مؤسسات محترم غیردولتی !

, 11 سنبله 1399

بدینوسیله از تمام مؤسسات تقاضآ بعمل می آید تا کمک های اضطراری انسان دوستانه را با استفاده از منابع و امکانات که در اختیار دارند درهماهنگی ادارات ذیربط برای آسیب دیده گان ولایات سیلاب زده  روی دست گرفته  اقدام عاجل و به موقع نمایند.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.