تدویر پنجمین جلسه کمیته رهبری / پالیسی حکومت، مؤسسات و تمویل کننده گان

8 حوت 1398

 

1-تعدیل های پیشنهادی جزیی در طرزالعمل ها انسجام امور موسسات غیر دولتی که از جانب کمیته تخنیکی تائید گردیده بود تائید و وزارت اقتصاد در تطبیق آن اقدام نموده نسخه های تعدیل شده  در وبسایت ریاست موسسات غیر دولتی گذاشته شود.

2-وزارت اقتصاد ملزم است تا موضوع تفاهمنامه عمومی با ادارات سکتوری و موسسات غیر دولتی را با شورای وزیرات تعقیب نموده و بعد از تائید امضا و اجرایی گردد.

3-بررسی سازمانی موسسات غیر دولتی مطابق به قانون موسسات غیر دولتی اجرا و وزارت اقتصاد شیوه و ابزار بررسی سازمانی را با تمام موسسات غیر دولتی شریک نماید تا موسسات غیر دولتی با در نظر داشت معیار های تعین شده سیستم شان را عیار نماید.

4-کمیته متشکل از وزارت اقتصاد، اداره سکتوری مربوط، نمایند دونر های بزرگ مربوط پروژه موسسه مورد بررسی ، نمایند موسسه هماهنگی عضو و نمایند UNAMA  منحیث ناظر ایجاد تا در مورد بررسی سازمانی موسسات تصمیم اتخاذ نماید. 

5-لایحه وظایف مشخص برای کمیته تصمیم گیری در مورد نتایج بررسی سازمانی موسسات غیر دولتی ایجاد و جلو گیری از تضاد منافع سازمانی ویا فردی در آن مشخص گردد.

6-وزارت اقتصاد ملزم است موئدات قانوی را مطابق به ماده 47 قانون موسسات غیر دولتی بالای موسسات غیر دولتی با در نظر داشت شرایط وضع شده در قانون تطبیق نماید.

7-  بررسی سازمانی مؤسسات همه شمول ساخته شود و تمام مؤسسات خورد وکلان شامل روند  بررسی گردد  تایک  تصویر دقیق  و کلی از مؤسسات  ارائه شود.

 Article Image PreviewArticle Image Preview

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.