جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / اخبار / 45 موسسه غیردولتی جواز فعالیت‌های خود را به دست آوردند

45 موسسه غیردولتی جواز فعالیت‌های خود را به دست آوردند

45 موسسه غیردولتی که ۲ مؤسسۀ آن خارجی است، جواز فعالیت‌های رسمی شان را بعد از طی مراحل قانونی به دست آوردند. این مؤسسات روزهای قبل از سوی کمیسیون ثبت و راجستر موسسات غیردولتی معیارات ثبت نام مؤسسات را تکمیل نموده بودند. وزارت اقتصاد افغانستان، مسؤولیت ثبت نام، هماهنگی، انسجام، نظارت، ارزیابی و اخذ راپور های موسسات غیردولتی را داشته ودر هر سال گزارش سالانۀ آن را به نشر می‌سپارد.در حین توزیع جوازنامۀ‌ها، رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی وزارت اقتصاد و نماینده‌گان وزارت خانه‌های تجارت و وزارت کار و امور اجتماعی حضور داشتند