گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397 طی کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان" کنفرانس شفافیت و حسابدهی موسسات غیردولتی"

9 اسد 1398

Article Image Preview


گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397 طی کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان" کنفرانس شفافیت و حسابدهی موسسات غیردولتی" با اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی، سفیر اتحادیه اروپا، روئسای موسسات غیردولتی و نهاد های تمویل کننده و خانواده رسانه ها، امروز دوشنبه در مرکز رسانه های حکومت از سوی وزارت اقتصاد به نشررسید.
گزارش به نشر رسیده موسسات غیردولتی در سال 1397، بیانگر پیشرفت های ملموس و قابل ملاحظه ای در راستای انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور و در کل خدمت رسانی به مردم از طریق تطبیق برنامه های موسسات غیردولتی در کنار دولت و سکتور خصوصی میباشد که موسسات طی سال 1397 مبلغ 876 میلیون دالر را در شش سکتور در سطح کشور بمنظور خدمت رسانی به مردم و انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور، هزینه نموده اند.
ریاست انسجام موسسات غیردولتی وزارت اقتصاد، مسرت دارد تا همه ساله گزارش از کارکرد ها و فعالیت های موسسات غیردولتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و به دست نشر میسپارد تا در تصمیم گیری های کلان حکومت و تدوین پالیسی ها و استراتیژی ها، خوبتر و بهتر مورد استفاده قرار گیرد

 Download PDF

 


Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.