مؤسسات هماهنگی

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی - وزارت اقتصاد یگانه مرجع ثبت مؤسسات درکشور بوده که ازجمله چهار موسسه ذیل به حیث موءسسات همانگی فعالیت مینمایند.

-    Agency Coordination Body for Afghan Relief (ACBAR)
-    Afghan Women Network (AWN)
-    Afghan NGOs Coordination Bureau (ANCB)
-    South west Afghanistan Baluchistan Agency Coordination (SWABAC)

این مؤسسات به منظور هماهنگی امور مؤسسات عضو وارتقای ظرفیت وحمایت اعضا تشکیل شده اند.
موسسه ANCB  فعلا دارای(204) عضو بوده در سطح کشور دربخش های هماهنگی وتحکیم ارتباطات میان اعضا، تدویرورکشاپ های آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت اعضای خویش فعالیت دارد.
 
موسسه AWN فعلا دارای(132) عضو بوده که ازآن جمله(3) عضو ان مؤسسات خارجی ومتباقی تعداد(129) موسسه داخلی میباشند این موسسه دربخش ارتقای ظرفیت، اگاهی عامه، محو خشونت علیه زنان ، دادخواهی ومصونیت زنان ومشارکت آنها در انتخابات در 34 ولایت کشور فعالیت دارد.

موسسه اکبرفعلا دارای(152) عضو بوده که ازآن جمله (77) عضو آن مؤسسات خارجی ومتباقی تعداد (75) موسسه داخلی میباشد، موسسه اکبر در 34 ولایت کشور دربخش ارتقای ظرفیت اعضای خویش فعالیت دارد.

موسسه  SWABAC  فعلا دارای(47) عضو بوده دفتر مرکزی آن در ولایت کندهار موقعیت دارد و دربخش های هماهنگی اعضای موسسه وتحکیم ارتباطات میان اعضا و ارتقای ظرفیت آنها فعالیت دارد.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.