خلاصه فعالیت ها و دستاورد ها

عرضه خدمات در بخش های انکشاف اجتماعی، ارتقای ظرفیت قوای بشری، تقویت جامعه محلی، استحکام دموکراسی، حمایت و حفاظت ازحقوق بشری و شهروندی.

وزارت اقتصاد مسرت دارد که گزارش فعالیت های سال 1394 موسسات غیردولتی را که دربرگیرنده مصارف وفعالیت های موسسات غیردولتی درسطح کشور که یک اصل اساسی برای شفافیت، حسابدهی واطلاع رسانی برای حکومت، مردم و تمویل کننده گان به حساب میرود بنشر میرساند.

برنامه ریزی های کاری وسهمگیری موسسات غیردولتی در پروژه های زیربنایی وانکشافی در افغانستان نه تنها یک فرصت خوب برای جلب کمک های جامعه جهانی بوده بلکه یک عامل مثبت برای ظرفیت سازی وکاریابی متخصصین وافراد مسلکی.

برای دانلود مکمل فایل، اینجا کلیک کنید

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.