در مورد گزارش دهی مؤسسات

, 17 حوت 1398

آخرین مهلت گزارش دهی شش ماه اول سال مالی 30 سنبله بوده و آخرین مهلت گزارش دهی شش ماه دوم سال مالی 30 حوت می باشد. یگانه شیوه که وزارت اقتصاد می تواند مطابق به قانون از فعال بودن مؤسسات تصدیق نماید گزارش فعالیت موسسات غیر دولتی می باشد، درصورت عدم ارایه گزارش موسسه غیر فعال پنداشته شده وفعالیت آن عواقب قانونی دارد.

 

مؤسسات که تا کنون گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 را ارسال نکردند در لنک زیر قابل مشاهده میباشد. 

لست مؤسسات داخلی وخارجی 

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.