جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

د افغانستان اسلامی جمهوریت

داقتصاد وزارت

دغیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

جستجو و خلاصه مؤسسات
شماره مخفف مؤسسه نام مؤسسه شمارۀ و تارخ ثبت ریس مؤسسه نوعیت مؤسسه ولایت ساحه فعالیت حالت موسسه
1 IAM هیئت معاونت بین المللی
International Assistance Mission
1
1384-05-23
مارک الن خارجی کابل صحت و انکشاف اقتصادی فعال
2 GMS خدمات طبی المان
German Medical Service
2
1384-06-03
جورج یعقوب ایلی خارجی کابل صحت فعال
3 .C.P.H.A کمیته حمایت از کمک های طبی وبشر دوستانه به افغانستان
Committee for the Promotion of Medical and Humanitarian Aid to Afghanistan
4
1384-06-03
خانم کارلاشفتر خارجی کابل صحت فعال
4 SFL شلتر فار لایف
Shelter for life International
5
1384-06-03
انعام الله محبوب خارجی کابل 3/6/1384 خدمات اجتماعی فعال
5 PMS خدمات طبی جاپان
Japan Medical Service
6
1384-06-03
داکتر تتسو ناکا مورا خارجی ننگرهار صحت و زراعت فعال
6 NCA کمک های کلیسای ناروی
Norwegian Church aid
8
1384-03-06
سلوادور جی خارجی ناحیه 03 سرک لیسه موزیک نمبر خانه 1071 - کابل زراعت و خدمات اجتماعی فعال
7 Afarin آفرین
Afarin
9
3/6/1384
پیتر شویتک خارجی کابل تعلیم و تربیه فعال
8 ARO امدادی افغانستان
Afghanistan Relief Organization
10
3/6/1384
ابوالفضل خلیلی خارجی کابل معارف و خدمات اجتماعی فعال
9 SI سوزو انترنشنل
Sozo International
11
10/6/1384
عبدالوکیل مهرابی زاده خارجی کابل صحت و خدمات اجتماعی فعال
10 IRC کمیته بین المللی نجات
International Rescue Committee
12
10/6/1384
پیترجان باولیس خارجی کابل زراعت و خدمات اجتماعی فعال
11 LEPCO لیپکو
Lepco
13
10/6/1384
محمد جواد احمدی خارجی کابل صحت فعال
12 THT هیلو ترست
The Halo Trust
14
06/10/1384
الحاج داکتر فرید همایون خارجی کابل پاک سازی ماین و مواد منفلق ناشده فعال
13 AA افغان اید
Afghan Aid
16
10/6/1384
چارلز ریچارت خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
14 EV کته خیل
Katachel (e. v)
17
10/6/1384
غلام محمد فرهاد خارجی کابل صحت و تعلیم و تربیه فعال
15 ADRA ادرا
ADRA Afghanistan International
18
10/6/1384
وینو کمار نیلسن خارجی کابل صحت و معارف فعال
16 MC لشکر ترحم
Mercy Corps
20
10/6/1384
پیتر ستیونسن خارجی کابل زراعت خدمات اجتماعی فعال
17 CARE کی یر انترنشنل
Care
22
10/6/1384
دسمند کلرک خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
18 SNI شلتر نو انترنشنل
Shelter now International
23
10/6/1384
Mayli Tourn خارجی کابل زراعت فعال
19 DACAAR داکار
Dacaar
24
10/6/1384
جان مورس خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
20 BRAC برک افغانستان
BRAC Afghanistan
25
17/6/1384
MANOJ KUMAR خارجی کابل زراعت و انکشاف دهات فعال
21 GHNI گلوبل هوپ
Global Hope Network International
27
17/6/1384
Jeff Latsa خارجی کابل زراعت و معارف فعال
22 RI ریلیف انتر نشنل
Relief International
28
17/6/1384
JOHN MCLENAN WATT خارجی کابل صحت و معارف فعال
23 CRS خدمات خیریه کاتولیک
Catholic Relief Services
31
17/6/1384
محترم کانوراولوفلین خارجی کابل معارف خدمات اجتماعی فعال
24 NFUAJK انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان
National Federation of Unesco Association in JAPAN
32
17/6/1384
یما فیروزی خارجی کابل معارف و صلح فعال
25 PIN بنیاد ضرورت مردم
People in Need
33
17/6/1384
وایل خزل خارجی کابل معارف و خدمات اجتماعی فعال
26 Oxfam G B اکسفام جی بی
Oxfam G B
35
17/6/1384
خیرت گمپلمن خارجی کابل معارف صحت خدمات اجتماعی فعال
27 ACKU مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی
Afghanistan Center at Kabul University
36
17/6/1384
عبدالوحید وفا خارجی کابل ناحیه 3 سرک جمال مینه نمبر خانه پوهنتون کابل فعال
28 GNI همسایگان نیک بین المللی
Good Neighbors International
38
17/6/1384
نقيب الله دليلي خارجی کابل معارف فعال
29 HNI-TPO شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی
Health Net International
39
17/6/1384
داکتر عبدالجمید صدیقی خارجی کابل صحت فعال
30 DAARTT معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی
Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training
40
17/6/1384
اوگننيون پريژه خارجی کابل بازسازی و خدمات و معارف فعال
31 CIC اطفال در معرض خطر
Children in Crisis
41
24/6/1384
تیمورشاه ادیب خارجی کابل معارف و صحت فعال
32 TCOW اطفال جنگ زده
The Children of War
42
24/6/1384
عبدالروف عزیزی خارجی کابل معارف خدمات اجتماعی فعال
33 JRS جس ویت ریفوجی سرویس
Jesuit Refugee Services
43
24/6/1384
Dr.Stanislaus Shantwan Fernandes خارجی کابل صحت معارف و خدمات اجتماعی فعال
34 WHH ولت هنگر هیلفه
Welt Hunger Hilfe
44
24/6/1384
توماس جیکوب خارجی کابل زراعت و خدمات اجتماعی فعال
35 MM مرسی مالیزیا
Mercy Malaysia
46
24/6/1384
فضل عمر مجددی خارجی کابل معارف صحت خدمات اجتماعی فعال
36 Hope WW امید بین المللی
Hope World Wide
47
24/6/1384
گيري نيوتسن خارجی کابل خدمات اجتماعی و معارف فعال
37 CFA مساعدت برای اطفال
Child fund Afghanistan International
48
24/6/1384
ویندی ان بارون خارجی کابل خدمات اجتماعی غیر فعال
38 CPI کانترپارت انترنشنل
Counter Part International
49
24/6/1384
دینیس دافینا خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
39 SERVE سرف افغانستان
Serve Afghanistan
50
24/6/1384
Mandy Gillen خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
40 MED AIR مید ایر
Med air
51
24/6/1384
دینا جی متینسن خارجی کابل صحت و خدمات اجتماعی فعال
41 BARAKAT AFG برکت افغانستان
Barakat Afghanistan
52
24/6/1384
غلام فاروق مجددی خارجی کابل معارف فعال
42 CWW کنسرن
Concern World Wide
53
24/6/1384
Jared Rowell خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
43 GDWS جامعه کمک کننده جورج دیخنتریتر
George Dechentreiter Welfare Society
54
24/6/1384
جورج رودلف خارجی کابل صحت معارف و خدمات اجتماعی فعال
44 JDA انجمن مشترک انکشاف بین المللی
JDA International INC
57
24/6/1384
نسرین جسیم خارجی مزار شریف صحت زراعت خدمات اجتماعی فعال
45 PACTEC موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی
Partners in Aviation and Communication Tech
60
7/7/1384
دایل Drel خارجی کابل خدمات اجتماعی و معارف فعال
46 MSDEV خیریه انکشاف صبح
Morning Star Development
63
7/7/1384
لارس پیترسن خارجی کابل خدمات اجتماعی صحت و معارف فعال
47 KBI کندر برگ انترنشنل
Kinder Berg International
64
7/7/1384
عبدالعرب خارجی کابل خدمات اجتماعی صحت فعال
48 MFP مادران برای صلح
Mothers for Peace
67
7/7/1384
راضیه عارفی خارجی کابل خدمات اجتماعی و معارف فعال
49 KRC د کامی دوریا مرستو موسسه
Kama Relief cooperation
69
7/7/1384
عبدالتواب خارجی ننگرهار خدمات اجتماعی و معارف فعال
50 TDH تیری دیس هومز
Terre des Homes
70
7/7/1384
Dr. Erhard Baure خارجی کابل معارف خدمات اجتماعی و صحت فعال
51 LP لی پلیکان
Le Pelican
71
7/7/1384
محمد جواد احمدی خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
52 KHES د کاریز مرستندویه تولنه
Karez Health and Educational Services
78
14/7/1384
خالد رشاد خارجی کندهار صحت و معارف فعال
53 BLUMONT موسسه توسعه جهانی بلومونت
Blumont Global Developmant
80
14/7/1384
نصرت الله وفا خارجی کابل خدمات اجتماعی و معارف فعال
54 TAF ایشیا فوندیشن
The Asia Foundation
82
21/7/1384
عبد الله احمد زی خارجی کابل خدمات اجتماعی و معارف فعال
55 GFL باغ ها برای زنده گی
Garden For Life
83
21/7/1384
دارلا ملن خارجی کابل زراعت و باغداری غیر فعال
56 NRC هیات ناروی برای مهاجرین
Norwegian Refugee council
84
21/7/1384
روبرتو ویلا سکستو خارجی کابل معارف امو ر مهاجرین و عودت کننده گان فعال
57 SA همبستگی افغان
Solidarity Afghan
85
21/7/1384
مختین ذکریا خارجی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی فعال
58 AA اکشن اید
Action Aid
89
28/7/1384
چارلس خارجی کابل امور اجتماعی فعال
59 NAC کمیته ناروی برای افغانستان
Norwegian Afghanistan Committee
90
28/7/1384
TERJE Magnussonn Wetterdal خارجی کابل معارف صحت فعال
60 IACD انستیتوت فرهنگی و انکشافی اسیا
Institute of Asian Culture and Development
91
28/7/1384
اقای جان هان خارجی کابل صحت فعال
61 CG کریتاس جرمنی
Caritas Germany
92
28/7/1384
Stefan Recker خارجی کابل صحت و خدمات اجتماعی فعال
62 MMCC سرکس سیار خورد برای اطفال
mobile mini circus for children
96
28/7/1384
دیوید مسیون خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
63 HAS جمعیت کمک های انسانی
Humanitarian Assistance Society
97
28/7/1384
محمد بشیر واصل خارجی کابل زراعت معارف صحت فعال
64 CA کمک های عیسویان
Christian Aid
100
28/7/1384
سبریتودی خارجی هرات امور اجتماعی فعال
65 FGA د افغانستان اینده نسلونه
Future Generation Afghanistan
102
28/7/1384
اجمل شيرزي خارجی کابل معارف و امور اجتماعی فعال
66 FMIC انستیتوت طبی فرانسه برای ماداران و اطفال
French Medical Institute for Mothers and Children
109
28/7/1384
داکتر نعمت شاه خارجی کابل خدمات صحی برای اطفال و مادر فعال
67 MRCA کورس های احیای طبی برای افغانها
Medical Refresher Courses for Afghans
110
28/7/1384
آن کلیر لیمری خارجی کابل صحت فعال
68 SSA اموزش و تحصیلی در افغانستان
Steiching Studiefounds Afghanistan
113
9/8/1384
محمد عالم نظری خارجی کابل صحت – معارف غیر فعال
69 CIMMYT مرکز بین المللی اصلاح جواری و گندم
International Maize and Wheat Improvement Center
114
9/8/1384
راجيف كمار شرما خارجی کابل زراعت فعال
70 WVI ورلد ویژن انترنشنل
World Vision International
115
9/8/1384
آن کلیر خارجی هرات معارف صحت فعال
71 IKHRF کمیته امداد امام خمینی
Imam Khomeni Relief Foundation
116
19/8/1384
هادی دهباشیان خارجی کابل کمک به ایتام و خانواده های بی سرپرست و سایر خدمات اجتماعی فعال
72 HAO (انترساس) سازمان خیریه برای کمک های عاجل بشری
Intersos (Humanitarian Aid Org)
117
19/8/1384
Federico Soranzo خارجی کابل خدمات فعال
73 SCA د افغانستان لپاره د سویدن کمیته
Swedish Committee for Afghanistan
118
19/8/1384
سونی میسون خارجی کابل تعلیم و تربیه فعال
74 DCA د افغانستان لپاره د هالند کمیته
Dutch Committee for Afghanistan
119
19/8/1384
داکترریماند بریسکو خارجی کابل خدمات کلنیکی وترنری فعال
75 VAF/UNION AID انجمن تقویه و انکشاف افغانستان
VAF/Union Aid
120
19/8/1384
دوکتور عبیدالله (مجددی) خارجی کابل کمک به اطفال پرورشگاه اطفال مریض و مهاجر و بیجاشوندگان فعال
76 GP همکاری های جهانی
Global PARTNERS
121
19/8/1384
KEVIN RYAN CATES خارجی کابل صحت، معارف و خدمات اجتماعی فعال
77 SVA د شانتی داوطلبانو تولنه
Shanti Volunteer Association
124
1/9/1384
وحید احمد زمانی سرپرست خارجی کابل معارف و امور مهاجرین فعال
78 JEN انجو اضطراری جاپان
Japan Emergency Ngo
125
1/9/1384
خالد مصطوفی خارجی کابل خدمات اجتماعی و صحت فعال
79 WWI زنان در خدمت زنان
Women For Women International
126
1/9/1384
محمد شفیق خارجی کابل معارف برای زنان و کمک های نقدی به زنان فعال
80 WAMY د مسلمانو حوانانو نریواله اسامبله
World Assembly Of Muslim Youth
127
1/9/1384
ابراهیم خارجی کابل معارف به اطفال یتیم و خدمات اجتماعمی فعال
81 JWA جاکوبس ویل اپیل
Jacob`S Well Appeal
129
1/9/1384
داکتر بیرل بینان خارجی کابل مساعدت به ایتام از طریق هلال احمر و صحت فعال
82 AL افغانستان آزاد
Afghanistan Libre
133
1/9/1384
محمد نظیم اکرمی خارجی کابل خدمات اجتماعی معارف و فرهنگ فعال
83 Cordaid کورد اید
Cordaid
135
1/9/1384
الطیب عمر خارجی کابل خدمات اجتماعی صحت و معارف فعال
84 ZOA حمایت از مهاجرین
Zoa,refugee care
137
8/9/1384
ادریس دبل دبیلوای خارجی کابل خدمات اجتماعی انکشاف روستا ها صحت و معارف فعال
85 AKF بنیاد اقا خان
Aga Khan Foundation
138
8/9/1384
سید جلال الدین شاه خارجی کابل خدمات اجتماعی معارف ، صحت و مخابرات فعال
86 MHI نریوال مسلم هندز
Muslims hands international
141
8/9/1384
فضل احمد خان خارجی کابل خدمات اجتماعی صحت و معارف فعال
87 HCI روابط و همدردی انسانی بین المللی
Human concern international
147
8/9/1384
محمد ابراهیم خارجی کابل معارف خدمات اجتماعی صحت غیر فعال
88 DAC د افغانستان لپاره د دنمارک کمیته
Danish afghanistan committee
153
سو میترا مکرجی خارجی کابل صحت غیر فعال
89 IIRO خیریه اسلامی بین المللی
International Islamic Relief Organization
155
9/17/1984
قاری نورلزمان شرافت خارجی کابل صحت- معارف- خدمات اجتماعی فعال
90 IMC نریوال صحی هیأ ت
International Medical Corps
157
لطیف الکبیر خارجی کابل صحت و حوادث ناگوار فعال
91 PARSA فزیوتراپی ومساعدت احیا مجدد برای افغانستان
Physiotherapy and Rehabilitation for Afghanistan
160
9/17/1984
محمدياسين (فريد) خارجی کابل صحت- معارف- خدمات فعال
92 ILF-A دافغانستان بین المللی حقوقی بنیاد
International Legal Foundation Afghanistan
164
محمد نبی وقار خارجی کابل خدمات فعال
93 ROP دسولی ریشی
Roots Of Peace
165
احمد شاه شفیق خارجی کابل زراعت فعال
94 AAH مجادله برضد گرسنگی
Action Against Hunger
167
داکتر گینگا کومورو سکا خارجی کابل خدمات اجتماعی و صحت فعال
95 GAACH کمیته المان برای اطفال افغانستان
German azd for afghan children
169
داکتر این هارد خارجی ننگرهار کمک برای اطفال افغانستان فعال
96 Emergency ایمرجنسی
Emergency
170
دوکتور ساری تیراسا خارجی کابل صحت عامه و کمک های عاجل جراحی فعال
97 ADWG انکشافی و خیریه اریوب
Aryub development
171
عبدالقدیر خارجی کابل معارف و تهیه قرطاسیه باب و صحت فعال
98 HI بین المللی برای معلولین
Handicap International
172
کنیگا کامورسکا خارجی کابل خدمات فعال
99 PU- AMI کمک طبی بین المللی
Aide medical international
173
اوندین سکونا خارجی کابل صحت فعال
100 ACTED اکتید
ACTED
176
تیبو لاروس خارجی کابل زراعت ، معارف ، خدمات اجتماعی فعال
101 AAR-JAPAN کمک های خیریه جاپان
Association
177
تیک هیرو هوزومی خارجی کابل جلوگیری از حادثات ماین فعال
102 JUH دی جوهانیتر
DIE JOHANITER
178
ویچی رغوان خارجی کابل صحت وکمک های عاجل طبی فعال
103 IAV تحرک افغانستان
Impulse Afghanistan
182
عبدالوحید خارجی کابل معارف و اعمار کودکستانها فعال
104 LRD زنده گی برای اسایش و ترقی
Life for Relief and Development
183
نورانی خارجی کابل معارف صحت و مساعدت به معلولین و معیوبین فعال
105 IRW اسلامیک ریلیف ورد واید
Islamic Relie World Wide
184
2005-12-22
تجمل حسین خارجی کابل زراعت ومعارف فعال
106 ME میشن ایست
MISSION EAST
186
دودو ولکس مارینا مریجمیسن خارجی کابل صحت و زراعت فعال
107 OPM اوپ مرسی افغانستان
Operation Mercy Non Goverment
190
جنت جی ویندرلیندین خارجی کابل معارف ارتقا ظرفیت کاری فعال
108 ATC اداره مشاورین تخنیکی افغان
Afghan technical consultants
192
کفابت الله ابلاغ خارجی کابل پاکسازی ماین و منفجردادن موادمنفلقه فعال
109 HIA کمک های کلیسای هنگری
Hangarian inter church aid
194
الوکش خارجی کابل کمک های بشردوستانه وانکشاف بین المللی فعال
110 FHI غذابراي گرسنگان بين المللي
Food for the Hungry International
196
زيباهمرايف خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
111 JVC دجاپان درضاكارانو بين المللي ټولنه
Japan International Volunteer Center
197
اونیا ماریو خارجی کابل صحت وانكشاف دهات فعال
112 MADERA مآموریت کمک اقتصادی انکشاف دهات افغانستان (مدیرا)
Mission Aid Development Economic Rural of Afghanistan
199
thierry philippe geai davib خارجی کابل انکشاف دهات و زراعت فعال
113 AWO میرمن – انجمن زنان افغان درکانادا
Afghan Women Organization
202
ادینه نیازی خارجی کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی فعال
114 SGAA سندیگال برای افغانستان
Sandy Galls Afghanistan Appeal
203
فیوناگال خارجی کابل صحت غیر فعال
115 PGRI حمایت سبزپارسیان
Green Relief Institute International
204
سیدحسن اخلاقی خارجی کابل صحت فعال
116 MP محبوبه پرامیس
Mahbooba Promise
205
ناهیده خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
117 AMCC آئینه مرکز مطبوعاتی وکلتوری افغان
Afghan Media and Culture Center
207
Kumar Verma خارجی کابل کلتوری فعال
118 INA شبکه انترنیوزافغانستان
Internews Network Afghanistan
209
جنیفر شارمینی بویل خارجی کابل مطبوعات فعال
119 CCA کپ انامور
Committee Cap Anamur
210
گیورگ خارجی تخار معارف وصحت فعال
120 MCA مدیاسنتربرای افغانستان
Media Center for Afghanistan
211
محمد عاطف خارجی کابل معارف وازدیاد نشریه ها درکشور فعال
121 HG هلپ جرمنی
Help Germany
213
ذبیح الله منیب "طاهری" خارجی هرات اموراجتماعی وزراعت فعال
122 MSI میری استوپس بین المللی افغانستان
Merie Stops International
215
فرهادجاوید خارجی کابل صحت طفل ومادر فعال
123 CIPE مرکزرهنمائی همکاری برای متشبثین بین المللی
Center for International Private Enter Prise
216
محمد نصیب خارجی کابل رشد سیستم بازارآزاد فعال
124 WCUK وارچایلدبریتانیا
War child UK
220
اشیش اشوک داملی خارجی کابل کمک های عاجل به اطفا ل فعال
125 Afrane افرن انکشا فی
Afrane development
222
برنارد دومی خارجی کابل پروگرامهای انکشا فی فعال
126 DDG ماین پاکی بین المللی دنمارک
Danish Demining Group
223
برنارد دومی خارجی کابل ماین پاکی فعال
127 AD افغانستان فردا
Afghanistan Domain
224
جان متیود خارجی کابل معارف ومساعدت برای اطفال کارکن روی سرک فعال
128 VUSAF e.v اتحاد معاونت برای مکاتب افغانستان
Afghanistan schulen Union of assistance For schools in afghanistan
225
مدانقل رحمانی خارجی کابل تعلیم و تربیه فعال
129 BACTRIANE باکتریان
bactriane
227
یار محمد سمندری خارجی کابل صحت- تعلیم و تربیه- خدمات فعال
130 KB-UNS اطفال بما ضرورت دارد
KINDER BRAUCHEN UNS
234
سید آصف حیدری خارجی کابل صحت عامه فعال
131 TM فیروز کوه
TURQUOISEMountain
237
نتن - استروپ خارجی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی فعال
132 PAC افغا نستان کانا دا
PARTNERSHIPAFGHANISTAN
238
وحیدالله عنایت خارجی کابل معارف - صحت غیر فعال
133 MC کمک های خیریه
Missionries Of Charity
241
Melanie Mujawa Mariya خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
134 CIH شفاخانه بین المللی کیور
Cure International Hospital
246
سید یوسف خان خارجی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی فعال
135 HELVETAS انجمن سویس برای همکاری بین المللی
HELVETAS
247
انیادی بیر خارجی کابل انکشاف مهارت ها بهبود امرار معیشت جوامع روستای غیر فعال
136 Jhpiego خیریه بین المللی صحی تعلیمی جان هاپکنز
JHPIEGO
251
سیغانی الکاریز خارجی کابل صحت ترینگ داکتر ها ونرسها فعال
137 FGI گروپ بین المللی اینده
Future Grope International
252
تیموتی ام سکور خارجی کابل صحت غیر فعال
138 Solidarity سولیدارتی
Solidarity
254
دیمیتری ای تو دورویج خارجی کابل اب وحفظ الصحه انکشاف روستا ها فعال
139 BDRWO امداد توسعه بصیر
Basir Development Relief Welfare Organisation
256
محمد رضا جهانبخش خارجی کابل آموزش حرفوي وفني فعال
140 IF- HOPE تهداب گذاری امید های بین المللی
International Foundation of Hope
257
سید عباس کریمی خارجی ننگرهار مساعد ساختنزمين دراقتصاد تعليمات وانكشاف جامعه فعال
141 IOC سرپرستی اطفال یتیم
Internional Orphan care
258
میچل ویپل خارجی ننگرهار كمك به اطفال يتيم وغريب غیر فعال
142 WCS تحفظ حیات وحش افغانستان
Wildlife Conservation Society
259
ریچارد پیلی خارجی کابل تحفظ حیات وحش فعال
143 UNO EP پروگرام های تعلیمی پوهنتون نبراسکا اوماها برای افغانستان
UNO Education Projects for Afghanistan
260
حمید الله انوری خارجی کابل معارف وانكشاف سيستم تعليم وتربيه فعال
144 AFRANE دوستی فرانسه با افعانها (افرن)
Afrane Amitie Franco Afghan
261
Colin REHEN خارجی کابل تعلیم وتربیه فعال
145 EA ایکول اکسس
Equal Acceess
265
محمد انور جميلي خارجی کابل نشراتي برنامه هاي راديوئي فعال
146 GERES گروپ انرژی تجدید شدنی و محیط زیست
Geres
267
Mohammad Hasnaen خارجی کابل توليدسيستم حرارت آفتاب فعال
147 IWPR انستیتوت گذارش دهی جنگ وصلح
Institute For War and Peace Reporting
268
جین میکیزی خارجی کابل تهيه گزارشات تربيه ژورنالستان تقويه مطبوعات فعال
148 CESVI خیریه همکاری وانکشاف
Cooperazione E Sviluppo
269
سیرو یاریزی خارجی مزار شریف خدمات اجتماعی غیر فعال
149 ARZU ارزو
Arzu inc
271
عبدالعزیز عمر خارجی کندهار خدمات اجتماعي مخصوصا براي خانمها فعال
150 NDI انستیتوت دموکراتیک ملی درامور بین المللی
National Democratic Institute for International Affairs
272
محمد داود کوهی خارجی کابل تقویه دموکراسی فعال
151 MSH علوم اداری برای صحت
Management Scienceo for Health
274
داکتر محمد خاکراه رشیدی خارجی کابل صحت فعال
152 NEI اداره تغذیه وتحصیل بین المللی
Nutrition and Education International Inc
275
انجینر محمد شریف "شریف" خارجی کابل صحت فعال
153 WCI کمپاین بین المللی زنان
Womens Capain International
276
نسرین رفیق خارجی کابل تعليم تربيه ارتقاي اگاهي زنان درمورد شوراهاي ولايتي فعال
154 MBR محمد بن راشد ال مکتوم برای کارهای خیریه وبشری
Muhammad Bin Rashid Al Maktom Humanitarian and Charity EST
278
محمد یشیر خارجی کندهار تعليم تربيه خدمات اجتماعي زراعت صحت فعال
155 ACDIVOCA انکشاف کوپراتیف های زراعتی بین المللی
Agricalture Development InternationalVolanteer
279
برائین مکگیل خارجی کابل حمايت ازتوسعه سكتور زراعت از طريق تهيه قرضه هاي كوچك فعال
156 BBC MA بی بی سی میدا اکشن
BBC Media Action
280
2007-01-21
Anders Raaf خارجی کابل مصئونیت اجتماعی فعال
157 AAFF بنیاد دوستی افغانستان وامریکا
Afghanistan American Foundation
285
جریمیا جپستون خارجی کابل تعلیم وتربیه وصحت فعال
158 BPEACE شورای تجارتی برای صلح
Business Council For Peace
286
روح الله خارجی کابل خدمات اجتماعی غیر فعال
159 GVS مکتب قریه سبز
Green Vilage Scools
288
محمد خان کروتی خارجی هلمند تحصيلات اساسي دختر ها وبچه ها غیر فعال
160 ICMA دفتر بین المللی اداره شهری
International city /country management association
293
vanroyal James خارجی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
161 ICG گروه بین المللی بحران
International crisis group
294
كانديس راندو خارجی کابل کمک در شرایط وضعیت بحران فعال
162 OXFAM NOVIB اکسفام نووب
Oxfam Novib
295
خیرت کمپلمن خارجی کابل خدمات صحی و تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
163 PBK همکاری برای اطفال معیوب کابل
Pro bambini di Kabul
296
کارلو فوندرینی خارجی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
164 RET بنیاد مطین تعلیمی برای مهاجرین
Foundation for the RefugeeEduation
302
عثمان منتیس خارجی کابل تعلیم وتربیه فعال
165 CAI کمک های آسایش جهانی
Comfort Aid International
305
عبد الوا سع محمد یان خارجی کابل خدمات فعال
166 CVG گرو|پ داوطلبان ملکی
Civil voluntary Group
309
لويجي پوليتانو خارجی هرات زراعت غیر فعال
167 HI هاجر افغانستان
HAGAR International
312
chrisitana chundusu خارجی کابل مساعدت برای زنان آسیب دیده فعال
168 CAI موسسه آسیای مرکزی
Central Asia Institute
314
شابوت خارجی کابل معارف فعال
169 FSD ماین پاکی کشور سویس
Swiss foundation for Mine Action
315
antyom خارجی کابل پكسازي ماين ها ومهمات منفلق ناشده فعال
170 LC موسسه زنجیر امید
Lachainede lEspoir
318
نحیب الله خارجی کابل صحت وهمكاري باوزارت معارف فعال
171 RCO موسسه خیریه رضائی
RazaiCarityOrganization
319
محمد محسن خارجی کابل صحت فعال
172 TIE اعتماد به تعلیم وتربیه
Trust In Education
321
بد مکنزی خارجی کابل تعلیم وتربیه فعال
173 HP بهبود بهداشت
HELTH PROM
322
استوارت خارجی کابل صحت فعال
174 IMMAP پروگرامهاي معلوما ت اداري و ماين پاكي افغانستان
Information Management and Mine Action Programs
325
اندریا پورو خارجی کابل بهترنمودن شرايط امنيتي براي موسسات كمك كننده فعال
175 WCC موسسه کانادایئ برای اطفال متاثر از جنگ
War Child CANADA
328
اکمل شریف خارجی کابل كمك براي اطفال وزنان فعال
176 IAH موسسه ابتکاری صنایع دستی افغانی
Intiative Afghanisches Handwerk
329
نور محمد غفوری خارجی کابل صنايع دستي فعال
177 MSF دوکتوران بدون سرحد
Medecins Sans Frontiers
331
البزابت جاوساد خارجی کابل صحت غیر فعال
178 SIL موسسه بین المللی زبان شناسی ثمر
Summer Insitiute of linguistics
339
دوایت شیور خارجی کابل معارف فعال
179 CLFAC موسسه خیریه لایت برای اطفال افغانستان
Child sight foundation for afghan children
340
دیانا خارجی کابل حمایت از مکتب فاطمه الزهرا در جلال اباد و از بندی خانه های زنان ولایت کابل جلال اباد ، هرات ، مزارشریف حمایت و همکاری منماید غیر فعال
180 AAN شبکه تحلیگران افغانستان
The Afghanistan Analysts Net work
341
کرینا انا مری کلاک خارجی کابل تقویت تحقیقات تحلیلی به منظور انکشاف افغانستان نشر گزارشات موضوعی تعلیم پالسی ها ، کزارشات ، مباحصات از طریق ویب سایت فعال
181 CW4WA موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان
Canadian Women for Women in Afghanistan
343
Sikirca vanja خارجی کابل تعلیم وتربیه فعال
182 AWEP توانمند ساختن زنان واطفال
Afghan Women Empowerment
346
جمیله ضمیر خارجی کابل كمك براي زنان جوانان واطفال افغانستان غیر فعال
183 ACIE شوراهای امریکا برای تعلیمات بین المللی
American Conuncils for International Education
347
نعیم محسنی خارجی کابل تعلیم وتربیه فعال
184 WUSC خدمات جهانی دانشگاه های کانادا
World University Services of Canada
348
ميشل تاپيرو خارجی کابل تعليم وتربيه وزراعت فعال
185 MF بنیاد مینه
Mina Faundation
349
ملالی هاشمی نادی خارجی کابل آموزش هاي حرفوي وصحي براي زنان روستائي فعال
186 AWCDC رشد زنان وکودکان افغان
Afghan Women and childyen Development Centey
356
مرملارید ضیایی خارجی گردیز تعليم وتربيه ،خدمات اجتماعي غیر فعال
187 SCI حمایه بین المللی اطفال
Save the Children International
358
دیوید ماشژو خارجی کابل تعليم وتربيه صحت حقوق اطفال فعال
188 IPSO موسسه بین المللی روان شناسی
Inter National Psycho Social
359
اینگه مسمهل خارجی کابل صحت تربيه وترننگ كارمندان صحي درقسمت رواني ومراقبتهاي اجتماعي (تداوي ومشاوره) فعال
189 Label- Step لیبل استیپ
Label- Step Organization
360
مارتین رونیر خارجی مزار شریف صحت وتعليم وتربيه خدمات اجتماعي غیر فعال
190 GAIN اتحاد جهانی برای بهبودوتغذیه
Global Alliance for Improved Natrition
363
محب الله وحدتی خارجی کابل صحت غیر فعال
191 AHPWCKAUSSAR حمايت از زنان وكودكان مستمند افغانستان كوثر
Afghanian Helping poor women and children (KAUSSAR)
365
دوکتورس رحیمه خارجی هرات تعليم ، تربيه ، صحت فعال
192 INSO موسسه بين المللي مصونيتي براي موسسات غير دولتي
International NGO Safety Organization
366
دوایست شیور خارجی کابل خدمات اجتماعي فعال
193 IESC انترنيشنل اكزكتيف سرويس كارپس
International Executive Service Corps
367
نورمحمد خارجی کابل خدمات غیر فعال
194 CHS موسسه مركز خدمات بشري
Center For Human Services
373
میرویس قادری خارجی کابل صحت فعال
195 OHF خانه ارفان
Orphan House Foundation
375
الحاج دیپلوم انجینر عبدالمالک قادری خارجی فعال
196 WF موسسه بنياد زنان
Womanity Foundation
376
یان بورجستید خارجی کابل تعليم وتربيه فعال
197 DRC انجمن مهاجرين دنمارک
Danish Refugee Council
377
ادوارد برنفورد هگیس خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
198 APRWC انجمن حمايت اززنان وكودكان پناهنده حامي
Association for Protection of refugee Women and child
379
فاطمه اشرفي خارجی کابل تعليم وتربيه فعال
199 ABWCF بنياد زنان وكودكان نابينايان افغانستان
Afghanistan Blind Women and Children Foundation
380
نوريه(ندرت) خارجی کابل تعليم وتربيه براي نابينايان صحت فعال
200 AMYAL اميا ل
AMYAL
381
مهرا ين خارجی کابل تعليم وتربيه وصحت فعال
201 STC تسكين براي اطفال
Solace for the Children
382
جبیبه پاینده نیک خارجی کابل صحت وتعليم وتربيه فعال
202 GW گود ويف
Good Weave
383
پشتون عاطف خارجی کابل تعليم وتربيه وصحت , خدمات فعال
203 BORDA بریمن
Bremen Overseas Research Development Assaiation
387
فرشید احمد خارجی کابل حرفه وحفظ الصحه فعال
204 FGGO فیوچرگروپ گلوبل اوتریج
Futures Group Global Outreach Inc
390
فایز فروتن خارجی کابل حقوقی وتعلیم تربیه صحت فعال
205 GCI دفتربین المللی جندر کنسرنس
Gender concerns International
391
صابره بانو خارجی کابل تعلیم وتربیه حقوقی غیر فعال
206 PI پلین انک
Plain Ink
393
سیلینی خارجی کابل تعلیم وتربیه فعال
207 COSPE نهادهمکاری برای انکشاف کشور های درحال توسعه (کاسپی) دفترافغانستان
Cooperation for the Development of Emerging Countries Afghanistan Office
395
روحینا باور خارجی کابل حقوق بشر ، خدمات اجتماعی ، اقتصادی غیر فعال
208 NQA نی قلعه
Nai Qala Assaciation
396
علی رضا فکرت خارجی کابل صحت ومعارف فعال
209 VDT وینتودی تیرا
VENTO DI TERRA
398
محمد جواد خارجی کابل تعلیم وتریبه خدمات اجتماعی فعال
210 FHI 360 موسسه بین المللی صحت فامیلی
Family Health International
399
استیگ مارکر هانس خارجی کابل معارف و صحت فعال
211 HHRD مرسته کورنکی لاسونه دمرستی اوپرمختک لپاره
Helping Hand for Relief and Development
402
2014-02-02
عبیدالله فیصل خارجی کابل معارف وخدمات اجتماعِی فعال
212 CIAI مرکزکمک های ایتالیایی برای اطفال
Centro italiano aiuti infanzia
405
رحمت الله خارجی کابل تعلیم وتربیه فعال
213 ACAA موسسه افغانستان وآسیای میانه
Afghanistan and Central Asia Organization
407
داکترنورالحق نسیمی خارجی کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی فعال
214 AGF موسسه الغرافه
ALGARAFAH FOUNDATION
408
شیخ علی بن عبدالله بن ثانی جاسم ال ثانی خارجی کابل جلوگیری ازصید پرنده گان وحفاظت ازحیات وحش . زراعت فعال
215 ASO دافغانستان دپیوستون موسسه
Afghanistan Solidarity oganizatin
409
محمد عیسی خارجی کابل تعلیم وتربیه وصحت فعال
216 SPT موسسه خیریه بشر دوستی
Stiching Philanthropy
412
فروزان خارجی کابل معارف ، صحت ، خدمات اجتماعی غیر فعال
217 NYU-A پوهنتون نیویارک در افغانستان
New York university in Afghanistan
413
حمیدالله خارجی کابل تعلیم و تربیه فعال
218 PCF بنیاد خیریه پناه
Panah Charity Foundation
415
شمس الله مهری خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
219 CWS Asia خدمات اجتماعی جهان درآسیا
Community World Service Asia
417
الن آستری اکالمه خارجی کابل تعلیم وتربیه خدمات اجتماعی فعال
220 Shk.H.Sr.f بنیاد بشردوستانه وتحقیقاتی شیخ سلطان بن خلیفه نهیان
Sheikh Sulan Bin Khlifa Al Nahyan Humaniarian and Scientific Research Foundaion
419
شیخ سلطان خارجی کابل صحت ،تعلیم وتربیه ، زراعت وخدمات اجتماعی غیر فعال
221 RF بنیاد روپانی
Rupani Foundation
420
محمد حامد خارجی بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت و محیط زیست فعال
222 KIT موسسه سلطنتی استوایی
Royal Tropical Institute (KIT)
421
جان خارجی کابل صحت فعال
223 WICAC ائیتلاف زنان در برابرفساد
Women International Coalition against Corruption
423
حکیمه راوی خارجی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
224 ASCEND اسند:رهبری ازطریق ورزش
Ascend:Leadership Through Athletics
424
مرینا لگریُ خارجی کابل ورزش ،تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی فعال
225 ZFC موسسه خیریه فامیل حوان
Zwan Family Charity
427
گران حوان خارجی کابل صحت فعال
226 PI موسسه بین المللی پردو
Purdue International
428
لوانبرک دیبور خارجی کابل زراعت فعال
227 NOWZAD موسسه خیریه نوزاد
Nowzad
429
پاول خارجی کابل حفظ الصحه حیوانات (وترنری) فعال
228 MWL رابطه عالم اسلام
Muslim World League
430
قاری نورزمان خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
229 MAH موسسه مهیوانیمل
The Mayhew Animal Home
432
عبدالجلیل "محمدزی" خارجی صحت حیوانی فعال
230 ICC Afghanistan موسسه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان
International Chamber of Commerce in Afghanistan
434
عبدالقدیر "بهمن " خارجی اقتصاد فعال
231 NO موسسه انجمن نه آنلوس
Nove Onlus
435
سوزانه فیوریتی خارجی تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
232 AFD حرکت بسوی انکشاف
Action for development
436
زهره چوپان خارجی کابل خدمات اجتماعی و صحت فعال
233 UA اتحادیه کمک
Union Aid
437
توریالی ناصری خارجی کابل خدمات اجتماعی و صحت فعال
234 CIVIC مرکز غیرنظامیان در جنگ
Center for Civilans Conflict
438
سید مظفر شاه خارجی کابل خدمات اجتماعی و زراعت و صحت فعال
235 LAF لامعه افغان بنست
The Lamia Foundation
439
محمد یونس خارجی کابل خدمات اجتماعی و صحت فعال
236 CHI صحی بین المللی کانادا
CanHealth Internainal
440
داکتر عبدالکریم قیومی خارجی کابل صحت فعال
237 EMPHNET شبکه صحت عامه مدیترانه شرقی
Eastern Mediterranean Public Health Netwerk
441
داکتر مهمند الفتاح خارجی کابل خدمات اجتماعی و زراعت و صحت فعال
238 FTR فری تو رن
Free To Run
442
Tayolor schiavitti smith خارجی کابل تقویه ورزش فعال
239 NPA کمک های مردم ناروی
Narwegian People aids
443
فینه سیکریکا vanja sikirica خارجی کابل ماین پاکی فعال
240 SAF بنیاد جنوب آسیا
South Asia Foundation
444
عمرا خان مسعودی خارجی کابل علمی و فرهنگ فعال
241 GUSP اتحادیه جهانی دانشمندان برای صلح
Global Union of scientists for peace
445
Dr John Hagelin خارجی صلح امنیت دانش غیر فعال
242 AFA اکادمی فنلند-افغانستان
Academy of Finland-Afghanistan
446
محمد اکرم شهیم خارجی کابل صحت ومعارف غیر فعال
243 TMF بنیاد معارف ترکیه
Turkish Maarif Foundation
447
مجیب الرحمن خارجی کابل تعلیم و تربیه فعال
244 NMC مرکز ملی مطالعات طبی
National Medical study Center
448
انتریوس سه پوکا خارجی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه فعال
245 DFUK موسسه بنیاد خیریه دانش
Daanish Foundation UK
449
حشمت الله صدیقی خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
246 HWL موسسه هیواد ویلفر لمیتد
Hewad Welfare Limited
450
میرزا گل خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
247 HO موسسه کمک برای ایتام
HELPING ORPHANS
451
سید جمال الدین خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
248 GIR موسسه جهانی برای احیا
Global Institute for Rehabilitation
452
داکتر جهان شهسوار خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
249 H O F موسسه خیریه عمر فاروق
Hilfsorganisation Omar Faruqe e v
453
سید مجیب الدین جواد خارجی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تریبه فعال
250 AKAH دفتر آقا خان برای اسکان
Aga Khan Agency for Habitat
454
1397/4/26
هادی حسنی خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
251 ACCESS موسسه خدمات اجتماعی اکسس
Access Community Services Limited
455
رحیل محمد خارجی کابل توانمند سازی زنان فراهم نمودن کمک برای مهاجرین و عودت کنندگان فعال
252 AGL ای إی تی گلوبل
AET GLOBAL LLC
456
نورمحمد صدیق خارجی کابل بلند بردن ظرفیت نهاد های تعلیمات تخنیکی زراعت - لیسه ها استیتوت ها.. فعال
253 GC جینوا کال
Geneva Call
457
حوریه خارجی کابل تطبیق قوانین بشری و حقوق بشر فعال
254 Ret Garmany رت جرمنی
Ret Garmany
458
منصور احمد خارجی کابل کمک و مساعدت به اشحاص بی جا شده گان و حوادث طبیعی و کشمکش های مسلح حفاظت میحط زیست فعال
255 STCO مؤسسه خیریه وقت مکتب
School time charity organization
459
صفی الله عرب زاده خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
256 ORCDG موسسه پژوهش علمی و توسعه جامعه
Organization for research and development Global
460
داکتر غیاثی خارجی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
257 AANA خیریه نور افغان - استرالیا
Afghan australian noor association
461
بریالی سجادی خارجی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
258 MCDO موسسه انکشافی خیریه رحمه
Mercy charity and development organization
462
عبدالخالق خارجی کابل صحت و خدمات اجتماعی فعال
259 QRC هلال احمر قطری
Qatar Red crescent..
