جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / admin (page 6)

admin

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با رئیس مؤسسه بین المللی «هیلت نت» در افغانستان ملاقات و دیدار نمود

دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد با رئیس مؤسسه بین المللی «هیلت نت» در افغانستان ملاقات و دیدار نمود. در ابتدا مسؤول این مؤسسه، با یادآوری از تجربۀ بیست و پنج سالۀ شان در افغانستان گفت: آن‌ها تلاش دارند تا یک سیستم صحی جواب‌ده و متداوم را در افغانستان ایجاد نمایند. فعالیت‌های مؤسسۀ مذکور متمرکز به تقویۀ سیستم صحی، تقویۀ خدمات ابتدایی صحی و شفاخانه‌ای

Read More »

بهبود زندگی بیش از ۱۰۰ هزار خانواده درسال مالی ۱۳۹۹، از اثر انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد کشور که در برنامه حسابدهی دولت به ملت، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری، فعالیت های سال مالی ۱۳۹۹ این وزارت را توضیح می داد گفت: میزان فقر درکشور بر اساس آخرین سروی، در شهرها ۴ درصد و درمیان کوچی ها ۳ درصد افزایش یافته و دلیل آن وضع محدودیت ها و قرنتینه به دلیل شیوع ویروس کرونا در جریان سال ۱۳۹۹ بوده است

Read More »

دیدار وزیر اقتصاد، با اعضای رهبری انجمن میدیوتیک افغانستان دوکتور کریمه حامد فاریابی وزیراقتصاد

در ابتدا آقای عبدالله رسولی و خانم فرح مصطفوی به نمایندگی از این انجمن، در باب فعالیت‌های این مؤسسه، دست آوردها و چالش‌های که فرا راه آنان است سخن گفتند. سپس، وزیر اقتصاد کشور ضمن برشمردن اهمیت کارهای رسانه‌ی و فرهنگی در جامعه، در راستای اهداف تعیین شده منسوبان مؤسسۀ میدیوتیک را تشویق و ترغیب نموده و وعدۀ همکاری در حل چالش ها نمودند. این انجمن معمولاً در بخش فرهنگ سازی، احیای میراث‌های فرهنگی، ارتقای ظرفیت جوانان، صلح و سازندگی فعالیت دارند

Read More »