اطلاعیه: عدم ارائه گزارش موسسات غیر دولتی

به تعقیب اطلاعیه قبلی  شماره1414/1414 مورخ 28 / 08/ 1398  پیرامون ارائه گزارش موسسات با توجه به مهلت داده شد بتاسی از فیصله جلسه کمیئه رهبری/ پالیسی موسسات غیر دولتی یک تعداد موسسات گزارش شش ماه  اول سال مالی  1398 را الی  30 قوس  ارائه نگردند مطابق بند 7 ماده 47 قانون موسسات غیردولتی حسب احوال به تناسب  بودجه هر پروژه جریمه نقدی می گردند.

Article Image Preview

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.