463
علاوالدین البدری خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
260 KRA مؤسسه بازسازی کندز
Kunduz Rehabilitation Agency
4
1384-03-06
غلام محمد اقتاش داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
261 AHDS خدمات صحی و انکشافی افغان
Afghan Health And Development Services
5
1384-03-06
محمد فرید آسمند داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
262 APWO مؤسسه رفاه عامه افغان
Afghan Public Welfare Organization
7
1384-03-06
سید رحیم ستا داخلی کابل خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
263 COAR هماهنگی کمکها برای افغان ها
Coordination of Afghan Relief
11
1384-10-06
عبدالحلیم حلیم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
264 ALS مؤسسه خورشید تابان افغان
Afghan Luminous Sun
13
1384-10-06
تقیب الله ابراهیمی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
265 NHJA مؤسسه بشردوستی ملی جوان افغان
National Humanitarians Juvenile for Afghanistan
14
1384-10-06
مرتضی داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت ، تعلیم و تربیه فعال
266 NEHC د نازنین جبار خیل تعلیمی او صحی مرکز
Nazanin Education and Health Center
19
1384-10-06
نازنین داخلی ننگرهار صحت ، تعلیم وتربیه فعال
267 DHSA خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان
Development and Humanitarian Services for Afghanistan
23
17/6/1384
نجیبه ایوبی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
268 SDO مؤسسه انکشافی سنائی
Sanayee Development Organization
24
17/6/1384
راز محمد دلیلی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
269 CHA مؤسسه هماهنگی کمکهای انسانی
Coordination of Humanitarian Assistance
25
17/6/1384
غلام یحی عباسی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
270 ANAFAE مؤسسه ملی افغانها برای آموزش کلان سالان
Afghan National Organization for Adult Education
26
17/6/1384
عبدلبشير داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
271 AADA همکاری و انکشاف برای افغانستان
Agency for Assistance and Development of Afghanistan
33
17/6/1384
داکتر اشرف الدین عینی داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
272 M3-RA د مشرق دبیاودانولو مؤسسه
Mashriq-3 Reconstruction Association
38
17/6/1384
انجنیر محمد عارف داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
273 STARS احیای مهارتها و بازسازی ستارز
Skills Training and Rehabilitation Society
39
17/6/1384
سهیله نوری داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
274 AGHCO اداره هماهنگی کمک های همگانی افغان
Afghan General Help Coordination Office
40
17/6/1384
عبدالغفار نوابی داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی فعال
275 MWO موسسه بهزیستی تحرک
Move Welfare Organization
45
17/6/1384
عبدالملوک خلیلی داخلی کابل زراعت، صحت فعال
276 ORPE مؤسسه بازسازی و حفاظت از محیط زیست
Organization of Rehabilitation and Protection of Environment
49
17/6/1384
محمد قاسم شبنم داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
277 RRAA اداره بازسازی دهات افغان
Rural Rehabilitation Association for Afghanistan
50
17/6/1384
درمحمد فاضل داخلی کابل زراعت، صحت فعال
278 AHO مؤسسه صحت افغان
Afghan Health Organization
51
24/6/1384
بلقیس داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
279 GRSP پروگرام های دهاتی غزنی
Ghazni Rural Support Program
52
24/6/1384
محمد اسحق داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
280 FRDO مؤسسه احیأ و توسعه امور اجتماعی زنان
Female Rehabilitation and Development Organization
56
24/6/1384
شریفه همراه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
281 ECCAW مؤسسه تربیوی و فرهنگی زنان افغان
Educational and Cultural Center for Afghan Women
59
24/6/1384
هما شمیم داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
282 CAF مواظبت خانواده های افغان
Care of Afghan Families
68
1384/7/7
محمد نعیم رسا داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
283 ACT مشورتی آموزش های فنی
Agency of Consultancy for Training
69
1384/7/7
علم گل احمدی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
284 CRAA امداد بازسازی برای افغانستان
Committee for Rehabilitation Aid to Afghanistan
70
1384/7/7
ثنا الحق داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
285 ASDO افغان اجتماعی پرمختیائی تولنه
Afghan Social Development Organization
71
1384/7/7
رحمت الله داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
286 ADRS خدمات انکشافی و بازسازی افغانستان
Afghanistan Development and Rehabilitation Services
73
1384/7/7
انجنیر اسدالله داخلی کابل زراعت، صحت فعال
287 AWRC مؤسسه فرهنگی آموزشی و اجتماعی زنان افغانستان
Afghan Women Resource Center
74
1384/7/7
پرتو مینه هاشمی داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
288 AREA مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی برای افغانستان
Agency for Rehabilitation Energy Conservation in Afghanistan
75
1384/7/7
محمدعارف عظیمی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
289 HAM مؤسسه کمکهای بشری مسکا
Humanitarian Assistance Muska
76
1384/7/7
عزیزه مومند داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
290 ACBAR مؤسسه اکبر
Agency Coordination Body for Afghanistan
77
1384/7/7
فیوناگال داخلی کابل هماهنگی مؤسسات غیردولتی فعال
291 MCDO مؤسسه فرهنگی و انکشافی مروه
Marwa Cultural Development Organization
79
1384/7/7
برشنا داخلی کابل زراعت، صحت فعال
292 HAFO موسسه تسهيل كننده كمك هاي بشري افغان
Humanitarian Assistances and Facilitating Organization
84
1384/7/7
امان الله سرابی داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت غیر فعال
293 THRA مرکز آموزشی حقوق بشر زنان افغان
Training Human Rights Association
85
1384/7/7
روشن حیران داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
294 IHSAN موسسه خیریه احسان راز
Independent Humanitarian Services Association
86
14/7/1384
راز محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت غیر فعال
295 APDA موسسه تشویق صلح و دموکراسی در افغانستان
Afghan Peace & Democracy Act
87
14/7/1384
سرور ماموند داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
296 RAOJ موسسه بازسازی و زراعتی جاهد
Rehabilitation & Agriculture Organization of Jahid
89
14/7/1384
اسدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
297 HRP د هیواد د بیارغوتی موسسه
Hiwad Rehabilitation Project
90
14/7/1384
محمد قیس داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت غیر فعال
298 AMRAN موسسه سیار اعمار مجدد افغانستان
Afghan Mobile Reconstruction Association
91
14/7/1384
سبد عبدالقیوم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
299 PRB همکاران دراحیا وبازسازی‌‌‌
Partners in Revitalization and Building
94
14/7/1384
انجینرنورحسین داخلی کابل صحت فعال
300 NECDO موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور
Noor Educational Capacity Development Organization
95
14/7/1384
جمیله افغانی داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
301 AWARD موسسه اجتماع بازسازی زنان افغان
Afghan Women Association for Rehabilitation and Development
97
21/7/1384
فهیمه داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت فعال
302 BRF موسسه بازسازی بینا
Bina Rehabilitation Foundation
98
21/7/1384
انجنیر عبدالمنان داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
303 MSSAA د افغاستان لپاره د میوند د تولنیزو خدمتونو تولنه
Maiwand Social Services Association Aghanistan
99
21/7/1384
انجنیر راضی شاه داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
304 OHA موسسه کمک های بشری
Organization for Humanitarian Assistance
102
21/7/1384
حاجی عبدالرحمن داخلی کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
305 NDRC خدمات اجتماعی بازسازی معتادین وخدمات طبی نجات
Nejat Center Social Development Drug Rehabilitation Medical Service
103
21/7/1384
محمد قاسم زمانی داخلی کابل صحت فعال
306 ADA انکشافی افغان
Afghan Development Association
105
21/7/1384
ضیاالرحمن داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ،صحت. فعال
307 SO موسسه شهدا
Shuhada Organization
106
21/7/1384
جواد وفا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ، صحت فعال
308 VARA د افغانستان د بیاودانولو رضاکارانو موسسه
Voluntary Association for Rehabilitation of Afghanistan
107
21/7/1384
عبدالسلام داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ، زراعت فعال
309 HAPA دافغانستان لپاره بشری دمرستوموسسه
Humanitarian Action For People of Afghanistan
109
21/7/1384
حاجی محمد گل داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه ، زراعت فعال
310 ROAD موسسه احیا و انکشاف افغانستان
Relief Organization For Afghanistan Development
112
28/7/1384
نجم الله داخلی کابل دمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
311 SAC حفاظت اطفال افغان
Save Afghan Children
114
28/7/1384
سید رضا شاه الهام داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیو و تربیه ، فعال
312 ANRCC دافغانستان د بیا ودانولو ملی موسسه
Afghanistan National Re- Construction Coordination
117
28/7/1384
حاجی عبدالقدیر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
313 ALO افغان سواد آموزی موسسه
Afghan Literacy Organization
118
28/7/1384
حاجی اغا لالی داخلی کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
314 ESAR خدماتی انجنیری بازسازی برای افغانستان
Engineering Services For Afghanistan Reconstruction
119
28/7/1384
عبدالرازق نوری داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
315 ARWEO موسسه بازسازی افغانستان وتعلیمی زنان
Afghanistan Rehabilitation And Women Education Organization
120
28/7/1384
عبیدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
316 SFRD دشرق دبیا رغونی او پرمختیا اداره
Sharq Foundation For Rehabilitation And Development
121
28/7/1384
داکتر عبدالسلام داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
317 SADAAT د افغانستان لپاره تخنیکی پرختیائی مرستو تولنه
Society For Afghanistan Development And Association Technologies
123
28/7/1384
انجنیر سید عبدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
318 AIL انستیتوت اموزشی افغان
Afghan Institute Of Learning
124
28/7/1384
داکتر سکینه یعقوبی داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه، صحت فعال
319 AJDO موسسه انکشاف حقوقی افغانستان
Afghanistan Justice Development Org
125
28/7/1384
سید امرالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه غیر فعال
320 CAWC کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان
Central Afghanistan Welfare Committee
126
28/7/1384
سید مصطفی موسوی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
321 AHDO دزراعت او صحت پراختیانی موسسه
Agriculture And Health Development Organization
127
28/7/1384
احمد بلال شیرزی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
322 VOPOFA موسسه قریه صلح برای افغانها
Village of Peace Org for Afghans
129
28/7/1384
محمد امیر "غلامی" داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، فعال
323 ARPD د افغانستان د بیا ابادو لو او پلان موسسه
Afghanistan Reconstruction And Planning Department
132
28/7/1384
رحمت الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
324 SDP پروگرام انکشافی سمندر
Samandar Development Program
136
1384/8/9
غلام فاروق داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
325 AURC موسسه بازسازی اریانا
Aryana Unity Rehabilitation Council
142
1384/8/9
نعمت الله داخلی کندهار خدمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، صحت ، زراعت فعال
326 SWARDA موسسه انکشاف دهات جنوب غرب افغانستان
South West Afghanistan Rural DevelopmentAssociation
145
1384/8/9
آدم شهاب داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
327 SWABAC اداره هماهنگی کمکها برای حوزه جنوب غرب افغانستان
Southern Western Afghanistan And Balochistan Association For Coordination
147
1384/8/9
انجنیر جان محمد داخلی کندهار موسسه هماهنگی فعال
328 SAF همبستگی برای خانواده های افغان
Solidarity For Afghan Families
148
1384/8/9
داکتر محمد ظاهر فایض داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
329 AWN شبکه زنان افغان
Afghan Women Network
149
1384/8/19
ماری اکرمی داخلی کابل هماهنگی مؤسسات غیردولتی فعال
330 WADAN ودان افغانستان
Wadan Afghanistan
150
1384/8/19
جین کیسل داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
331 ZMAA زردوزی- مارکیت برای صعنت کاران افغان
Zardozi Markets for Afghan Artisans
153
1384/8/19
هما عثمانی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
332 DRSA موسسه بازسازی درواز
Darwaz Rehabilitation And Services Association
156
1/9/1384
شیبا کوفی داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت فعال
333 YAAR انجمن جوانان برای بازسازی افغانستان
Youth Assembly For Afghanistan Rehabilitation
157
1/9/1384
خیرمحمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
334 SHRO موسسه صحی و احیای مجدد شهامت
Shahamat Health And Rehabilitation Organization
160
1/9/1384
دکتور عبدالرحمن اطهر داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت فعال
335 ECW مرکز توانمندی زنان
Empowerment Center for Women
161
1/9/1384
ملکه داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حرفوی فعال
336 RRA د رشاد د بیاودانولو خیریه موسسه
Reshad Rehabilitation Association
166
1/9/1384
محمد ناصر داخلی ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
337 CRDSA موسسه هماهنگی توسعه و بازسازی افغانستان
Coordination Of Rehabilitation and Development Services for Afghanistan
167
1/9/1384
عزیز احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
338 OIPHOPA پروگرام صحت عامه ابن سینا برای افغانستان
Organization Ibnesina Public Health Programme for Afghanistan
169
1/9/1384
صدیق الله داخلی کابل صحت فعال
339 NWO موسسه خیریه نوران
Nooran Welfare Organization
174
1/9/1384
عبیدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
340 DELTA موسسه انکشافی تعلیم و تربیه و سواد اموزی
Development Education Learning And Training Association
177
8/9/1384
عبدالنافع داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
341 LKRO د لوی کندهار د بیاودانولو موسسه
Loy Kandahar Reconstruction Organization
183
8/9/1384
عبدالعزیز داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
342 AWSTQ جمعیت خیریه افغانی برای حفظ قرانکریم
Afghan Welfare Society For Teaching Holy Quran
184
8/9/1384
سمیع الله داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
343 RAADA موسسه بازسازی مترقی زراعت برای افغانستان
Rehabilitation Association And Agriculture Development For Afghanistan
186
8/9/1384
نذیر احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
344 OLC مرکز اموزشی عروج
Oruge Learning Center
190
8/9/1384
صدیقه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
345 ABM موسسه نابینایان افغانستان
Afghanistan Blind Management
193
8/9/1384
نعمت الله داخلی لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
346 AREP د افغانستان د بیارغونی او سوونی پروگرامونه
Afghanistan Rehabilitation And Education Program
198
17/9/1384
انجینرامان الله امان داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
347 ARAA موسسه احیا مجدد انصاری برای افغانستان
Ansari Rehabilitation Association For Afghanistan
199
17/9/1384
عبدالواحد داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
348 SADA د افغانستان د اجتماعی پرمختیائی تولنه
Social Association For Development Of Afghanistan
202
17/9/1384
رحمت الله داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
349 MCA موسسه انسجام کمکهای مهترلام
Mehterlam Coordination Assistance
209
17/9/1384
شایسته گل داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
350 HAO موسسه تعاون بشری
Human Assistance Organization
212
17/9/1384
هارون داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
351 SWTSO موسسه خدمات رفاهی و تخنیکی صدف
Sadaf Welfare and Technical Serviecs Organization
213
17/9/1384
محمد ابوبکر داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
352 ABR بیروی بازسازی افغان
Afghan Bureau For Reconstruction
216
17/9/1384
محمد ظاهر حیدری داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت فعال
353 BDN شبکه انکشافی باختر
Bakhtar Development Network
222
17/9/1384
احمد فرید فایق داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
354 AAID د افغانستان لپاره د بشپر پراختیا اداره
Afghanistan Agency for Integrated Development
226
17/9/1384
شمس الرحمن داخلی ننگرهار صحت فعال
355 CWSO حمایت از زنان و اطفال افغان
Children and Women Support Organization
227
17/9/1384
عزیزه داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
356 UMCA/RPA مرکز واحد طبی برای افغانها و پروگرام بازسازی برای افغانستان
United Medical Center For Afghans And Rehabilitation Program For Afghanistan Organisation
231
1384/9/23
عبدالولی داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
357 ACRU موسسه اجتماعی و بازسازی افغان /اکرو
Afghan Community And Rehabilitation Unit
233
1384/9/23
بریالی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
358 HHO موسسه صحی همدرد
Hamdard Health Organization
236
1384/9/23
صدیقه داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
359 PEACE پروگرام تقویه تلاش های جامعه افغانی
Programme Of Empowering Afghan Community Efforts
237
1384/9/23
محمد اخلاص داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
360 ACW مجتمع رفاه جامعه
Association For Community Welfare
238
1384/9/23
کریمه داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
361 APA افغان پلاننگ اجنسی
Afghan Planning Agency
240
1384/9/23
ذبیح الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت فعال
362 KSRO موسسه بازسازی خرم سارباغ
Khuram And Sarbag Rehabilitation Organization
243
1384/9/23
غلام رسول داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
363 HAWCA امداد انسانی برای زنان و کودکان افغانستان
Humanitarian Assistance For Women And Children Of Afghanistan
244
1384/9/23
ناجیه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
364 HAR تعاون به اعمار مجدد افغانستان
Help For Afghan Rehabilitation
245
1384/9/23
سید میرویس داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
365 CCA مرکز تعاون افغانستان
Cooperation Center For Afghanistan
249
1384/9/30
محمد سرور داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت فعال
366 AWWD موسسه بهبود زنان افغان
Afghan Women Welfare Department
251
1384/9/30
جمیله اکبرزی داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
367 MCPA موسسه پلان گذاری پاکسازی ماین ها
Mine Clearance Planning Agency
252
1384/9/30
عتیق الله داخلی کابل ماین پاکی فعال
368 REUAR د افغان مهاجرینو د بیاودانولو روزگار پیداکولو موسسه
Reconstruction Employment Unit for Afghan Refugees
253
1384/9/30
حاجی غلام فاروق داخلی کابل زراعت، صحت غیر فعال
369 ACLU موسسه انسجام و لوژستیکی افغان
Afghan Coordination And Logistic Unit
255
1384/9/30
انحینر محمد یاسین (عباسی ) داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
370 NRO موسسه بازسازی ملی
National Rehabilitation Organization
256
1384/9/30
عبدالسلام داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
371 AWVSLC مرکز انکشاف مهارت های زنان افغان
Afghan Women Vocational Skill Learning Center
259
1384/9/30
نصرالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
372 BF بنیاد بیات
Bayat Foundation
260
1384/9/30
احسان الله داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
373 HTAC موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help The Afghan Children
261
1384/9/30
محمد عثمان همت داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
374 AVA د افغانستان د وترنرانو موسسه
Afghanistan Veterinary Association Organization
264
1384/9/30
سید گل صافی داخلی کابل زراعت فعال
375 SHDP موسسه برنامه انکشافی صحی و اجتماعی
Social And Health Development Program
265
1384/9/30
خلیل احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
376 VWO موسسه ندای زن
Voice Of Women Organization
270
1384/10/7
ثریا پاکزاد داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
377 AIRO د افغانستان د بیارغونی خپلواکه موسسه
Afghanistan Independent Rehabilitation Organization
276
1384/10/7
عبدالوکیل داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
378 IRAA موسسه بازسازی ایرا برای افغانستان
Rehabilitation Agency For Afghanistan
278
1384/10/7
جمال الدین داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
379 HEWAD د هیواد د بیاودانولو صحی او بشری مرستو تولنه
Hewad Reconstruction Health And Humanitarian Assistance Committee
286
1384/10/7
امان الله داخلی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
380 HF موسسه همبستگی
Hambastagi Foundation
287
1384/10/7
طیبه یوسفی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
381 OPAWC موسسسه ارتقای توانمندی های زنان
Organization Of Promoting Afghan Women Capabilities
288
1384/10/7
ویرا درویش داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
382 HWO موسسه رفاهی هجرت
Hijrat Welfare Organization
296
1384/10/14
غلام جیلانی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
383 ADVTP د افغان پرمختیائی او حرفوی زدکرو موسسه
Afghan Development Vocational And Training Center
301
1384/10/14
شاه نظر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
384 AAB موسسه نابینایان افغانستان
Blind's Association of Afghanistan
307
1384/10/14
شرین اقا صدیقی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
385 GWO راه سبز
Green Way Organisation
312
1384/10/14
امیر تاج سیرت داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
386 JACK بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها
Just For Afghan Capacity And Knowledge
316
28/10/1384
عبدالغفور قادری داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
387 JTO موسسه اموزشی و حرفوی جمال
Jamal Training Organization
322
28/10/1384
گل حسین داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
388 PADA اداره پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان
Programming Agency For Development Of Afghanistan
325
28/10/1384
اجمل داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
389 WAO کمک و همکاری برای خانمها
Women Assistant Organization
335
28/10/1384
لیما داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
390 AABRAR د افغانی معیوبینو لپاره بایسکل چلولو او بیارغونی تفریحی موسسه ابرار
Afghan Amputee Bicyclist For Rehabilitation And Recreation
344
1384/11/5
عبدالبصیر داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
391 KACSO موسسه فرهنگی و اجتماعی خدمت برای همه
Khidmat for All Cultural And Social Organization
350
1384/11/5
محمد تقی دلسوز داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
392 WSTA موسسه خدمات اجتماعی و تخنیکی وطن
Watan`s Social And Technical Services Association
352
1384/11/5
محمد فاروق داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
393 CPAU همکاری برای صلح و همبستگی
Cooperation For Peace And Unity
355
1384/11/5
محمد ادریس زمان داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
394 ACDO د اکدو خیریه موسسه
Afghan Community Development Organization
360
1384/11/5
گل واعظ داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
395 RCDC موسسه انکشافی ظرفیت های دهاتی
Rural Capacity Development Committee
367
5/11/1384
سید علی شاه هژیر داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
396 ANCB اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی افغانی
Afghan Ngos Coordination Bureau
368
5/11/1384
سید فضل الله وحیدی داخلی کابل هماهنگی مؤسسات غیردولتی فعال
397 RCOA موسسه احیا مجدد و هماهنگی برای افغانستان
Rehabilitation And Coordination Organization For Afghanistan
369
5/11/1384
مجیب الرحمن داخلی لغمان تعلیم وتربیه فعال
398 BEST د ابتدائی تعلیماتو او حرفوی زده کرو موسسه
Basic Education And Employable Skill Training
373
1384/11/12
نظیر احمد داخلی ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
399 AHDAA معاونیت انسانی و انکشافی برای افغانستان
Agency For Humanitarian And Development Assistances For Afghanistan
376
1384/11/12
عبدالعزیز داخلی هرات تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
400 WAFA کمک اب برای افغانستان
Water Aid For Afghanistan
377
1384/11/12
عبدالولی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
401 RRDOA بازسازی و انکشاف دهات افغانستان
Rural Rehabilitation And Development Organization For Afghanistan
378
1384/11/12
سید عبدالعزیز داخلی ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
402 SVF موسسه مدد کاران اجتماعی
Social Volunteers Foundation
380
1384/11/12
منورشاه داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
403 FWF بهزیستی خانواده
Family Welfare Focus
383
12/11/1384
سید اصغر داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
404 ASCHIANA د افغانستان د ماشومانو سره د همکاری مرستی موسسه
Afghan Children And New Approach
388
1384/11/12
محمد یوسف داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
405 AYSO موسسه خدماتی جوانان افغان
Afghan Youth Service Organization
397
19/11/1384
سید افندی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
406 BRD د حقونو پر بنست پراختیایی موسسه
Bureau For Rights Based Development
399
19/11/1384
خان اقا داودزی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
407 DARMAN د افغانستان د بیاودانولو او طبی مرستو موسسه
Development And Relief Of Medical For Afghan Nation
400
19/11/1384
نسیم الله داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
408 AGRO موسسه بازسازی افغان گربت
Afghan Gorbat Rehabilitation Organization
406
19/11/1384
فضل الرحمن داخلی کندهار تعلیم وتربیه، صحت فعال
409 SRP موسسه شاهروخی
Shahrukhi Rehabilitation Project
408
19/11/1384
مرزانجم الدین داخلی بلخ تعلیم وتربیه، صحت فعال
410 ALSDO د افعانستان حقوقی او تولنیره پرمختیائی موسسه
Afghanistan legal and Social Development Organization
411
19/11/1384
محمد اسماعیل داخلی ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
411 ERSA خدمات انجنیری و بازسازی برای افغانستان
Engineering And Rehabilitation Service For Afghanistan
418
26/11/1384
عبدالکریم داخلی فراه خدمات اجتماعی، صحت غیر فعال
412 WCLRF نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال
Women And Children Legal Research Foundation
425
26/11/1384
زرقا یفتلی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
413 ART اداره بازسازی افغان
Afghan Rehabilitation Team
434
26/11/1384
شفیع الله داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
414 AFCA موسسه اجتماعی و زراعتی برای افغانستان
Agriculture Foundation and Communal for Afghanistan
439
26/11/1384
سید محمد عیسی داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت فعال
415 AWEC مرکز تعلیمی زنان افغان
Afghan Women`S Educational Center
440
26/11/1384
پلوشه داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
416 AAT د افغان زراعت او اجمتاعی تیم
Afghan Agriculture And Social Team
441
26/11/1384
محمد ایوب داخلی بلخ تعلیم وتربیه فعال
417 TCDO موسسه تعاونی و انکشافی توفیق
Tawfeeq Cooperative Development Organization
454
1/12/1384
سید موسی داخلی پروان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
418 NAWA موسسه زنان افغانستان نوین
New Afghanistan Women Association
458
1/12/1384
روشن مشعل داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
419 BWHO موسسه کمک به زنان بدخشان
Badakhashan Women Help Organization
461
1/12/1384
حفیفه داخلی بدخشان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
420 HRDA د بشری قواوو انکشافی اداره
Human Resource Development Agency
463
1/12/1384
سید عبدالحی داخلی کندهار خدمات اجتماعی فعال
421 PNESSO موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی پیام نور
Payam -e- Noor Education and Social Services
465
1/12/1384
جانعلی داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
422 MEHRO موسسه تعلیمی حقوق بشر {مهر}
Mhair Educational Human Right ORG
480
14/12/1384
محمد داود داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
423 NIDA اداره انکشاف صنایع برای افغانستان
National industrial development for Afghanistan
487
14/12/1384
سید بشیر احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
424 AWSDC مرکز رشد استعداد های زنان افغان
Afghan Women Skill Development Center
494
17/12/1384
ماری اکرمی داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
425 AWAKEN د افغانی میرمنو او ماشومانو تعلیمی خیریه مؤسسه
Afghan Women and Kids Education Necessity
495
17/12/1384
عبدالله نوری داخلی ننگرهار تعلیم وتربیه، صحت فعال
426 MDC مؤسسه ماین پاکی
Mine Detection and Dog Center
496
17/12/1384
محمد شهاب داخلی کابل ماین پاکی فعال
427 KOO آورتوپیدیک کابل
Kabul Orthopedic Org
497
17/12/1384
گل مکی داخلی کابل صحت فعال
428 DAFA مؤسسه ماین پاکی برای افغانستان دافا
Demining Agency for Afghanistan
500
17/12/1384
عبدالستار داخلی کابل ماین پاکی فعال
429 OMAR مؤسسه ماین پاکی اومر
Organization for Mine Clearance Afghan Rehabilitation
501
17/12/1384
ضل الکریم داخلی کابل ماین پاکی فعال
430 HADAAF موسسه کمک های بشردوستانه و ترقیاتی برای افغانستان
Humanitarian Assistance and Development Association for Afghanistan
514
17/12/1384
محمد اسماعیل داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
431 TSCO موسسه اجتماعی و مدنی طلوع"
Tolo Social and Civil Organization
518
2/2/1385
شکیلا داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
432 KNF مؤسسه کوه نور فولاد
Koh I Noor Foulad
524
2/2/1385
محمد داود داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
433 AAWC مؤسسه کمک به خانمها و اطفال افغانستان
Aid to Afghan Women and Children
528
2/2/1385
بی بی حاجیه مریم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
434 SDRO مؤسسه انکشافی و بازسازی ثمین
Samin Development and Rehabilitation Organization
529
2/2/1385
محمد یوسف داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت فعال
435 ACTD مرکز تربیوی و انکشافی افغانستان
Afghanistan Center for Training and Development
531
2/2/1385
عبدالرحمان داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
436 AWRSA مؤسسه بازسازی و تقویه مهارت های زنان افغان
Afghan Women Rehabilitation Skill Building Association
532
2/2/1385
فاضله داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
437 NERU گروپ ملی انجنیری برای آبادی افغانستان
National Engineering Reconstruction Unit
533
14/2/1385
جان محمد داخلی کندهار تعلیم وتربیه، زراعت فعال
438 ARE بازسازی آریا مهر
Arya Meher Rehabilitation Establishment
534
14/2/1385
عبدالاحد داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
439 ARADA دافغانستان لپاره دبیا ودانولو پرمختیا اداره
Agency for Rehabilitation Assistance and Development of Afghanistan
539
14/2/1385
محمد داود داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
440 ARCO کمیته امداد افغانها
Afghan Relief Committee Organisation
552
14/2/1385
فریدون داخلی کابل زراعت، صحت فعال
441 WASSA مؤسسه خدمات اجتماعی زنان افغانستان
Women Activities and Social Service Association
562
21/2/1385
فرشته داخلی هرات خدمات اجتماعی فعال
442 SHA مؤسسه بازسازی شفق
Shafaq Reconstruction Organization
568
21/2/1385
غلام نبی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
443 AFGA انجمن رهنمای خانواده
Afghan Family Guidance Association
570
21/2/1385
دوکتورس حمیرا ابوی داخلی کابل صحت فعال
444 PTCRO مرکز آموزشی و مؤسسه بازسازی پرنیان
Parniyan Training Center and Rehabilitation Organization
571
4/3/1385
شجاع الدین داخلی کابل تعلیم وتربیه صحت فعال
445 ADRO انکشاف و احیای مجدد افغانستان
Afghanistan Development and Rehabilitation Organization
573
21/2/1385
نجیب الله داخلی بغلان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
446 KOR ختیج بیارغونی مؤسسه کور
Khatiz Organization for Rehabilitation
579
21/2/1385
داکتر فرید بزگر داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
447 CRA مؤسسه همکاری برای بازسازی افغانستان
Cooperation for Reconstruction of Afghanistan
585
4/3/1385
محمد اکرم داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
448 NSRDO بازسازی و انکشافی جامعه نوین
New Society Reconstruction Development Organization
598
18/3/1385
محمد وسیم داخلی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
449 ABCO اداره همکاری بیروی افغان
Afghan Bureau Collaboration Office
602
18/3/1385
محمد سلیم داخلی کابل زراعت، صحت فعال
450 SWRCA دافغانستان دسحو داسو دگلوی او خدمتونو موسسه
Services Women Relief Center for Afghanistan
603
18/3/1385
جمعه خان داخلی فراه خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
451 MRAF مؤسسه فرشته نجات
Mission Rescue Angel Organization
609
18/3/1385
ذبیح الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
452 DQG دقانون غوستونکی موسسه
Da qanoon ghushtonky
610
18/3/1385
فرشته کریمی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
453 TLO موسسه دفتر ارتباط
The Liaison Office
611
18/3/1385
مسعود کروخیل داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
454 NAHDO مؤسسه انکشاف ملی صحت برا ی افغانستان
National Afghanistan Health and Development Organization
612
18/3/1385
زهره داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
455 WOHAP موسسه خیریه کمک به مردم افغانستان
Welfare Organization Help for Afghanistan People
3891
1395/03/08
عبدالرحمن داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
456 HPWO مؤسسه مساعدت با زنان بی بضاعت
Help Poor Women Organization
614
18/3/1385
شمسیه شریفی داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
457 SSHAO موسسه احیای خدمات اجتماعی زراعتی و صحی
Social Services Health and Agricultural Organization
638
8/4/1385
یار محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
458 RCY موسسه بازسازی جوانان
Rehabilitation Center for Youth
645
8/4/1385
منیره داخلی بلخ تعلیم وتربیه فعال
459 CARDO مؤسسه کاردو
Cooperation for Afghanistan Rehabilitation and Development Organization
657
15/4/1385
محمد جواد داخلی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
460 WAA مؤسسه همدستی زنان
Women Assistance Association
666
22/4/1385
فهیمه کاکر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
461 NAI نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان
Nai Supporting Open Media in Afghanistan
671
22/4/1385
عبدالمجیب داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
462 HJEHE مؤسسه خیریه امام جواد
Khiria Emam Jawad
686
5/5/1385
عبدالله داخلی هرات خدمات اجتماعی فعال
463 BARAN شبکه بازتوانی و امداد بو علی
Bu Ali Rehabilitation and Aid Network
698
5/5/1385
سید حسین شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
464 ADVS اداره اجتماع معیوبین و آسیب پذیرافغان
Afghan Disables and Vulnerable Society
702
5/5/1385
محمد حسین صداقت داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
465 W.O.H موسسه دریچه امید
Window of Hope
706
5/5/1385
سید حشمت داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
466 AWEN شبکه انکشافی زنان افغان
Afghan Women Enterprise Network
717
5/5/1385
مینا داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
467 RCWO موسسه روابط و همکاری زنان
Rehabilitation and Cooperation Women Organization
723
5/5/1385
حامد بیگ داخلی بدخشان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
468 AEA مؤسسه انجنیری افغان
Afghan Engineering Agency
728
5/5/1385
عبدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
469 YCDP برنامه انکشافی اطفال و جوانان
Youth and Children Development Program
736
12/5/1385
نجیب داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
470 WWDOA رفاه و انکشاف برای زنان افغانستان
Women Welfare and Development Organization for Afghanistan
739
12/5/1385
ثریا مهر آبادی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
471 DAO موسسه انکشاف و توانائی
Development and Ability ORG
746
19 / 5 / 1385
عمراخان منیب داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
472 CAPS دصلح اوتکرمطا لعی مرکز
Center Conflict and Peace Studies
747
19/5/1385
حلیم الله کوثری داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
473 AWC موسسه اجتماع زنان افغانستان
Afghan Women Council
751
12/5/1385
فتانه گیلانی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
474 MRO مؤسسه بازسازی میوند
Maiwand Rehabilitation Organization
754
26/5/1385
نوراحمد استانکزی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
475 SBDRO مؤسسه بازسازی و انکشاف شگوفه بهار
Shogfa Bahar Development Rehabilitation Organization
765
26/5/1385
احمد سمیر داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
476 FECO مؤسسه انجینری و تعاون فایض
Faiaz Engineering and Cooperation Organization
771
26/5/1385
محمد شریف داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
477 ASCO مؤسسه خیریه سید الشهدأ افغانستان
Afghanistan Saiddul Shohada Charity Organization
780
16/6/1385
غلام سرور داخلی هرات خدمات اجتماعی فعال
478 WAWO موسسه زنان برای زنان افغان
Women for Afghan Women Organization
798
1385/6/23
منیژه داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
479 AAG بازسازی امداد اندخوی
Andkhoi Association Group
811
1385/6/23
راز محمد داخلی بلخ تعلیم تربیتی صحی بازسازی فعال
480 JRO بازسازی جام
Jam Rehabilitation ORG
836
1385/6/23
گل اقا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
481 TOP موسسه انکشافی توانا
Tawana Promotion ORG
842
1385/6/23
سعیده داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
482 HSCO موسسه خیریه سعادت هرات
Herat Siadat Charity ORG
845
1385/6/23
شریف الله داخلی هرات خدمات اجتماعی، زراعت، صحت فعال
483 TDRO بازسازی و انکشافی اطمینان
Trust Development Rehabilitation ORG
850
1385/6/23
محمد طاهر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
484 WHDO موسسه صحت و انکشاف زنان
Women Health and Development ORG
859
1385/6/23
صدیقه هوفیانی داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
485 WYSC موسسه مرکز حمایوی زنان و جوانان
Women and Youths Support Center
871
1385/9/16
نیلوفر داخلی بلخ خدمات اجتماعی فعال
486 OAID موسسه مساعدین حقوقی مستقل افغانستان
Organization for Afghanistan Independent Defenders
879
1385/9/16
محمد یوسف داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
487 KOCO موسسه پرورشگاه کابل
Kabul Orphan Care Organization
883
15/9/1389
محمد رضا داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
488 AOPD موسسه صلح و انکشاف افغان
Afghan Organization Peace and Development
885
1385/9/30
حیات الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
489 ACBO موسسه ارتقای ظرفیت افغان
Afghan Capacity Building ORG
888
30/9/1385
بریالی داخلی پروان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
490 HIHAO موسسه دست به دست افغانستان
Hand In Hand Afghanistan ORG
890
30/9/1385
پژمان داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت فعال
491 AAEO کمک به معارف افغانستان
Aid for Afghanistan Education Organisation
891
30/9/1385
حسینه شیرجان داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
492 CFAF همکاری برای آینده افغانستان
Cooperation for Afghanistan Future
898
5/11/1385
عبدالرازق داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
493 AWWDO رفاه و انکشاف برای زنان
Afghan Women Welfare Development Organisation
902
5/11/1385
فایزه داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
494 KELNMCIT موسسه فنی مدیریت ارتباطات و تکنالوژی جدید کابل انجنیرنگ
Kabul Engineering Technical NGO of Management and Information Technology
903
5/11/1385
محمد اکبر داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
495 AWRO خدمات حقوقی زنان افغان
Afghan Women Rights Organization
917
5/11/1385
سید فرهاد الله داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
496 FETCO مرکز تعلیمی و تربیوی فلاح
Falah Education Training Center
919
5/11/1385
عبدالهادی داخلی کابل تعلیم و تربیه و صحت فعال
497 ARHSO موسسه بازسازی و خدمات صحی افغانستان
Afghanistan Rehabilitation and Health Service Organization
932
5/11/1385
رحیم الله رحیمی داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
498 OTCCD موسسه همکاریهای تخنیکی برای انکشاف اجتماعی
Organization of Technical Cooperation for Community Development
934
5/11/1385
شیر شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
499 WEESO موسسه خدمات آموزشی و اقتصادی زنان
Women Education and Economic Services Organization
938
5/11/1385
هما داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
500 HRRAC گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر
Human Rights Research & Advocacy Consortium
947
5/11/1385
عطا الله داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
501 WINA جهان نیازمند افغانستان
World in Need Afghanistan
951
5/11/1385
ران داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
502 AOAD موسسه دسترسی برای اشخاص دارای معیوبیت
Accessibility Organization for Afghan Disable
956
5/11/1385
عبدالخالق داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
503 CCD مرکز اجتماعی معلولین
Community Center for Disabled
961
5/11/1385
احمد شاه اعظمی داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
504 SOFAR سلام برای بازسازی افغانستان
Salam ORG for Afghanistan Rehabilitation
967
1386/3/17
عبدالصدام داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
505 WCW آسایش زنان و اطفال
Women and Children Welfare
968
1386/3/17
شایسته داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
506 HAWO مساعدت به زنان افغان
Help for Afghan Women Organisation
970
1386/3/17
شیمافقیرزاده داخلی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
507 APRCO موسسه خیریه نجات افغان از فقر
Afghan Poverty Relief Charity ORG
974
1386/3/17
سید اسحق داخلی غزنی خدمات اجتماعی فعال
508 SSAWO دافغان میرمنو دتولنیزو خدمتونو موسسه
Social Services for Afghan Women ORG
982
1386/3/31
تورپیکی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
509 GKRO دزرغون کندهار دبیاودانولوموسسه
Green Kandahar Rehabilitation ORG
985
1386/3/31
محمد کریم داخلی کندهار خدمات اجتماعی فعال
510 ALSO افغانهای متاًثر از ماین
Afghan landmine Survivors Organization
993
1386/4/21
محمد حسین احمدی داخلی کابل ماین پاکی فعال
511 EO موسسه ارتقاً
Empro Organization
995
1386/4/21
عبدالولی داخلی کابل صحت فعال
512 AKCO موسسه خیریه خراسان افغان
Afghan Kharasan Charity Org
1010
1386/5/18
آمنه جامی داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
513 OHW بشری خیریه موسسه
Organisation of Human Welfare
1014
1386/5/18
غلام سخی داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
514 RSSAO دافغانستان دبیاودانولو او اجتماعی خدمتونو موسسه
Reconstruction and Social Service for Afghanistan Organisation
1016
1386/5/18
محب الله داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
515 AUAF دانشگاه امریکائی افغانستان
American University of Afghanistan
1024
1386/5/18
کند هالند داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
516 ABCOA موسسه خیریه امام باقر افغانستان
Amam Baqier Charity Org of Afghanistan
1035
1386/5/18
عبدالحسین داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت. فعال
517 SSDA دافغانستان ددوامداری پرمختیا تولنه
Society for Sustainable Development of Afghanistan
1060
1386/5/18
باز محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت و صحت. فعال
518 WCLIO موسسه بهزیستی زنان و اطفال
Women and Children Life Improvement ORG
1062
1386/5/18
فضل الرحمن داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
519 OHHAW موسسه کمک های بشری برای زنان افغانستان
Organisation for Humanitarian Help of Afghanistan Women
1071
1386/5/18
نجیلا سیرت نجفی داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
520 RSDOA موسسه خیریه و انکشاف مهارتها برای افغانستان
Relief and Skills Development ORG for Afghanistan
1082
1386/5/18
زاهد الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت، صحت فعال
521 SDBFAO موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای افغانستان
Social Development and Better Future for Afghanistan ORG
1090
1386/5/18
مبینه اکبری داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
522 HPRO موسسه حفاظت و تحقیقات صحی
Health Protection and Research ORG
1097
1386/5/18
محمد نادر نادیم داخلی کابل صحت فعال
523 THO موسسه امید فردا
Tomorrow Hopes ORG
1100
1386/5/18
ماری داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
524 ROW موسسه احیای مجدد برای زنان
Rehabilitation ORG for Women
1109
1386/5/18
نادیه داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
525 IWAO موسسه دید بان شفافیت افغانستان
Integrity Watch Afghanistan ORG
1111
1386/5/18
سید اکرم افضلی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
526 MMRCA کورسهای مدیریت اداره صحت عامه و ریسرج افغانستان
Medical Management and Research Courses for Afghanistan
1112
1386/5/18
لیلماه داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
527 KHGT موسسه باغ های تاریخی کابل
Kabul Historic Gardens Trust.
