ساده سازی روند ثبت و راجستر موسسات جدید التاسیس

 پروسه ثبت و راجستر موسسات جدید از دوماه به یک هفته و از ۱۲ مرحله به ۷ مرحله کاهش یافته است که جزئیات این تغییر در جدول ذیل نمایش داده شده است.متقاضیان میتواند معلومات پیرامون ثبت و راجستر و فورمه های مورد نیاز را  از نماینده  وزارت اقتصاد در مرکز واحد ثبت و راجستر در وزارت تجارت و صنعت  که بتاسی از حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده است، بصورت آسان و سریع برای ثبت و راجستر موسسات دریافت نمایند.

قابل تذکر است که در جریان سال مالی  1398 بتعداد 300 موسسه داخلی و خارجی جدید التاسیس  از جمله تعداد 288 موسسه داخلی و متباقی بتعداد 12  موسسه خارجی ثبت و راجستر گردیده است.

Article Image Preview

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.