گزارش فعالیت های سالانه موسسات غیر دولتی ۱۳۹۴

این گزارش در چهار بخش اساسی ترتبیب و تهیه گردیده است که:

بخش اول آن را خلاصه فعالیت های مؤسسات شامل حجم میزان مصارف مؤسسات
بخش دوم آن را گزارش تفصیلی از میزان مصارف پروژه های مؤسسات به تفکیک سکتور ها
بخش سوم آن را فراهم آوری تسهیلات برای مؤسسات غیردولتی توسط وزارت اقتصاد
بخش چهارم را اقدامات بعدی، چالش ها و پیشنهادات میباشد.

 

برای دانلود مکمل فایل، اینجا کلیک کنید

 

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.