1113
1386/5/18
احمدشاه داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت فعال
528 NWAO موسسه خیریه نور
Noor Welfare Association ORG
1126
1386/12/23
سید عبدالاحد داخلی ننگرهار تعلیم تربیه صحت و و زراعت فعال
529 ATSO موسسه خدماتی و تربیوی افغان
Afghan Training Services ORG
1129
1386/12/23
سید عبدالاحد داخلی غزنی تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
530 JFAO موسسه عدالت برای همه
Justice For All ORG
1137
1386/12/23
محفوظه فولاد داخلی پروان خدمات اجتماعی فعال
531 WVTASO موسسه تعلیمات حرفوی و خدمات زراعتی زنان
Women Vocational Training and Agriculture service ORG
1145
22/1/1387
نظیفه داخلی پروان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
532 RSDO موسسه انکشافی و اجتماعی رازی
Razi Social Development ORG
1154
22/1/1387
محمود داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
533 NCCSO موسسه خدمات فرهنگی چکاد نو
New Chakad Cultural Services ORG
1162
22/1/1387
احمد سهیل نصیری داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت و زراعت. فعال
534 ORRSB موسسه خدمات باز توانی برای نابینایان
ORG Rahyab Rehabilitation Services for Blind
1165
22/1/1387
بنفشه داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
535 ERDO موسسه انکشاف تعلیم و دهات
Education and Rural Development ORG
1171
1387/2/19
ذبیح الله داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
536 AFCECO موسسه آموزشی و حمایه از کودکان افغان
Afghan Child Education and Care ORG
1172
1387/2/19
پشتنه رسول داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
537 SCAWNO موسسه پشتیبانی و رفع نیازمندی های اطفال و زنان افغان
Support Children and Afghan Women Needs ORG
1174
1387/2/19
احمد شکیب مسعودی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
538 CTTC مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان
Champion Technical Training Center
1183
1387/2/19
محمد زمان داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
539 OSDR تحقیق و انکشاف پایدار
ORG for Sustainable Development and Research
1187
1387/2/19
سلطان محمد احمدی داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت فعال
540 SEO موسسه توانمند سازی جامعه
Society Empowerment Organisation
1210
1387/3/23
محمدعاطف داخلی هرات تعلیم وتربیه فعال
541 AIMS موسسه دفتر انسجام معلومات افغانستان
Afghanistan Information Management Service
1211
1387/3/23
محمد هارون داخلی کابل ناحیه سوم سرک 01 نمبرخانه 02 - کابل فعال
542 APPRO موسسه مطالعاتی عامه افغانستان
Afghanistan Public Policy Research Organization
1212
1387/3/23
حمد شهیر انیل داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
543 ATO موسسه تخنیکی افغان
Afghan Technical Organisation
1216
1387/5/2
میر احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت غیر فعال
544 ASMO موسسه بازار یابی اجتماعی افغان
Afghan Social Marketing ORG
1223
1387/5/2
ابراهیم حیدر داخلی کابل صحت فعال
545 LEADO موسسه انکشاف معیشت ، اقتصاد و زراعت
Livelihoods Economic and Agriculture Development ORG
1228
1387/5/2
محمد جنید داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت فعال
546 OHRD موسسه انکشاف منابع انسانی
ORG of Human Resource Development
1229
1387/5/2
دکتور حمید الله سلجوقی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
547 HSDO دروغتیائی مراقبت او اجتماعی پرمختیا موسسه
Health care and Social Development ORG
1239
1387/6/7
دوکتور محمد اصف داخلی ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
548 SCOAW موسسه فرهنگی ثابت برای زنان افغانستان
Sabet Cultural ORG for Afghanistan Women
1241
1387/6/7
بی بی زینب داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
549 AICFO فراهم اوري سهولت سرما يه گزاري افغانستان
ARAKAT Afghanistan Investment Climate Facilty Org
1248
1387/6/7
نسیم اکبر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
550 RORA موسسه امداد برای احیای مجدد افغانستان
Relief ORG for Rehabilitation of Afghanistan
1256
1387/7/7
فریدون داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
551 AHEAD موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف
Assistance for Health Education and Development
1259
1387/7/7
سید اسد الله داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
552 OSD موسسه انکشاف اجتماعی
Org of Social Development
1274
1387/7/7
عبدالملک داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
553 KDOA موسسه کار و دانش برای افغانستان
Kar and Danish Org for Afghanistan
1280
1387/7/7
محمدطاهر داخلی بلخ تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
554 DPAO موسسه توسعه و آگاهی اجتماعی
Development and Public Awareness Org
1281
1387/7/7
حمد صابر داخلی کابل تعلیم وتربیه غیر فعال
555 MSSRO موسسه خدمات اجتماعی و بازسازی مارکوپولو
Marcopolo Social Services and Reconstruction Org
1284
1387/7/7
جان آغا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
556 ANNGO موسسه ملی قوریه داران افغانستان
Afghanistan National Nursery Growers Org
1285
1387/7/7
نظیف الله حسینی سرپرست داخلی کابل زراعت فعال
557 WAYPADO موسسه زنان و جوانان برای صلح و انکشاف
Women and Youth for Peace and Development Org
1289
1387/7/7
مریم سروش داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
558 ANSOR موسسه ملی تخم بذری افغانستان
Afghanistan National Seed Org
1299
1387/9/28
سیدا جان داخلی کابل زراعت غیر فعال
559 AAHO موسسه صحي امور افغانستان
Amor Afghanistan Health Organization
1300
1387/9/28
عبدالمومن داخلی کابل مات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
560 ADWSO خدمات انکشافی و رفاهی افغانستان
Afghanistan Development and Welfare Services Org
1317
1387/9/28
عبدالحمید داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
561 SACO موسسه خیریه و حمایت از افغانها
Support Afghan Charity Org
1322
3/11/1387
احمد یوسف داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
562 SHAO دبشری حقوقو مرستندویه موسسه
Social Humanitarian Assistance Org
1325
3/11/1387
شمس الدین داخلی قندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
563 ATVO موسسه تعلیمات تخنیکی و مسلکی افغانستان
Afghanistan Technical Vocational Org
1326
3/11/1387
عبدالباری " رحیمی " داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت فعال
564 AHRDO موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
Afghanistan Human Rights and Democracy Org
1339
3/11/1387
فرزانه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
565 RCSHO موسسه فرهنگی اجتماعی و تعاونی رهیاب
Rahyab Cultural Social Honorable Org
1340
3/11/1387
اسدالله داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
566 AECC سرکس تعلیمی و تربیوی اطفال
Afghan Educational Children Circus
1342
1387/12/15
شهیراحمد پوپل داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
567 BKELO دلوی کندهار دلیک لوست او مهارت زده کری موسسه
Big Kandahar Education Learning Org
1355
1387/12/15
نور محمد داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
568 AGDO موسسه انکشافی جهان نمای افغان
Afghan Global Development Org
1358
1387/12/15
ذکر الله داخلی سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
569 WOPA موسسه رفاه برای مردم افغانستان
Welfare Org for People of Afghanistan
1364
1387/12/15
عصمت الله داخلی کابل خدمات اجتماعی غیر فعال
570 AAIDO موسسه انکشاف صنعت بادام افغانستان
Afghanistan Almond Industry Development Org
1366
1387/12/15
محمد ناصر داخلی کابل زراعت فعال
571 ANHDO موسسه ملی انکشاف باغداری افغانستان
Afghan National Horticulture Development Org
1384
1388/1/27
نجیب الله داخلی کابل زراعت فعال
572 EDHIO موسسه تعلیمی و انکشاف صحی
Education and Development of Health Institute Org
1393
1388/1/27
محمد کبیر داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
573 BNIO موسسه تولد اندیشه های نو
Birth of New Idead
1395
1388/1/27
لیلا داخلی هرات تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
574 SAWO دافغان میرمنو مرستندویه موسسه
Support Afghan Women Org
1397
1388/1/27
شفیقه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
575 ACSFO موسسه مجتمع جامعه مدني افغانستان
Afghanistan Civil Society Forum-organization
1399
1388/1/27
عزیز الرحمن داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
576 AFCO موسسه دوستی و همکاری افغان
Afghan Friendship and Cooperation Org
1400
1388/3/7
رویا مسعودی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
577 ADWRO موسسه معاونت برای دفاع از حقوق زنان
Assistance to Defense for Women Rights Org
1401
1388/3/7
ملالی داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
578 ADWEO موسسه تعلیمی زنان معلول افغانستان
Afghan Disabled Women Education Org
1404
1388/3/7
سیما داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
579 YHDO موسسه خدمات صحی و انکشافی برای جوانان افغانستان
Youth Health and Development Org
1408
1388/3/7
عبدالرشید داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
580 ADEO موسسه انکشافی و تعلیمی افغانستان
Afghanistan Development and Education Org
1413
1388/3/7
سید عبدالتواب داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
581 CWO موسسه اسایش بانوان
Comfort Women Org
1414
1388/3/7
گلشن شمیم داخلی بدخشان تعلیم وتربیه فعال
582 AFADO موسسه افغان ها برای انکشاف افغانستان
Afghans for Afghanistan Development Org
1417
7/3/1388
محب الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
583 ALDO دافغانانو دزده کری او پرمختیا موسسه
Afghan Learning Development Org
1418
1388/3/7
احسان الله داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
584 BESO موسسه خدمات اجتماعی تعلیمات اساسی و مسلکی
Basic Vocational Education and Social Org
1429
1388/3/7
عبدالشکور داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
585 BLHDO موسسه انکشاف صحی پل زنده گی
Bridge Live Health Development Organization
1434
1388/4/11
گل محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
586 OMH موسسه طبی حقانی
ORG Medical Haqani
1437
1388/4/11
لطف الله داخلی کندز صحت فعال
587 CESDO موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی چنار
Chenar Economic and Social Development Org
1439
1388/4/11
حمید الدین داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
588 ASTO موسسه تریننگ سکیت بورد در افغانستان (سکیتستان)
Afghanistan Skateboarding Training Org
1442
1388/4/11
شمس الدین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
589 PEVO موسسه آموزشی و حرفوی هموطن
Patriot Educational Vocational Org
1445
1388/4/11
فرید احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
590 ASWDO اداره خدمات بهبود اجتماعی انکشافی افغانها
Afghan Social Welfare Development Org
1448
1388/4/11
ثناء الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
591 AYCSO موسسه حمایت کرکیت جوانان افغان
Afghan Youth Cricket Support Org
1454
1388/4/11
ریس احمد زی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
592 SPDO موسسه همکاری ستراتیژیک برای انکشاف
Strategic Partnership for Development Org
1455
1388/4/11
شفیق احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
593 SHMRO موسسه تحقیقی صحی و اداری شفا
Shefa Health Management and Research Org
1461
1388/4/11
سید رحیم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
594 TSHEO خدمات اجتماعی صحی و تعلیمی تابش
Tabish Social Health Education Org
1466
1388/4/11
ویس آریا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
595 NRRSSO موسسه احياي منبع طبيعي و خدمات اجتماعي
Natural Resources Rehabilitation Social Services Org
1473
15 / 5 / 1388
محمد اسماعيل داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
596 PO موسسه صلح
Peace Org
1479
15 / 5 / 1388
تخار داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
597 EPRSO موسسه تحقق وخدمات تواميت
Engineering Partnership Research and Services Organization
1484
15 / 5 / 1388
استاد فهیم مومند داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
598 ALCO موسسه مشورتي افغان در امور زمينداري
Afghan Land Consulting Org
1494
1388/6/17
ضياء الله آستانه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
599 BSO موسسه خدماتي بينائي
Benai Services Org
1501
1388/6/17
فخر الدين داخلی پروان صحت فعال
600 SOUD موسسه خدمات براي توسعه و همبستگي
Services Organization for Unity and Development
1507
1388/6/17
بابر الدین داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
601 KHSDO موسسه انكشاف اجتماعي و صحي كوهستان
Kohistan Health and Social Development Org
1522
23/7/1388
داكتر دلجان داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
602 GAALO دزرغون افغانستان د كرنی او مالداري موسسه
Green Afghanistan Agriculture and Livestock Organization
1524
23/7/1388
غلام سرور ظهیر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
603 GIA موسسه تقويه حكومت داري افغانستان
Governance Institute Afghanistan
1528
3/7/1388
اجمل سباوون داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
604 HO موسسه هدا
Huda Org
1530
23/7/1388
محمد جبران داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
605 AYDO موسسه انكشافي جوانان افغان
Afghan Youths Development Org
1531
19/9/1388
شكريه داخلی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
606 AELSO موسسه مطالعات اقتصادي و حقوقي افغانستان
Afghanistan Economical and legal Studies Org
1532
19/9/1388
سلما داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
607 NRDOAW موسسه بازسازي و انكشافي نوائي براي زنان افغان
Nawayee Rehabilitation and Development Org for Afghan Women
1542
19/9/1388
احمد ادريس داخلی کابل ، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
608 CSHRO موسسه جامعه مدني و حقوق بشر
Civil Society and Human Rights Org
1549
19/9/1388
محمد نعيم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
609 HREVO موسسه حقوق بشر و محو خشونت
Human Rights and Education of Violence Org
1559
19/9/1388
عبدالودود داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
610 NACO موسسه فرهنگي افغانستان جديد
New Afghanistan Cultural Org
1561
19/9/1388
ژوليا داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
611 RWDOA موسسه بازسازي و انكشاف رفاه براي افغانستان
Rehabilitation and Welfare Development Org for Afghanistan
1567
19/9/1388
عبدالرحيم داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
612 ASIO موسسه تقويت اجتماعي افغانستان
Afghanistan Social Improvement Org
1579
1/11/1388
اسد الله داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
613 PJRO موسسه حقوقي و عمراني پناه گاه
Panahga Justice Reconstruction Org
1588
1/11/1388
عبدالحليم داخلی غزنی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
614 ZESOW موسسه تعليمي و اجتماعي حلا براي زنان افغان
Zala Educational and Social org for Afghan Women
1590
1/11/1388
عارف الله "ژوندِی" داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
615 NMAWO موسسه پيام نو براي زنان افغان
New Massage for Afghan Women Org
1591
1/11/1388
داکتر فاطمه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
616 SCWO داجتماعي ظرفيتونو دپرمختگ خيريه موسسه
Social Capacity Development Welfare Org
1593
1/11/1388
ميرويس جلالي داخلی ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
617 HSODA موسسه هداء شرق براي انكشاف افغانستان
Hodai Sharq Org for Development of Afghanistan
1603
1/11/1388
سيد وحيد الله داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
618 WCBDO موسسه ارتقا ظرفيت و انكشافي زنان
Womens Capacity Building and Development Organization
1609
6/12/1388
نسيمه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
619 EPDO موسسه برابري براي صلح و دموكراسي
Equality for Peace and Democracy Org
1610
6/12/1388
محمد ادریس داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
620 BVWO موسسه زنان رضاكار بدخشان
Badakhhan Volunteer Women Org
1611
6/12/1388
انيسه داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
621 RTCO موسسه مشورتي و تربيوي رشد
Rushd Training Consultancy Org
1612
6/12/1388
آزاده داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
622 TESTO تخنيكي تعليمي او حرفوي زدهكرو موسسه
Technical Educational Skill Training Org
1613
6/12/1388
نياز محمد داخلی ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
623 SAOA موسسه همبستگي وكمك براي افغانستان
Solidarity and assistance organization for Afghanistan
1628
6/12/1388
حفيظ الله نوری داخلی غزنی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
624 YOFLAC موسسه خيريه جوانان براي زندگي سعادت مند جامعه افغان
Youth org for fortunate life of Afghan community
1632
6/12/1388
عبدالولي داخلی هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
625 OCDA موسسه همكاري براي ترقی افغانستان
Organization for Cooperation and Development of Afghanistan
1639
6/12/1388
سيد نويد داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
626 NDWO موسسه انكشافي رفاه ناجي
Naji Development Welfare Org
1652
19/1/1389
نجیبه (سجادی) داخلی دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
627 NSCRO موسسه هماهنگي و بازسازي نورصفا
Noor Safa Coordination and Rehabilitation Org
1653
19/1/1389
گل فیروز داخلی غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
628 ACHRO موسسه احياي صحت و جامعه افغاني
Afghani Community and Health Rehabilitation Org
1658
19/1/1389
مباركشاه داخلی غزنی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
629 CBWO موسسه ظرفيت سازي براي زنان
Capacity Building for Women ORG
1659
19/1/1389
شكريه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
630 LSO موسسه بهار كار
Labor Spring Org
1678
23/2/1389
ذاكر حسين داخلی دایکندی تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
631 PORWA دبيوزلو افغانانو لپاره دمرستي خواخوژي موسسه
Pity Organization of Relief for Woeful Afghans
1687
23/2/1389
روزي خان داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
632 JCSSO موسسه تقويه عدالت و جامعه مدني
Justice and Civil Society Support Organization
1694
23/2/1389
محمد ناصر داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
633 ORD موسسه براي كمك هاي انكشافي
Organization for Relief Development
1697
23/2/1389
محمد خالد داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
634 AWCWO موسسه رفاه زنان و اطفال ا وا ز
Awaz women and Children welfare
1704
27/3/1389
مريم اظهر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
635 SSSPO موسسه مصئونيت و حفاظت اجتماعي
Social safety and Social protection organization
1705
27/3/1389
شهرزاد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
636 ACREOD موسسه تحقيق وتقويه جامعه افغاني براي انكشاف
afghan community research and empowerment org for development
1723
27/3/1389
عطا الحق داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
637 IO موسسه اثر
Impact organization
1725
27/3/1389
وحيدالله صديقي داخلی بلخ خدمات اجتماعی فعال
638 OSA موسسه جامعه باز افغانستان
Open society Afghanistan
1730
27/3/1389
نيلوفر سخي داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
639 MEHO موسسه خدمات صحي و تعليماتي مهدويان
Mahdawyan educational and health service organization
1736
27/3/1389
نرگس نادري داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
640 AWOR موسسه بازسازي براي زنان افغان
Afghan women organization for rehabilitation
1743
31 / 4 /1389
پشتون شحنه داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
641 DSAWO موسسه انكشافي و اجتماعي زنان افغان
Development social afghan women organization
1749
31 / 4 /1389
سهيلا داخلی تخار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
642 NRESSO موسسه بازسازي تعليمي و خدمات اجتماعي نوراني
Noorany rehabilitation on Educational and social service organization
1750
31 / 4 /1389
محمد گل يزدان پرست داخلی غور خدمات اجتماعی، زراعت غیر فعال
643 AHRRAO موسسه حمايتي پزوهشي حقوق بشر افغان
Afgan Human Rights Research And Advocacy Organisation
1753
31 / 4 /1389
حيات الله داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
644 SKO موسسه ستاره عرفان
Star of knowledge organization
1755
31 / 4 /1389
رضوان الله فرملی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
645 CDSACO دتولني د پرمختيا تولنيزوچارو خيريه موسسه
Community development And social affairs charity organization
1764
31 / 4 /1389
سفيراحمد داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
646 OHSS موسسه خدمات صحي و اجتماعي
Organization for health and social services
1766
31 / 4 /1389
محمد اقا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
647 DEWO موسسه انكشافي واموزشي براي زنان
Development and educational organization to women
1767
31 / 4 /1389
ليلما داخلی بلخ تعلیم وتربیه فعال
648 CSRSO موسسه مركز مطالعات استراتيزيك ومنطقوي
Center for strategic regional studies organization
1782
25/6/1389
دوكتورصفت الله داخلی کابل زراعت، صحت فعال
649 WBRAO موسسه ديدبان حقوق اساسي افغانستان
Watch on basis rights Afghanistan organization
1787
25/6/1389
هاجره الکوزی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
650 PHRO دسولي اوبشري حقونو موسسه
Peace and human rights organization
1791
25/6/1389
نظام الدين داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
651 SRTRO موسسه اموزش وپزوهش راه ابريشم
Silk route training and research organization
1792
25/6/1389
غلام نبي داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
652 APVO دهكده صلح اهداف
Aims peace village organization
1803
25/6/1389
احمد شاه ستانگزی داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
653 OAHS موسسه خدمات بشري اميد افغانستان
Omid Afghanistan Humanitarian services
1811
25/6/1389
عبدالوليد ابوي داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
654 RDOP موسسه تعاون وانکشاف برای مردم
Relief and development org for people
1825
29/7/1389
محمد نعیم داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
655 AYNSO موسسسه ملی واجتماعی جوانان افغانستان
Afghanistan youth national and social organization
1831
29/7/1389
ارش بارک داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
656 SDAO موسسه داد خواهی وتوسعه اجتماعی
Social developmenAnd advocacy organization
1833
29/7/1389
مژگان داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
657 ASASO موسسه مطالعات ارمان شهر افغانستان
Arman Shahr Afghanistan Studies Organization
1838
29/7/1389
گیسو جهانگیر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
658 ESCO موسسه فرهنگی اجتماعی تساوی
Equality social and cultural organization
1840
29/7/1389
معصومه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
659 AWSSO موسسه خدمات اجتماعی زنان افغان
Afghan women social and services org
1846
29/7/1389
ملیحه داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
660 LSAO موسسه خدما ت حقوقی در افغانستان
organization Legal service Afghanistan
1852
15/9/1389
صبغت الله داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
661 PEAEO موسسه اموزشی زراعتی وحفظ محیط زیست
Protection Environment Agriculture & Education Organization
1854
15/9/1389
محمد رفیع داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت فعال
662 WHMO موسسه دیده بان حقوق بشر و رسانه ها
Human Rights Watch and Media Organization
1859
15/9/1389
ولی احمد شیرزاد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
663 SOLEH د تولنیزو چا پریا ل د بنه سا تلو موسسه
Social organization for Large environmental health care
1860
15/9/1389
داکتر نظر جان داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
664 OHPM موسسه اداره و انکشاف صحت
Organization for Health promotion management
1865
15/9/1389
فرهاد پیمان داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
665 ACCSO موسسه خیریه فرهنگی و اجتماعی اصغریه
Asghari cultural And social charity organization
1867
15/9/1389
سید نسیم داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
666 PTRO دسولی لپا ره روزنیزه ا و خیره نیزه موسسه
Peace training and research organization
1874
15/9/1389
میرویس ( وردک) داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
667 OPPAW موسسه تبلیغ وترویج صلح برای زنان افغان
Organization of publicity & prevalence of peace for Afghan women
1876
15/9/1389
سلطان مسعود (محب) داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
668 TEO موسسه تعلیمی وتربیتی تشبث
Tashabos Educational Organization
1877
15/9/1389
لیلما( سوسیا ل ) داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
669 AYCO موسسه فرهنگی خدماتی آل یاسین
Ale – yasin Charity Organization
1880
15/9/1389
سید محسن داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
670 TSDO دتوحید دتولنیزو او پرمختیا ئی چا رو موسسه
Tawhid social and development organization
1884
15/9/1389
وحید الله( الفت ) داخلی هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
671 ANGO موسسه نسل نوین افغانستان
Afghanistan New generation Organization
1885
15/9/1389
محمدالیاس علمی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
672 OAWCK موسسه بلند بردن ظرفیت ها واستعداد زنان افغان
Organization for afghan women capacity and knowledge
1888
15/9/1389
محمد زمان داخلی کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
673 MAWSO حمایت از زنان میدیکا افغانستان
Medica Afghanistan Women Support Organization-
1891
15/9/1389
جمیله افغانی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
674 AERSO موسسه آموزشی، رفاهی و خدما تی آمو
Amo educational, relief and service organization
1906
29/10/1389
هما داخلی کابل تعلیم وتربیه، صحت فعال
675 ALIO افغان حقوقی او معلوما تو موسسه
Afghan legal and information organization
1912
29/10/1389
محمد اسماعیل داخلی کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
676 ATDSO افغان ترقی یقینی خد مت موسسه
Afghan trust Development Service organization
1915
29/10/1389
صا لحه داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
677 WESVO موسسه تعلیمی، خدماتی و حرفوی جهان
World Education Services Vocational Org
1928
29/10/1389
شازیه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
678 MEDO موسسه تعلیماتی و انکشافی مشعر
Mashar Education and development Org.
1929
29/10/1389
عبدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
679 WSOAW موسسه خدمات زنان برای زنان افغان
Women Services Org for Afghan Women
1930
29/10/1389
نازی داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
680 OFRD موسسه امداد وانکشاف سریع
Organization of fast relief and development
1933
29/10/1389
محمد شعیب داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
681 ERAO موسسه آموزشی ، حمایوی و حقوقی
Education Rights and Advocacy Org
1935
29/10/1389
کریمه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
682 AWEVSO موسسه خدمات حرفوی و تعلیمی زنان افغان
Afghan Women Educational and Vocational Service Org
1936
29/10/1389
کریمه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
683 SHPOUL موسسه منسجم مشارکت کمکهای بشری
sound humanitarian participatory and organization uplift
1950
29/10/1389
شفیق الله داخلی جلال آباد خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
684 AWDCO موسسه انکشاف و فرهنگی زنان افغان
Afghan Women Development and Cultural Org.
1957
29/10/1389
فروهر داخلی بدخشان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
685 ASCYWO موسسه کمک و حمایه اطفال ، جوانان و زنان
Assistant and save The children youth and women organization
1965
29/10/1389
ثریا صبر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
686 CMVAO دارینو افغانانو بشپره سپوژمی موسسه
Complete Moon for Vulnerable Afghans Org.
1966
29/10/1389
بی بی حوا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
687 WODO موسسه انکشافی امید زنان
Women omid development organization
1969
11/12/1389
حلیمه داخلی بامیان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
688 MOO موسسه مهر و امید
Meher and omid organization
1970
11/12/1389
حا جی عبدالحکیم داخلی نیمروز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
689 OAAA موسسه تعلیما ت عا لی هنر ها ومعما ری افغان
Organization for Afghan Arts and Architecture
1978
11/12/1389
عبدالواحد خلیلی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
690 DAEVO موسسه بازسازی زراعتی تعلیمی و حرفوی دوستان
Dostan agriculture education and vocational organization
1979
11/12/1389
فضل الله داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
691 MAAO موسسه زراعتی وما لداری مدرن
Modern agriculture and Animal husbandry organization
1982
11/12/1389
محمد نا صر داخلی بلخ خدمات اجتماعی، زراعت فعال
692 RDWSO موسسه انکشاف روستا ها ومهارت های خانم ها
Rural Development and Women Skill Organization
1988
11/12/1389
فرزانه داخلی غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
693 RAO د رحمت افغان موسسه
Rahmat afghan organization
1992
11/12/1389
الحاج روح الله داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
694 CSFO موسسه تمرکز مها رتها ی مسلکی
Core skills focus organization
1998
11/12/1389
داکتر فیصل داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
695 APSSO موسسه خدما ت اجتماعی مردم افغان
Afghan people social Services organization
2017
11/12/1389
عبدالحمید حضرت شا ه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
696 DSAWCO موسسه انکشاف و حما یت از زنان و کودکان افغان
Development and support of afghan women and children organization
2025
11/12/1389
زهرا محمد اسحق داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
697 AEPO موسسه برنا مه ها ی تعلیمی برای افغانستان
Afghan education production organization
2029
11/12/1389
محمدآ صف محمد عمر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
698 AUDO موسسه انکشافی پیشرو افغان
Afghan unique development organization
2030
11/12/1389
انجنیر احمد محمد اکرا م داخلی بامیان تعلیم وتربیه، صحت فعال
699 HOPED موسسه خیریه برای صلح
Humanitarian organization for peace education and development
2039
24/1/1390
زاهد الله عبدالقا در داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
700 AWFO موسسه آزادی زنان افغانستان
afghan woman freedom organization
2063
24/1/1390
مهو ش غلام سخی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
701 PEDO موسسه تقویه و انکشاف مردم
people empowerment and development organization
2066
24/1/1390
روقیه (اچکزی) داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
702 CDWWO موسسه انکشافی اجتماعی و بهبود زنان
community development and women welfare organization
2069
24/1/1390
نوریه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
703 ADRPO موسسه خیریه نجات دندان
Afghanistan dental relief protect organization
2072
24/1/1390
جیمز گارون دل گارون داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
704 HSOA موسسه خدما ت بشری افغانستان
Organization for Afghanistan Humanitarian services
2077
24/1/1390
شمیم نادری عبدا لغفار داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
705 BDOA موسسه انکشاف بنیادی برای افغانستان
Basic developmental Organization for Afghanistan
2078
24/1/1390
یا سمین (مهمند)الحاج محمد داود داخلی بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
706 ECSCWO موسسه فرهنگی و آموزشی حمایت از زنان و کودکان
education and cultural support for children and women organization
2080
24/1/1390
داکتر شفیق الله محمد شفیح داخلی فاریاب خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
707 BDLO موسسه آموزشی دیجیتالی بانو
Banu Digital Literacy org
2091
24/1/1390
سحر محمد سلیمان داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
708 ASHNAO موسسه خیریه همیشه گی حمایه و کمک به مردم
Assistance to support Humanity and need for aid organization
2092
24/1/1390
محمد صابر عبدالرحمن داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
709 SEAO موسسه خدماتی تعلیمی او زراعتی موسسه
Social education and Agricultural organization
2097
24/1/1390
محمد عمر نظر الدین داخلی هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
710 FSO موسسه خدماتی علوم عدلی
Forensic science organization
2104
24/1/1390
محمد اشرف محمد حسین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
711 SACRO موسسه حما یت از حقوق اطفال افغانستان
Supporting from Afghanistan children rights organization
2108
4/3/1390
اسد الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
712 WRAO موسسه بلند بردن سطح آگاهی زنان
Women up rasing awareness organization
2113
4/3/1390
نجیبه محمد نظر داخلی فاریاب خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
713 AJO موسسه عدالت افغانستان
Afghanistan justice organization
2117
4/3/1390
محمد شفیق محمد صدیق داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
714 CPDO دسولی او ترقی لپاره د همکاری موسسه
Cooperation for peace and Development organization
2129
4/3/1390
عبدالسمیع ژمن مطیع الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
715 COAM حفاظت محیط زیست مناطق کوهی افغانستان
Conservation organization for afghan mountain - area
2143
4/3/1390
حبیبه امیری داخلی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
716 OSDC موسسه انکشاف پایدار جوامع
Organization for sustainable development of communities
2147
4/3/1390
نصرالله ( عمید ) ملک محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
717 PESCO اجتماعی وفرهنگی پیوند امروز
Piwand – emroz social and Cultural organization
2179
1 / 4 / 1390
محمد شاه بابی داخلی ولایت بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
718 PEDO موسسه تعلیمی و انکشافی پیام
Payam educational development organization
2183
1 / 4 / 1390
حاجی رحمت الله محمد نبی داخلی دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
719 NSDO موسسه اجتماعی و انکشافی راه نوین
New way social and development
2185
1 / 4 / 1390
خیبر حبیب رسول داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
720 WRSO موسسه خدمات دورانی ضایعاتی
Waste and Recycling Services Organization
2198
1 / 4 / 1390
سید عبدالحی سید شهاب الدین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
721 FEFAO موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان
Free and fair election forum of Afghanistan organization
2213
5/5/1390
احمد نادر نادری محمد نادر داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
722 AIBFO موسسه انستیتیوت بانکداری و ما لی افغانستان
Afghanistan institute of banking and finance organization
2214
5/5/1390
اندریو هوک هوک داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
723 FSJO موسسه همبستگی زنان برای عدالت
Feminine solidarity for justice organization
2219
5/5/1390
لیاه غضنفر جواد سید الف شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
724 OHRA موسسه کاهش آسیب در افغانستان
Organization for harm Reduction in Afghanistan
2230
5/5/1390
داکتر زمری ا مین الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
725 KAAO موسسه خدمت الهاجری الرابیعه
Khidmat Alhajree Alrabha Organization
2231
5/5/1390
محمد علم عبدالحکیم داخلی کندهار صحت غیر فعال
726 AWTPO موسسه آموزشی وارزیابی مشکلات زنان افغان
Afghan women training and Problem evaluation organization
2238
5/5/1390
مریم دقیق محمد حسین داخلی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
727 NSDO انکشاف اجتماعی نوید
Novid social development organization
2245
5/5/1390
ا براهیم الکوزی نور احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
728 SOWCLI موسسه اجتماعی ، انکشاف و بهبود زندگی زنان واطفا ل
Social organization for Women and children life Improvement
2248
5/5/1390
تورپیکی عبدالقیوم داخلی هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
729 APTO موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت
Afghans for progressive Thinking organization
2253
5/5/1390
اجمل رامیار داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
730 QSDO موسسه خدما تی و انکشافی قو یا ش
Quyash service and development organization
2255
5/5/1390
صفی الله صفر محمد داخلی جوزجان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
731 APWDO موسسه بزرگ خیریه و انکشافی افغان
Afghan paramount welfare Development organization
2258
5/5/1390
محمد طارق سایس نظام الدین داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
732 ASEWO موسسه اجتماعی و توانمندسازی زنان افغانستان
Afghanistan social and Empowerment women organization
2265
5/5/1390
سمین داخلی فراه خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
733 PESDO موسسه انکشاف تعلیمی و اجتماعی صلح
Peace educational and social Development organization
2267
5/5/1390
زیتون بهرام سید غوث الدین داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
734 DCLWO موسسه انکشاف و تغییر زندگی زنان
Development and change Life of women organization
2268
5/5/1390
سیمین با به جان داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
735 NSWO موسسه خیریه اجتماعی نجا ت
Nejaat social Welfare organization
2270
5/5/1390
عبدالروف داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
736 AEIDO موسسه تعلیمی پیشرفت و انکشاف افغانها
Afghans education improvement and development organization
2282
16/6/1390
عزت الله ( سکندری ) داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
737 SDROA موسسه انکشافی و تحقیقا تی برای افغانها
Social development and research organization for Afghans
2285
16/6/1390
عبدالولید داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
738 BDO موسسه انکشافی بانو
Baano development organization
2298
16/6/1390
نوریه ( حمیدی ) عبدالحمید داخلی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
739 YCO دخوانانو د همکاری موسسه
Youths Cooperation Organization
2303
16/6/1390
انجنیر محمد آغا ( مبا رز) محمد جان داخلی لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
740 ORCD تحقیقا ت علمی وانکشاف جامعه
Organization for research and community development
2304
16/6/1390
صدیق الله صداقت سر فراز داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
741 DSSOA موسسه خدمات اجتماعی انکشافی افغانستان
Development social service organization of Afghanistan
2308
16/6/1390
محمود داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
742 AREAO موسسه بازسا زی و تعلیمی ، زراعتی افغان
Afghan rehabilitation education Agricultural organization
2320
16/6/1390
عبدالعظیم گلاب شاه داخلی غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
743 WEGEO موسسه حما یه زن و تسا وی جنسیت
Women empowerment and gender equity organization
2321
16/6/1390
بصیر ه کندهار داخلی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
744 AWSEO موسسه اجتماعی و تعلیمی زنان افغان
Afghan women social and Education organization
2327
20/7/1390
صنو بر همرا ه خان داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
745 FACO موسسه آ یند ه برای کو د کان افغانستان
Future for Afghanistan Children organization
2328
20/7/1390
زهرا داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
746 DAWO موسسه انکشاف زنان افغان
Development of Afghan women organization
2337
20/7/1390
صدیقه قربانعلی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
747 ASIWO موسسه همکاری و خدمات برای زنان مبتکر
Aid services for innovator Women organization
2339
20/7/1390
صدیقه ( شریفی ) محمد رجب داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
748 AASSO موسسه خدماتی اجتماعی و زراعتی افغان
Afghan Agriculture and social services organization
2342
20/7/1390
شکیلا سعادت خان داخلی پکتیا خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
749 AWUDO د افغانی میر منو دیوالی پرمختایی موسسه
Afghan women united development organization
2350
20/7/1390
خا لد سباوون عبدالقیوم داخلی لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
750 ORGAAN د افغان ولس لپاره دبیا رغونی او عا مه مرستو اداره
Organization of rehabilitation And general aids for Afghan nation
2355
20/7/1390
انجنیر نجیب الله سید پاچا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
751 PDCO انکشافی و فرهنگی پرتو
Partaw development and Cultural organization
2387
13/9/1390
راضیه خادم حسین داخلی بامیان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
752 EOWA موسسه تلاش برای دادخواهی زنان
Efforts organization for women advocacy
2395
13/9/1390
سمیر احمد غلام محمد داخلی سمنگان تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
753 TO موسسه تهینه ( استوار)
Tainah organization
2405
13/9/1390
وحیده عبدالستار داخلی هرات تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
754 HSSO حمایه خدماتصحت
Health service support organization
2421
21 / 10 / 1390
احمد ضیا داخلی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
755 ORSTW موسسه تحقیق و آموزش مهارتها برای زنان
Organization for research and skills Training for women
2424
21 / 10 / 1390
فضل واحد صافی محمد الرحمن داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
756 SSSCO خدمات اجتماعی و مدنی شایگان
Shaigan social services and civil organization
2458
3/12/1390
تهمینه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
757 HEALTHO موسسه صحت موثر قابل دسترس دوامدار وتداوی در کشور
Health efficient Accessible long lasting and treatment in home land organization
2459
3/12/1390
محمد جعفر عبدالحکیم داخلی کندهار خدمات اجتماعی، صحت فعال
758 AWDSEO موسسه انکشافی و آموزشی اجتماعی زنان افغان
Afghan women development and social education organization
2462
3/12/1390
شراره عبدالکریم داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
759 WSAWDO موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان
Welfare and support afghan women disability organization
2464
3/12/1390
زلمی ( محمد) ملا خان داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
760 SESO موسسه خدمات اجتماعی و تعلیمی
Social and educational services organization
2469
3/12/1390
شا ه منصور امیر شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
761 GANWO موسسه رشد و توانمندی زنان نیازمند
Growth and ability of needy women organization
2471
3/12/1390
آمنه ناظر داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
762 NERDO موسسه اموزشی ، تحقیقی و انکشافی طبیعت
Nature educational Research and Development organization
2477
3/12/1390
عبدالبصیر عبدالحمید داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
763 GTDO موسسه تربیوی و انکشافی گلف
Gulf training and development organization
2482
3/12/1390
عبدالواحد عبدالاحد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
764 AWSVO موسسه خدماتی و حرفوی زنان افغان
Afghan women Services and vocational organization
2484
3/12/1390
زینب عبدالحمید داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
765 BSDO موسسه انکشافی و اجتماعی باران
Baran social and development organization
2485
3/12/1390
عبدالرحیم( حازم ) عبدالوهاب داخلی بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
766 CSIO همکاری برای بهسازی جامعه
cooperation for social improvement organization
2486
3/12/1390
الیاس عبدالوهاب داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
767 FSCO موسسه اجتماعی وفرهنگی فقیری
Faqiry social and culture organization
2490
3/12/1390
حنیفه فیض محمد داخلی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
768 WFPO موسسه کارهای دوستانه برای صلح
Work friendly For peace organization
2491
3/12/1390
صبا( قانونی) محمد یونس داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
769 OSSWC موسسه حمایت اجتماعی از زنان واطفال
Organization of social support of women and children
2493
3/12/1390
زینب( رسولی ) عبدالرسول داخلی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
770 DNIO موسسه دختران ملت بسوی ترقی
Daughters of nation for improvement organization
2514
23 /1 / 1391
سهیلا نذیر الله داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
771 WPPO موسسه بهبود مشارکت زنان
woman participation Promotion organization
2521
23 /1 / 1391
حبیبه کلبی حسین داخلی دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
772 ASHRO د تولنی د صحی اوتحقیقاتی وضع سوا لی لپا ره موسسه
Afghanistan Social health And research organization
2524
23 /1 / 1391
احمد شاه داد محمد داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
773 SDCO موسسه حمایت از ظرفیت های انکشافی
Support development Capacity organization
2534
23 /1 / 1391
رجب خان محبت خان داخلی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
774 ABCSO موسسه فرهنگی و خدماتی آرمان بشارت
Arman-e-basharat cultural services organization
2538
23 /1 / 1391
سیما غلام رسول داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
775 LASDO دحقوقی مرستو او تولنیزی پرمختیا موسسه
Legal aids and Social development organization
2539
23 /1 / 1391
عبدالستار فضل الدین داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
776 OHRAA د افغانستان لپاره دبشری سرچینو دتر لاسه کولو موسسه
Organization for human resource allocation Afghanistan
2543
23 /1 / 1391
روح الله محمدانور داخلی کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
777 SOACS موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان
Supporting organization for Afghanistan civil society
2548
23 /1 / 1391
خلیل احمد( پارسا ) داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
778 MCCBO موسسه ارتقای ظرفیت های مدنی معرفت
Marefat civil Capacity building organization
2561
23 /1 / 1391
محمد حسین غلام حسین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
779 ORPS موسسه تحقیقا تی برای صلح و همبستگی
Organization for research in peace and solidarity
2562
23 /1 / 1391
محبوبه (سراج) عبدالستار داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
780 NCRO نوی مشورتی او مرستندویه موسسه
New Consultancy and Relief Org.
