اطلاعیه ریاست انسجام فعالیتهای موسسات غیردولتی (NGOs)

تمام موسسات عیر دولتی که در وزارت اقتصاد ثبت و راجستر میشوند مطابق ماده (31) قانون انجو ها مکلف به ارائه راپور فعالیت از تطبیق پروژه ها و صورت مصارف مالی فعالیت های پروژه وی شان در هر شش ماه به وزارت اقتصاد میباشند ...

 

برای دانلود مکمل فایل، اینجا کلیک کنیدIslamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.