گزارش فعالیت های سالانه موسسات غیر دولتی 1395

NGOs annual reports 2016 cover pageفعالیت موسسات در افغانستان سابقه طولانی دارد ولی تا پیش از دهه 70 خورشیدی هیچ اداره مشخص جهت انسجام فعالیت های موسسات در افغانستان وجود نداشت. با گسترش فعالیت های موسسات در افغانستان، بعد از سال 1372 هجری شمسی به همکاری موسسه هماهنگی اکبر، زمینه ثبت موسسات از طریق وزارت خارجه و وزارت پلان سابق در ریاست ارتباط خارجه وزارت پلان فراهم گردید.

 اولین موسسه خارجی بنام تودای (TODAI) جاپان و اولین موسسه داخلی بنام موسسه نابینایان افغانستان جواز فعالیت خویش را از ریاست متذکره دریافت نمودند.در دوره حکومت انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان دو ریاست جدید تحت نام ریاست ثبت انجو ها و ریاست نظارت و بررسی انجو ها در تشکیل وزارت پلان ایجاد گردید. بعد از ادغام وزارت پلان و وزارت بازسازی بنام وزارت اقتصاد، هر دو ریاست ثبت و نظارت انجو ها نیز مدغم شده و در تشکیل وزارت اقتصاد بنام ریاست انسجام موسسات غیر دولتی الی اکنون فعالیت دارد. 

با گسترش فعالیت های موسسات در کشور و تغییر نقش آنها از ارائه کمک های بشر دوستانه به برنامه های انکشافی، قانون موسسات توسط  فرمان محترم حامد کرزی رییس جمهور اسبق کشور در سال 1384 هجری شمسی توشیح گردید. در مطابقت با ماده چهارم این قانون وزارت اقتصاد یگانه مرجع ثبت، نظارت و بررسی موسسات در افغانستان شمرده شد.

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی در تشکیل  وزارت اقتصاد سالهاست که در راستای انسجام و هماهنگی فعالیت های موسسات فعالیت می کند. این ریاست تلاش می ورزد تا سهولت های لازم را برای موسسات که در افغانستان فعالیت می کننند، فراهم ساخته و بستری مناسب همکاری بین آنها و ادارات ذیربط دولتی ایجاد نماید. 

این ریاست هم اکنون جهت ایجاد سهولت های بیشتر برای مؤسسات، دیتابیس آنلاین را برای ثبت و نیز گزارش دهی ایجاد نموده و تصمیم دارد تا در آینده  نزدیک سیستم دیتابس آنلاین را از طریق وبسایت مخصوص ریاست انسجام موسسات غیر دولتی در چوکات وبسایت وزارت اقتصاد به دسترس عموم قرار دهد. این کار سبب می شود تا علاوه بر ایجاد سهولت برای ثبت، موسسات بتوانند در مطابقت به قانون مؤسسات، گزارش های فعالیت خویش را از این طریق ارایه دارند.


ریاست انسجام موسسات غیر دولتی دارای سه آمریت و هفت مدیریت عمومی است  و اهداف عمده آن قرار ذیل اند:
•    ثبت موسسات به منظور قانونمند ساختن فعالیت های آنها
•     انسجام فعالیت های موسسات با در نظر داشت قوانین نافذه کشور
•     نظارت از تطبیق قانون موسسات، هماهنگی فعالیت های موسسات و حصول اطمینان از تطبیق پروژه ها
•     تهیه گزارش جهت تامین شفافیت و حسابدهی از فعالیت های موسسات
•    هماهنگی بین موسسات و ادارات ذیربط دولتی و ارائه خدمات و تسهیلات برای موسسات
با در نظر داشت اهداف فوق، ریاست انسجام موسسات در روشنی قانون موسسات و سایر قوانین نافذه کشور، علاوه از ثبت، نظارت وبررسی پروژه های مؤسسات گزارش فعالیت های ارایه شده منجانب موسسات را مطالعه، تحلیل و بررسی نموده و در طی هر سال گزارش فعالیت های سالانه آنها را به دسترس همگان قرار میدهد.
 از طرف دیگر ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی تسهیلات لازم جهت فراهم شدن اهداف مؤسسات از قبیل خدمات ویزه، معافیت گمرکی، جواز کار، جواز مخابره، خدمات بانکی و نیز تأمین هماهنگی بین مؤسسات و ادارات سکتوری فراهم نموده است.

برای دریافت مکمل گزارش لطفاً لینک های ذیل را مراجعه کنید

 

دونلود مکمل گزارش

 

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.