2563
23 /1 / 1391
سید غفران سید عثمان داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
781 SNEO موسسه تعلیمی و تربیتی ستاره نو
Stara-e- Naw Educational Org.
2567
23 /1 / 1391
عمر هسپولات داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
782 SVO موسسه حرفوی صداقت
Sadaqat Vocational Organization
2568
23 /1 / 1391
ماه گل سید غیاث الدین داخلی جوزجان خدمات اجتماعی، زراعت فعال
783 MBSDO موسسه خدماتی و انکشافی میهن باستان
Maian Bastan Services and Development Org.
2571
23 /1 / 1391
روبینا جلالی جمال الدین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
784 AMWO دالمواسات خیریه موسسه
Al-Mouwsat Charity Org
2573
23 /1 / 1391
انورالحق سعید الرحمن داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
785 OPRDS موسسه تحقیقات پالیسی و مطالعات توسعوی
Organization for policy Research and Development Studies
2574
23 /1 / 1391
مریم کامران داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
786 OSDLR موسسه انکشاف اجتماعی و مساعدت های حقوقی افغانستان
Organization for social Development Assistants and Legal Rights
2578
23 /1 / 1391
ریاض احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
787 MRIO موسسه مساعدت و انکشاف میهن
Mahan Relief and Improvement organization
2590
1391/2/27
محمد شعیب عبدالرحیم داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
788 CORE موسسه همکاری برای رفاه تعلیم و تربیه
Corporation of organization relief and Education
2594
1391/2/27
سید سیف الله (سعادات) سید محمد آصف داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
789 DOCA موسسه انکشاف برای ظرفیت افغانستان
Development organization for Community Afghanistan
2597
1391/2/27
عبدالتواب داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
790 TADEO موسسه توسعوی و تعلیمی توران افغانستان
Toran developmentAnd Education organization
2600
1391/2/27
محمد جواد علی جمعه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
791 HAMCO موسسه کمک های بشری برای مادران و اطفال
Humanitarian assistances for mothers and children Organization
2604
1391/2/27
شکیلا (نوید) حاجی محمد خان داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
792 TACTO دنننی افغانستان دیوالی او مرستو موسسه
Todays Afghanistan conciliation Trust organization
2614
1391/2/27
عبدالحق (نیازی ) شاه سمید داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
793 NOASS موسسه معاونت خدمات اجتماعی نوین
Nawen organization assistant social services
2616
1391/2/27
انجینر غلام محمد خواجه عبدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
794 ASHOWC موسسه اجتماعی و صحی عدالت برای خانم ها و اطفال
Adult social and health organization for women and children
2620
1391/2/27
سحر یوسفزی مرزا محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
795 ECBWO موسسه ظرفیت سازی اقتصادی زنان
Economic capacity building woman organization
2625
1391/2/27
زرغونه داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
796 CGO موسسه باغچه اطفال
Children garden organization
2626
1391/2/27
محمد رضا کاظم علی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
797 KKO موسسه حضرت خدیجه کبرا
Kajeeda kobra organization
2630
1391/2/27
مریم داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
798 CRSDO ددوامداره پرمختیالباره دمنابعوا یجادونکی موسسه
Creating Resources for sustainableDevelopment organization
2631
1391/2/27
شیر خان ستانه کل داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
799 CDO موسسه فرهنگ و انکشاف
Cultural and development organization
2632
1391/2/27
سید هاشم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
800 SWSO موسسه خدمات اجتماعی رفاهی
Social welfare services of organization
2636
1391/2/27
رویا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
801 TENTO موسسه تدابیر مطمن برای باز توانی واسکان
Trustful Empowerment and Nestle Tact Organization
2640
1391/3/24
روز خان داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
802 WISEO موسسه یکپارچگی زنان جهت توانمند ساختن جامعه
Women Integrate for Society Empowerment Organization
2641
1391/3/24
محمد رامین داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
803 AADRO موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا
Afghan Australian Development and Rehabilitation Organization
2642
1391/3/24
عصمت الله عبدلرزاق داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
804 NDCO موسسه هماهنگی و انکشافی نوشاخ
Nawshaakh Development Cooperation Organization
2643
1391/3/24
احمد فیصل (ناظری) داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
805 ATOA موسسه روند همکاری های افغانستان
Aid Trends Organization Afghanistan
2650
1391/3/24
سمیح الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
806 HESWCO موسسه خدمات صحی و تعلیمی برای زنان و اطفال
Health Educational Services for Women and children Organization
2651
1391/3/24
عبدالغنی داخلی بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
807 AYCAO موسسه فرهنکی و هنری جوانان افغانستان
Afghanistan Youth Cultural and Arts Organization
2664
1391/3/24
عبدالغفور عبدالاحمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
808 MSRDO موسسه انکشاف روستائی مساوات
Masawat Services for Rural Development Organization
2665
1391/3/24
سید محمد داخلی بلخ تعلیم وتربیه، صحت فعال
809 ODSAD موسسه خدماتی و انکشافی و انکشاف زراعتی
Organization for Development Services Agriculture Development
2669
4/28 /1391
بابه جان داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
810 AADPO موسسه افغانها برای صلح و انکشاف افغانستان
Afghans for Afghanistan Development and peace Organization
2670
4/28 /1391
محمد یوسف داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
811 WMCO موسسه دنیا مادر و طفل
World of Mother and Child Organization
2671
4/28 /1391
سیم سخی داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت فعال
812 BDSSO موسسه انکشافی خدماتی و اجتماعی بشرا
Bushra Development service and Social Organization
2677
4/28 /1391
خدیجه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
813 TSDCO موسسه خدماتی,انکشافی و فرهنگی توانا
Tawana Services Development &Cultural Organization
2680
4/28 /1391
سید محمد نادر (حاتمی) داخلی بادغیس خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
814 ONWP موسسه راه نوبرای مردم
Organization of New Way For People
2684
4/28 /1391
محبوبه (سادات ) سید ابرار داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
815 HOAD دبشری سیکنمو ملاتراوپرمختگ موسسه
Humanitarian Organization for advocacy and Development
2685
4/28 /1391
محمد اکرم داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
816 RGEO موسسه محیط سبز روستائی
Rural Green Environment Organization
2687
4/28 /1391
انجینر احمد سیر داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
817 NIO نوی آبیاری موسسه
New Irrigation Organization
2689
4/28 /1391
احمد سعید داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
818 AMOO دافغان روغتیایی لاس رسی موسسه
Afghan Medical Outreach Organization
2690
4/28 /1391
فرهاد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
819 ASAARO موسسه بازسازی امور اجتماعی و زراعتی برای افغان ها
Afghan Social and Agriculture Affairs Rehabilitation Organization
2695
1391/6/14
شیر محمد کریاب کچکول داخلی کابل خدمات اجتماعی، زراعت فعال
820 KEOW موسسه تعلیمی خورشید برای زنان
Khorshid Educational Organization For Women
2700
1391/6/14
بی بی خوری داخلی بدخشان تعلیم وتربیه فعال
821 AYSEO موسسه تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان
Afghanistan Youths Social and Educational Organization
2706
1391/6/14
عبدالخلیل داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
822 HARO موسسه بازسازی افغانستان بلند
High Afghanistan Rehabilitation Organization
2709
1391/6/14
ظهورالله داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
823 HAALO همت افغان دکرنی او مالداری موسسه
Hemat Afghan Agriculture and livestock Organization
2711
1391/6/14
حبیب الرحمن داخلی کندز تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
824 NTHDOA صحی و انکشافی نوی تلاش برای افغانها
New Tallish Health and Development Organization for Afghan
2716
1391/6/14
احمدفرید ستانکزی سحر گل داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
825 SCAEO موسسه زراعتی و انجینری گروپ های ولایتی
Stat Croup Agriculture and Engineering Organization
2717
1391/6/14
انجینر نجیب الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
826 AWOSD موسسه زنان افغان برای حمایت از دموکراسی
Afghan Women’s Organization For Supporting Democracy
2718
1391/6/14
حمیرا حقمل داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
827 ACDEO موسسه ارتقآ ظرفیت و تعلیمی افغانستان
Afghanistan Capacity Development Educational Organization
2722
1391/6/14
ویرا بیلاقی داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
828 ADPRO موسسه مطالعات توسعه و صلح افغانستان
Afghanistan Development and peace Research Organization
2726
1391/6/14
محمد ایمل نوید محمد طاهر داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت فعال
829 PATHO موسسه زمان آکاهی عامه
Public Awareness Time hour Organization
2727
1391/6/14
فروزان غلام سخی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
830 PACO موسسه اقدام مردم برای تغیر
Peoples Action for Change Organization
2728
1391/6/14
محمد شفیق عبدالقدیر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
831 LRSEDO موسسه اجتماعی و انکشافی اقتصادی بنیاد زندگی
Life Roots Social and Economical Development
2730
1391/7/26
محمد هارون داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
832 ASEHDO موسسه اجتماعی محیط زیست و انکشاف صحت افغانسان
Afghan Social for Environment And Health Development Organization
2731
1391/7/26
اکبر خان (صاحبی) داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
833 PECO موسسه تعلیمی و مدنی پیشرفت
Progress Educational civil Organization
2736
1391/7/26
محمد رضا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
834 RABIO موسسه تقویت خواست های اساسی افغانها
Reinforcement of Afghans Basic Interests Organization
2737
1391/7/26
میرویس داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
835 TSCDO موسسه مدنی و انکشافی طلوع شمس
Tolo shams civil and Development Organization
2742
1391/7/26
سید ذین الدین داخلی فاریاب تعلیم وتربیه، صحت فعال
836 WESSDO موسسه انکشافی اقتصادی و اجتماعی بانوان
Women Economy Social and Sport Development Organization
2744
1391/7/26
فیروزه داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
837 APEDO موسسه صلح ،تعلیمی و انکشافی افغانستان
Afghanistan peace Educational and Development Organization
2747
1391/7/26
داکتر احمد شاه ابراهیم خیل داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
838 OSID موسسه انکشافی پایدار و همگانی
Organization for Sustainable Integrated Development
2760
27/ 9 / 1391
احمد ذکریا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
839 GSEO موسسه اجتماعی و توانمند سازی ققنوس
Gognoos Social and Empowerment Org
2764
27/ 9 / 1391
عبدالخالق داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
840 AGHO موسسه کلبه سبز آسیا
Asia Green hut Organization
2766
27/ 9 / 1391
نجلا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
841 APMO موسسه صحت روانی افغان روان
Afghan Psych Mental health Org .
2767
27/ 9 / 1391
نورآقا داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
842 BAOPHR موسسه افغانستان بهتر برای صلح و حقوق بشر
Better Afghanistan Org for Peace and Human Rights
2768
27/ 9 / 1391
خلیل الله عبدالحبیب داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
843 PPHO دسولی او پرمختک خیریه موسسه
Peace and Progress Helpful Org
2774
27/ 9 / 1391
نورمحمد داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
844 AWIDO موسسه ابتکارو پیشرفت زنان افغان
Afghan Women Initiative and Development Org
2783
27/ 9 / 1391
امینه حبیب الرحمن داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
845 ARSCO موسسه تحقیقاتی و تغیرات اجتماعی افغانستان
Afghanistan Research and Social Change Org
2786
27/ 9 / 1391
منا سید محمود داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
846 ASSWCO موسسه خدمات اجتماعی زنان و اطفال افغان
Afghan Social Services and Women and Children Org
2790
27/ 9 / 1391
هادیه عبدالحمید داخلی هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
847 ANVO موسسه دیدگاه جدید افغانستان
Afghanistan New Vision Org
2791
27/ 9 / 1391
محمد شفیق سکندر داخلی بغلان زراعت فعال
848 TAO موسسه تدریس برای افغانستان
Teach for Afghanistan Org
2794
27/ 9 / 1391
رحمت الله داخلی کابل تعلیم وتربیه فعال
849 WMSSO موسسه خدمات اجتماعی پیام بانوان
Women Message Social and service Org
2799
11/ 11/ 1391
انوشه محمد افضل داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
850 OBA موسسه انکشاف بنیادی
Organization of Basic Advancement
2804
11/ 11/ 1391
محمد ایوب داخلی هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
851 DOS موسسه انکشافی جامعه
Development Organization of Society
2809
11/ 11/ 1391
سید مرتضی داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
852 ODD موسسه برای انکشاف دیموکراسی
Organization for Development of Democracy
2810
11/ 11/ 1391
عبدالفتاح داخلی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
853 ZNRO موسسه اصلاحی ذی النورین
Zee Noorain Reformative Org
2823
11/ 11/ 1391
محمد قاسم عبدالحکیم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
854 MDAO موسسه انکشافی و زراعتی مثمر
Musmer Development and Agricultural Org
2826
11/ 11/ 1391
سید شاجی داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
855 ACWO موسسه دیده بان مبارزه بافساد اداری
Anti Corruption Watch Org
2827
11/ 11/ 1391
محمد شفیق محمد یوسف داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
856 PJO موسسه صلح و عدالت
Peace and Justice Org
2830
11/ 11/ 1391
محمد منیر محمد یاسین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
857 CARPO موسسه ارتباطات برای تحقیق ترقی افغانستان
Connection for Afghanistan Research and Prospety Org
2831
11/ 11/ 1391
عبیدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
858 AERSSO موسسه حمایت تعلیمی ، تحقیقی و علمی افغان
Afghan Educational Research and Scientific Support Org
2832
11/ 11/ 1391
غلام فاروق شیر افگن داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
859 BNDSSO موسسه خدمات اجتماعی و انکشافی بانوان نور
Banowan Noor Development and Social Services Org
2840
30/12/1391
عزیزه داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
860 SWSSO د دوامدار خیر شکنی اجتماعی خدماتو موسسه
Sustainable Welfare Social Services Org
2843
30/12/1391
عظا الله حضرت نبی داخلی کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
861 AYNDSO موسسه اجتماعی و انکشاف ملی جوانان افغانستان
Afghanistan Youth National and Development Org
2849
30/12/1391
محمد حسن صفدر داخلی غور خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
862 ASLO موسسه اجتماعی و حقوقی افغانستان
Afghanistan Social and Legal Org
2852
30/12/1391
عبدالسلام داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
863 HHOAW موسسه بهد اشتی صحی زنان افغان
Health Hygienic Org for Afghan Women
2853
30/12/1391
فرزانه کمال ادین داخلی پنجشیر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
864 SYDO موسسه انکشافی ورزش جوانان
Sport and Youth Development Org
2855
30/12/1391
سید محمود ضیا دشتی سید جلال داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
865 RSADO موسسه بازسازی زیر بناهای اجتماعی و انکشافی افغانستان
Rehabilitation of Social infrastructures and Afghanistan Development Org
2858
30/12/1391
محمد خسرو عبدالطیف داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
866 SCDOA موسسه خدماتی و انکشافی برای افغانها
Services Cultural and Development Org for Afghans
2859
30/12/1391
بی بی هاجره نورعلی داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
867 MACO موسسه خیریه حمایت از مادران
Mothers Avocation Charity Org
2864
30/12/1391
زمرد حسینی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
868 OEVO موسسه تعلیمی و حرفوی ام سلمه
Om - Salama Education and Vocational Org
2865
30/12/1391
مریم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
869 AAHRO موسسه حمایت حقوق بشر افغانستان
Afghanistan Advocacy Human Rights Org
2868
30/12/1391
نصرت داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
870 WORLD دعامه سیگنومعیشت بیاروغونی او پرمختگ موسسه
Welfare Organization Rehabilitation Livelihood and Development
2871
30/12/1391
محمد زاهد مومند داخلی ننگرهار تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
871 OHD موسسه انکشافی وبشری
Organization for Humanitarian and Development
2874
30/12/1391
صدیق شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
872 CAPPO موسسه هماهنگی معاونت مردم برای مردم
coordination of assistance from people to people org
2879
30/12/1391
حسیب الله داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
873 SDOFW بیا اغاوانی او اساسی خدمتونو موسسه
Sustainable Development Organization for Women
2880
30/12/1391
اجمل حسین داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
874 SRMO موسسه مصونیت و کاهش بحران
Safety and Risk Mitigation Organization
2886
29/2/1392
عبدالحمید عبدالحکیم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
875 BWSDO موسسه انکشافی و اجتماعی زنان بهارستان
Baharistan Woman Social and Development Organization
2890
29/2/1392
فوریه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
876 MMCO گرحنده خیریه روغتیایی موسسه
Mobile Medical Charity Organization
2899
29/2/1392
غازی میرخان داخلی خوست خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
877 ISSO خدمات اجتماعی و صنایع دستی
Industrial and Social Servies Organization
2904
29/2/1392
نعمت الله داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
878 OJOW موسسه کمک کاریابی برای زنان
Organization of job Opportunity for Women
2906
29/2/1392
شکیلا عبدالرزاق داخلی سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
879 AWSWO موسسه رفاه اجتماعی زنان افغان
Afghan Women Social welfare Organization
2909
29/2/1392
احمد شکیب احمد شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
880 RMESO موسسه خدمات رودلاخ معرفت
Rodlakh Marefat Educational and Services Organization
2911
29/2/1392
عبدالباری حکیمی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
881 AYGO موسسه سبز جوانان افغانستان
Afghanistan Young Organization
2912
29/2/1392
محمد شفیق محمد عزیز شفیق داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
882 OWOA موسسه یتیمان و بیوه های افغان
Orphans and Widows Organization
2916
29/2/1392
صابره عبدالودود داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
883 CLIPO موسسه ابتکار آزادی مدنی برای صلح
Civil and Liberal Initiative For Peace Organization
2917
29/2/1392
جاوید داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
884 SAAWO موسسه برپا خواستن خانم های اکادمیک افغانستلن
Stand up for Afghan Academic Women's Organization
2918
29/2/1392
منیژه داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
885 BORO موسسه بازسازی بهار امید
Bahar Omid Rehabilitation Organization
2924
29/2/1392
نعمت الله داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
886 CCCO موسسه فرهنگی ندای بیدار
Consciousness Calling Cultural Organization
2927
29/2/1392
عبدالغفور داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
887 WDOSS دتو.لنیزو خدمتونو خپریه و انکشافی موسسه
Welfare and Developmant For Social Services Organization
2930
29/2/1392
سردار سعادت داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
888 KLO موسسه سواد اموزی کوثر
Kawsar Literacy Organization
2932
29/2/1392
محمد جواد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
889 OCRD موسسه امداد و انکشاف جامعه
Organization of Community Relief and Development
2934
29/2/1392
فضل الربی داخلی تخار تعلیم وتربیه، زراعت فعال
890 SMSO موسسه خدمات صحی سها
Saha Medical Service Organization
2940
29/2/1392
داکتر رقیه ناصری داخلی کابل صحت فعال
891 BTWO موسسه فردای بهتر برای زنان
Better Tomorrow for Women Organization
2945
29/2/1392
نورضیا داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
892 DOEI موسسه انکشافی برای پیشرفت اقتصادی
Development Organization for Economical improvement
2948
5/4/1392
محمد ناصر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
893 ASEDSO موسسه خدمات اجتماعی تعلیمی و انکشافی ارتقا
Arteqa of Social Education Development Services Org
2954
1392-04-05
سید احمد حسین داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
894 DSWCO موسسه خدمات و انکشافی زنان و اطفال
Development Services for Women and Children Organization
2960
5/4/1392
شریفه حاجی غنی ننگرهار داخلی ولایت ننگرهار خدمات اجتماعی فعال
895 CASSO موسسه زراعتی و خدمات اجتماعی چشمه
Cheshma Agricultural and Services Social Org
2962
5/4/1392
محمد عابد عبیدالله داخلی کابل زراعت فعال
896 IATO موسسه ارتقاع تعلیمات زراعتی
Important Agricultural ORG
2969
5/4/1392
عایشه محمد فوقی داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت فعال
897 LCPAO موسسه تسهیلات حیات برای مردم افغانستان
Life Convenience for People of Afginastan Organization
2973
5/4/1392
اسد الله داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
898 ADESO افغان پرمختیائی تعلیمی او تولنیزه موسسه
Afghan Development Education and Social Organization
2976
5/4/1392
عبدالرازق داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
899 OCRR موسسه احیای مجدد و رفاه اجتماعی
Organization for Community Rehabilitation and Relief
2985
5/4/1392
فضا احمد مجددی محمد قسیم داخلی کابل تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
900 SSSRO موسسه بازسازی اجتماعی و خدماتی شهکار
Shakar social Service Reconsideration Orgnization
2990
5/4/1392
عبدالغفار داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
901 SAWDO موسسه خیریه و انکشافی سلام افغانستان
Salam Afghanistan Welfare and Development Org
2996
14/05/1392
عنایت الرحمن عبالقیوم داخلی کنر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
902 PSSCO موسسه ترویج خدماتی ، اجتماعی و فرهنگی
Promote Social and Services Culture Org
2999
14/05/1392
بی بی شیما داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
903 OTED موسسه انکشافی استعدادها و کار آموزی
Organization for Talent and Entrepreneurship Development
3001
14/05/1392
حیات الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
904 FOPD موسسه انکشاف روانی اجتماعی فکر
Feker Organization Of Psychosocial Development
3003
14/05/1392
صغرا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
905 HEMESAO موسسه کمکی خدمات شغلی ، صحی و تعلیمی برای افغانستان
Helpmate Education Medical Employment Services for Afghanistan Organization
3006
14/05/1392
رفیع الله داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
906 AWCPO دافغان میرمنو دهمغزی او پرمختیا موسسه
Afghan Women Coordination and Promotion Org
3010
14/05/1392
شکریه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
907 ODCG موسسه انکشاف تحفظ و جندر
Organization for Development Core and Gender
3018
14/05/1392
شاپور داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
908 OC دبدلون موسسه
Organization for Change
3020
14/05/1392
همایون داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
909 LPSO موسسه مطالعات حقوقی و صلح
legal and Peace Studies Org
3028
1392/07/09
سعید مراد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت غیر فعال
910 HAOVA دبیوزله افغانانو لپاره دبشری مرستی موسسه
Humanitarian Assistance Organization for Vulnerable Afghanistan
3031
1392/07/09
حاجی محمد عمر داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
911 OCCD موسسه هماهنگی و توسعه جامعه
Organization for Community Coordination Development
3032
1392/07/09
انجیرنورالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
912 OHR دبشری هوساینی موسسه
Organization for Human Relief
3033
1392/07/09
بشیر احمد کامران داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
913 AWARO موسسه تحقیقات آب و زراعت افغانستان
Afghanistan Water and Agriculture Research Organization
3034
1392/07/09
انجینیر محمد شاکر الله داخلی کابل زراعت فعال
914 AMCCO موسسه همکاری های رسانه یی و مدنی افغانستان
Afghan Media And Civil Cooperation Org
3035
1392/07/09
عطاالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
915 OWI موسسه برای ابتکار زنان
Organization For Women Initiative
3037
1392/07/09
شبنم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
916 CAHPO موسسه عمل اجتماعی برای التیام فقر
Community Action for Healing Poverty Org
3047
1392/07/09
ذبیح الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
917 AMSRO موسسه بازسازی و خدماتی آریانا میوند
Aryana Miwand Services and Rehabilitation Org
3048
1392/07/09
بورجان داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
918 EDCWO موسسه توانمندی سازی بیوه زنان و اطفال بی بضاعت
Empowerment of Destitute Children and Widows Org
3050
1392/07/09
محمد عثمان داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
919 AFCACO موسسه هم آهنگی افغانهاعلیه فساد
Afghans Coordination Against Corruption Org
3060
1392/07/09
صداقت علی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
920 ADDO موسسه دموکراسی و توسعه افغانستان
Afghan Development and Democracy Org
3066
1392/07/09
سید عبدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
921 RCDARF موسسه حمایت از خانواده های بی سرپرست و عودت کننده گان افغان
Relief Committee for Destitute Afghan and returnee families
3067
1392/07/09
فوزیه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
922 OADS موسسه کمک برای انکشاف افغانستان
Organization for Afghanistan Development &Support
3068
16/9/1392
محمد نبی رحیمی داخلی پنجشیر خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
923 HNAO موسسه هلت نیت افغانستان
Organization Healthnet Afghanistan
3070
16/9/1392
عبدالصبور داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
924 SHAWO موسسه حمایت از صنایع دستی زنان افغان
Support of Handicraft of afghan Women Org
3073
16/9/1392
نرکس داخلی هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
925 H4AHO مساعدت برای قهرمانان افغان
Help for Afghan Heroes ORG
3074
16/9/1392
احمد حامد بهرامی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، صحت فعال
926 AWDHO موسسه انکشاف صنایع دستی زنان افغان
Afghan Women Development Handi Craft Org
3075
16/9/1392
بی بی فاطمه داخلی هلمند خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
927 ADYSO موسسه حمایت از جوانان و انکشاف افغانستان
Afghanistan Development and Youths Support Org
3077
16/9/1392
فرحناز داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
928 RSCO موسسه اجتماعی و فرهنگی رنگین کمان
Rainbow Social and Cultural Organization
3082
16/9/1392
خادم علی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
929 CODPP موسسه همکاری با معلولین و افراد بی بضاعت افغانستان
Cooperation Organization for Disables and Poor People
3087
16/9/1392
محمد دانش داخلی دایکندی خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
930 CSOAO موسسه خیریه خدمات به یتیمان افغانستان
Charity Services Organization for Afghanistan Orphans
3090
16/9/1392
سیمین گل داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
931 TEFAO موسسه انتخابات شفاف برای افغانستان
Transparent Election for Afghanistan Org
3093
16/9/1392
محمد نعیم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
932 PWCEO موسسه ارتقا توانمندی زن با تعلیم
Promotion Women's Capilities by Education Org
3094
16/9/1392
فریبا کاظم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
933 AGSO موسسه حمایت نسل افغان
Afghan Generation Support Org
3098
16/9/1392
ثریا داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت غیر فعال
934 WORD دسحو انکشافی او مرستندویه موسسه
Women's Organization for Relief and Development
3100
16/9/1392
قریب الرحمن داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
935 LSOTTH موسسه اجتماعی خیاطی ، بافنده گی و صنایع دستی لاجورد
Lajaward Social Organization For Tailoring and Textme Handicraft
3106
13/11/1392
همایون داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
936 AEWSO موسسه خدمات زنان تحصیل کرده افغان
Afghan Educated Women's Services Organization
3109
13/11/1392
نسیمه داخلی کابل تعلیم وتربیه غیر فعال
937 KPWO موسسه زنان حرفوی کهکشان
Kakashan Profitional Women Organizaion
3111
13/11/1392
وحیده وهاج داخلی بدخشان خدمات اجتماعی فعال
938 OYDO موسسه فرصت برای انکشاف جوانان
Opportunity for Youth Development Organization
3112
13/11/1392
حبیب الرحمن داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
939 OWSS دویار اجتماعی او خدماتی موسسه
Organization of Weyar for Social Services
3114
13/11/1392
محمد یوسف داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
940 AWISO موسسه خدماتی ابتکار بانوان افغان
Afghan Womens Innovative Services Org
3115
13/11/1392
فاضله داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
941 DHAOA موسسه انکشاف صنایع دستی و زراعت افغانستان
Development of Handicraft and Agricultulture Organization of Afghanistan
3119
13/11/1392
کریمه داخلی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
942 WDIO موسسه ابتکار و انکشاف وطن
Watan Development and Initiative Org
3120
13/11/1392
محبوب شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
943 RHDO موسسه بشردوستانه انکشافی نجات
Relief Humanitarian Development Org
3121
13/11/1392
داکتر فیض محمد عاطف داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
944 BFANO موسسه آینده درخشان برای افغانان نیازمند
Bright Future for Afghan Needful Org
3122
13/11/1392
ادنیا داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
945 OMEDA دافغانستان دخلکوتعلیمی او پرمختیای موسسه
Organization for Metropolitans Education and Development of Afghanistan
3123
13/11/1392
میر عالم داخلی کابل تعلیم وتربیه غیر فعال
946 RRDPO دکلیوبیارغونی پر مختیا ئی پروکرام موسسه
Rural Rehabilitation and Development Program Org
3124
13/11/1392
عبدالطیف داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
947 AMASO موسسه مشاوره و حمایت مهاجرین افغانستان
Afghanistan Migrants Advice and Support Org
3125
13/11/1392
عبدالغفور داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
948 CCDO موسسه انکشافی و همبستگی اجتماعی
Community Cohesion and Development Org
3126
13/11/1392
احمد حسین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
949 HEOA موسسه صحی و تعلیمی برای افغانستان
Health and Educational Org for Afghanistan.
