لست تعداد از موسسات غیردولتی که قرار است الی اخیر ماه سنبله به انحلال سوق داده شود همچنان فیصله کمیسیون عالی در رابطه به انحلال این موسسات

 لست تعداد از موسسات غیردولتی که قرار است الی اخیر ماه سنبله به انحلال سوق داده شود همچنان فیصله کمیسیون عالی در رابطه به انحلال این موسسات

لست موسسات داخلی

لست موسسات خارجی

مکتوب لست موسسات روبه انحلال

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.