تدویر هشتمین جلسه کمیته تخنیکی موسسات غیردولتی

1 دلو 1398

به سلسله جلسات قبلی، هشتمین جلسهکمیته تخنیکی در راستای انسجام امور مرتبط به  مؤسسات غیردولتی بتاریخ 22/ 101398/ مصادف به 12 جنوری 2020  به اشتراک روسای ادارات سکتوری و مسؤولین موسسات هماهنگی درمقر وزارت تحت ریاست معین مالی و حسابی دوکتور احمد جواد عثمانی دایر گردید پیرامون تفاهم نامه عمومی بین  ادارات و وزارت اقتصاد که قرار است در یکی از جلسات شورای وزیران به منظور تصویب پیشنهاد گرددبحث و تبادل نظر صورت گرفت و  در اخیر فیصله بعمل آمد تا  به منظور غنامندی، تفاهم نامه متذکره غرض ابراز نظر در مورد  تغیر در ساختار و محتوای تفاهمنامه به موسسات و ادارت سکتوری شریک گردد.بعداز اخذ نظریات به جلسه شورای وزیران پیشنهاد گردد. 

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.