فرق بین موسسه و شرکت های انتفاعی

مؤسسات غیردولتی منحیث سازمان های غیرانتفاعی از طرف افراد همفکر وداوطلب تاسیس شده و فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی عامه المنفعه را بدون در نظر داشت منافع مادی انجام میدهند.

اگر افراد یا گروه ها در جامعه مدنی برای پیشبرد یک مجموعه گسترده و دور از منافع شخصی کار کنند، طوریکه این منافع تبدیل به یک نیروی قابل توجه در شکل دادن اهداف اجتماعی شود، حرکتی که صورت میپذیرد توسط موسسات غیر دولتی خواهد بود.

شرکت ها که شخصیت حقوقی اند برای کسب سود و منفعت اعضا، توانایی‌های خود را که شامل دانش، تخصص، سرمایه و ارتباطات است، در کنار هم تحت چهارچوب خاص قرار میدهند که سود حاصل از سرمایه را بین هم تقسیم مینمایند.مانند شرکت های تضامنی و سهامی.

هدف اصلی از راه اندازی شرکت توسط چند نفر، رسیدن به سود تجاری بوده درحالیکه مؤسسات جهت اهداف متفاوت ونامحدود که سودآوری و فعالیتهای اقتصادی هم می تواند جزئی از آنها باشد وعواید حاصله دوباره بمنظور رسیدن به اهداف غیرانتفاعی بمصرف میرسد، ایجاد می گردد.

همچنین راه اندازی شرکت ها با توجه به نوع آنها حداقل توسط یک نفر و یا بیشتر از یک فامیل امکان پذیر خواهد بود، اما مؤسسات نمیتواند توسط یک نفر تاسیس شود. هدف از راه اندازی مؤسسه توسط دو و یا چند نفر لزوماً به منظور کسب سود نخواهد بود بلکه میتواند جهت رسیدن به اهداف متفاوت غیر انتفاعی و غیر سیاسی تاسیس می گردد.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.