3128
13/11/1392
اسد الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
950 GASSO موسسه خدمات زراعتی و اجتماعی شهرک سبز
Green Town Agriculture and Social Services Org
3131
13/11/1392
شمس الدین داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت وصحت فعال
951 YEDO موسسه انکشافی و اقتصادی جوانان
Youth Economic and Development Org
3134
13/11/1392
پیمانه حمید داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
952 ICCO موسسه همکاری مستقل برای تغیر
Independent Cooperation for Change Organization
3140
13/11/1392
سید عبدالحمید داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
953 HESDO هینداره تعلیمی او دتولنیزی پرمختیا موسسه
Hindara Educational and Social Development Org
3141
13/11/1392
غوث الدین فروتن داخلی کندهار خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
954 CLO موسسه توجه برای زنده گی
Care for life Org
3143
13/11/1392
عبدالقدیر نظری داخلی تخار خدمات اجتماعی،زراعت فعال
955 TSPO موسسه خدمات شفاف برای مردم
Transparent Services for People Org
3151
13/11/1392
احمد فهیم داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
956 WOT موسسه خیریه تلاسمیا
Welfare Organization for Telismia
3158
19/01/1393
جاجی حبیب الرحمن داخلی خوست صحت فعال
957 SCAWO موسسه تغیر اجتماعی برای زنان افغان
Social Change for Afghan Women Org
3160
19/01/1393
تمنا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
958 BVWSO موسسه خدماتی زنان حرفوی بدخشان
Badakhshan Vocational Women Services Organization
3167
19/01/1393
ساره داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
959 OFSD موسسه برای انکشاف پایدار
Organization for Sustainable Development
3168
19/01/1393
قربانعلی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
960 RMO موسسه انکشاف روستائی
Rural Movement Org
3170
19/01/1393
صبغت الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
961 SAYOA موسسه مدافعین اجتماعی برای جوانان افغانستان
Social Advocates for Youths Organization Afghanistan
3171
19/01/1393
فیصل هادی زاده داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
962 ATIO موسسه اجتماعی ، انکشافی و تربیوی افغانها
Afghan Technical for Infrastructure Org
3172
19/01/1393
محمد نواب داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت غیر فعال
963 PTPO موسسه زبان صلح
Pen Tangue of Peace Org
3174
19/01/1393
غلام رسول داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت فعال
964 OEDA موسسه انکشاف اقتصادی افغانستان
Organization for Economic Development of Afghanistan
3176
19/01/1393
فیصل محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
965 KLSSO موسسه خدمات حقوقی و اجتماعی خراسان
Khurasan Legal Social Services Org
3181
19/01/1393
صالحه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
966 ACHSSO موسسه ظرفیت سازی ، خدمات بشری و اجتماعی افغانستان
Afghanistan Capacity Humanitarian and Social Service Organization
3185
1393/3/18
عظیم الدین داخلی کندز تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
967 PLO موسسه حقوقی پاحون
Pasoon Legal Organization
3187
1393/3/18
نوریه داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، صحت غیر فعال
968 EEI موسسه بین المللی چشمان عقاب
355
25/6/1389
حشمت اسدی خارجی غیر فعال
969 PWVSO موسسه خدماتی و حرفوی زنان بی بضاعت
Poor Women Vocational and Services Organization
3188
1393/3/18
رابعه داخلی بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
970 AVPSO موسسه حمایت مردم اسیب پذیر افغانستان
Afghanistan Vulnerable People Supporting Organization
3189
1393/3/18
سید مقیم داخلی کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی فعال
971 OCBSD موسسه ظرفیت سازی انکشاف جامعه
Organization of Capacity Building and Society Development
3190
1393/3/18
عاقله داخلی بغلان خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی فعال
972 GWRDO موسسه بازسازی و انکشافی راه سبز
Green Way Rehabilitation and Development Org
3192
1393/3/18
عبدالزاق داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت غیر فعال
973 WWOA موسسه خیریه وهاج برای افغانستان
Wahaj Welfare Organization for Afghanistan
3198
1393/3/18
انجینر امام جان داخلی ننگرهار تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحی ، خدمات اجتماعی فعال
974 BSWO موسسه رفاه اجتماعی بهبود
Behbod Social Welfare Organization
3202
1393/3/18
سید مصطفی داخلی بلخ زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
975 OLSFG موسسه خدمات محلی و نسلهای آینده
Organization for Local Services and Future Generation
3205
ماعی
امان الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
976 KHWO موسسه خیریه بشری خدمت
Khedmat Human Welfare Organization
3207
1393/3/18
عارف الله الکوزی داخلی کابل خدمات حرفوی ، خدمات اجتماعی فعال
977 VPHEGO موسسه مسلکی سازی حرفه ها و رشد اقتصادی خانواده ها
Vocation Professionalization and Household Economic Growth Organization
3212
1393/3/18
عبدالمنان داخلی بلخ تعلیم و تربیه خدمات حرفوی فعال
978 ROYA موسسه تحقیقاتی در امور جوانان
Research Organization on Youth Affairs
3217
1393/3/18
برشنا صافی داخلی ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
979 MHCO موسسه همنوای بشری میهن
Maihan Humanitarian Convergence Organization
3218
1393/3/18
سید ذبیح الله داخلی بامیان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی فعال
980 ACDO اسیادتولنی پرمختیائی موسسه
Asia Community Development Organization
3219
1393/3/18
ثناء الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی ، زراعت فعال
981 EWO موسسه توانمند سازی زنان
Empowerment of Women Organization
3220
1393/3/18
فروزان داخلی بدخشان زراعت ، صحت خدمات حرفوی فعال
982 DLJO موسسه برابری حق و عدالت برای خانم ها
Women Equality Lawand Justieary
3226
1393/3/18
لیلما داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
983 AIESECO موسسه تبادله معلومات افغانستان درساینس و فرهنگ
Afghanistan Information Exchange in Science Economics and Culture Organization
3227
1393/3/18
احمدخیبر داخلی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی فعال
984 TETO موسسه تعلیمی و تربیوی تواناهان
Tonahan Education Training Organization
3228
1393/3/18
غازی محمد داخلی پروان تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات فعال
985 AWSEEO موسسه توانمندی سازی اقتصادی و اجتماعی زنان افغان
Afghan Women Social and Economical Empowerment Organization
3232
1393/3/18
وژمه غنی داخلی کابل خدمات اقتصادی ، خدمات حقوقی ، خدمات اجتماعی فعال
986 SSYWCO موسسه خدمات اجتماعی برای خانم های جوان و اطفال
Social Service for Young Women and Children Organization
3233
1393/3/18
کامله داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
987 JCO موسسه خیریه جام غور
Jameghor Charity Organization
3234
1393/3/18
حمید الله داخلی غور خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات فعال
988 ASSSO خدماتی و اجتماعی ثمرقند افغانستان
Afghanistan Samerqand Social Services Organization
3237
20/05/1393
عبدالنعیم داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
989 AWGVSO موسسه خدماتی و حرفوی زنان و دختران افغان
Afghan Women and Girls Vocational and Services Organization
3239
20/05/1393
ریما داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
990 MECO موسسه علمی -فرهنګی مشګات
Meshkat Educational and Cultural Organization
3242
20/05/1393
محمد حسین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
991 ESDOA موسسه امداد تعلیمی و انکشافی افغانستان
Educational Support and Development Organization of Afghanistan
3244
20/05/1393
زمرک ژوند داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
992 NAEDO موسسه تعلیمی و انکشافی امید نو
New Ambition Educational and Development Organization
3245
20/05/1393
عزیزه داخلی پروان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
993 SOSAO موسسه نجات زنده گی افغان ها
Save Our Soul of Afghans Organization
3249
20/05/1393
محمد خان داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
994 AWEVAO موسسه زراعتی ، حرفوی و تعلیمی زنان افغان
Afghan Women Educational ,Vocational and Agricultural Organization
3250
20/05/1393
شکریه داخلی بدخشان خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه، زراعت، صحت فعال
995 OWE د ښځو د پیاورتیا موسسه
Organization for Women Empowerment
3259
20/05/1393
نسرین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
996 PWEO موسسه توانمندسازیزنان پیشگام
Pioneer Women Empowerment Organization
3266
20/05/1393
ذکیه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
997 AWSCRLO موسسه دادخواهی برای رفاه جامعه و تحکیم قانون
Advocacy for Welfare of Society and Consolidation of Rules of low Organization
3268
20/05/1393
محمد ظاهر داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
998 VPRO موسسه داوطلبان برای صلح و استقرار مجدد
Volunteer for Peace and Restoration Organization
3271
1393/7/6
لیلما داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
999 OPR موسسه کاهش فقر
Organization of Poverty Reduction
3272
1393/7/6
داکتر رحمت الله داخلی هلمند تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات صحی غیر فعال
1000 AEAO افغان تعلیمی او خیریه موسسه
Afghan Educational and Aid Organization
3275
1393/7/6
مولوی فضل محمد فیضان داخلی کابل تعلیم و تربیه و سایر خدمات فعال
1001 EHDO موسسه تعلیماتی ، انکشافی و صحی
Educational and Health and Development Organization
3277
1393/7/6
علم تاج داخلی دایکندی تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی فعال
1002 RSLSO موسسه خدمات اجتماعی و حقوقی راستین
Rastin Social and Legal Services Organization
3279
1393/7/6
زهره داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی فعال
1003 BOA موسسه باور افغانستان
Bawar organization of Afghanistan
3285
1393/7/6
مدینه داخلی نیمروز تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و سایر خدمات فعال
1004 OSCEW موسسه حمایه اطفال و توانمندسازی زنان
Organization for Saving the Children and Empowering Women
3286
1393/7/6
محمد نصیر داخلی کابل "خدمات صحی ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی " فعال
1005 HHWO موسسه دست کمک به زنان
Helping Hands for Women Organization
3291
1393/7/6
محمد اسحق داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحی فعال
1006 CSSO د کرستال خدماتی او اجتماعی موسسه
Cristal Service and Social Organization
3294
1393/7/6
مالاسینا داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1007 OSCAR دافغانستان دتولنیز ، کلتوری ، پوهاوی او بیارغاونی موسسه
Organization for Social, Cultural, Awareness and Rehabilitation of Afghanistan
3295
1393/7/6
احمد الله داخلی کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1008 CBAO موسسه بلند بردن ظرفیت های افغان
Capacity Building of Afghan Organization
3299
1393/7/6
عبدالله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1009 OHCD موسسه صحی و انکشافی جامعه
Organization of Health and Community Development
3300
1393/7/6
داکتر نورالله داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت فعال
1010 EHEO موسسه صحی و تعلیمی برابری
Equality for Health and Education Organization
3301
1393/7/6
علی صافی داخلی بلخ خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه فعال
1011 YCEO موسسه هماهنگی و توانمندی جوانان
Youth Coordination and Empowerment Organization
3303
1393/7/6
عنایت الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، سایر خدمات اجتماعی غیر فعال
1012 CGR خیریه شورای روابط جهان
414
1393/9/5
خیر الله " قدیرزوی" خارجی غیر فعال
1013 AHHSO موسسه خدمات صحی وبشری افغانستان
Afghanistan Humanity and Health Services Organization
3304
1393/7/6
رمزیه داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت فعال
1014 AICS انستیتوت جامعه مدنی افغانستان
Afghanistan Institute for Civil Society
3306
1393/7/6
محمدذاکر ستانکزی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1015 AOCIDO موسسه انکشاف صنایع حبوبات روغنی افغانستان
Afghanistan Oil Crops Industry Development Organization
3307
1393/9/05
عبدالغفور داخلی کابل زراعت ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1016 ISARO موسسه حمایت کمک های خیریه اسلامی
Islamic Support Aid and Relief Organization
3309
1393/9/05
معراج محمد داخلی کابل صحت و خدمات اجتماعی فعال
1017 MLO موسسه حقوقی مبتدا
Mubtada Legal Organization
3312
1393/9/05
گلچیره داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات صحی ، حفظ الصحه محیطی فعال
1018 SAPO موسسه حمایت از مردم افغانستان
Support of Afghan people Organization
3313
1393/9/05
فرزانه داخلی بلخ خدمات اجتماهی تعلیم و تربیه فعال
1019 AODE موسسه افغانها برای انکشاف و توانائی
Afghan Organization for Development and Empowerment
3316
1393/9/05
فاطمه داخلی کابل تعلیم و تربیه صحت خدمات حرفوی فعال
1020 HAERO دهیواد عامه پوهاوننی ،تعلیمی اوبیا رغونی موسسه
Hewad Awareness, Educational and Rehabilitation Organization
3320
1393/9/05
نادیه داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، خدمات صحی فعال
1021 AIO موسسه ابتکار افغانستان
Afghanistan Initiative Organization
3323
1393/9/05
سوسن داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1022 IWO موسسه راه پیشرفت
Improvement Way Organization
3325
1393/9/05
احمد رشاد داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1023 EOEA موسسه تعلیمی برای توانمند سازی افغانستان
Educational Organization for Empowerment of Afghanistan
3327
1393/9/05
لمر داخلی کابل تعلیم و تربیه ، دادخواهی ، صحت ، زراعت فعال
1024 SGDO موسسه سفیر رشد و انکشاف
Safir Growth and Development Organization
3329
1393/9/05
لیلا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، حقوق غیر فعال
1025 TWEDO موسسه تعلیمی و انکشافی زنان فردا
Tomorrow Women Educational and Development Organization
3330
1393/9/05
نرگس داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی فعال
1026 JEO موسسه عدالت و برابری
Justice and Equality Organization
3333
1393/9/05
نورالله داخلی بلخ صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه فعال
1027 HODS موسسه حاتم برای انکشاف و مطالعات
Hatam Organization for Development and Studies
3335
1393/9/05
محمد مصطفی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت فعال
1028 OPA دسولی او دادخواهی موسسه
Organization for Peace and Advocacy
3336
1393/9/05
طارق الله داخلی کابل "تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی " فعال
1029 MSSO موسسه خدمات اجتماعی مولانا
Mawlana Social Service Organization
3337
1393/9/05
عبدالجمیل امین داخلی سمنگان تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات اجتماعی فعال
1030 COEWCA موسسه اجتماعی برای توانمندسازی زنان و کودکان در افغانستان
Community Organization for Empowerment of Women and Children in Afghanistan
3338
1393/9/05
سلیمان داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1031 MALO موسسه حقوقی مدبران افغان
Mudaberan Afghan Legal Organization
3339
1393/9/05
مروه داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت فعال
1032 VCO موسسه صدای تغییر
Voice of Change organization
3340
1393/9/05
جمال الدین داخلی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی غیر فعال
1033 ACPDO موسسه مشوره دهی انکشاف مسلکی آژر
Azure Counsulting and Professional Development Organization
3341
1393/9/05
محمد زلمی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اقتصادی ، خدمات حقوقی غیر فعال
1034 ZASHO موسسه خدماتی و صحی افغانستان زرین
Zarin Afghanistan Services and Health Organization
3344
1393/9/05
محمد یوسف داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت غیر فعال
1035 MI ابتکارمواد غذائی کوچک
418
12/1/1394
محمد ابراهیم خارجی غیر فعال
1036 ADDRO دافغان معلولینو دپرمختک او بیارغونی موسسه
Afghan Disabled Development Rehabilitation Organization
3347
1393/9/05
اسد الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه غیر فعال
1037 PREDO موسسه تعلیمی و انکشافی حقیقی قلم
Pen Reality Educational and Development Organization
3348
1393/9/05`
آقامحمد داخلی هلمند تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1038 ASCRO موسسه بازسازی ، فرهنگی و خدماتی افغانستان
Afghanistan Services, Cultural and Rehabilitation Organization
3350
1393/9/05
رجب علی داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، صحت فعال
1039 DDAO موسسه تلاش های انکشافی افغانستان
Development Dynamics Afghanistan Org.
3351
1393/9/05
اسد الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، صحت فعال
1040 AYNEO موسسه جوانان افغان در عصر نوین
Afghan Youth New Era Organization
3353
1393/9/05
محمد آهنگران داخلی کابل تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات اجتماعی فعال
1041 HSDOA صحی او داجتماعی پرمختیا موسسه دافغانستان دپاره
Health and Social Development Organization for Afghanistan
3358
1393/9/05
نثار احمد داخلی کندهار تعلیم و تربیه ، زراعت ، و سایر خدمات فعال
1042 CBSO موسسه خدماتی چتک بهیر
Chatak Baheer Services Organization
3359
1393/9/05
عبدالله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1043 AYDRO موسسه انکشافی و بازسازی جوانان افغان
Afghanistan Youth Development and Rehabilitation Organization
3360
1393/10/17
محمد بشیر داخلی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات اجتماعی فعال
1044 DELO موسسه انکشاف تعلیم و تربیه و سواد اموزی
Development in Education and Literacy Organization
3365
1393/10/17
شهبا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1045 OSSED موسسه انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی
Organization for Sustainable Social and Economical Development
3366
1393/10/17
زهره داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1046 COSA موسسه خیریه سعادت و عدالت
Charity Organization for Saadat and Adalat
3370
1393/10/17
زهره داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1047 NIDO موسسه انکشافی ابتکار جدید
New Initiative Development Organization
3371
1393/10/17
علی یار علی زاده داخلی بامیان تعلیم وتربیه ، زراعت ، صحت فعال
1048 SARCDO موسسه انکشاف متداوم زراعت و دهات
Sustainable Agriculture And Rural Community Development Organization
3375
1393/10/17
طهماس داخلی کابل زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1049 DTO موسسه دانا و توانا
Dana and Tawana Organization
3377
1393/10/17
گل افروز داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1050 DISWO موسسه توسعه و بهبود جامعه برای زنان
Development and Improvement Society for Women Organization
3378
1393/10/17
حبیبه داخلی کندز خدمات حقوقی ، صحی ، و خدمات اجتماعی غیر فعال
1051 WROA دافغانستان لپاره خیره مرستندویه موسسه
Welfare Relief Organization for Afghanistan
3380
1393/10/17
سکندر داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1052 ANSSO موسسه خدمات اجتماعی افغانستان نوین
Afghanistan-e-Naween Social Services Organization
3381
1393/10/17
محمد اکرم داخلی بلخ تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1053 ACBRO موسسه ظرفیت سازی و تحقیق افغان
Afghan Capacity Building and Research Organization
3385
1393/10/17
عبدالوحید داخلی کابل خدمات اجتماعی ، اقتصادی فعال
1054 AYVO موسسه ندای جوانان افغان
Afghan Youth Voice Organization
3386
1393/10/17
محمد قیوم داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، حقوقی غیر فعال
1055 AEDWO موسسه زنان نخبه و هدفمند افغانستان
Afghanistan Elite and Devoted Women Organization
3388
1393/10/17
ثریا داخلی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی فعال
1056 BVASS موسسه خدمات اجتماعی ، زراعتی وحرفوی بهارک
Bhark Vocational, Agriculture and Social Services
3389
1393/10/17
فرحناز داخلی بدخشان تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1057 GREDO محیط زیست سبز و انکشاف
Green Environment and Development Organization
3392
1393/10/17
وفی الله غفاری داخلی کابل معلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1058 ESOW موسسه تعلیمی و اجتماعی زنان
Educational and Social Organization for Women
3394
1393/10/17
شگوفه داخلی لغمان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1059 BIO موسسه فکر برتر
Better Idea Organization
3396
1393/10/17
نجیبه داخلی هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت وصحی فعال
1060 REPO موسسه پروکرام آموزش روستائی
Rural Education Program Organization
3399
1393/10/17
شمس الحق داخلی کاپیسا تعلیم و اربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1061 WEPDO موسسه اجتماعی رشد و انکشافاقتصادی زنان
Social Women Economy Promotion and Development Organization
3402
1393/10/17
راحله امیری داخلی بغلان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1062 GEDO-A موسسه توسعه و توانمندسازیجندر برای افغانستان
Gender Empowerment and Development Organization for Afghanistan
3407
1393/10/17
محمد جاهد داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1063 RKDCO موسسه انکشافی ظرفیتسازی رنگین کمان
Ranageen Kaman Development and Capacity Organization
3410
1393/10/17
سمیه داخلی کابل حقوق زراعت تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1064 IEO موسسه تعلیمی عنایه
Inaye Educational Organization
3411
1393/10/17
"شعیب یوسفزی " داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1065 OECBA موسسه احیای اساسی جامعه افغانستان
Organization for Essential Community Builders of Afghanistan
3417
1393/12/05
حرمت الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت فعال
1066 ONWFO موسسه گام نو بسوی انکشاف
A New Step Towards Development Org
3419
1393/12/05
فریبا داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
1067 AYCEEO موسسه تعلیمی و مشارکت مدنی جوانان افغانستان
Afghanistan Youth Civic Engagement Educational Organization
3422
1393/12/05
ادریس داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و خدمات فرهنگی فعال
1068 AWDREO موسسه اقدام برای انکشاف و رفاه مناطق روستائی
Action for Welfare and Development of Rural Environment Organization
3424
1393/12/05
زهرا محمدی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
1069 CBMCO موسسه ظرفیت سازی مادران و کودکان
Capacity Building of Mothers and Children Organization
3425
1393/12/05
شوکت علی داخلی کابل خدمات اجتماعی و خدمات حرفوی غیر فعال
1070 AWSGO موسسه خیریه رشد و استحکام افغانستان
Afghanistan Welfare Solidity and Growth Organization
3428
1393/12/05
راحله داخلی غزنی تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت غیر فعال
1071 HAEO دبشری مرستو دپیاورتیا موسسه
Humanitarian Assistants Empowerment Organization
3429
0799660498 093161887
اسد الله داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی فعال
1072 WYCCCO حمایت از اطفال و ظرفیت سازی زنان و جوانان
Women &Youth Capacity building &Children Cooperative Organization
3432
1393/12/05
عبدالهادی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1073 MWAO موسسه دیده بان مهاجرت افغانستان
Migration Watch Afghanistan Org.
3434
1393/12/05
مطیع الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1074 SEOA موسسه خدماتی و تعلیماتی برای افغانستان
Service and Educational Organization for Afghanistan
3435
1393/12/05
سید قیوم داخلی بغلان تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی غیر فعال
1075 ACLEO دافغان تولنیز ، حقوقی او تعلیمی موسسه
Afghan Community Legal and Educational Organization
3440
1393/12/05
غلام رحمان داخلی کنر تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی فعال
1076 NVRCDO موسسه تحقیقاتی و ظرفیت سازی نگاه نو
New Vision Research and Capacity Development Organization
3448
1393/12/05
سیده داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه صحت فعال
1077 ACRSO موسسه حمایت از حقوق شهروندان افغانستان
Afghanistan Citizens Rights Support Organization
3450
1393/12/05
حمیرا داخلی کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه غیر فعال
1078 WEECO موسسه توانمند سازی اقتصادی و ارتقا ظرفیت زنان
Women Economic Empowerment and Capacity Building Organization
3451
1393/12/05
ناجیه داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1079 OAWS دافغانی خیریه تولنی موسسه
Organization of Afghanistan Welfare Society
3452
1393/12/05
امان الله ذاکر سرپرست داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1080 BWVTO موسسه تعلیمات مسلکی زنان بدخشان
Badakhshan Women Vocational Training Organization
3455
1393/12/05
مسلیمه داخلی بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی فعال
1081 FDO موسسه انکشافی محراق
Focus Development Organization
3460
1393/12/05
نجیب الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی ، فرهنگی غیر فعال
1082 GSOA موسسه جامعه سبز برای همه
Green Society Organization for All
3462
1393/12/05
نصرالله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
1083 SAMO موسسه رسانه سلام افغانستان
Salam Afghanistan Media Organization
3463
1393/12/05
احمد ناصر داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت فعال
1084 THCBO موسسه ظرفیت سازی و صنایع دستی تابش
Tabush Handicraft and Capacity building Organization
3470
1393/12/05
هاجره داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1085 PCBO دعامه ظرفیت لورولو موسسه
Public Capacity Building Organization
3475
1393/12/05
مکمل بی بی داخلی خوست تعلیم و تربیه ، صحت زراعت ، خدمات حرفوی فعال
1086 HAOA موسسه کمک های صحی برای افغانها
Health Aid Organization For Afghanistan
3478
1393/12/05
روزینا نوری داخلی کابل بخش صحت فعال
1087 ZCEO موسسه خیریه و تعلیمی زابلی
Zabuli Charity and Education Organization
3479
1393/12/05
ناهید داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعیی فعال
1088 OCHR موسسه هماهنگی کمکهای بشری
Organization for Coordination of Humanitarian Relief
3484
1393/12/05
غلام صادق داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1089 CSOAW موسسه فرهنگی و اجتماعی برای زنان افغان
Culture and Social Organization for Afghan Women
3488
1393/12/05
شیبا داخلی کابل سواد اموزی ، خیاطی فعال
1090 AMSEDO موسسه توسعه اجتماعی و اقتصادی حرکت افغان
Afghan Movement of Social and Economic Development Organization
3489
1393/12/05
کهکشان داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حرفوی فعال
1091 SEARCHO دتولنی تعلیمی ظرفیت لورونی خیرنی مشاورتی او روغتیایی موسسه
Society for Education Awareness Research Consultancy and Health Organization
3493
1394/1/12
محمد عزیز داخلی کنر تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت ، حقوق فعال
1092 RAESDO موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی روز افغانستان
Ruz Afghanistan Economic and Social Development Organization
3497
1394/1/12
نازیه داخلی بدخشان خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی ، تعلیم و تربیه ، خدمات صحی فعال
1093 TNSSO موسسه خدماتی اجتماعی تفکر نوین
Tafakur -e- Naween Social Services Organization
3502
1394/1/12
استاد شکیلا داخلی سمنگان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حرفوی فعال
1094 NVDO موسسه انکشافی صدای نو
New Voice Development Organization
3503
1394/1/12
احمد ارشاد داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت فعال
1095 AWARDO موسسه توسعه روستائی و توانمندسازی زنان افغان
Afghan Women Advancement and Rural Development Organization
3505
1394/1/12
نجیبه داخلی بادغیس تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1096 WESDO موسسه انکشاف اقتصادی و اجتماعی زنان
Women Economic and Social Development Organization
3506
1394/1/12
نادره داخلی بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، فعال
1097 STCO موسسه خیریه همکاری سادات
Sadat Tradesmen Charity Organization
3507
1394/1/12
فهیمه داخلی بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1098 BSTO موسسه نمایشات گروهی ازاد
Bond Street Theatre Organization
3509
1394/1/12
سید کریم جان داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، آگاهی عامه فعال
1099 HDSO موسسه انکشافی و خدماتی حماد
Hamad Development and Services Org
3513
1394/1/12
نسرین داخلی تخار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات حرفوی غیر فعال
1100 SVPO موسسه حمایت از افراد آسیب پذیر
Supporting Vulnerable People Org.
3521
1394/1/12
سکینه داخلی کابل حقوقی آموزشی و خدمات اجتماعی فعال
1101 WTDO موسسه تعلیمی وانکشافی زنان
Women Training and Development Org.
3522
1394/1/12
مهتاب ملکزی داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات حرفوی فعال
1102 CEOA موسسه فرهنگی و توانمند سازی افغانها
Culture and Empowerment Org for Afghan
3525
1394/1/12
نرگس داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، فعال
1103 NLCO موسسه حقوقی و مشورتی نوین
Nawin Law and Consultancy Organization
3530
23/2/1394
فرشته داخلی بلخ تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1104 CDOW موسسه ظرفیت سازی و توسعه برای زنان
Capacity Building and Development Organization for Women
3532
23/2/1394
سید عمر داخلی بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی ، زراعت فعال
1105 IPO موسسه امداد پیوست
IMdaad Paywast Organization
3533
23/2/1394
امید رشیدی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فعال
1106 NSSDO موسسه خدماتی و انکشافی نوای صلح
Naway E Solh Services and Development Organization
3534
23/2/1394
آمنه داخلی بامیان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، اقتصادی ، دزراعت فعال
1107 BHHO موسسه پل امید و صحت
Bridge Hope and Health Organization
3542
23/2/1394
عبدالرحیم رجایی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت فعال
1108 SSCPEO موسسه حمایتی توانمندسازی روی سرک گام
Step Street Childs Protection and Empowerment Organization
3544
23/2/1394
داکتر آریا داخلی کابل صحت ، خدمات فرهنگی ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1109 MOVE موسسه خیریه برای توانمندسازی متداوم
Mercy Organization for Viable Empowerment
3546
23/2/1394
محمد جاوید داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1110 SEVOA موسسه اجتماعی، تعلیمی و حرفوی برای افغانها
Social Educational and Vocational Organization for Afghanistan
3556
23/2/1394
فاضله داخلی ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1111 SIBAO موسسه رشد اجتماعی برای سازندگی افغانستان
Social Improvement for Building of Afghanistan Organization
3557
23/2/1394
ذکیه داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، اقتصادی غیر فعال
1112 NWF ندالشبا للحیات البریة
Nad Al Shiba Wild Life Foundation
386
28/04/1391
قیس تاج خارجی بلخ زراعت و محیط زیست فعال
1113 DHCO دپرمختیا او بشری همغری موسسه
Development and Human Coordination Organization
3572
23/3/1394
عبدالظاهر داخلی هلمند خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه غیر فعال
1114 ANHBFO امید نو برای فردای بهتر افغانستان
Afghanistan's New Hope for Better Future Organization
3573
23/3/1394
روشن داخلی دایکندی تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت فعال
1115 ADVO موسسه انکشافی و حرفوی افغان
Afghan Development and Vocational Organization
3578
23/3/1394
جمیله داخلی ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات فعال
1116 EYEO موسسه تقویت جوانان کار آفرین
Empowering youth Entrepreneur Organization
3588
23/3/1394
ویس الدین فیضی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات فعال
1117 SEEO موسسه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی
Social and Economical Empowerment Organization
3594
23/3/1394
توریالی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی فعال
1118 WDOAP موسسه رفاه و ترقی برای مردم افغان
Welfare and Development Organization for Afghan People
3597
23/3/1394
نورالامین داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1119 BFDO موسسه انکشافی آینده بهتر
Better Future Development Organization
3603
23/3/1394
محمد عارف داخلی کابل خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت غیر فعال
1120 OSDI موسسه برای ابتکار انکشاف پایدار
Organization for Sustainable Development Initiative
3608
23/3/1394
یوسف قادری داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1121 HCDFLO موسسه انکشاف ظرفیت بشری در عرصه حیات
Human Capacity Development in the Field of Life Organization
3615
23/3/1394
نگینه داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات فعال
1122 DELOA موسسه انکشاف تعلیم و تربیه وآموزشی برای جوانان
Development of Education and Learning Organization for Adults
3616
14/5/1394
صفی الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فعال
1123 ASECSO موسسه علمی، تربتی، فرهنگی و اجتماعی انوار
Anwar Scientific, Educational, Cultural and Social Organization
3617
14/5/1394
محمد اسماعیل داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1124 COCO موسسه خیریه چشم امید
Chashm-E- Omid Charity Organization
3619
14/5/1394
سید نعمت الله داخلی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی ، صحت فعال
1125 IMDO موسسه انکشافی پیام آبادی
Improvement Massage Development Organization
3622
14/5/1394
عبدالمتین داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صحی ، زراعت فعال
1126 TEVO موسسه آموزشی و حرفوی طاووس
Tavus Educational and Vocational Organization
3624
14/5/1394
رامین رفعت داخلی بدخشان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی خدمات حرفوی غیر فعال
1127 REDSSO موسسه بازسازی، انکشاف اقتصادی و خدمات بشری
Rehabilitation, Economic Development and Social Services Organization
3626
14/5/1394
حمید الله داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات فعال
1128 EDSOE موسسه خدماتی ، انکشافی و اموزشی تحول
Educational Development and Services Organization of Evolution
3627
14/5/1394
بی بی حاجی مریم داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1129 AGVO موسسه دهکده سبز افغانستان
Afghanistan Green Village Organization
3628
14/5/1394
زرمینه داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صحی ، زراعت فعال
1130 HADO موسسه امید برای انکشاف افغانستان
Hope for Afghanistan Development Organization
3629
14/5/1394
ذاکرالله همت داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، فعال
1131 BCESO موسسه تعلیمی ، فرهنگی و اجتماعی باور
Bawar Cultural, Educational and Social Organization
3631
14/5/1394
شیر احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیهه فعال
1132 POWER موسسه بشر دوستانه برای رفاه، توانمندی سازی و تحقیق
Philanthropic Organization for Welfare, Empowerment and Research
3639
14/5/1394
عبداالشکور داخلی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه فعال
1133 FAWDO موسسه خیریه انکشافی فلاح افغانستان
Falah Afghanistan Welfare and Development Organization
3640
14/5/1394
قاری لطیف الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، سایر پروژه های انکشافی فعال
1134 POO موسسه فن آوران مهین دوستان
Patriots Occupational Organization
3642
14/5/1394
غضنفر داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات حرفوی فعال
1135 HELAO موسسه امید برای تعلیم و رهبریت در افغانستان
Hope for Education and Leadership in Afghanistan Organization
3643
14/5/1394
رحمت الله داخلی کابل تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی فعال
1136 HWAO موسسه کمک برای زنهای افغانستان
Help for Women of Afghanistan Organization
3646
14/5/1394
احمد عزیز داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1137 FWOA موسسه خیریه سهولت آورنده برای افغانستان
Facilitating Welfare Organization for Afghanistan
3653
14/5/1394
محمد اسحق داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
1138 KEAVO موسسه آموزشی و حرفوی کلبه
Kulba Educational and Vocational Organization
3656
14/5/1394
احمد فهیم داخلی سرپل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
1139 OERW موسسه توانمندسازی زنان روستا
Organization for Empowerment Rural Women
3657
14/5/1394
هوسی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1140 AUCO موسسه صنایع ناب افغان
Afghan Unique Craft Organization
3661
14/5/1394
محمد صمیم داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1141 PRSO موسسه تحقیق و مطالعات پرسش
Porsesh Research and Studies Organization
3665
14/5/1394
احسان الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1142 AWFVO موسسه بانوان آینده نگر افغان
Afghan women Future Vision Organization
3666
14/5/1394
مینا داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه غیر فعال
1143 CBIOA موسسه ارتقا ظرفیت و زیربنا افغانستان
Capacity Building and Infrastructure Organization of Afghanistan
3672
14/5/1394
سعدیه داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1144 ADWO داسیا انکشافی او خیریه موسسه
Asia Development Welfare Organization
3673
14/5/1394
شفیع الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1145 HSPO موسسه همکاری جامعه انسانی
Humanitarian Social Partner Organization
3676
14/5/1394
سید محمد داخلی بامیان زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه فعال
1146 EdFO موسسه اول تحصیل
Education First Organization
3679
14/5/1394
محمد امین داخلی کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی فعال
1147 FCDO ددوستانو تولنیز پرمختیایی موسسه
Friends Community Development Organization
3680
25/6/1394
محمد ابراهیم داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1148 SCPDO موسسه ارتقآ و انکشاف ظرفیت های اجتماعی
Social Capacity Promotion and Development Organization
3684
25/6/1394
سید علی محمد داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1149 ERDO موسسه حقوق و توسعه مساوی
Equal Rights and Development Organization
3685
25/6/1394
فریبا داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1150 KCDO موسسه انکشاف و ظرفیت سازی خانواده
Khanawada Capacity building and Development Organization
3686
25/6/1394
غلام عباس داخلی جوزجان تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1151 DADAO موسسه انکشاف زراعتی دوستان افغان
Dostan Afghan Development Agricultural Organization
3687
25/6/1394
عطا محمد داخلی هرات زراعت ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1152 WPSO موسسه مطالعات زنان برای صلح
Women and Peace Studies Organization
3688
25/6/1394
اقلیما داخلی کابل تعلیم و تربیه خدمات اجتماعی فعال
1153 VHRO موسسه صدای حقوق بشر
Voice of Human Right Organization
3690
25/6/1394
ظاهر شاه داخلی کابل حقوق بشر خدمات اجتماعی فعال
1154 FGEO موسسه توانمندسازی نسلهای آینده
Future Generations Empowerment Organization
3695
25/6/1394
محمد طاهر خلیل داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1155 LOSCS موسسه حقوقی برای حمایت از جامعه مدنی
Legal Organization for Supporting Civil Society
3698
25/6/1394
حکیمه اکبری داخلی بامیان خدمات حقوقی ، تعلیم و تربیه ، فعال
1156 CECO موسسه تعهد برای توانمندسازی و تغیر
Commitment for Empowerment and Change Organization
3699
25/6/1394
احسان داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت فعال
1157 NOA موسسه طبیعت افغانستان
Nature Organization for Afghanistan
3701
25/6/1394
بهروز داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1158 SSHRO موسسه اجتماعی و حقوق بشری ثنا
Sana Social and Human Rights Organization
3702
25/6/1394
رویا حافظی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی ، صحت فعال
1159 AORSS موسسه تحقیقات و مطالعات اجتماعی افغانستان
Afghanistan Organization for Research and Social Studies
3704
25/6/1394
محمد جمیل بهرامی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، و سایر خدمات فعال
1160 HPOA دافغانستان دسولی بشری مرستو موسسه
Humanitarian for Peace Organization of Afghanistan
3706
16/08/1394
نبیلا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی فعال
1161 MLEO موسسه تعلیمی مدیریت در رهبری
Management and Leadership Education Organization
3714
16/08/1394
زرمینه داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت فعال
1162 ESOFA موسسه خدماتی و تعلیمی برای افغان ها
Educational and Services Organization for Afghans
3715
16/08/1394
فریده داخلی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت فعال
1163 ASSHO موسسه همبستگی اجتماعی و بشری برای افغانستان
Afghanistan Solidarity for Social and Humanity Organization
3718
16/08/1394
هدایت جان داخلی خوست تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1164 BMSO موسسه اجتماعی به سازان
Better Makers Social Organization
3719
16/08/1394
محمد شریف داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1165 FETWO موسسه انتخابات آزاد و دیده بان شفافیت
Free Election and Transparency Watch Organization
3721
16/08/1394
حبیب الرحمن داخلی کابل حدمات اجتماعی فعال
1166 SSLRO موسسه مطالعات حقوقی و اجتماعی شهروند
Shahrvand Social and Legal Research Organization
3723
16/08/1394
سید حمید داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1167 OSAA موسسه حمایت پایدار در افغانستان
Organization for Sustainable Aid in Afghanistan
3728
16/08/1394
الهه داخلی هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی وصحت فعال
1168 WOWED دمیرمنو دپیاورتیا او پرمختیالپاره دمیرمنو موسسه
Women's Organization for Women Empowerment and Development
3730
16/08/1394
خالده داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1169 ROAWC موسسه خیریه برای خانمها و اطفال افغان
Relief Organization for Afghan Women and Children
3733
16/08/1394
ذبیح الله داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1170 ACOO موسسه توسعه اجتماعی افغان
Afghan Community Outreach Organization
3734
16/08/1394
فضل الرحمن داخلی کابل تعلیم و تربیه |، زراعت ، خدمات اجتماعی فعال
1171 FLOW موسسه قانون بهتر برای زنان
Fair Law Org for Women
3735
16/08/1394
محمد نظیف داخلی کابل زراعت صحت فعال
1172 HBDO موسسه انکشافی هری بانو
Herai Banoo Development Organization
3739
16/08/1394
حنیفه داخلی هرات غیر فعال
1173 ROSE موسسه روستائی برای توانمند سازی اجتماعی
Rural Org for Social Empowerment
3744
16/08/1394
سمیرا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1174 SAHERO اگاهی های اجتماعی برای منابع انسانی و محیط زیست
social Awareness for Humanitarian and Environmental Resources
3745
16/08/1394
قدرت الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1175 SALEHO موسسه تقویه زراعت ، معیشت ، محیط زیست و حفظ الصحه
Strengthen Agriculture Livelihood Environment and Hygiene Org.
3749
16/08/1394
سید مزاری داخلی بدخشان تعلیم و تربیه زراعت ، خدمات اجتماعی خدمات اقتصادی فعال
1176 ASDPO موسسه خدمات برای پروگرام انکشافی افغانستان
Afghanistan Services and Development Program Org.
3751
16/08/1394
عبدالمتین داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1177 HEERO موسسه توانمند سازی اقتصادی و کمک های بشری
Humanitarian Economic Empowerment and Relief Org.
3754
16/10/1394
نگین تره خیل داخلی کابل خدمات حرفوی ، تعلیم و تربیه ، صحت فعال
1178 DEVSO موسسه خدماتی ، آموزشی و حرفوی دانش
Danish Educational and Vocational Services Org.
3755
16/10/1394
مقدس داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت غیر فعال
1179 ALPSO موسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان
Afghanistan Law and Political Studies Organisation
3757
16/10/1394
مسعود داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فعال
1180 ACSCO موسسه فرهنگی اجتماعی شهروندان افغانستان
Afghanistan Citizens Social and Cultural Org.
3758
16/10/1394
نصرالله داخلی کابل فرهنگی وخدمات اجتماعی ، فعال
1181 ADDEO موسسه انکشافی و آموزشی دیار افغانستان
Afghanistan Diyar Development and Educational Org.
3761
16/10/1394
سید عبدالخالق داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات اقتصادی فعال
1182 TTSSO موسسه حرفوی و خدمات اجتماعی تدبیر
Tadber Technical and Social Services Org
3764
16/10/1394
غلام سخی داخلی غزنی تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، غیر فعال
1183 BTDO موسسه انکشافی فردای بهتر
Better Tomorrow Development Org.
3766
16/10/1394
اعجاز الحق داخلی سمنگان صحت ،تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1184 WCBRO موسسه ظرفیت سازی و تحقیقاتی بانوان
Women Capacity Building Research Org.
3767
16/10/1394
انجیلا داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فعال
1185 CILO موسسه تغیر برای بهبود زنده گی
Change to Improve Life Org.
3768
16/10/1394
محمد آصف داخلی بادغیس تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، غیر فعال
1186 JHTWO موسسه عدالت و رفاه بشری
Justice and Humanitarian Welfare Organization
3776
16/10/1394
محمد امین داخلی بامیان خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی ، فرهنگی ، فعال
1187 PDSSO موسسه انکشافی و خدماتی فردوس
Paradise Development and Social Services Organization
3779
16/10/1394
نصرت داخلی کابل خدمات اجتماعی ، انکشفی فعال
1188 AALWDO موسسه بدیل معیشت برای رفاه و انکشاف افغانها
Afghan Alternative Livelihood and Welfare Development Org
3783
16/10/1394
محمد نواب زیرک داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1189 MIEOAD موسسه تعلیمی اندیشه نوین برای پیشرفت افغانها
Modern Idea Educational Org for Afghans Development
3784
16/10/1394
نجیب الله داخلی فاریاب خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت فعال
1190 AWOE موسسه زنان افغان برای تساوی
Afghan Women's Org for Equality.
