مؤسسات غیردولتی چه نوع نهاد اند

مؤسسات غیر دولتی (NGO) عبارت از سازمان داوطلبانه اجتماعی است که در یک مکان مشخص، به گونه غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیر دولتی برای رفاه و توسعه اجتماعی فعالیت مینماید.

اگر گروهی از افراد یک جامعه بخواهند تحت یک چتر، خدمات اجتماعی را بدون در نظر داشت اهداف نژادی، مذهبی، زبانی یا منطقه ای به مردم برسانند، سازمانی که تشکیل خواهد شد را موسسه غیر دولتی (NGO) میگویند.

مؤسسات غیردولتی NGO)) به عنوان یک سازمان، شامل گروه ها و نهادهایی میشوند که با اهداف بشردوستانه و تعاونی اقدام به کار نموده و هیچ گونه اهداف تجاری یا سودآوری نداشته باشند.

مؤسسات غیردولتی  درتمام اجراات وفعالیت های خویش احکام قانون ومقررات نافذه را رعایت نموده و هیچگاه برخلاف مقررات فعالیت نخواهند کرد.

شخصیت حقوقی موسسات غیر دولتی با کسب جواز یا تصدیق نامه از طرف ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی تثبیت میگردد.

از جمله اهداف اولیه موسسات غیر دولتی، مشارکت مردم در روند توسعه و انکشاف کشور میباشد.

پشتیبانی مالی مؤسسات غیر دولتی توسط بودجه منظور شده کمک های مالی مطلوب دولت، سازمان های مالی، سازمان های تمویل کننده، اعانه های جوامع بشری، حمایت و کمک تجاران و مردم صورت میگیرد.

همچنان کمکهای شخصی اعضا، خرید و فروش اموال منقول وغیرمنقول نیز از موارد تمویل مالی برای مؤسسات میباشد. باید یادآور شد که موءسسین و مسوولین مؤسسات غیر دولتی از منابع مالی وتخنیکی مؤسسات نمیتوانند استفاده شخصی نمایند، تنها ماموریت مؤسسات غیر دولتی، بهبود زندگی و تمدن بشری است.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.