منظم و جامع به هدف ایجاد شفافیت و حساب دهی دربخش های منابع بشری، مالی و تدارکات، انسجام موسسات غیر دولتی تدوین یافته است و همچنان اصلاحات گسترده ای در راستای اصلاحات اداری، مدیریت و حکومت داری خوب بشمول تطبیق حق دسترسی به اطلاعات، حکومت داری الکترونیکی، دریافت و رسیدگی به شکایات روی دست گرفته شده است.

محترم عبدالستار مراد از دستاورد های وزارت اقتصاد در بخش های ظرفیت سازی، برنامه ریزی، هماهنگی میان سکتور ها و روند نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافی در سطح مرکز و ولایات یاد نموده اند
بعداَ محترمه ساره شریف رئیس کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری و محترم محمد امین خرمجی معین پالیسی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری تدوین همچو برنامه را در امر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و حسابدهی با اهمیت دانستند.
برنامه بعد از جواب به سوالات ژورنالیست ها محترم رسانه های کشور خاتمه یافت.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.