تنظیم ساختار های رهبری و مدیریتی موسسات غیردولتی مطابق قانون

8 جدی 1398

وزارت اقتصاد طرزالعمل مدیریت ساختار رهبری موسسات غیر دولتی را با مشوره باموسسات غیر دولتی تدوین و بعداز تائید کمیته پالیسی/ رهبری مؤسسات غیردولتی، تمویل کننده گان و حکومت با موسسات شریک ساخت.

به منظور تشخیص مؤسسات خوب و بهتر و معرفی آن به مردم جلسه با اشتراک بیشتر از 60 موسسه غیردولتی تحت ریاست محترم معین اداری و مالی وزارت اقتصاد  دایر گردید و روی اهمیت و استقلالیت ساختار رهبری و نظارتی موسسات غیردولتی و افزایش اعتماد مردم بالای موسسات غیردولتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و معین وزارت اقتصاد اذهان نمود که وزارت اقتصاد متعهد تشخیص غیردولتی می  باشد که خدمات خوبی را برای مردم ارائه می نماید.

درختم توافق صورت گرفت تا تمام مؤسسات ساختارهای رهبری و مدیریتی شان را مطابق به طرزالعمل تدوین شده  هماهنگ نمایند.Article Image Preview

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.