ایجاد فرصت های شغلی توسط موسسات

10 جدی 1398

ایجاد فرصت های شغلی توسط موسسات 

تعداد مجموعی کارکنان مشغول در مؤسسات غیردولتی  به 85383 نفر می رسد که  از جمله 84382 آنها افغان و متباقی 1004 اتباع خارجی اند.  از نظر جنس تعداد کارکنان مرد به  60264  نفر ( 69 فیصد ) و کارکنان زن به  23769  (31 فیصد) می رسد.

در موسسات خارجی به تعداد  38183 نفر مصروف کار اند که از جمله  28148 مرد ( 74 فیصد) و به تعداد 10035 زن (26 فیصد) اند. به عین شکل در موسسات داخلی به تعداد 47200 نفر مشغول کار اند که از جمله 30912 مرد ( 65 فیصد)  و  16288 زن ( 35 فیصد) می باشند.

  یافته ها و تحلیل ها در بخش اشتغال زایی موسسات غیر دولتی در سه سال اخیر (1395، 1396 و 1397) نشان میدهد که سطح استخدام کارمندان افزایش یافته است. چنانچه سطح استخدام سال 1397 نسبت به سال1396 در کل 2 فیصد افزایش را نشان میدهد. این در حالیست که استخدام کارمندان اناث در حدود 11 فیصد افزایش و در استخدام کارمندان ذکور 2 فیصد کاهش به عمل آمده است. قابل ذکر است که افزایش بمیان آمده در استخدام کارمندان داخلی  بوده است که نشان دهنده بلند رفتن ظرفیت های کاری و مسلکی شدن اتباع افغانستان میباشد.


Article Image Preview

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.