انحلال موسسات غیردولتی داخلی وخارجی درسال 1397 بنابر عدم ارائه گزارش فعالیت

9 جدی 1398

مطابق ماده( 31 ) قانون موسسات تمام موسسات غیردولتی داخلی وخارجی مکلف به ارائه راپورهای فعالیت خویش در هر شش ماه به وزارت اقتصاد میباشند در صورتیکه موسسات غیردولتی در طی دوسال پیهم راپورهای خویش را ارائه ننمایند و یا هم مطابق فقره دوم ماده( 35 ) قانون متذکره هیآت با صلاحیت رهبری موسسه فیصله مبنی برانحلال آنرا نماید، ریاست انسجام موسسات غیردولتی وزارت اقتصاد لست موسسات فوق را در روشنی قانون موسسات طی پیشنهاد به کمیسیون عالی وارزیابی موسسات غیردولتی تقدیم وبعدازتائید، اعلان وموعد داده شده منجانب کمیسیون محترم به کمیسیون تصفیه وانحلال پیشنهاد میدارد تا در روشنی قانون موسسات غیردولتی مورد تائید وتصویب نهائی قرار دهند.

هدف اساسی انحلال موسسات غیردولتی را موارد ذیل تشکیل میدهد:

·        تفکیک موسسات  فعال از غیرفعال

·        جلوگیری از تلف شدن منابع تمویل کننده ها

·        جلوگیری از تلف شدن اجناس و دارایی موسسات

·        رعایت قانون موسسات توسط موسسات غیردولتی

·        جلوگیری از فعالیت های موسسات منحل شده

بادرنظرداشت مطالب فوق در سال مالی 1397،  تعداد 531 موسسات داخلی وخارجی ازجمله  28موسسه خارجی و متباقی تعداد 503 موسسه داخلی میگردد، به نسبت عدم ارسال راپور فعالیت های سال 1395 و 1396منحل گردیده است.

همچنان بتعداد 320 موسسه غیردولتی از آنجمله 18 موسسه خارجی و 302 موسسه داخلی به نسبت عدم ارسال گزارش فعالیت سال های 1396 و 1397 به پروسه انحلال سوق گردیده اند

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.