3785
16/10/1394
حصینه داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، فعال
1191 ARAEO موسسه باز سازی ، زراعتی و تعلیمی افغان
Afghan Reconstruction Agriculture and Education Org.
3786
16/10/1394
عبدالستار داخلی تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1192 AOEC موسسه افغانها برای انکشاف و تغیر
Afghan Org for Education and Change
3787
16/10/1394
شجاع الدین داخلی جوزجان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، فعال
1193 SALAAMO موسسه کمک و مدیریت متدوام بدیل معیشت
Sustainable Alternative Livelyhood Assistance and Management Org.
3790
16/10/1394
عتیق الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1194 HROA موسسه صحی و باز سازی برای افغانستان
Health and Rehabilitation Org for Afghanistan.
3792
16/10/1394
فیض الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت غیر فعال
1195 OWRS موسسه حق و همبستگی زنان
Organization for Women Right and Solidarity .
3793
16/10/1394
نفیسه داخلی خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، غیر فعال
1196 SDOL موسسه انکشاف متدوام برای زنده گی
Sustainable Development Org for Life
3794
16/10/1394
غلام نبی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1197 AWUO موسسه وحدت زنان افغان
Afghan Women Unity Org
3796
16/10/1394
ماریا داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، فعال
1198 ISDO موسسه ابتکار برای پیشرفت جامعه
Initiative for Social Development Org.
3797
16/10/1394
محمد کبیر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت فعال
1199 MSWO موسسه خیریه خدماتی مشعل
Mashal Services Welfare Org.
3798
16/10/1394
فتح الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، فعال
1200 AWSCO موسسه انسجام و هماهنگی زنان افغانستان
Afghan Women Solidarity and Coordination Organization
3799
02/12/1394
فروزان فروتن داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
1201 AOMR افغان رسنیزه او خیرنیزه موسسه
Afghan Organization for Media and Researches
3800
02/12/1394
عبدالجبار داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت فعال
1202 AODYE موسسه افغانها برای انکشاف آموزش جوانان
Afghan Organization for Development of Youth Education
3801
02/12/1394
محمد اکمل داخلی کندز تعلیم و تربیه , خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت غیر فعال
1203 HFCO امید برای تغیر
Hope for Change Organization
3802
02/12/1394
نجم الدین داخلی تخار خدمات اجتماعی ، زراعت ، حفظ الصعه ، غیر فعال
1204 OADE موسسه انکشاف و توانمندسازی افغانستان
Organization for Afghanistan and Development Empowerment
3807
02/12/1394
بنیاد علی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1205 TKCO موسسه علمی و فرهنگی تسامح
Tesamuh Knowledge and Cultural Organization
3808
02/12/1394
میر حیدر داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فرهنگی فعال
1206 FWAO موسسه دیدبان آزاد افغانستان
Free Watch Afghanistan Organization
3809
02/12/1394
مبین الله داخلی کابل انتخابات و صلح ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت ، فعال
1207 CESSO موسسه حمایت تعلیمی و اجتماعی ابتکار
Creative Educational and Social Support Organization
3810
02/12/1394
یار محمد داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1208 ANRSO موسسه تحقیقاتی و مطالعات افغانستان نوین
Afghanistan Naween Research and Study Organization
3813
02/12/1394
عبدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1209 BACO موسسه هنری و فرهنگی بابا
Baba Art and Culture Organization
3815
02/12/1394
محمد باقر داخلی بامیان هرهنگی و هنری ، تعلیم و تربیه فعال
1210 YPCAO موسسه جوانان برای تغیر مثبت در افغانستان
Youth for Positive Change Afghanistan Organization
3816
02/12/1394
لطف الله داخلی ننگرهار تعلیم و تربیه ، خدمات صحی فعال
1211 ROD موسسه تحقیقات برای انکشاف
Researches Organization for Development
3818
02/12/1394
کمال عبدالناصر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت غیر فعال
1212 HESSO د تعلیمی او اجتماعی خدماتو موسسه
Hood Educational and Social Services Organization
3819
02/12/1394
ننگیالی اتل داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1213 VHCO موسسه ندای هم اهنگی انسانی
Voice of Humanitarian Coordination Organization
3820
02/12/1394
صفرا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی زراعت فعال
1214 OEAD موسسه توانبخش دادخواهی و انکشاف
Organization for Empowerment Advocacy and Development
3823
02/12/1394
فضل الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، حقوق ، زراعت ، صحت فعال
1215 NSDCO موسسه انکشافی و ظرفیت سازی فصل نوین
New Season Development and Capacity Building Organization
3824
02/12/1394
محمد ابراهیم داخلی سرپل تعلیم و تربیه |، خدمات اجتماعی ، خدمات فرهنگی ، زراعت فعال
1216 ACLO موسسه فرهنگی و حقوقی افغانستان
Afghanistan Culture and Legal Organization
3826
02/12/1394
سویتا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت غیر فعال
1217 AMRAO موسسه همکاری مهاجرین و عودت کننده گان افغانستان
Afghanistan Migrant and Repatriates Assistance Organization
3827
02/12/1394
مختار داخلی کابل تعلیم وتربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1218 YCDO موسسه جوانان برای تغیر و انکشاف
Youth for Change and Development Organization
3829
02/12/1394
حزب الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت غیر فعال
1219 ASRPDIO موسسه ابتکار صلح و دیموکراسی حل استراتیژیک افغانستان
Afghanistan Strategic Resolution peace and Development Initiative Organization
3832
02/12/1394
ادریس نوین داخلی اجتماعی ، تحقیق علمی ، ظرفیت سازی غیر فعال
1220 GPLO موسسه نسل ها برای صلح و سواد
Generations for Peace and Literacy Organization
3834
15/01/1395
احمد میلاد داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات صلح فعال
1221 IPLO موسسه حقوقی عمران پارسا
Imran Parsa Legal Organization
3835
15/01/1395
حبیب الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی ، فرهنگی غیر فعال
1222 HOLDA موسسه بشردوستانه در امور انکشاف محلی
Humanitarian Organization for Local Development Affairs
3836
15/01/1395
نجیبه داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، خدمات اقتصادی فعال
1223 ESSOAY موسسه خدمات تعلیمی و ورزشی برای جوانان
Educational And Sport Service Organization for Afghan Youth
3838
15/01/1395
محمد انور داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت فعال
1224 FDDCCO موسسه انکشاف خدمات اجتماعی و فرهنگسرای دوربین
Farhang saraye Doorbin Development Social Services Organization
3840
15/01/1395
نور احمد داخلی هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، خدمات حقوقی فعال
1225 CVADO موسسه انکشافی و دادخواهی صدای شهروند
Citizens Voice Advocacy and Development Organization
3841
15/01/1395
احمد نصیر داخلی بغلان ظرفیت سازی ، انکشافی ، اجتماعی غیر فعال
1226 HDAO موسسه امید و ترقی برای افغانستان
Hope and Development for Afghanistan Organization
3842
15/01/1395
محمد هاشم داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1227 AWESO موسسه حمایت و تقویت زنان افغانستان
Afghan Women Empowerment And Support Organization
3849
15/01/1395
مینا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1228 ROAA موسسه بازسازی و مساعدت در افغانستان
Rehabilitation Organization and Aid in Afghanistan
3852
15/01/1395
وحیده داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحی ، فرهنگی ، امور زنان ، حقوق بشر ، زراعت غیر فعال
1229 ELMO موسسه تعلیم ماموریت مادام العمر
Education the Lifelong Mission Org.
3854
15/01/1395
سید حامد داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1230 BECSO موسسه تعلیمی اجتماعی و فرهنگی بامداد
Bamdad Educational Culture and Social Organization
3857
15/01/1395
محمد شفیع داخلی کابل تعلیمی ، اجتماعی ، فرهنگی فعال
1231 VOJO موسسه ندای عدالت
Voice of Justice Organization
3858
15/01/1395
مرینا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت ، خدمات اجتماعی، صحت فعال
1232 OCE موسسه برای تعالی سازی جامعه
Organization for Community Excellence
3861
15/01/1395
حفیظ الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، حقوقی ، اجتماعی ، فرهنگی غیر فعال
1233 MAPWO موسسه جنبش علیه فقر زنان
Move Against Poverty Women Organization
3862
15/01/1395
هایده داخلی کابل صنایع دستی ، خیاطی، سواد اموزی ، اموزش فنی و حرفوی غیر فعال
1234 ACAAO موسسه فرهنگ و هنر اسیا
Asia Culture and Art Organization
3864
15/01/1395
نجیب الله فرزاد داخلی کابل فرهنگی ، هنری ، صنایع دستی ، حقوق فعال
1235 GLAO موسسه زراعتی برگ سبز
Green Leaf Agricultural Organization
3865
15/01/1395
عبدالقدوس داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت ، اقتصادی غیر فعال
1236 WYEO موسسه تعلیمی زنان و جوانان
Women and Youth Educational Organization
3871
15/01/1395
محمد حکم داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، غیر فعال
1237 PPLO موسسه صلح و زنده گی برای مردم
Peace People and Life Organization
3872
15/01/1395
محمد یونس داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت غیر فعال
1238 SODC موسسه حمایوی اطفال بی بضاعت
Supportive Organization for Destitute Children
3876
1395/03/08
رحیمه داخلی بدخشان خدمات اجتماعی فعال
1239 HADIAO موسسه کمک های بشردوستانه برای اقدام داخلی
Humanitarian Assistance for Driving Internal Action Organization
3877
1395/03/08
مینا داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، خود کفایی فعال
1240 ODAS موسسه انکشاف ورزش
Organization of Development and Sport
3878
1395/03/08
عیسی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، ورزش فعال
1241 PLSEO موسسه توانمندسازی اجتماعی و حقوقی پیوند
Paiwand Legal and Social Empowerment Organization
3881
1395/03/08
سید وحید داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1242 RASRO موسسه ارتقا مسولیت اجتماعی افغانستان
Rise Afghanistan Social Responsibility Organization
3884
1395/03/08
رحیم الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت و مالداری فعال
1243 HADIO موسسه مستقل انکشافی و بشری افغانستان
Humanitarian Afghanistan Development Independent Organization
3885
1395/03/08
محسنه داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1244 AHSSO خدمات صحی و اجتماعی افغانستان
Afghanistan Health and Social Services Organization
3886
1395/03/08
محمد ادریس داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحی و آگاهی دهی ، سروی و تحقیق فعال
1245 OE موسسه انفاق
Organization of Enfaq
3888
1395/03/08
محمد ذکی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت غیر فعال
1246 GWEO موسسه خیریه و تعلیمی گانده
Gaanda Welfare Educational Organization
3889
1395/03/08
محمد خالد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
1247 A4T مؤسسه افغانها برای فردا
Afghans 4 Tomorrow
613
18/3/1385
وحید داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه فعال
1248 OPRD موسسه فقر زدائی و انکشاف
Organization of Poverty Reduction and Development
3893
1395/03/08
محمد شریف داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
1249 CPO موسسه مشارکت جامعه
Community Partnership Organization
3895
1395/03/08
عبدالحلیم داخلی بادغیس تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1250 NCAO موسسه تغیر نوین برای افغانستان
New Cheng for Afghanistan Organization
3896
1395/03/08
روح الله داخلی کابل صحت ، زراعت ، خدمات عامه غیر فعال
1251 AHOW موسسه روزنه امید برای بانوان
Aperture of Hope Organization for Women
3897
1395/03/08
پریزا داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت خدمات حقوقی فعال
1252 AWNAO موسسه خبر گذاری زنان افغانستان
Afghanistan Women News Agency Organization
3899
1395/03/08
حمیرا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدملت اجتماعی ، صحت فعال
1253 OBTA موسسه فردای بهتر در افغانستان
Organization for Better Tomorrow in Afghanistan
3900
1395/03/08
خدیجه داخلی بامیان ظرفیت و اگاهی ، بخش بانون ، محیط زیست ، حرفوی فعال
1254 AVDORF موسسه انکشاف حرفوی برای زنان افغانستان
Afghan Vocational Development Organization for Rural Female
3901
1395/03/08
فهیمه داخلی هرات خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی فعال
1255 WFTO موسسه آرزوی فردا
Wish for Tomorrow Organization
3903
1395/03/08
عصمت الله داخلی کندز تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1256 SPSSWO موسسه عمومی و رفاه اجتماعی صفا
Safa Public Services and Social Welfare Organization
3904
1395/03/08
محمد رحیم داخلی بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت فعال
1257 NGEO موسسه کارآفرینی نسل نوین
New Generation Entrepreneurship Organization
3906
1395/03/08
محمد زمان داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت فعال
1258 EIEAO موسسه ابتکار برای متشبشین الهام بخش افغانستان
Ebtakar Inspiring Entrepreneurs of Afghanistan Organization
3908
1395/03/08
فرهاد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، آموزشی ، اقتصادی فعال
1259 MCCBO موسسه ارتقا ظرفیت مدنی معیار
Meyar Civil Capacity Building Organization
3910
1395/03/08
سید عقیل داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت فعال
1260 OASCE موسسه افغانستان برای حمایت از مشارکت مدنی
Organization of Afghanistan for Supporting Civic Engagement
3912
1395/03/08
احمد خسرو داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی فعال
1261 AGHRO موسسه نسل سوم افغانستان برای حقوق بشر
Afghanistan 3rd Generation for Human Rights Organization
3915
1395/03/08
عبدالباری داخلی هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت زراعت ،صنعی دستی فعال
1262 THVDO موسسه انکشاف حرفوی امید فردا
Tomorrow Hope Vocational Development Organization
3916
1395/03/08
حسینه داخلی کاپیسا تعلیم و اربیه ، خدمات اجتماعی ، زراعت فعال
1263 FTSO موسسه اجتماعی فدیه تبسم
Fadia Tabasim Social Organization
3917
1395/03/08
لیلا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی ، صحت فعال
1264 OLAWI کمکهای محلی رفاه و بهبود
Organization for Local Assistance Wellbeing and Improvement
3919
1395/03/08
سید شکیب داخلی هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1265 AWWSO موسسه خدماتی رفاهی برای زنان افغان
Afghan Women Welfare Services Organization
3920
1395/03/08
اسد الله ÷ داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی غیر فعال
1266 SANCWO موسسه همکاری برای اطفال و زنان افغانستان نوین
Support for Afghanistan Nawin Children and Women Organization
3921
1395/03/08
بصیره داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت غیر فعال
1267 PSRWHO موسسه رابطه اجتماعی مردم و زنان افغان
People Social Relation and Women Help Organization
3922
26/4/1395
گل غتی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی فعال
1268 AETO موسسه تعلیمی و آموزشی افغان
Afghan Education & training organization
3925
26/4/1395
عبدالناصر جمال داخلی زابل تعلیم و تربیه و حرفوی غیر فعال
1269 HGVO موسسه دهکده سبز میهن
Home Land Green Village organization
3928
26/4/1395
احمد مسعود داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، فرهنگی و خدمات اجتماعی فعال
1270 AWYLAO موسسه آموزش و توانائی زنان و جوانان افغان
afghan women and youth learning and ability organization
3929
26/4/1395
عبدالقدوس فهیم داخلی بلخ تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1271 MGO موسسه رشد همه جانبه
multilateral growth organization
3930
26/4/1395
سارا داخلی کابل آگاهی عامه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1272 WYFAO موسسه کمک برای مستقبل زنان و جوانان
women & youth future assist organization
3931
26/4/1395
شیر احمد فیض داخلی کابل تعلیم و تربیه فعال
1273 AHCBO موسسه ارتقای ظرفیت خانه افغان
afghan home capacity building organization
3932
26/4/1395
مصطفی داخلی کابل زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1274 TLSSO موسسه خدمات حقوقی اجتماعی توسعه
tousia legal and social services
3934
26/4/1395
محمد حنیف داخلی هرات خدمات اجتماعی غیر فعال
1275 ASCRCO موسسه خیریه حمایت از کودکان خیابانی افغانستان
Afghanistan Street children relief charity organization
3935
26/4/1395
عبدالباقی داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1276 CPSDO موسسه انکشاف اجتماعی نقطه کلیدی
central point social development organization
3936
26/4/1395
مریم داخلی کابل خامات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1277 SDHPO موسسه پیشرفت اجتماعی و امید برای صلح
social development and hope for peace organization
3938
26/4/1395
سمیه سهار سروری داخلی هرات خدمات اجتماعی فعال
1278 FSWO موسسه حمایت رفاه و خانواده
family support and welfare organization
3939
26/4/1395
حشمت الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت فعال
1279 APSDO موسسه خدمات اجتماعی انکشافی عامه افغانستان
Afghanistan public social service development organization
3940
26/4/1395
بیانی سلیمی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، فرهنگی غیر فعال
1280 HOFA د افغانستان لپاره د هحی موسسه
HASTA organization for Afghanistan
3941
26/4/1395
عزیز احمد داخلی کندهار حقوقی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1281 AODR موسسه تحقیقات برای توسعه افغانستان
Afghanistan organization for development research
3942
26/4/1395
عوض علی داخلی کابل خدمات اجتماعی و حقوقی غیر فعال
1282 NMO موسسه حرکت نوین
Nawen Movement Organization
3943
26/4/1395
افسانه داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه فعال
1283 ELO موسسه فروغ جاویدان
eternal light organization
3944
26/4/1395
عبدالولید داخلی کابل صحت و تعلیم و تربیه فعال
1284 ECOAW موسسه همبستگی و توانمند سازی برای زنان افغان
empowerment and correlation organization for afghan women
3945
26/4/1395
بی بی مریم داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1285 AWSDWO موسسه رفاه اجتماعی و انکشاف زنان افغانستان
Afghan women social welfare and development organization
3947
26/4/1395
آسیه داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1286 FIDO موسسه پژوهشی و توسعه اینده
Future investigative and Development organization
3948
26/4/1395
طاهره داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1287 YPSO موسسه خدماتی کارکرد جوانان
Youth Performance Services Organization
3951
26/4/1395
شکریه فریال داخلی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت فعال
1288 RRAADO موسسه باز سازی روستا ها و انکشاف زراعت
rehabilitation of Rural Areas and Agriculture development organization
3953
26/4/1395
امید داخلی کابل زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1289 OSDSS موسسه توسعه مهارت ها و خدمات اجتماعی
organization of Skills Development and social services
3954
26/4/1395
عبدالناصر داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1290 CCADO موسسه انکشافی تغیر جامعه
community change , development organization
3955
26/4/1395
مسافر شاه خراسانی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1291 ORDR موسسه انکشاف و احیای مجدد افغانستان
organization of Rural , Development and Rehabilitation
3958
26/4/1395
جاوید "ایماق" داخلی کابل صحت ، زراعت ، خدمات اجتماع و تعلیم و تربیه فعال
1292 SOCO موسسه دانه های تغیر
Seeds of Change Organization
3962
3/6/1395
عبدالهادی داخلی بدخشان زراعت ، صحت ، و خدمات اجتماعی فعال
1293 HOSEE موسسه بشری برای توانمند سازی و برابری جامعه
Humanitarian Organization For Society Empowerment and Equality
3963
3/6/1395
شکیب داخلی هرات صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1294 HLWO موسسه کمک برای زنده گی زنان
Help For Life of Women Organization
3964
3/6/1395
بی بی رحیمه داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1295 YTSO موسسه اجتماع متفکران جوان
Youth Thinkers Society Organization
3965
3/6/1395
محمد منیر "کوشانی" داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1296 EWSSO موسسه خیریه خدمات اجتماعی احساس
Ehsas Welfare And Social Services Organization
3967
3/6/1395
نور محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت فعال
1297 PPLDO موسسه حقوقی و انکشافی پاراپامیزاد
Parapamizad Law And Developing Organization
3968
3/6/1395
احسان الله داخلی بغلان خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1298 DWSSO موسسه خدمات اجتماعی زنان ایثار گر
Dedicated Women Social Services Organization
3969
3/6/1395
ماریا مطمئن داخلی هرات خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه فعال
1299 DEWAO موسسه کمک های خیریه و انکشاف تعلیمی
Development , Education and Welfare Assistance Organization
3970
3/6/1395
مطیع الحق داخلی ننگرهار تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1300 SDOA د افغانستان د دوامدار پرمختک موسسه
Sustainable Development Organization Of Afghanistan
3972
3/6/1395
عنایت الله "عادل" داخلی کابل زراعت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1301 TDFO موسسه بسوی آینده درخشان
Towards Delight Future Organization
3973
3/6/1395
ذبیح الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1302 IAAO موسسه ابتکار و عمل
Initiative and Action Organization
3974
3/6/1395
حمیده داخلی کابل تعلیمی ، اقتصادی ، فرهنگی غیر فعال
1303 AFDEO موسسه افغان برای تقویت دموکراسی
Afghani Democracy Empowerment Organization
3975
3/6/1395
اسد الله داخلی هرات حقوقی و سایر خدمات فعال
1304 ZHWSO ژوند او هیلی خیریه او خدماتی موسسه
Zhwand aw hele welfare services Organization.
4862
17 / 9 /1398
حجت الرحمن داخلی کابل ارایه خدمات اجتماعی تعلیم و تربیه و ارایه خدمات صحت. فعال
1305 BTCO موسسه بودن تغیر
Be The Change Organization
3978
3/6/1395
زلیخا رفیق داخلی کابل تعلیم و تربیه صحت و خدمات اجتماعی غیر فعال
1306 ACWSO موسسه حمایت از زنان و اطفال افغان
Afghan Children And Women Support Organization
3979
3/6/1395
نور الله داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1307 SDWOA موسسه انکشاف مهارت ها و مساعدت برای افغانها
Skills Development And Welfare Organization For Afghans
3980
3/6/1395
شعیب "غفورزی" داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1308 QRSO موسسه تحقیقاتی و خدماتی قاصد
Qasid Research And Services Organization
3981
3/6/1395
عبدالباقی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، تحقیقاتی و خدمات حقوقی غیر فعال
1309 APSRO موسسه همبستگی و توان بخشی مردم افغانستان
Afghanistan People Solidarity And Rehabilitation Organization
3983
3/6/1395
صفی الله خالقیار داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1310 CAYDO موسسه انکشاف طفل و جوان
Child And Youth Development Organization
3985
3/6/1395
همایون داخلی کابل صحت ، معارف و آموزش های حرفوی غیر فعال
1311 ZEPO موسسه حفاظت از محیط زیست زمین
Zameen Environment Protection Organization
3988
3/6/1395
محمد مسلم داخلی کابل محیط زیست و زراعت فعال
1312 POAW موسسه کثرت گرا برای زنان افغان
Partnership Organization For Afghan Women
3990
3/6/1395
جمیله داخلی کابل ارتقای ظرفیت ، صحت ، و خدمات اجتماعی فعال
1313 YTO موسسه جوانان فردا
Youth of Tomorrow Organization
3991
3/6/1395
نرگس عثمان داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1314 FEETO د فلاح ختیح زون سوونیز او روزنیز موسسه
Falah East Zone Education and Training Organization
3993
3/6/1395
جهاد خیل داخلی ننگرهار تعلیم و تربیه ، فرهنگی و خدمات اجتماعی فعال
1315 WEBTO موسسه تعلیم و تربیه زنان برای فردای بهتر
Women Education For Better Tomorrow Organization
3994
3/6/1395
فاطمه داخلی هرات تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1316 ECSO موسسه حمایت از تعلیم و فرهنگ
Education And Cultural Support Organization
3995
3/6/1395
محمد احسان داخلی کابل فرهنگی و تعلیمی فعال
1317 AFBSO موسسه جامعه روشن افغانستان
Afghanistan Bright Society Organization
3996
3/6/1395
محمد داود داخلی کابل خدمات اجتماعی و فرهنگی فعال
1318 WHEO موسسه تعلیم و تربیه و صحت زنان
Women Health And Education Organization
3997
3/6/1395
جهاد داخلی خوست صحت و تعلیم و تربیه فعال
1319 AWTSO موسسه مهارت های مسلکی زنان افغان
Afghan Women Technical Slills Organization
3998
3/6/1395
سمیرا داخلی کابل صنایع دستی ، ارتقای ظرفیت و داد خواهی فعال
1320 WHESO موسسه خدمات تعلیمی و صحی زنان
Women Health And Education Services Organization
4000
3/6/1395
ناجیه قیوم احمدی داخلی بغلان حرفوی ، تعلیمی و صحی فعال
1321 ADROW موسسه احیا و انکشاف افغانستان برای زنان
Afghanistan Development and Rehabilitation Organization for Women
4001
3/6/1395
سلمان خان جبارخیل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی و حرفوی غیر فعال
1322 GOALO موسسه فرصت های رشد برای توانایی پایدار
Grow Opportunities for Abilities lasting Org.
4002
27/7/1395
محمد یاسین داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1323 MDASO موسسه خدماتی و انکشافی مساوات
Masawat Development and Services Organization
4006
27/7/1395
سید کاظم داخلی بلخ صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1324 TSSCO موسسه فرهنگی و خدمات اجتماعی تبسم
Tabasam Social Services and Cultural Organization
4010
27/7/1395
ترنم سیدی داخلی کابل فرهنگی ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1325 OHASA د افغانستان لپاره بشری خدمتونو مرستندویه موسسه
Organization for Humanitarian Assistance and Services for Afghanistan
4012
26/10/1395
ایمل سنجیده داخلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه فعال
1326 PAEO موسسه پیشرفت برای همه در آموزش
Progress for All Education Org.
4014
27/7/1395
اسدالله داخلی کابل فرهنگی ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1327 EWTVSO موسسه توانمند سازی زنان از طریق مهارتهای مسلکی
Empowerment of Women Through Vocational Skills org.
4015
27/7/1395
محبوبه داخلی کابل خدمات اجتماعی و ارتقای ظرفیت فعال
1328 SGEO موسسه حامی محیط سبز
Support of green Environmental Org.
4016
27/7/1395
قمبر داخلی کابل زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1329 AWEESO موسسه خدمات تعلیمی و توانمند سازی بانوان افغان
Afghan Women Educational and Empowerment Services Org
4017
27/7/1395
ضمیره سعیدی داخلی کابل تعلیم و تربیه ،خدمات اجتماعی صحی فعال
1330 JCOAW موسسه ایجاد شغل برای زنان
Job Creation Org for Afghan Women
4018
27/7/1395
نورالرحمن داخلی کابل غیر فعال
1331 AHO موسسه بشری الریحان
Al Raihan Human Org
4019
27/7/1395
خلیل الرحمن داخلی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1332 ABADO موسسه روشنی ، همکاری و انکشاف افغانستان
Afghanistan Brightness Assistance and Development Org.
4020
27/7/1395
سید موسی داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1333 EIWO موسسه خیریه اسلامی اخلاص
Ekhlas Islamic Welfare Org.
4022
27/7/1395
فرید الله داخلی ننگرهار صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1334 HEVLO موسسه تعلیمات و آموزش های حرفوی هیله
Heela Educational and Vocational Learning Org.
4023
27/7/1395
حامد بلوچ داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماع فعال
1335 PAFCO موسسه عمل مردم برای تغیر
People Act for Change Org.
4025
27/7/1395
شگوفه داخلی جوزجان تعلیم و تربیه ،خدمات اجتاعی وصحت فعال
1336 AOC دافغان موسسه تغیر لپاره
Afghan Org for Change
4026
27/7/1395
دیوه امیری داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1337 TRSSSPHPO موسسه خدماتی اجتماعی ، تهیه مواد و تولید صنایع دستی تخت رستم
Takht -e- Rustam Social Services Staple Preparation and Handicraft Production Org.
4027
27/7/1395
محمد حسن داخلی سمنگان تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1338 ASDACO موسسه انکشاف و تحفظ جامعه افغان
Afghan Society Development and Care Org.
4028
27/7/1395
اسدالله داخلی کابل زراعت ، مالداری و محیط زیست فعال
1339 DSAWSO موسسه انکشافی و حمایوی مهارتهای زنان افغانستان
Development and Support of Afghanistan Women
4029
27/7/1395
محمد رضا عدن داخلی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی فعال
1340 ASCOO موسسه خیریه اجتماعی و توسعه برای افغانستان
Afghanistan Social Charity and Outreach Org
4032
27/7/1395
محمد علی داخلی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی فعال
1341 GUEO موسسه محیط زیستی گیتی سبز
Green Universe Environmental Org
4033
27/7/1395
محمد یاسین داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی ومحیط زیست فعال
1342 AWHSSO موسسه خدمات اجتماعی و صحی برای زنان افغان
Afghan Women for Health and Social Services Org.
4034
27/7/1395
سعدیه داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی غیر فعال
1343 YSCBO موسسه ارتقای ظرفیت علمی جوانان
Youth Scientific Capacity Building Org.
4035
27/7/1395
یعقوب داخلی بغلان صحت ، تعلیم و تربیه وسایر خدمات اجتماعی فعال
1344 ANLO موسسه زندگی جدید افغانها
Afghans New Life Organization.
4036
27/7/1395
ملک فتح داخلی بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه ، و خدمات اجتماعی فعال
1345 BSSEO موسسه آموزشی و خدمات اجتماعی بهار
Bahar Social Services and Educational Org.
4037
27/7/1395
معصومه داخلی کابل تعلیم و تربیه ، تحقیقاتی و خدمات حقوقی غیر فعال
1346 WCOM شفقت جهانی
174
1384/9/23
Joel ilmari vesanen خارجی غیر فعال
1347 ZOHAR موسسه بهسازی، هماهنگی و اصلاحات راهبردی
Zooming Organized and Harmony Active Reform
4041
3/9/1395
حسین علی داخلی کابل نظارت از انتخاب، تحقیق، صلح سازی حقوق بشر فعال
1348 ENSO موسسه خدمات اتحاد نیکان
Etehad Nikan Services Organization
4042
3/9/1395
فهیمه داخلی کابل زراعت و مالداری ، ماهی پروری و صنعت فعال
1349 YEO موسسه تقویت جوانان
Youth Empowerment Organization
4043
3/9/1395
جاوید داخلی کابل تعلیم و تربیه ، ظرفیت سازی ، توسعه جوانان فعال
1350 AORSS موسسه توانبخشی و عرضه خدمات اجتماعی اینده
Ayenda Organization on Rehabilitation and Social Services
4046
3/9/1395
طارق "سلیمان" داخلی کابل خدمات اجتماعی وتداوی معتادین فعال
1351 STCOA موسسه حمایت از کودکان تالاسیمی افغانستان
Save the Thallassemis Children Organization in Afghanistan
4048
3/9/1395
مصطفی داخلی بلخ صحت فعال
1352 CPOA موسسه امتیاز مدنی افغانستان
Civil Privilege Organization of Afghanistan
4049
3/9/1395
محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، برنامه های زراعتی و حفاظت از محیط زیست غیر فعال
1353 SWOPA د افغانستان د خلکو لپاره اجتماعی خیریه موسسه
Scocial Welfare Organization for the People of Afghanistan
4050
3/9/1395
محمد داود داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1354 DDSO موسسه خدماتی و انکشافی درنیکا
Darnika Development and Service Organization
4052
3/9/1395
نجیلا داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1355 NPSWWO موسسه غیر انتفاعی همگام با جهان
Non-Profit Step with World Organization
4054
3/9/1395
بی بی نگینه داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت فعال
1356 AREDO موسسه علمی و انکشافی افغان رایان
Afghan Rayan Educational and Development Organization
4055
3/9/1395
ننگیالی داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1357 SPASO موسسه خدمات مسلکی و اکادمیک سهار
Sahar Professional and Academic Services Organization
4056
3/9/1395
فرید احمد داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت غیر فعال
1358 AFSDO موسسه توسعه ورزش افغانستان
Afghanistan Sport Development Organization
4060
3/9/1395
عاتیکه داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1359 TYDO موسسه رشد و توسعه جوانان توانا
Tawana Youth Development Organization
4061
3/9/1395
هاجر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی فعال
1360 OFEDA موسسه توانمند سازی و توسعه برای افغانها
Organization for Empowerment and Development of Afghans
4064
3/9/1395
عزیز الله داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1361 ORSC موسسه تحقیق و تغیر اجتماعی
Organziation Research and Social Change
4069
26/10/1395
شهیره تراب داخلی کابل صحت ، فرهنگی و تعلیم و تربیه فعال
1362 NAHAO موسسه کمک های بشری افغانستان نوین
New Afghanistan Humanitarian Assistance Organization
4072
26/10/1395
کرشمه شرر داخلی کابل ارتقای ظرفیت ، بازسازی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1363 HDO موسسه انکشاف بشری
Humanitarian Development Organization
4074
26/10/1395
تمنا عزیز داخلی کابل تعلیم و تربیه ، زنان ، تحقیقات ملی و صحت غیر فعال
1364 AODPWO د افغانستان د یتیمانو او بی ورله خلکو خیریه موسسه
Afghanistan Orphans and Distitates Welfare Organization
4075
26/10/1395
شاه غاسی داخلی کابل تعلیم و تربیه غیر فعال
1365 BREO موسسه انقلاب کتاب
Books Revolution organization
4076
26/10/1395
عنایت الله داخلی کابل تعلیم تربیه و فرهنگی غیر فعال
1366 DWCBO موسسه ظرفیت سازی زنان درواز
Darwaz women capacity building organization
4077
26/10/1395
آیم جان داخلی بدخشان تعلیم وتربیه حرفه خدمات اجتماعی و صحت فعال
1367 PCAO موسسه فرهنگی وهنری پاکنگاران
Paknegaran Culture And Art organization
4078
26/10/1395
عزیزه خوشنصیب داخلی کابل هنری وفرهنگی فعال
1368 AAPO موسسه آسیائی ضد فقر
Asian Anti Poverty organization
4079
26/10/1395
بور آقا داخلی کابل زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1369 PVADO قریه صلح برای پیشرفت افغانستان
Peace villag for Afghanistan development organization
4083
- 26/10/1395
احمد فرید داخلی بلخ تعلیم و تربیه صحت و خدمات اجتماعی زراعت فعال
1370 HGAO موسسه امید برای افغانستان سبز
Hope for Green Afganistsn Organization
4085
26/10/1395
سیف الرحمن داخلی غزنی تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1371 WAJO موسسه دسترسی زنان به عدالت
Women Access for Jaslice Organizalion
4086
26/10/1395
مرسل مصطفی زاده داخلی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1372 ADAFO موسسه انکشاف زراعت و زراعت آینده
Agriculture Development and future Agriculture Organizalion
4087
26/10/1395
محمدحامد داخلی کابل زراعت فعال
1373 WSSPO موسسه خدمات اجتماعی وشغل یابی زنان
Women Social Service and Placement Organizalion
4088
26/10/1395
محمد صادق داخلی سمنگان تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت غیر فعال
1374 SPEEDO موسسه مسیرپایداربرای رشد انکشاف متوازن
Sustainable Path for Enhancing Equal Development Organization
4089
26/10/1395
جواد داخلی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی وصحت فعال
1375 CBUO موسسه مبارزه علیه گدائی و بیکاری
Counter Begging and Unemployment Organization
4090
26/10/1395
محمد صبغت الله داخلی کابل صحت ، ایجاد شغل ، تعلیم و تربیه فعال
1376 BASEYAO دتولنی پیاورتیادافغانستان حوانانودتعلیم اوبسیاینی موسسه
Building of Able Society to Educate Youths of Afghanistan Organization
4091
26/10/1395
مریم داخلی کابل زراعت ، تعلیم و تربیه ، صنایع دستی فعال
1377 RAWO موسسه رفاه برای زنان افغان
Relilf Afghan Women Organization
4092
26/10/1395
زحل داخلی کابل زراعت ومالداری وخدمات اجتماعی فعال
1378 SCBRHO سنگر دپوهاوی د کچی لوروالی بیا رغونی او صحی موسسه
Sangar Capacity Bulding ، Reconstruction and Health Organization
4095
26/10/1395
شریفه داخلی جوزجان زراعت ، تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1379 AORCE موسسه تحقیقات و مطالعات مدنی افغانستان
Afghanistan Organization for Research and Civil Education
4096
26/10/1395
احمد صبور حمزه نورزی داخلی کابل حکومت داری ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1380 MHDO موسسه انکشافی سر زمین من
My Homland Development Organization
4097
26/10/1395
محمد عزیز آصفی داخلی کابل انکشاف پایدار ، خدمات اجتماعی فعال
1381 AYETO موسسه تعلیمی وآموزشی جوانان افغان
Afghan Youth Educatianl and Trainig Organization
4099
26/10/1395
ایرج احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی وصحت فعال
1382 OFCA موسسه مبارزه علیه فساد درافغانستان
Organization to Fight comuption in Afghanistan
4102
26/10/1395
ایمل سنجیده داخلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه فعال
1383 GLICSO موسسه نوآوری وهمکاری های همگانی
Global Inovation and Collaboration Services Organization
4104
26/10/1395
محمدحامد داخلی کابل صحت وتعلیم تربیه غیر فعال
1384 AHO موسسه هماهنگی صحی
Alliance of Healht Organization
4105
26/10/1395
محمد شرف داخلی کابل صحت فعال
1385 AYPWEO موسسه جوانان افغان برای صلح و توانمند سازی زنان
Afghan Youth for Peace and Women Empowerment Org.
4107
18/12/1395
نگینه داخلی کابل ارتقأ ظرفیت و خدمات اجتماعی فعال
1386 AHOPEO موسسه تعلیمی و فرصت آوری کمک های بشری
Assistance for Humanitarian Opportunities and Providing Education Org.
