مسؤولیت های قانونی وزارت اقتصاد، ادارات سکتوری ولایتی وموسسات غیر دولتی

 

طرح و ایجاد :

1.   طرزالعمل هماهنگی فعالیت های موسسات در سطح ولایات

2.     طرزالعمل هماهنگی پروژه های موسسات با ادارات سکتوری 

3.     طرزالعمل نظارت گزارشدهی، اعتباردهی و وضع جریمه های نقدی موسسات

4.     طرزالعمل ساختار رهبری موسسات

5.     طرزالعمل نظارت از امور بانکی موسسات و

6.     طرزالعمل ثبت و راجستر و تصفیه و انحلال  

که جدیداً طی جلسات هماهنکی رهبری/پالیسی به همکاری تمویل کنندگان، ادارات سکتوری و موسسات غیردولتی تدوین و تائید شد و  به منظور ایجاد هماهنگی و تطبیق این طرزالعمل ها ورکشاب دو روزه جهت اگاهی دهی به مدیران عمومی تنظیم فعالیت های موسسات ریاست های اقتصاد ولایات  تدویر گردید تا نحوه کاری و هماهنگی در تمام ولایات بطور یکسان تنظیم گردد. دراین ورکشاپ بحث روی مواد طرزالعمل ها، ارایه نحوه هماهنگی در ولایات، آشنای به سیستم گزارش دهی آنلاین، توزیع نام کاربری و رمز ورودی (Username & Password) جهت مشاهده از وضعیت گزارش دهی موسسات در ولایت متذکره به هر مدیر، تا بتوانند موسسات فعال گزارش دهی را با موسساتیکه  در ارائه  گزارش تعلل می ورزند را شناسایی و اقدامات لازمی را روی دست گیرند. در اخیر ورکشاپ روی تطبیق درست طرزالعمل ها تدوین شده تاکید و روی روند هماهنگی در تطبیق و فعالیت های موسسات در سطح مرکز و ولایات توافق صورت گرفت.

Article Image Preview


Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.