خبر ها

    12 جوزا 1399

لست مؤسسات داخلی که بنابر عدم ارسال راپور فعالیت دوسال پیهم و اطلاعیه عدم فعالیت در لنک زیر فابل مشاهد میباشد به پروسه انحلاق سوق داده میشود ادامه مطلب

در مورد گزارش دهی مؤسسات طی سال 1398

    12 جوزا 1399

مطابق صراحت ماده ماده سی ویکم قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی مکلف است طی مدت سه ماه بعداز پایان سال مالی گزارش فعالیت های تحقق یافته سالانه خویش را به وزارت اقتصاد ارسال نمایند. ادامه مطلب

در مورد گزارش دهی مؤسسات

    17 حوت 1398

مطابق به ماده سی ویکم قانون مؤسسات غیر دولتی، مؤسسات غیر دولتی مکلف است گزارش شش ماه شان را سه ماه بعد از ختم دوره گزارش دهی به وزارت اقتصاد ارسال نمایند. ادامه مطلب

تدویر پنجمین جلسه کمیته رهبری / پالیسی حکومت، مؤسسات و تمویل کننده گان

    8 حوت 1398

به سلسله جلسات قبلی کمیته رهبری / پالیسی در راستای انسجام امور مرتبط به مؤسسات، پنچمین جلسه کمیته رهبری/ پالیسی به روز دوشنبه مورخ 5 حوت 1398 که مصادف است به 24 فبرروی 2020 به اشتراک معینان وزارت های سکتوری، مؤسسات هماهنگی، نما… ادامه مطلب

تدویر هشتمین جلسه کمیته تخنیکی موسسات غیردولتی

    1 دلو 1398

به سلسله جلسات قبلی، هشتمین جلسهکمیته تخنیکی در راستای انسجام امور مرتبط به مؤسسات غیردولتی بتاریخ 22/ 101398/ مصادف به 12 جنوری 2020 به اشتراک روسای ادارات سکتوری و مسؤولین موسسات هماهنگی درمقر وزارت تحت ریاست معین مالی و حساب… ادامه مطلب

ایجاد فرصت های شغلی توسط موسسات

    10 جدی 1398

تعداد مجموعی کارکنان مشغول در مؤسسات غیردولتی به 85383 نفر می رسد که از جمله 84382 آنها افغان و متباقی 1004 اتباع خارجی اند. از نظر جنس تعداد کارکنان مرد به 60264 نفر ( 69 فیصد ) و کارکنان زن به 23769 (31 فیصد) می رسد. د… ادامه مطلب

انحلال موسسات غیردولتی داخلی وخارجی درسال 1397 بنابر عدم ارائه گزارش فعالیت

    9 جدی 1398

مطابق ماده( 31 ) قانون موسسات تمام موسسات غیردولتی داخلی وخارجی مکلف به ارائه راپورهای فعالیت خویش در هر شش ماه به وزارت اقتصاد میباشند در صورتیکه موسسات غیردولتی در طی دوسال پیهم راپورهای خویش را ارائه ننمایند و یا هم مطابق فقره… ادامه مطلب

تنظیم ساختار های رهبری و مدیریتی موسسات غیردولتی مطابق قانون

    8 جدی 1398

وزارت اقتصاد طرزالعمل مدیریت ساختار رهبری موسسات غیر دولتی را با مشوره باموسسات غیر دولتی تدوین و بعداز تائید کمیته پالیسی/ رهبری مؤسسات غیردولتی، تمویل کننده گان و حکومت با موسسات شریک ساخت. به منظور تشخیص مؤسسات خوب و بهتر و… ادامه مطلب

گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397 طی کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان" کنفرانس شفافیت و حسابدهی موسسات غیردولتی"

    9 اسد 1398

گزارش سالانه موسسات غیردولتی 1397 طی کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان” کنفرانس شفافیت و حسابدهی موسسات غیردولتی” با اشتراک مقامات بلند رتبه دولتی، سفیر اتحادیه اروپا، روئسای موسسات غیردولتی و نهاد های تمویل کننده و خانواده رسانه ها، ام… ادامه مطلب

نشست کمیتۀ رهبری انجوها با اشتراک مهمانان وزارت خانه ها، نمایندگان با صلاحیت منابع تمویل کننده

    18 جوزا 1398

نشست کمیتۀ رهبری انجوها با اشتراک مهمانان وزارت خانه ها، نمایندگان با صلاحیت منابع تمویل کننده، روئسای موسسات هماهنگ کننده با حضور وزیر اقتصاد جلالتمآب داکتر مصطفی مستور در وزارت اقتصاد برگزار گردید ادامه مطلب

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.