4108
18/12/1395
محفوظ داخلی بلخ صحت ، زراعت ، خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1387 GEEO د زرغون چاپیریال د پراختیا موسسه
Green Eco Expansion Org
4110
18/12/1395
نبی الله داخلی کابل محیط زیست و خدمات اجاتماعی فعال
1388 SAHAO موسسه کمک های بشری افغانستان امن
Safe Afghanistan , Humanitarian Assistance Org
4111
18/12/1395
بومان علی یوسفی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، مبارزه با حوادث طبیعی و تحقیقات علمی فعال
1389 PSPO موسسه پشتیبانی مردم برای مردم
People's Support for People Org
4112
18/12/1395
عباس داخلی بامیان زراعت ، محیط زیست ، فرهنگی و هنری غیر فعال
1390 KUO موسسه خیر الامه
Khairal Ummah Org
4113
18/12/1395
شاه بی بی داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1391 FMO موسسه تنظیم امور جنگلداری
Forest Management Org
4115
18/12/1395
دلاور داخلی سمنگان زراعت و آبیاری فعال
1392 TAFO موسسه شفافیت افغانستان
Transparency Afghanistan Organization
4117
18/12/1395 4117
عبدالصبور جسور داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1393 ANCDO موسسه انکشافی ارتقاع ظرفیت های ملی افغان
Afghan National Cpapacity Development Org
4119
18/12/1395
نقیب الله داخلی کابل حقوقی ، زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1394 OESO موسسه حمایوی یگانه امید
The Only Expectancy Supportive Org
4121
18/12/1395
شفیقه داخلی کابل صحت ، حقوقی و تعلیم و تربیه فعال
1395 CBOAW موسسه ارتقاع ظرفیت برای خانم های افغان
Capacity Building Organization for Afghan Women
4123
18/12/1395
فریحه صدیقی داخلی کابل صحت ، خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و حقوقی غیر فعال
1396 AYSSDO موسسه خدماتی اجتماعی فرهنگی جوانان افغانستان
Afghanistan youth social servives and development Org
4124
18/12/1395
علی سجاد داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه و صحت فعال
1397 WLDO موسسه توسعه رهبری زنان
Women Leadership Development Organization
4126
18/12/1395
راضیه نوری داخلی کابل خدمات اجتمتاعی ، ارتقأ ظرفیت فعال
1398 VWVSAO موسسه خدمات حرفوی و زراعتی زنان روستائی
Village women vocational Services and Agriculture Organization
4128
18/12/1395
روضت الله داخلی بدخشان خدمات اجتماعی ، زراعت ، تعلیم و تربیه فعال
1399 LEO موسسه اجرای قانون
Law Enforcement Org
4129
18/12/1395
احمد سیر داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و حقوقی غیر فعال
1400 SECTO موسسه تحقیقی ، فرهنگی ، و گردشگری ساینا
Saina Exploratory,Cultural and Tourism Org
4130
18/12/1395
محمد زمان احمدی داخلی بامیان فرهنگی ، تحقیق ، تعلیم و تربیه و گردشگری فعال
1401 VDWO موسسه انکشاف حرفوی برای زنان
Vocation Development for Women Organization
4131
18/12/1395
فرحناز داخلی بدخشان تعلیم ترببیه ، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1402 YOUTH موسسه جوانان ازطریق امید
Youth Organization United Through Hope
4132
18/12/1395
نورالله داخلی کابل تعلیم تربیه ،خدمات اجتماعی ، صحت و زارعت غیر فعال
1403 HETO موسسه تعلیمی وتربیوی هدایت
Hedayat Educational and Training Organization
4133
18/12/1395
محمد دادود عمری داخلی غزنی خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1404 WINO موسسه بانوان نیازمند
Women in Need Organization
4136
18/12/1395
نازیه داخلی بدخشان خدمات اجتماعی ، صحت و زارعت فعال
1405 NBCRO موسسه هماهنگی وبازسازی نوبهار
Now Bahar Coardinalion and Rehabilitian Organization
4138
18/12/1395
بی بی حور داخلی غور خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، و صحت فعال
1406 AWSESO موسسه خدمات اجتماعی واقتصادی زنان افغان
Afghan Women Social and Economical Service Organization
4139
18/12/1395
لیلا داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1407 AAWRO موسسه دفاع ازحقوق زنان افغان
Advocate of Afghan Womens Rights Organization
4140
18/12/1395
مژده داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1408 STGO موسسه تمسک آسایش پایدار
Sustainable Tranquility Gain Org.
4145
18/12/1395
عبدالرازق منیب داخلی هرات تعلمیم و تربیه ،خدمات اجتماعی ، زراعت وصحت فعال
1409 NGLO موسسه حیات مجددوزنده گی سبز
New and Green Life Organization
4146
18/12/1395
نعیم داخلی کابل صحت ،تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1410 AAUO موسسه واحد امور افغانستان
Afghanistan Affairs Unit Org.
4148
18/12/1395
خیبر داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1411 CAOMF موسسه هماهنگی و مساعدت های فامیل شهدا
coordination and assistance organization for martyers families
4149
18/12/1395
محمدیوسف رحیم الکوزی داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه غیر فعال
1412 SRSDO موسسه حمایوی وانکشافی طلوع آفتاب
Sun Rrise Supportive and Development Organization
4150
18/12/1395
نعمت الله داخلی کابل تعلمیم و تربیه ،خدمات اجتماعی ، زراعت وصحت فعال
1413 WWCO موسسه خیریه و مشورتی زنان
Women Welfare Consultancy Organization
4152
18/12/1395
سید ابوذر داخلی کابل حقوقی ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1414 SOSSAS موسسه اجتماعی وخدماتی جامعه موفق افغانستان
social organization of succes and Success of afghan socity
4153
18/12/1395
مرضیه داخلی کابل خدمات اجتماعی ، زراعت ، صحت و تعلیم و تربیه فعال
1415 SDVSO موسسه انکشافی وخدماتی حرفوی صفا
Safa Development and Vocational Services Organization
4154
22/1/1396
بی بی عایشه داخلی بدخشان زراعت ، تعلیم تربیه خدمات اجتماعی فعال
1416 JAWO موسسه عدالت خواهی برای زنان افغان
Justice for Afghan Women Organization
4155
22/1/1396
فاطمه داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1417 PVTO موسسه آموزشی حرفوی پامیر
Pamir Vocational Training Organization
4156
22/1/1396
ضیاگل داخلی بدحشان تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت فعال
1418 WSEO موسسه آموزشی بهاربانوان
Women Spring Educational Organization
4157
22/1/1396
لیدا ملکزاده داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی زراعت فعال
1419 YESSO موسسه اموزشی وخودکفائی برای جوانان
Youth Educational and Self Sufficiency Organization
4158
22/1/1396
بهاره داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1420 CBIO تولنیزه پراختیایی موسسه
Community Based Improvement Organization
4159
22/1/1396
سیدعبیدالله داخلی قندهار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت فعال
1421 OPHCD موسسه ارتقآ صحت وانکشاف جامعه
Organization for Promotion of Health and Community Development
4160
22/1/1396
محمدعزیز داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت فعال
1422 WCHSO موسسه خدمات بشری اطفال وزنان
Women and Childern Humanitarian Services Organization
4162
22/1/1396
حزب الله داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت فعال
1423 ANCOSD موسسه خیریه ملی بیماری های خاص افغانستان
Afghanistan National Charity Organization for Special Diseases
4163
22/1/1396
سیدحمیدالله موسوی داخلی کابل صحت وخدمات اجتماعی فعال
1424 VLWO موسسه ندای قانون و رفاه
Voice of Law and Welfare Organization
4164
22/1/1396
اعظم داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1425 WOANDA موسسه خیریه مبارزه باحوادث طبعی برای افغانستان
Welfare Organization Against Natural Disaster for Afghanistan
4165
22/1/1396
تاج الدین داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت غیر فعال
1426 AHCCO موسسه همکاری های صحی ومدنی آوا
Ava Health and Civil Cooperation Organization
4166
22/1/1396
احمدسیر داخلی کابل علیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت فعال
1427 ONIEA موسسه ایده های جدید برای توانمندسازی افغانستان
Organization of New Ideas for Empowerment of Afghanistan
4168
22/1/1396
محمدهمایون داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت غیر فعال
1428 KISO موسسه استاندارد سازی نوآوران دانش
Knowledge Innovators Standardization Organization
4169
22/1/1396
محمود داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی غیر فعال
1429 SCAWAO موسسه خدماتی هماهنگی فعالین خانم های افغان
Services and Coordination of Afghanistan Women Activists Organization
4170
22/1/1396
صغرا داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت فعال
1430 SMEOD موسسه تشبثات کوچک ومتوسط برای توسعه
Small and Medium Enterprises Organization for Development
4171
22/1/1396
-محمد داود داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت غیر فعال
1431 ALSWO موسسه زنان خدمتگارافغان زمین
Afghan Land Servant Women Organization
4172
22/1/1396
شیلا داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت فعال
1432 NLHDO موسسه انکشافی کمک زندگی جدید
New life help development organisation
4851
1398/8/8
محمد عارف پیمان داخلی کابل زراعت، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1433 RLO موسسه حاکمیت قانون
Rule of Law Organization
4175
22/1/1396
نسرین میاخیل داخلی تخار تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1434 AOSSR موسسه مطالعات وتحقیقات استراتیژک افغانستان
Afghanistan Org for Strategic Studies and Research
2813
11/ 11/ 1391
داود مرادیان قربانعلی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیه غیر فعال
1435 NCDP موسسه مرکزملی دیالوگ وترقی
National Center for Dialogue and Progress
4179
22/1/1396
حمیده اندیشه داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1436 BNCO موسسه هماهنگی موسسات در بدخشان
badakhshan ngos coordination organiztion
4181
22/1/1396
عبدالعلی داخلی بدخشان تعلیم وتربیه و خدمات اجتماعی صحت و زراعت فعال
1437 OASK موسسه آگاهی ، مهارت ها ودانش
Organization of Awareness Skills and Knowledge
4182
2/3/1396
بلال یوسف داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1438 KSDOA موسسه توسعه پایدارکیهان برای افغانستان
Kayhan Sustainabie Development Organization for Afghanistan
4183
2/3/1396
عابده داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1439 AAALO موسسه آموزشی وزراعتی مالداری افغان
Afghan Acodmy Agriculturs Livestoek Organization
4185
2/3/1396
محمد داود ملکزاده داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1440 AWEMDO موسسه توسعه افکاراقتصادی زنان افغان
Afghan Women Economic Mind Development Organization
4186
- 2/3/1396
سیدشریف داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی غیر فعال
1441 ALKCO موسسه خیریه الخیر
AL- Khair Charity Organization
4187
2/3/1396
میرعلی داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1442 FORCE موسسه دوستانه برای تحقیق وبازتوانی جامعه
Friendly Organization for Research and Community Empowerment
4188
2/3/1396
احسان الله داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، و زراعت غیر فعال
1443 TTBO موسسه امروز وفردای درخشان
Today and Tomorrow Bright Organization
4189
2/3/1396
نجیب الله داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1444 ARSDO موسسه توسعه دوامدار ورفاه افغانستان
Afghanistan Relief and Sustainable Development Organization
4190
2/3/1396
عطاالرحمن داخلی کابل صحت ، تعلیم تربیه ،خدمات اجتماعی ورشد اقتصادی فعال
1445 HEADO موسسه توسعه صحت ،تعلیم تربیه وزراعت
Health Education and Agriculture Development Organization
4191
2/3/1396
سیدشفیق الرحمن داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1446 FETO موسسه تعلیمی وتربیوی فضیلت
Fazelat Education and Training Organization
4192
2/3/1396
سیدسرور داخلی تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1447 ASOJCEHR موسسه خدمات اجتماعی کارآفرینی وتوانمندسازی نیروی بشری افغانستان
Afghanistan Social Organization for Job Creation and Empowerment of Human Resources
4193
2/3/1396
تاج الدین داخلی کابل تعلیم تربیه ، ، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1448 GO موسسه گهواره
Gahwara Organization
4194
2/3/1396
ذبیح الله داخلی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1449 QNBCO موسسه فرهنگی قرآن ونهج البلاغه
Qaran and Nahjal -Balagha Cultural Organization
4195
2/3/1396
سید حسن احمدی نژاد بلخی داخلی بلخ تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی غیر فعال
1450 ADERIO موسسه انکشافی وتعلیمی واحیا مجددهمه گانی برای افغانستان
Afghanistan Development, Education and Rehabilitation Inclusive Organization
4196
2/3/1396
احمدرشاد داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1451 RCDO موسسه خیریه وانکشافی رحمه
Rahmah Charity and Development Organization
4197
2/3/1396
بی بی لیلا داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت غیر فعال
1452 IESTDO دنوست برابری تولنیزه روزنیزه پرمختایی موسسه
Initiative Equality in Social Training and Development Organization
4198
2/3/1396
برهان الدین داخلی زابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت غیر فعال
1453 NPPO موسسه ملی حمایه محوفلج
National Polio Plus Organization
4199
2/3/1396
محمداسحق داخلی ننگرهار تعلیم تربیه و صحت فعال
1454 SHEAO موسسه پشتیبان صحت ومعارف برای افغانستان
Support of Health and Education For Afghanistan Organization
4200
2/3/1396
جینا داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت وخدمات اجتماعی فعال
1455 PAEDCSO موسسه آموزشی ، انکشافی ، فرهنگی واجتماعی پرواز اندیشه
ParwazAndesha Educational Development Cultural and Social Organization
4201
2/3/1396
حسین علی داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1456 AMENO موسسه ملی نظارت و ارزیابی افغانستان
Afghanistan Monitoring and Evaluation National Organization
4202
2/3/1396
محمد فهیم کارگر داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت غیر فعال
1457 PWSO موسسه حمایوی زنان بی بضاعت
Poor Women Support Organization
4203
2/3/1396
شکرانه داخلی بدخشان تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1458 AWCSWO موسسه تحکیم رفاه زنان واطفال افغانستان
Afghanistan Women and Children Strengthen Welfare Organization
4204
2/3/1396
مریم داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی غیر فعال
1459 AWESO موسسه تعلیمی واجتماعی بانوان افغان
Afghan Women Education and Social Organization
4205
2/3/1396
رزما داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1460 AIWO موسسه زنان مبتکرافغانستان
Afghanistan Initiative Women Organization
4206
2/3/1396
نیلاب داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی غیر فعال
1461 MPOERS موسسه علمی تحقیقاتی وخدماتی پازل گمشده
Missed Puzzle Organization for Education Researches and Services
4207
24/03/1396
مریم بختیاری داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1462 OESP موسسه مطالعات اقتصادی و صلح
Organization for Economic Studies and Peace
4208
24/03/1396
مزمل داخلی کابل خدمات اجتماعی و اقتصادی فعال
1463 SDHRO موسسه انکشاف پایدار و حقوق بشر
Sustainable Development and Human Rights Organization
4209
24/03/1396
نجیب الله امینی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی و زراعت غیر فعال
1464 AOPFCEN موسسه افغانستان برای ترویج تبادل دوستانه با همسایگان
Afghanistan Organization for Promotion of Friendly Cantact Exchange with Neighbors
4210
24/03/1396
فاطمه شیرزی داخلی کابل تعلیم تربیه ، صحت، خدمات اجتماعی و زراعت غیر فعال
1465 SDTCO موسسه انکشافی اجتماعی و تربیوی تحقق
Social Development and Training Certainty Organization
4211
24/03/1396
عبدالصمد داخلی بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1466 SPPO موسسه پیشرفت و ارتقای محصلین
Student Promotion and Progress Organization
4212
24/03/1396
اطیع الله داخلی کابل تعلیم و تربیه غیر فعال
1467 GWOW موسسه رفاه سبز برای زنان
Green Welfare Organization for Women
4213
24/03/1396
ترشکوا داخلی کابل صحت غیر فعال
1468 AMCSHO موسسه سلامت مادران ، اطفال و مکاتب افغان
Afghan Mothers Children and Schools Health Organization
4214
24/03/1396
شریفه حسینی داخلی کابل صحت و تعلیم و تربیه فعال
1469 AGAHO موسسه مرکز تحلیل و اتصال جهانی افغانستان
Afghanistan Global Link and Analysis HUB Organization
4215
24/03/1396
محمد نوار خان داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1470 ANURDO د افغانستان شاری او کیلوالی پرمختک ملی موسسه
afghanistan national urban and rural deverlopment org
4216
24/03/1396
محب الله داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1471 KPO موسسه عامه کنکاش
kankash public org
4217
24/03/1396
شمس الدین داخلی بلخ خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه غیر فعال
1472 HCAO موسسه امید اطفال افغانستان
hope for children of afghanistan org
4218
24/03/1396
مسعودالله داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1473 PIJC مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
payk investigative journalim center
4219
24/03/1396
سمیع الله داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه غیر فعال
1474 NAERO موسسه تعلیمی وبازسازی افغانستان
New Afganistan Educational and Reconstruction Organization
4220
23/05/1396
خیبر ایوبی داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1475 AGCO موسسه هلال سبز افغانستان
Afganistan Green Cresent Organization
4221
23/05/1396
ضیآ الله شفیق داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت و زراعت فعال
1476 ANOCED موسسه ملی افغانهابرای انکشاف شغلی وعلمی
Afgan National Organization fo r Career and Education Development
4222
23/05/1396
تیمورشاه اعتبار داخلی بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1477 YDEO موسسه تعلیمی انکشاف جوانان
Yauths Development and Educational Organization
4223
23/05/1396
نوروزعلی داخلی سمنگان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1478 EESO موسسه تعلیمی وخدماتی نخبه
Elite Educational and Services Organization
4224
23/05/1396
دقیق الرحمن داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1479 BPO موسسه پل برای صلح
Bridge for Peace Organization
4225
23/05/1396
نعمت الله بازدل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1480 EPOW موسسه تعلیمی ومسلکی برای بانوان
Educational and Professional Organization for Women
4226
23/05/1396
مریم داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1481 IGO موسسه دختران الهام بخش
Inspireng Girls Organization
4227
23/05/1396
صدیقه فهیمی داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1482 NASSO موسسه خدمات اجتماعی نوی اشنا
New Ashna Social Services Organization
4228
23/05/1396
اسد الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1483 HADSO موسسه انکشافی وخدماتی صحت برای همه
Health for All Development and Services Organization
4229
23/05/1396
محمدعثمان داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1484 ARHRO موسسه بازسازی انسانی نجات افغانستان
Afganistan Rescue Human Rehabilitation Organization
4230
23/05/1396
سید مسعود سادات داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت غیر فعال
1485 BAAO موسسه بدیل بهتربرای افغانستان
Better Alternatirve for Afganistan Organization
4231
23/05/1396
الهه یما حکمتی داخلی هلمند خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1486 AUAPO موسسه متحد افغان مبارزه با فقر
Afgan United Anti Proverty Organization
4232
23/05/1396
آبرو نیازی داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1487 YELO موسسه رهبری وتوانمندی جوانان
Youth Empowerment and Leadership Organization
4233
23/05/1396
غرڅنی داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1488 DCSO موسسه فرهنگی واجتماعی روشنائی روز
Daylight Cultural and Social Organization
4234
23/05/1396
فضل الغنی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت غیر فعال
1489 SCCBO موسسه ارتقآ ظرفیت مدنی راه کار
Solution Civil Capacity Baldiag Organization
4235
23/05/1396
اسدالله داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1490 BEO موسسه توانمند سازی بلوم
Bloom Empowering Organization
4236
- -23/05/1396
تانیا مریم فرزانه داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1491 QESDSO موسسه حمایه تعلیم تربیه با کیفیت وانکشاف پایدار
Quality Education and Sustainable Development Support Organization
4237
23/05/1396
فروغ میرداد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1492 WECBCO موسسه ارتقای ظرفیت مدنی راه تکامل
Way of Evolution Capacity Baldiag Civil Organization
4238
23/05/1396
احمد داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1493 RISEO موسسه رفاه وبهبود برای توانمند سازی اجتماعی
Relief and Improvement for Sociol Empowerment Organization
4239
23/05/1396
خیرمحمد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1494 MLPO موسسه روان شناسی معنای زندگی
Meaning of Life Psychology Organization
4240
23/05/1396
مارینا داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت فعال
1495 HOPEFA موسسه خیریه صحی وتوانمند سازی برای افغانستان
Health Organization of Possibilities Empowerment for Afganistan
4241
23/05/1396
عبدالفتاح ملکزاده داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1496 ATAROD موسسه پژوهش وآموزش عطارد برای توسعه
Atarud Training And Research Organization for Development
4242
23/05/1396
پرویز رادمنش داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1497 NEDO موسسه انکشاف اقتصادی نور
Noor Economic Development Organization
4243
23/05/1396
علی مجتبی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1498 ORHRE موسسه واکنش سریع صحت درحالت اضطرار
Organization for Rapid Health Response to Emergency
4244
23/05/1396
محمدقاروق داخلی کابل صحت غیر فعال
1499 MCSO موسسه خدماتی و خیریه مهر
Mehr Charity and Services Organization
4245
23/05/1396
سید محمد جواد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1500 ECCO موسسه تحفظ محیط زیست واقلیم
Enviroment Conservation and Climate Organization
4246
23/05/1396
اطیعو الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1501 SOSRA موسسه خدماتی ابتدا برای آبادی افغانستان
servies organization of start for reconstruction of afghanistan
4247
23/05/1396
نظر محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1502 AWDEO موسسه انکشافی وتوانمندسازی زنان افغان
Afgan Women Development and Empowerment Organization
4248
23/05/1396
منیر احمد داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1503 OCED موسسه برای توانمند سازی وانکشاف جامعه
Organization for Community Empowerment and Developmen
4249
23/05/1396
زبیح الله رحیمی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1504 NSO موسسه خدماتی نور
Noor servies Organization
4250
23/05/1396
عبدالرحمن صالحی داخلی هرات تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی غیر فعال
1505 EVDO دشرق لیدپراختیایی موسسه
East Vision Developmen Organization
4251
23/05/1396
ضیا الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1506 AWCSIO موسسه فرهنگی اجتماعی وصنعتی زنان افغان
Afgan Women Cultural Social Industrial Organization
4252
23/05/1396
لینا صمیم داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1507 SWRO موسسه رفاه اجتماعی وبازسازی
Social Welfare and Rehabilitation Organization
4253
23/05/1396
عبدالله شیرزاد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1508 SCOHC موسسه خیریه سعادت برای جامعه بشری
Saadat Charity Organization for Human Commnuity
4254
23/05/1396
دوکتور محمدلطیف شریفی داخلی کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1509 ASRI نهاد تحقیقاتی پایدار افغانستان
Afganistan Sustainable Research Inatitution
4255
23/05/1396
خواجه محبوب صدیقی داخلی کابل خدمات اجتماعی وتحقیقات علمی فعال
1510 HAMO موسسه کمک های بشر دوستانه وطبی
Humantirg Aid and Medical Organization
4256
23/05/1396
عبدالخلیل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت فعال
1511 WEPO موسسه ارتقا آموزش زنان
Women's Education Dromoting Organization
4257
29/06/1396
فاطمه داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وزاعت فعال
1512 CJO موسسه عدالت اجتماعی
Community Justice Organization
4258
29/06/1396
مسعوده احمدزی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه وصحت غیر فعال
1513 HDSOA موسسه خدمات بشری وانکشافی برای افغانستان
Humanitarian and Development services Organization for Afghanistan
4259
29/06/1396
مرسل گیتی همرازاده داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ،زارعت وصحت غیر فعال
1514 SEHAO موسسه کمک های اجتماعی ، اموزشی وبشر دوستانه
Social Educational and Humanitarian Assistance Organization
4260
29/06/1396
مسعود احمد داخلی کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1515 OWH موسسه رفاه وبشردوستانه
Organization for Welfare and Humanitarian
4261
29/06/1396
احمدشاه داخلی کابل صحت وخدمات اجتماعی فعال
1516 HOME موسسه بشردوستانه برای انگیزش وتوانمند سازی
Humanitarian Organization for Motivation and Empowerment
4262
29/06/1396
مژگان داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1517 AWPEO موسسه مشارکت وتوانمندسازی افغان
Afghan Women,s Participation and Empowerment Organization
4263
29/06/1396
طبیه مشعل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1518 AYWDO موسسه انکشافی زنان جوان افغانستان
Afghanistan Youth Women Developmen Organization
4264
29/06/1396
سید مصطفی میری داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1519 AOP موسسه صلح افغانستان
Afghanistan Organization for Peace
4265
29/06/1396
حمیدالله ناطق داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتما عی غیر فعال
1520 CTSO موسسه خدماتی اجتماعی درمانگر
Community Therapist Services Organization
4266
29/06/1396
گلالی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1521 WZCO موسسه خیریه وصلت زیور
Waslat Zewar Charity Organization
4267
29/06/1396
فهیم داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1522 AORC موسسه تحقیقاتی ومشوره دهی افغانستان
Afghanistan Organization for Research and Consultation
4268
29/06/1396
عبدالقادر سروری داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه غیر فعال
1523 ACTEO موسسه توانمندسازی استعداد اطفال افغان
Afghan Children Talent Empowerment Organization
4269
29/06/1396
محمدارشاد علیزی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1524 WOD موسسه انکشافی ودان
Wadan Organization for Development
4270
29/06/1396
امیر جان داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت فعال
1525 OROD موسسه توانبخشی وتوسعه بهتر
Organiazation for Rehabilitation Optimal Development
4271
29/06/1396
بطول داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1526 HASPO موسسه کمک های بشری وارائه کننده خدمات
Humanitarian Assistance and Services Providing Organiazation
4272
29/06/1396
محمدحکیم داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1527 ABDEO موسسه انکشاف متوازن وتوانمند سازی افغانستان
Afghanistan Development and Empowerment Organiazation
4273
29/06/1396
لیلما پوپل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت فعال
1528 AWASO موسسه خدماتی فن زن افغان
Afghan Woman Art Services Organiazation
4274
29/06/1396
شاذیه سلیمی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1529 OO موسسه برای یتیمان
Orphans Organization
4275
22/07/1396
عبدالکریم داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1530 ASHSO موسسه مطالعات استراتیژیک وتاریخی افغانستان
Afghanistan Strategic and Historical Studies Organization
4276
22/07/1396
نصیراحمد سلطانی داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1531 AWHAO موسسه کمک های بشری زنان افغان
Afghan Women Humanitarian Aid Organization
4277
22/07/1396
تمنا داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1532 MLIO موسسه آموزشی وتحقیقی معرفت
Marefat Learning and Investigative Organization
4278
22/07/1396
محمدقاسم داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت غیر فعال
1533 SYO موسسه بورسیه های تحصیلی برای جوانان
Scholarship for Youth Organization
4279
22/07/1396
اسد الله داخلی کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی غیر فعال
1534 OPHA موسسه صحت مردم درعمل
Organization for People's Health in Action
4280
22/07/1396
محمدنذیر رسولی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1535 HAOWC دسحواوماشومانولپاره دمرستوفعاله موسسه
Active Help Organization for Women and Children
4281
22/07/1396
سمیع الله داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1536 APLCO موسسه ادبی ، فرهنگی وقلم افغانستان
Afghanistan Pen of Literary and Cultural Organization
4282
22/07/1396
عبدالسمیع حامد داخلی کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1537 TCRO موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر
Tadbeer Consulting and Research Organiazation
4283
22/07/1396
محمداکبر سروری داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1538 ZADO موسسه انکشاف زراعتی زارع
Zare Agriculture Development Organization
4284
22/07/1396
نویده بختیاری داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت غیر فعال
1539 GIDESO موسسه انکشافی وخدمات تعلیمی ایده سبز
Green Idea Development and Educational Services Organization
4285
22/07/1396
سید عباس داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1540 OSCE موسسه برای ارتقاظرفیت ومهارت ها
Organization for Skills and Capacity
4286
22/07/1396
احمد جواد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1541 WESRO موسسه رفاه اجتماعی وتوانمندسازی زنان
Women Empowerment and Social Relief Organization
4287
22/07/1396
عفت هاشمی داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1542 UAO موسسه افغانستان متحد
United Afghanistan Organization
4288
22/07/1396
- جمیله داخلی کندهار خدمات اجتماعی فعال
1543 PCEO موسسه فرهنگی وآموزشی پیشرو
Peshraw Cultural and Educational Organization
4289
22/07/1396
سیدزبیر هاشمی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1544 AWEPO موسسه ارتقا آموزش زنان افغان
Afghan Women`s Education Promotion Organization
4290
22/07/1396
- مشهوده سائیل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه , صحت فعال
1545 AAMCO موسسه مطبوعاتی وکلتوری عینک افغان
Aynaak Afghan Media and Cultural Organization
4291
22/07/1396
عبدالطظیم داخلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه فعال
1546 OHELPP موسسه ترویج وارتقآ صحت ، تعلیم تربیه ومعیشت زنده گی
Organization for Health Educational and Livelihood Progress and Promotion
4292
23/08/1396
- محمد اسحاق جهانگیر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه , صحت فعال
1547 ARDCO موسسه خیریه رفاه وانکشاف افغانستان
Afghanistan Relief and Development Charity Organization
4293
23/08/1396
خلیل الله داخلی کابل زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1548 NETO موسسه تعلیمی وتربیوی نهضت
Nahzat Education and Training Organization
4294
23/08/1396
سید انور داخلی سمنگان تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1549 SSPAO موسسه خدمات اجتماعی وآگاهی عامه
Social Servies and Public Awareness Organization
4295
- 23/08/1396
محمدحسن داخلی هلمند خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1550 OACWA موسسه حمایت ازاطفال وزنان افغانستان
Organization of Aid for Children and Women of Afghanistan
4296
23/08/1396
عابده داخلی کابل تعلیم و تربیه , صحت فعال
1551 AHSOP موسسه صحت و ورزش افغانستان برای صلح
Afghanistan Health and Sports Organization for Peace
4297
23/08/1396
محمدفهیم داخلی کابل خدمات اجتماعی ، ، صحت و زراعت فعال
1552 DPDO موسسه دیموکراسی ، صلح وانکشاف
Democracy Peace and Development Organization
4298
23/08/1396
- فیض محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1553 CHCO موسسه هماهنگی تعاون بشردوستانه
Coordination of Humanitarian Cooperatinon Organization
4299
23/08/1396
جعفر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت و زراعت فعال
1554 AUO موسسه وحدت افغان
Afghan Unity Organization
4300
23/08/1396
- ذکیه داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1555 DVO موسسه دیدگاه توسعه
Development Vision Organization
4301
23/08/1396
طه داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1556 ESEO موسسه اجتماعی وتعلیمی احساس
Ehsas Social and Educational Organization
4302
23/08/1396
محمدنوروز داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1557 NHSO موسسه سرآغازملی
The Nationlal Head Start Organization
4303
23/08/1396
بلال احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1558 GGSIO موسسه انستیتوت مطالعات حکومتداری خوب
Good Governance Studies Institute Organization
4304
23/08/1396
احمد داخلی - کابل خدمات اجتماعی و حکومت داری خوب فعال
1559 BTSO موسسه اجتماعی فردابهتر
Better Tomorrow Social Organization
4305
23/08/1396
- نوید داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1560 ENRMO موسسه مدیریت منابع طبیعی ومحیط زیست
Environment and Natural Resources Management Organization
4306
23/08/1396
زین الله " حازم" داخلی بامیان خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1561 MCBO موسسه ارتقای ظرفیت مهرآوران
Mehravaran Capacity Building Organization
4307
23/08/1396
- سیدفضل الحق "فایز" داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه فعال
1562 ODSSA موسسه برای انکشاف وخدمات دومدار درافغانستان
Organization for Development and Sustainable Services in Afghanistan
4308
23/08/1396
حفیظ الله داخلی کابل خدمات اجتماعی و صحت فعال
1563 PSSWDO موسسه انکشافی صلح وثبات ورفاه اجتماعی
Peace Stability and Social Welfare Development Organization
4309
23/08/1396
- عبدالجمیل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت فعال
1564 URSSO موسسه مطالعات استراتیژیک افق روشن
Ufuq Roshan Strategic Studies Organization
4310
23/08/1396
- حبیب الرحمن سیاف داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه غیر فعال
1565 BEDO موسسه توانمندسازی وانکشافی بهیر
Bahir Empowerment and Development Organization
4311
- 23/08/1396
نعمت الله بهیر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت فعال
1566 ALLOHA موسسه پیشگامان محلی آسیایی برای کمک های بشری
Asian Local Leaders Organization for Humanitarian Aid
4312
23/08/1396
داکتر محمد نعیم سلیمی داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1567 AMNCHO موسسه حمایت صحی مادران و نوزا دان افغانستان
Afghanistan Mother's and Newborn Health Care Organization
4313
23/08/1396
- عصمت الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، صحت غیر فعال
1568 EPO موسسه تعلیم برای صلح
Eeducation for Peace Organization
4314
23/08/1396
- عبدالمبین داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1569 GLO موسسه نگاه سبز
Green Look Organization
4315
23/08/1396
احمدیما داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1570 OAWE موسسه زنان افغان برای انتخابات
Organization of Afghan Women for Election
4316
23/08/1396
- منیژه داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1571 EAMO موسسه آگاهی ونظارت اتنخابات
Election Awareness & Monitoring Organization
4317
23/08/1396
- سید جمال الدین آصف خیل داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1572 RLAO موسسه بخوانید تا افغانستان را رهبری کنید
Read to Lead Afghanistan Organization
4318
23/08/1396
- شکیلا حدران حمیدی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت فعال
1573 SCDO موسسه تحول و انکشاف پایدار
Sustainable change and development organization
4319
23/08/1396
مرتضی نوری داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت , زراعت غیر فعال
1574 ESOAW موسسه آموزشی وحمایت از بانوان افغان
Educational Support organization for Afghan Women
4320
- 23/08/1396
فاطمه داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت , زراعت غیر فعال
1575 WDOAW موسسه رفاه وتوسعه بانوان افغان
Welfare Development organization of Afghan Women
4321
23/08/1396
- ضمیره داخلی هرات خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت , زراعت غیر فعال
1576 NAOFBS موسسه افغانستان نوین برای جامعه بهتر
New Afghanistan Organization for Better society
4322
23/08/1396
عبدالکریم داخلی سمنگان خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت , زراعت غیر فعال
1577 EEWDO موسسه تعلیمی ، محیط زئیست وتوسعه زنان
Education Environment and Women's Development Organization
4323
26/09/1396
مسعوده داخلی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی ومحیط زیست فعال
1578 AVOO موسسه صدای مظلومین افغانستان
Afghanistan Voice of Oppressed Organization
4324
26/09/1396
زیب النسا داخلی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1579 WHCBO موسسه صحت وظرفیت سازی زنان
Women Health and Capacity Building Organization
4325
26/09/1396
- داکترنگینه داخلی کابل تعلیم تربیه وصحت فعال
1580 IDTO موسسه انکشافی وتعلیمی ابتکار
Initiative Development and Training Organization
4327
26/09/1396
محمدرضا داخلی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1581 AODS موسسه مطالعات توسعه افغانستان
Afghanistan Organization of Development Studies
4328
- 26/09/1396
فاطمه حسینی داخلی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1582 CODA موسسه خیریه برای افغان های بی سرپرست
Charity Organization for Derelict Afghans
4329
26/09/1396
- نقیب الله داخلی کابل خدمات اجتماعی غیر فعال
1583 PFO موسسه صلح وسبک آزاد
Peace and Freestyle Organization
4330
26/09/1396
- محمداصغر داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1584 IWYGHO موسسه زنان وجوانان تاثیرگذارخانه سبز
Influential Women and Youth Green Home Organization
4331
26/09/1396
- زهرا داخلی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1585 OHDNA موسسه دستگیری وانکشافی برای افغانستان نوین
Organization of Help and Development for New Afghanistan
4332
26/09/1396
-طاهره داخلی کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1586 OHO موسسه صنایع دستی امید
Omid Handicraft Organization
4333
26/09/1396
- مهناس داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم تربیه ْ زراعت وصحت فعال
1587 ZEEO موسسه تعلیمی کارآفرینی زرگام
Zargam Educational Entrepreneurship Organization
4334
26/09/1396
- عبدالرسول داخلی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه غیر فعال
1588 CDWO موسسه خیریه وانکشاف جوامع
Communities Development and Welfare Organization
4335
26/09/1396
وزیراحمد داخلی هرات خدمات اجتماعی تعلیم تربیه ْ زراعت وصحت غیر فعال
1589 CYEEO موسسه آموزشی توانمند سازی کودکان وجوانان
Children and Youth Education Empowerment Organization
4336
26/09/1396
- نثاراحمد خیبر داخلی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه فعال
1590 IAS انستیتوت مطالعات افغانستان
Institute Afghanistan Studies
4337
26/09/1396
روح الله داخلی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه فعال
1591 I 4 O موسسه ابتکارعمل , نفوذ , نوآوری وتاثیر
Initiative Influence Innovation and Impact Organization
4338
- 26/09/1396
ستاره داخلی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه وصحت غیر فعال
1592 WOALD موسسه زنان در رشد زراعت ورهبری
Women Organization in Agricultre & Leadership Development
4340
30/10/1396
- مانیلا امین داخلی کابل تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعی , زراعت غیر فعال
1593 CTIO موسسه برنامه نویسی برای ایجاد انگیزه
Code to Inspire Organization
4341
30/10/1396
- فواد فروغ داخلی هرات تعلیم تربیه فعال
1594 WHWO موسسه صحت ورفاه زنان
Women Heaith and Welfare Organization
4342
30/10/1396
نیلاب فیضی داخلی کابل صحت و خدمات اجتماعی غیر فعال
1595 FPTO موسسه آموزشی تخصصی فرا درس
Fradars Professional Training Organization
4343
30/10/1396
محمد جاوید هومن داخلی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه فعال
1596 ODER موسسه انکشافی ، آموزشی وتحقیقاتی
Organization for Development Education and Research
4344
30/10/1396
- سید منیر منیر داخلی کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1597 ONICD موسسه بهبود تغذی وانکشاف جامعه
Organization for Nutrition Improvement and Community Development
4345
30/10/1396
- عبدالظهور داخلی لغمان خدمات اجتماعی صحت غیر فعال
1598 BLASO موسسه خدماتی زندگی بهتر برای افغانستان
Better Life for Afghanistan Services Organization
4346
30/10/1396
- سیدعبدالله سادات داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت غیر فعال
1599 ASRO موسسه آمار و تحقیقات افغانستان
Afghanistan Statistics & Researches Organization
4347
30/10/1396
- سید حمیدالله صمیم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه غیر فعال
1600 AWHESO موسسه خدماتی تعلیم وصحت زنان افغان
Afghan Women Health and Education Services Organization
4348
30/10/1396
صدیقه داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت غیر فعال
1601 HDASO موسسه توسعه بشر دوستانه برای جامعه افغان
Humanitarian Development for Afghan Society Organization
4349
30/10/1396
فواد یوسفی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و زراعت غیر فعال
1602 PEAO دسولی تعلیم اوهنر موسسه
Peace , Education and Arts Organization
4350
30/10/1396
- رفیع الله حیدری داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت غیر فعال
1603 JPO موسسه عدل آفرینان
Justice Producer Organization
4351
30/10/1396
- بهشته داخلی کابل خدمات اجتماعی غیر فعال
1604 OHCFA موسسه امید وتغیربرای آینده افغانستان
Organization of Hope and Change for Future of Afghanistan
4352
30/10/1396
- ملالی حقجو داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت غیر فعال
1605 OSMEC موسسه حمایت اقلیت ها درانتخابات واجتماع
Organization for Support of Minorities in Elections & Community
4353
- 30/10/1396
عبیدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1606 HEARDO صحی ،تعلیمی ، زراعتی اودکلیو د پرمختیاموسسه
Health Education Agriculture & Rural Development Organization
4354
30/10/1396
- عید ولی جان داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت فعال
1607 R&DSO موسسه مطالعات تحقیق وتوسعه
Research and Development Studies Organization
4355
30/10/1396
- احمدشاه داخلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه فعال
1608 AORA موسسه افغانستان برای تحقیق ودادخواهی
Afghanistan Organization for Research and Advocacy
4356
- 30/10/1396
احمدیاسر داخلی کابل خدمات اجتماعی غیر فعال
1609 ASPSO موسسه مطالعات استراتیژیک وپالیسی افغانستان
Afghanistan Strategic and Policy Studies Organization
4357
30/10/1396
- احمد شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه فعال
1610 CAEO موسسه زراعتی ومحیط زیستی تعاون
Cooperation Agricultural and Environmental Organization
4358
30/10/1396
سید محمد باقر داخلی بامیان زراعت وخدمات اجتماعی فعال
1611 OHRAP موسسه ترویج حقوق بشربرای صلح
Organization of Human Rights Advancement for Pesce
4359
30/10/1396
ستاره داخلی کابل خدمات اجتماعی وتعلیم تربیه غیر فعال
1612 NBCO موسسه ملی تحفظ تنوع حیات
National Biodiversity Conservation Organization
4360
30/10/1396
- خدیجه داخلی بامیان زراعت غیر فعال
1613 TPOA موسسه مدنی روانی افغانستان
Transcultural Psychosocial Organization Afghanistan
4361
30/10/1396
مطیع الله داخلی کابل خدمات اجتماعی وصحت غیر فعال
1614 NSEOAW موسسه ملی ، اجتماعی واقتصادی زنان افغان
National Social -Economic Organization of Afghan Women
4362
30/10/1396
- شگوفه نورزی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت فعال
1615 MAHO موسسه دادخواهی و حقوق بشر مهر
Mehr Advocacy and Human Rights Organization
4363
30/10/1396
طاهره داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه فعال
1616 FCSO موسسه فرهنگی وخدماتی فانوس
Fanus Cultural & Services Organization
4364
30/10/1396
عبدالحلیم سلطانی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت فعال
1617 OCCE موسسه برای هماهنګی و توانمند سازی جامعه
organization for community coordination and empowerment
4365
30/10/1396
- کریمه کریم نوری داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت زراعت فعال
1618 EIO موسسه اموزشی بینش
Education insight organization
4366
30/10/1396
- عاقله آصفی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه غیر فعال
1619 NOPA موسسه ملی قلم برای افغانستان
National Organization of Pen for Afghanistan
4367
29/11/1396
- سیدمعشوق داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی تعلیم تربیه غیر فعال
1620 CCO موسسه مراقبت از جامعه
Community Care Organization
4368
29/11/1396
عبدالله صافی داخلی کابل صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1621 LWO موسسه سواد و سلامتی
Literacy and Wellbeing Organization
4369
29/11/1396
جهانتاب داخلی هرات صحت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1622 AWPLO موسسه حرفوی و مالداری زنان افغان
Afghan Women Profession and Livestock Organization
4370
29/11/1396
میلاد داخلی بدخشان خدمات اجتماعی زراعت فعال
1623 NSDSO موسسه انکشافی واجتماعی نوبهار
New Spring Development and Social Organization
4371
29/11/1396
سیف الله داخلی سمنگان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت غیر فعال
1624 ACO موسسه حمایت آریانا
Aryana Care Organization
4372
29/11/1396
آریانا سعید داخلی کابل خدمات اجتماعی تعلیم تربیه غیر فعال
1625 AYEHO د افغان حوانان لپاره تعلیمی او صحی موسسه
Afghan Youth Education and Health Organization
4373
29/11/1396
محمد سمون داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت فعال
1626 CWEO موسسه توانمند سازی کودکان و زنان
Children and Woman Empowerment Organization
4374
29/11/1396
راضیه نیازی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وصحت فعال
1627 MOHSEN موسسه محسن برای نیازمندیهای صحی اجتماعی و تعلیمی
Mohsen Organization for health Social and Educational Needs
4375
29/11/1396
احمد حسین داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت فعال
1628 ESAO موسسه إستان ارمغان
Estan Armaghan Organization
4376
29/11/1396
- محمدهمایون قیومی داخلی کابل تعلیم تربیه فعال
1629 UNRO موسسه امداد رسانی نیازمندی های عمومی
Universal Necessity Relief Organization
4377
29/11/1396
عبدالصبور داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، زراعت وصحت فعال
1630 SHWCO موسسه حمایت از زنان و اطفال بی بضاعت
Support For Helpless Women and Children Organization
4378
29/11/1396
مغفره داخلی کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، زراعت و صحت فعال
1631 HSSOA موسسه حمایت ازخدمات بشری افغانستان
Humanitarian Services Support Organization of Afghanistan
4379
29/11/1396
-مهتاب قادری داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت فعال
1632 ORDA موسسه تحقیق وتوسعه برای افغانستان
Organization for Research and Development of Afghanistan
4380
29/11/1396
- محمدیاسر داخلی کابل خدمات اجتماعی غیر فعال
1633 BBSO موسسه بی بی سرای
BiBi Sarai Organization
4381
29/11/1396
سمیه داخلی هرات تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1634 SGO موسسه دریچه موفقیت
Success Gate Organization
4382
29/11/1396
- محمدعمر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و صحت فعال
1635 WSTSO موسسه گام زنان بسوی موفقیت
Women's Step Toward Success Organization
4383
29/11/1396
ذبیح الله داخلی کابل خدمات اجتماعی،زراعت،تعلیم و تربیه و صحت فعال
1636 WASATO موسسه خدمات مشورتی،زراعتی و تخنیکی وطن
Watan Aadvisory Services ,Agriculture and Technical Org
4384
29/11/1396
معین الله "نظامی" داخلی بدخشان خدمات اجتماعی،زراعت،تعلیم و تربیه و صحت فعال
1637 DMO موسسه تحرک وتوسعه
Development and Move Organization
4385
29/11/1396
- جاوید روستاپور داخلی کابل خدمات اجتماعی،زراعت،تعلیم و تربیه و صحت غیر فعال
1638 SBO خدمت د ورونو موسسه
Service Brothers Organization
4386
29/11/1396
-مصری خان همت داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه غیر فعال
1639 ODCPA موسسه همکاریهای انکشافی برای مردم افغانستان
Organization of Development Cooperation for the People of Afghanistan
4387
29/11/1396
سید معصوم داخلی بغلان خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1640 SSEOA موسسه آموزشی ستاره درخشان افغانستان
Shining Star Educational Organization of Afghanistan
4388
29/11/1396
" عبدالسبحان مصباح داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه صحت فعال
1641 KHANAO موسسه کمک های کاملآ انسان دوستانه برای افغانستان جدید
Keenly Humanitration Assistance for New Afghanistan Organization
4389
19/01/1397
- احمد ولید داخلی بلخ خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت فعال
1642 HRDWO دبشری حقونودپرمختگ او خیرښنګنو موسسه
Human Rights Development and Welfare Organization
4390
19/01/1397
- حنیف الله داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت فعال
1643 WYLEO موسسه رهبری وتوانمندسازی زنان وجوانان
Women and Youth Leadership and Empowerment Organization
4391
19/01/1397
حمیرا فروز داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت فعال
1644 WOWC دښڅو اوماشومانولپاره دښیګنو موسسه
Welfares Organization for Women and Children
4392
19/01/1397
- میراجان داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه ،صحت و زراعت فعال
1645 OAIRC موسسه مرکز تحقیقات اسلامی افغانستان
Organization of Afghanistan Islamic Research Center
4393
19/01/1397
- احمد جاوید داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه وصحت فعال
1646 DDOA موسسه توسعه دمو.کراسی درافغانستان
Democracy Development Organization in Afghanistan
4394
19/01/1397
- لیاقت علی امینی داخلی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1647 CCSO موسسه فرهنگی وخدماتی چهارمغز
Charmaghz Cultural Cervices Organization
4395
19/01/1397
فرشته کریم داخلی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1648 EDEO موسسه انکشافی وآموزشی کارآفرینان
Enterpruners Development and Educational Organization
4396
19/01/1397
- عادله داخلی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1649 WOC دښڅو لپاره دبدلون موسسه
Women Organization for Change
4397
19/01/1397
شکریه داخلی کابل زراعت ،صحت ،تعلیم تربیه . خدمات اجتماعی فعال
1650 OEHA موسسه آموزشی وبشری افغانستان
Organization of Education & Humanity Afghanistan
4398
- -19/01/1397
بشیراحمد رضائی داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت فعال
1651 WYSEO موسسه توانمند سازی اجتماعی زنان و جوانان
Women and Youth Social Empowerment Organization
4399
19/01/1397
صلاح الدین داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه زراعت و صحت فعال
1652 LEFAO موسسه آزادی ، برابری و. برادری افغانستان
Liberty Equality Fraternity Organization of Afghanistan
4400
19/01/1397
داکترحسین جان طاهر داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه و صحت فعال
1653 OKO موسسه بحر دانش
Ocean of Knowledge Organization
4401
19/01/1397
محمدآصف داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه زراعت و صحت فعال
1654 AADO موسسه کارگزاران دموکراسی افغانستان
Afghanistan Agents of Democracy Organization
4402
19/01/1397
عقیل شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1655 WSSSO موسسه خدمات اجتماعی زن وجامعه
Women and Society Social Services Organization
4403
19/01/1397
- عادله داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1656 AWYGSO موسسه حمایت از زنان و دختران جوان افغان
Afghan Women and Young Girls Support Organization
4404
19/01/1397
نازی داخلی کابل تعلیم تربیه ، زراعت ، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1657 KHCO موسسه خیریه دست های مهربان
Kind Hands Charity Organization
4405
19/01/1397
بریالی داخلی هرات تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1658 AMHAO موسسه طبی و همکاری بشری افغان
Afghan Medical Humanitarian Assistance Organization
4406
19/01/1397
دوکتور محمد قدیم بهرمند داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1659 JSO موسسه تقویت عدالت
Justice Support Organization
4407
19/01/1397
جمعه خان داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت خدمات اجتماعی و زراعت ولایت کابل ناحیه 13 فعال
1660 AEDHSO موسسه خدمات صحی و انشکافی تعلیمی افغان
Afghan Education Development and Health Services Organization
4408
19/01/1397
احمد یما داخلی ولایت کابل صحت و تعلیم و تربیه فعال
1661 AWCSGO موسسه رشد ظرفیت و خودکفایی خانم های افغان
Afghan Womens Capacity and Self-Sufficiency Growth Organization
4409
19/01/1397
هوسی داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1662 SEVOAW موسسه خدمات مسلکی و آموزشی سحر برای زنان افغان
Sahar Educational and Vocational Services Organization for Afghan Women
4410
19/01/1397
فریبا امیری داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1663 AHEAO موسسه بهبود صحت و داد خواهی افغان
Afghan Health Enhancement and Advocacy Organization
4411
19/01/1397
عبدالرحمن شهاب داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1664 OMAID موسسه برای مدیریت انسجام و انکشاف افغانستان
Organization for Managing Afghanistan Integration and Development
4412
19/01/1397
احمد مسعود داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1665 WSDO موسسه خدماتی و انکشافی زنان
Womens Service and Development Organization
4413
19/01/1397
احمد جاوید داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1666 WOMEN موسسه زنان برای حرکت تحصیلات در سراسر کشور
Women Organization For Movement of Education Nationwide
4414
19/01/1397
نیلاب پوپل داخلی کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1667 EAPO موسسه آگاهی دهی و حفظ محیط زیست
Environmental Awereness and Protection Organization
4415
19/01/1397
هوسی داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1668 ALPHAO موسسه آزمونگاه موثر برای افغانستان مترقی و متوازن
Adequate Lab of Progressive and Harmonic Afghanistan Organization
4416
19/01/1397
محمد اشعر داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1669 ARWSO موسسه حمایت از زنان دهات افغانستان
Afghanistan Rural Women Support Organization
4417
19/01/1397
امید عمر خیل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1670 AKCRO موسسه مشوره دهی و استخدام افغان کار و بار
Afghan Karobar Consultation and Recruitment Organization
4418
19/01/1397
عبدالفتاح داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1671 AHKO موسسه خانه دانش افغان
Afghan House Knowledge Organization
4419
19/01/1397
روح الله رحمانی داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1672 WEARO دشحودتعلیم او افغانستان دبیا رغون موسسه
Women Education and Afghnistan Rehabilitation Org
4420
19/01/1397
اکرام الدین داخلی کنر خدمات اجتماعی ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1673 SCCO موسسه خیریه سید الکونین
Sayedul Cownain Charity Organization
4421
19/01/1397
سید محمد زمان داخلی هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی فعال
1674 DAWEO موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان
Danner Afghanistan for Women Empowerment Organization
4422
19/01/1397
وحیده سلام داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1675 EDRO موسسه آموزشی ، توسعوی و تحقیقاتی
Educational, Development and Research Organization
4423
19/01/1397
زبیر عمر داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1676 IDYCO موسسه معلومات برای پیشرفت جوانان و اطفال
Information for Development of Youth and Children Organization
4424
2/3/1397
غلام دستگیر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1677 EISCO موسسه ابتکار پایدار موثر برای تغیر
Effective Inovation for Sustainable Change Organization
4425
2/3/1397
پرویز "حکمی" داخلی بلخ صحت ، خدمات اجتماعی ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1678 ALRDO موسسه تحقیقات و انکشاف حقوقی افغانستان
Afghanistan Legal Research and Development Organization
4426
2/3/1397
پوهنمل لطف الرحمن سعید داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1679 NTCO ملی ترون خیریه موسسه
National Teron Charitable Organization
4427
2/3/1397
علم جان داخلی کابل خدمات اجماعی ، تعلیمی و صحت فعال
1680 WENHO موسسه توانمند سازی زنان برای افق جدید
Women Empowerment for New Horizon Organization
4428
2/3/1397
خدیجه داخلی هرات زراعت ُ صحت خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1681 OWAS موسسه رفاه جامعه افغان ها
Organization for Welfare of Afghans Society
4429
2/3/1397
محمد شاهپور داخلی کابل صحت و زراعت فعال
1682 OAEW موسسه زنان نخبه افغان
Organization of Afghan Elite Women
4430
2/3/1397
کرشنا صمدی داخلی کابل خدمات اجتماعی ُ صحت ُ زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1683 ANYO موسسه جوانان ملی افغانستان
Afghanistan National Youth Organization
4431
2/3/1397
نور الله مجددی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1684 ASEEO د افغانانو اجتماعی او اقتصادی پیاورتیا موسسه
Afghan Social Economic Empowerment Organization
4432
2/3/1397
خلیل الرحمن نوری داخلی کابل زراعت ، صحت و تعلیم و تربیه غیر فعال
1685 PADO موسسه پیشرفت اقدامات عملی
Practical Action Development Organization
4433
2/3/1397
برهان الدین ظهیر داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1686 BAWO موسسه زنان درخشان افغان
Brilliant Afghan Women Organization
4434
2/3/1397
راکعه داخلی بدخشان خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1687 YWSO موسسه اجتماعی زنان جوان
Youth Women Social Organization
4435
2/3/1397
مهناز پیروز داخلی هرات خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه غیر فعال
1688 OUASD موسسه افغانستان متحد برای انکشاف پایدار
Organization of United Afghanistan for Sustainable Development
4436
2/3/1397
روح الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1689 KBWO خیر البشر خیریه موسسه
Khair-Ul-Bahsar Welfare Organization
4437
2/3/1397
رحمت الله تکل داخلی کندهار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1690 SETUPO موسسه توانمند سازی جامعه از طریق اتحاد و مشارکت
Society Empowerment Through Unity and Participation
4438
2/3/1397
پرویز احمد داخلی هرات تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1691 RLHRO موسسه حاکمیت قانون و حقوق بشر
Rule of Law and Human Rights Organization
4439
2/3/1397
طوبا داخلی هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1692 CHATARO موسسه ائتلاف تداوی و احیا صحت
Consortium of Health Agencies in the Treatment and Rehabilitation Organization
4440
2/3/1397
شفیق الله شریفی داخلی کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1693 HTO د انسان روزنه موسسه
Human Training Organization
4441
2/3/1397
فیض الله داخلی هلمند خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1694 CYCLEO موسسه جوانان خلاق وحجره توانمندیازی زنان
Creative Youth & Chamber of Ladies Empowerment Organization
4442
2/3/1397
فرشته داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1695 VNDO موسسه انکشاف ملی صدا
Voice National Development Organization
4443
2/3/1397
ویس الله داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1696 GOLD موسسه عالی برای آموزش وتوسعه
Great Organization for Learning and Development
4444
2/3/1397
سید صابر داخلی هرات خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1697 JMO موسسه پیام عدالت
Justice Message Organization
4445
2/3/1397
صبغت الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1698 ANECO موسسه ائتلاف ملی معارف افغانستان
Afghanistan National Education Coalition Organization
4446
2/3/1397
جان محمد احمدیان داخلی کابل تعلیم و تربیه فعال
1699 IYO موسسه جوانان مبتکر
Innovative Youths Organization
4447
2/3/1397
سیدوحید الله ازهز داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1700 SSTDO موسسه آموزشی وانکشافی ازگوسفند تا مارکیت
Sheep to shop training and Development Organization
4448
2/3/1397
مینه شیرزوی داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1701 CSCLO موسسه خیریه حمایت از اطفال کار
Charity of Supporting for Child Labor Organization
4449
3/4/1397
لیمه داخلی ولایت هرات خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه فعال
1702 MNLO موسسه پیشگامان خط نو
Masterminds of New Line Organizantio
4450
3/4/1397
مرجان حقمل داخلی ولایت کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت غیر فعال
1703 TPCBO موسسه ظرفیت پروری فنی و حرفوی
Technical and Professional Capacity Building Organization
4451
3/4/1397
احمد حارث داخلی ولایت کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1704 OREAD موسسه ریسرچ ، ارزیابی و انکشاف افغانستان
Organization for Research, Evaluation and Afghanistan Development
4452
3/4/1397
غلام قادر داخلی ولایت کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1705 HOAWSS موسسه صنایع دستی برای خود کفایی بیوه زنان افغان
Handicraft Organization for Afghan Widows Self-Sufficiency
4453
3/4/1397
اجمل داخلی ولایت کابل خدمات اجتماعی فعال
1706 ADSO موسسه مطالعات دیموکراسی افغانستان
Afghanistan Democracy Studies Organization
4454
3/4/1397
امام محمد وریماچ داخلی ولایت کابل تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و حکومت داری خوب فعال
1707 FMESO موسسه تحصیلی و خدماتی آینده سازان
Future Makers Education and Services Organization
4455
3/4/1397
تمنا حمیدی داخلی ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1708 H4APO موسسه کمک برای افغان وطن پرست
Help for Afghan Patriot Organization
4456
3/4/1397
ایمل داخلی ولایت کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1709 VPDO موسسه رویای قریه صلح
Village of Peace Dream Organization
4457
3/4/1397
معصومه داخلی ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1710 ARTO موسسه تحقیق و ترجمه اکادمیک
Academic Research and Translation Organization
4458
3/4/1397
محمد شعیب عمری داخلی ولایت کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1711 SOLUTION موسسه حمایوی برای عصری سازی، آموزش کارگر و ادغام محرومین
Support Organization for Labor Upgrading,Training,Inclusion of Neglected
4459
3/4/1397
عبدالمجید فاروق داخلی ولایت کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1712 GESO موسسه روانشناسی و تعلیمی گلستان
Gulestan Education and Psycho-social Organization
4460
3/4/1397
سجیه بهگام امین داخلی ولایت کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1713 AWORLD موسسه انکشافی و پژوهشی برای زنان افغان
Afghan Womens Organization for Research,Learning and Development
4461
3/4/1397
نادیه بهبودی داخلی ولایت کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1714 AAPWO السلام د افغان سولی خیریه موسسه
Asalaam Afghan Peace Welfare Organization
4462
3/4/1397
سیف الله احمدزی داخلی ولایت کابل صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1715 AWYDO موسسه توسعه وانکشاف زنان وجوانان افغان
Afghan Women & Development Organization
4463
3/4/1397
حاجی عبدالرشید داخلی کابل خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه ، زراعت و صحت فعال
1716 YSPO موسسه جوانان ودانشجویان برای صلح
Youth and Students for Peace Organizatlon
4464
3/4/1397
محمدآصف داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت فعال
1717 AAIWO افغان الفوز نوستی خیریه موسسه
Afghan Alfouz Innovational Welfare Organizatlon
4465
3/4/1397
محمدهارون داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت فعال
1718 DICO موسسه خیریه دارالایمان
Darul Iman Carity Organizatlon
4466
3/4/1397
ثنآ الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت فعال
1719 SCRIO موسسه پشتیبانان حقوق و منافع کودکان
Supporting of the children's Rights and Interests Organization
4467
26/4/1397
ارشاد احمد آزادی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1720 OYA موسسه دانش اموختگان جوان
Organization of Youth Alumni
4468
26/4/1397
فردوس داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1721 ORDP موسسه امداد رسانی برای قشر نیاز مند
Organization for Relief Development of Population
4469
26/4/1397
احمد عمران داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1722 CDRO موسسه انکشافی و تحقیقاتی جامعه
Community Development and Research Organization
4470
26/4/1397
سراج الدین داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1723 HASHEO موسسه پشتیبانان صحت و معاوف حریر افغان
Harir Afghan Support Health and Education Organization
4471
26/4/1397
سلما داخلی کابل صحت ، معارف ، فرهنگی و خدمات اجتماعی فعال
1724 HEELPO موسسه ارتقا ظرفیت تعلیم و توانمند سازی ، صحت و کاریابی
Health , Empowerment Employment , Learning , Peace Organization
4472
26/4/1397
فرید احمد داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت و خدمات اجتماعی غیر فعال
1725 HCCO موسسه امید و مبارزه برای تغیر
Hope and Cope for Change Organization
4473
26/4/1397
تهمینه آرین داخلی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1726 SOLH موسسه اجتماعی برای آزادی و انسانیت
Social Organization for Liberty and Humanity
4474
26/4/1397
سید جاوید عاطف داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1727 BW4ARO موسسه زنان خیرخواه برای بازسازی افغانستان
Benevolent Women for Afghanistan Reconstruction Organization
4475
26/4/1397
شکیبا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1728 ASEAEO موسسه اجتماعی، تعلیمی و انکشاف زراعتی افغان
Afghan Social Education and Agriculture Empowerment Organization
4476
26/4/1397
حکمت داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1729 OSED موسسه برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی
Organization for Social and Economic Development
4477
26/4/1397
سمیع الله داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1730 SDSEO موسسه توسعه پایدار و توانمند سازی اجتماعی
Sustainable Development and Social Empowerment Organization
4478
26/4/1397
احمد شفیع داخلی هرات تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی غیر فعال
1731 BHO موسسه بهار هریرود
Bahar Harirod Organization
4479
26/4/1397
عبدالعزیز داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1732 NDHO موسسه محور انکشاف ملی
National Development Hub Organization
4480
26/4/1397
شیوا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی فعال
1733 WWFPO موسسه ارتقاء نیروی کار زنان
Women Work Force Promotion Organization
4481
26/4/1397
ذلفیه داخلی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1734 TOPMED موسسه آموزشی ، ارتقا مراقبت های صحی و انکشاف تعلیم
Training Organization of Promoting Medecare and Education Development
4482
26/4/1397
خواجه عبدالوهاب داخلی کابل صحت ، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1735 AWDCBO موسسه انکشافی و ظرفیت سازی زنان افغانستان
Afghanistan Women Development and Capacity Building of Organization
4483
10/5/1397
حکیمه داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1736 TDCBO موسسه ارتقای ظرفیت تلاش دانش
Talash-e-Danish Capacity Building Organization
4484
10/5/1397
غلام حیدر داخلی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1737 EGO موسسه گروپ نخبگان
Elite Group Organization
4485
10/5/1397
میترا داخلی کابل صحت،زراعت، تعلیم و تربیه، حکومت داری خوب و خدمات اجتماعی فعال
1738 TZAWTO موسسه خیاطی تن زیب زنان افغان
Tan Zeb Afghan Womens Tailoring Organization
4486
10/5/1397
زینب داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1739 ARECO موسسه تحقیقی ، آموزشی و مشوره دهی افغانستان
Afghanistan Research, and Consultancy Organization
4487
10/5/1397
باز محمد داخلی بامیان خدمات اجتماعی ، حکومت داری خوب ، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1740 SPRCSSO د امنیت سولی او شخرو هواری ستراتیژیک موسسه
Security Peace and Resolution of Conflict Studict Strategic Organization
4488
10/5/1397
احسان الله خیرک داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1741 APDFO موسسه انکشافی و غذائی مردم افغانستان
Afghanistan People Development and Food Organization
4489
10/5/1397
سمیع الله داخلی لغمان صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1742 BOD موسسه انکشافی بست
Bosst Organization for Development
4490
10/5/1397
احمد جان پوپل داخلی هلمند تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1743 WCCSO موسسه خیریه برای حمایت زنان و کودکان
Women and Chihdren Charity Support Org .
4491
15/7/1397
ذبیح الله داخلی کنر تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1744 NWEO موسسه ملی اجتماعی و رفاه تعلیمی
National Welfare Educational Org.
4492
15/7/1397
ثنا گل داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1745 RAPO موسسه نجات مردم افغانستان
Rescue the Afghanistan People Org.
4493
15/7/1397
عبدالصبور داخلی هرات تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1746 YCSSO موسسه خدمات اجتماعی جوانان برای تغیر
Youth for Change Social Services Org.
4494
15/7/1397
سید احمد داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1747 HFO موسسه رفاه بشری
Human Felicity Org.
4495
15/7/1397
فاروق احمد زی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1748 SRRO موسسه تحقیقاتی راه ابریشم
Silk Road Research Org.
4496
15/7/1397
محمد یوسف داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1749 OCBMAA موسسه ماین پاکی محلی افغانستان
Org for Community Based Mine Action in Afghanistan.
4497
15/7/1397
سباوون داخلی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی غیر فعال
1750 ASRDSO موسسه تحقیقات اجتماعی و مطالعات توسعه افغانستان
Afghanistan Social Research and Development Studies Org.
4498
15/7/1397
علی احمد کاوه داخلی هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1751 ARDO موسسه آمو برای پژوهش و دیالوگ
Amu Research and Dialogue Org.
4499
15/7/1397
فضل الرحمن مظهری داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1752 RAPIDO موسسه کمک برای احیا و ابتکار اشتراکی برای انکشاف
Rehabilitation Assistance and Participatory Initiative for Development Org.
4500
15/7/1397
عبدالعظیم داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1753 ACGSO موسسه مرکز مطالعات جندر افغانستان
Afghanistan Center of Gender Studies Org.
4501
15/7/1397
شریفه صالحی داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1754 AHHAO موسسه خدمات صحی و کمک های بشری افغانستان
Afghanistan Health and Humanitaraian Aid Org.
4502
15/7/1397
علی احمد ستانکزی داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1755 NARSSO موسسه باز سازی و خدمات اجتماعی افغانستان نوین
New Afghanistan Rehbilitation and Social Services Org.
4503
15/7/1397
لیزا گلثوم داخلی بلخ تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی فعال
1756 QSIO موسسه تلاش برای همکاری و همبستگی
Quest for Synergrity Integrity Org.
4504
15/7/1397
عبدالقادر داخلی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1757 MEEO موسسه تعلیمی و کار افرینی محور
Mehwar Educational and Entrepreneurship Org.
4505
15/7/1397
نقیب الله داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1758 EEOWC موسسه اقتصادی و آموزشی برای زنان اطفال
Economical and Educational Org for Women and Children .
4506
15/7/1397
خاطره داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت و تعلیم و تربیه فعال
1759 OWD موسسه برای زنان و انکشاف
Org for Women and Development
4507
15/7/1397
یلدا داخلی هرات خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1760 EDO د سوونی او روزنی پر اختیا موسسه
Educational Development Org
4508
15/7/1397
محمد خان داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1761 OUAR موسسه همبستگی برای نجات افغانستان
Org of Unity for Afghanistan Rescue
4509
15/7/1397
ثنا صدیقی داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1762 TORDS موسسه تحقیق و مطالعات توسعوی مستند
Truted Org for Research and Development Studies.
4510
15/7/1397
نرگس داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1763 HOMA موسسه بشر دوستانه برای بسیج افغانها
Humanitarian Org for Mobilization of Afghans .
4511
15/7/1397
زینب داخلی هرات خدمات اجتماعی فعال
1764 AMWESO موسسه توانمند سازی و ارتقا ظرفیت مرد و زن افغانستان
Afghanistan Man and Women Empowerment and Skill Building Organization.
4512
15/7/1397
پروین هاشم زاده داخلی هرات صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1765 HRSSO موسسه علمی تحقیقاتی و مطالعاتی حکمت
Hekmat Research and Scientific Studies Org .
4513
15/7/1397
سید نورالدین علوی داخلی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی غیر فعال
1766 ECPDOA موسسه انکشافی تعلیم برای همه و محافظت اظفال افغانستان
Education for all Child Protection Development Org of Afghanistan .
4514
15/7/1397
یعقوب شاه داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1767 BTAWO موسسه فردا بهتر زنان افغان
Better Tommoro for Afghan Women Org.
4515
15/7/1397
فرید داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1768 MMRSSO موسسه تحقیقاتی و مطالعات استراتیژی منار معرفت
Mannar-e-Marifat Research and Stategic Studies Org.
4516
15/7/1397
عبدالحکیم داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1769 SOCA موسسه حمایوی برای شهروندان افغانستان
Supportive Org for Citizens of Afghanistan .
4517
15/7/1397
نجیب الله داخلی کابل صحت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1770 CIO موسسه کاروان رونق
Caravan Improvement Org
4518
15/7/1397
محمد صدیق داخلی بادغیس خدمات اجتماعی فعال
1771 HCRDO موسسه تحقیقاتی و ظرفیت سازی بشری
Human Capacity Research Development Org .
4519
15/7/1397
وحید الله ایوبی داخلی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1772 JETO موسسه تعلیمی و تربیوی جامی
Jami Edcation and Traning Org .
4520
15/7/1397
عبدالعزیز داخلی هرات تعلیم تربیه فعال
1773 AWPTO موسسه فزیوتراپی زنان افغان
Afghan Women Physiotherapy Org .
4521
15/7/1397
محمد فواد داخلی کابل خدمات اجتماعی صحت فعال
1774 APHCDO موسسه فرهنگی و انکشافی قهرمانان راسخ افغانستان
Afghanistan Permanent Heroes Cultural and Development Org.
4522
15/7/1397
عزیزالله راسخ داخلی بغلان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت فعال
1775 CWIO موسسه ابتکار بانوان
Creative Women Initiative Org.
4523
15/7/1397
هما داخلی بدخشان خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت فعال
1776 BNDVPO موسسه حمایت از متضررین جنگ و حوادث طبیعی
Battelle and Natural Disaster Victims Protection Org .
4524
15/7/1397
شهاب الدین داخلی کندز خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت و صحت فعال
1777 POHCO موسسه حمایت از اطفال یتیم و بی سر پرست
Protection of Orphans and Helpless Children Org.
4525
15/7/1397
حیات الله داخلی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1778 IEGSO د اغیزمنی حکومت داری او ثبات انیستیوت موسسه
The Institute Governace and Stabilization Organization
4526
15/7/1397
محمد نعیم داخلی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1779 WJO موسسه زنان برای عدالت
Women for Justice Org.
4527
15/7/1397
حمیرا رسولی داخلی کابل ، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1780 HVPO موسسه قریه صلح هریوا
Hariva Village of Peace Ogranization
4528
15/7/1397
ذکیه داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1781 LSOAW موسسه تربیوی و خدماتی برای زنان افغان
Learning and Services Organization for Afghan Women
4529
15/7/1397
بریالی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1782 OSLD موسسه توسعه زنده گی اجتماعی
Org for Social Life Development .
4530
16 /8/1397
محمد رمضان داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1783 WCO موسسه خلاقیت زنان
Women Creativity Org.
4531
16 /8/1397
حزب الله داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1784 FAMO موسسه دوستی مادران افغان
Friendship of Afghan Mothers Org.
4532
16 /8/1397
حشمت الله داخلی کابل صحت فعال
1785 OSII موسسه خلاقیت و ابتکار اجتماعی
Org for Social Initiative and Innovation .
4533
16 /8/1397
احمد رشاد داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1786 HCEAO موسسه خیریه، تعلیمی و هنری حامی
Hami Charity Educational Artist Org.
4534
16 /8/1397
وحید داخلی هرات تعلیم و تربیه، و خدمات اجتماعی فعال
1787 WOOD موسسه خیریه برای یتیمان و معلولین
Welfare Org for Orphans and Disables
4535
16 /8/1397
حشمت الله داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1788 SECO دساپی خیریه اوپیاورتیاموسسه
Safi Empowerment and Chairty Organization
4536
16 /8/1397
عبدالله داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1789 HDRO بشریت لپاره دنجات اوپرمختک موسسه
Human Development and Relief Organization
4537
16 /8/1397
عبدالجباریوسفی داخلی ننگرهار تعلیم و تربیه، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1790 ALESO موسسه مطالعات حقوقی ومحیط زیستی افغانستان
Afghanistan Legal And Environmeatal Studies Organization
4538
16 /8/1397
آرام الدین داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1791 FBO موسسه پل دوستی
Friendship Bridge Organization
4539
16 /8/1397
سیدشاه آغا داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1792 AWDTO موسسه انکشافی وآموزشی زن افغان
Aghan Woman Development and Training Organization
4540
16 /8/1397
حمیرا داخلی کابل تعلیم و تربیه ، صحت ، خدمات اجتماعی فعال
1793 HAWOA موسسه صحی ورفاهی افغانستان
Health and Welfare Organization of Afghanistan
4541
16 /8/1397
زرغونه داخلی ننگرهار صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1794 SOSAN موسسه سلام خدمت برای ملت افغانستان
salaam organization saver for Afghanistan Nation
4542
16 /8/1397
سرورالدین عیار داخلی تخار خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1795 NSOCS موسسه ملی ورزش برای مکاتب واطفال
National sport organization for children and school
4543
16 /8/1397
حیات الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه فعال
1796 LO موسسه تعلیمی
Learn Org
4544
16 /8/1397
پشتنه درانی داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1797 GETO موسسه تکنالوژی عصرسبز
Green Era Tech Organization
4545
16 /8/1397
زحل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1798 AERO موسسه تعلیمی وبازسازی افغان
Afghan Educational and Rehabilitation organization
4546
16 /8/1397
فریداحمدعرفان داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1799 ASWPO موسسه اختصاصی کارمندان اجتماعی افغانستان
Afghanistan social workers professional organization
4547
16 /8/1397
مسعود داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1800 AFBO موسسه بانک غذایی افغانستان
Afghanistan Food Bank Organization
4548
16 /8/1397
عالم زیب زرغون داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1801 ACPS موسسه مرکزمطالعات پالیسی افغانستان
Afghanistan Center for Policy Studies org
4549
16 /8/1397
عبدالهادی جلالی داخلی کابل صحت، زراعت، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1802 YENEO موسسه جوانان کارآفرین درعصرنوین
Youth Entrepreneur in New Era Organization
4550
16 /8/1397
جعفر داخلی کابل تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1803 KHAWARO موسسه حفاظت ازکمک های بشردوستانه وکاربرای سهولت افغانها
Keep Hamanitarian Assistances and Work for Afghans Relief
4551
16 /8/1397
محمدظهورصدیقی داخلی هرات خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1804 HWHO موسسه بشردوستانه راه امید
Hope Way Humanitarian Organization
4552
16 /8/1397
سیدمحمدتقی داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1805 AOM موسسه مهاجرت افغان
Afghan organization for Mirgration
4553
16 /8/1397
عبدالقادر عمری داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1806 NOIA موسسه ملی ابتکاروعمل
Nationl Organaization of Initiative and Action
4554
23/8/1397
سیدمجیب سادات داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1807 PSEW موسسه همیاری وتوانمندسازی پیروزی
Peroozi Support and Empowerment Organization
4555
23/8/1397
آرزو نوبهار داخلی کابل آموزش وتوانمندسازی فعال
1808 VTSWO موسسه خدمات حرفوی برای زنان
Vacational Traning Services for Women Organization
4556
23/8/1397
صیفوره داخلی بدخشان صحت،خدمات اجتماعی،تعلیم وتربیه غیر فعال
1809 USO موسسه حمایت جهانی
Universal Support Organization
4557
23/8/1397
شهیرالدین داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی غیر فعال
1810 OSTIDA موسسه حمایت ازاستعدادها،اختراعات انکشاف افغانستان
Organization for support of Taients and Inventions for Development of Afghanistan
4558
23/8/1397
محمد سعیدعزیزقاضی داخلی کابل تعلیم و تربیه، و خدمات اجتماعی،زراعت غیر فعال
1811 MMCSO موسسه خیریه فرهنگی اجتماعی منجی موعود
Monji-e-Mawuood Chartable ، Cultural and Social Organization
4559
7/9/1397
سید آغا حسن داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1812 PPPKHO موسسه معرفت مشارکت عامه و خصوصی
Public Private Partnership Knowledge Hub Organization
4560
7/9/1397
فردین صدیقی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت و صحت فعال
1813 DRNO موسسه دنیای راه نجات
Dunya-e-Rah-e-Nejat Organization
4561
7/9/1397
مسعوده داخلی بلخ صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1814 PIDO موسسه انکشاف ایده های سازنده
Productive Ideas Development Organization
4562
7/9/1397
اقبال شاه قلندری داخلی غزنی فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی فعال
1815 ETHOE موسسه تعلیمی و تربیتی امید برای همه
Educational and Training Hope Organization for Each
4563
7/9/1397
سید انور داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1816 DWO موسسه خیریه دانش
Danish Welfare Organization
4564
7/9/1397
عبدالاول داخلی بغلان زراعت،صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1817 ASSODA موسسه اجتماعی موفقیت افغانستان برای توسعه و عمل
Afghanistan Success Organization for Development and Action
4565
7/9/1397
محراب الدین مبارز داخلی بلخ صحت، زراعت، تعلیم تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1818 CKO موسسه شهر دانش
City of Knowledge Organization
4566
7/9/1397
لمبه داخلی کابل تعلیم و تربیه فعال
1819 OEO موسسه آموزشی باز
Open Educational Org.
4567
14/9/1397
معصومه داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1820 WHESDO موسسه انکشاف صحی ، تعلیمی و اجتماعی زنان
Women Health ,Education and Social Development Org.
4568
14/9/1397
فرزانه ظفری داخلی کندهار صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1821 OCS موسسه برای حفاظت زیست و پایداری
Org for Consevatation and Sustainability .
4569
14/9/1397
حمیدالله داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1822 HOPEO موسسه فرصت عالی برای آموزش علمی
High Opportunity for Practical Education Org
4570
14/9/1397
عنایت الله سهیل داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1823 WAAO موسسه کمکی بانوان افغانستان
Women Aid AfghanistanOrg .
4571
14/9/1397
ناجیه حیدری داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1824 OASE موسسه افغانها برای حمایت از معارف
Org of Afghan Support for Education.
4572
21/9/1397
سید فقیر هاشمی داخلی بلخ زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1825 EUO موسسه همگانی ایمان
Eiman Universal Org .
4573
21/9/1397
احمد سعید داخلی بلخ زراعت ، صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1826 IDEASO موسسه خیریه برای ترقی و پیشرفت اقتصاد
Initiative for Development Economic and Social Org .
4574
21/9/1397
اسما احسان یار داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1827 JPRO موسسه تحقیق صلح جرگه
Jirga Peace Research Org .
4575
21/9/1397
آقا محمد داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1828 NBRO موسسه باز سازی نو بهار
Now Bahar Rehbilitation Org .
4576
21/9/1397
محمد ظاهر داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1829 AWSEDO موسسه اجتماعی ، تعلیمی و انکشافی زنان افغان
Afghan Women Social Edcuational and Development Org .
4577
21/9/1397
برشنا عمر زی داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1830 PFRDO موسسه انکشاف حقوق اساسی مردم
People Fundaental Rights Development Org .
4578
21/9/1397
باز محمد داخلی کندهار خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1831 AJHO موسسه صنایع دستی افغان کاریاب
Afghan Jobseeker Handicrafts Org.
4579
21/9/1397
نفس گل بختانی داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1832 EAHO موسسه چشم امید اتفاق
Eye of Alliance Hope Org .
4580
21/9/1397
فتانه داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1833 OSRAA موسسه تحقیقات اجتماعی و تحلیلی افغانستان
Org of Social Researchand Analysis of Afghanistan.
4581
21/9/1397
نسیم سادات داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1834 OTSSO موسسه خدمات اجتماعی امید تغیر
Omid Tagir Social Servises Org.
4582
21/9/1397
فریبا مریم داخلی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1835 ABPHRO موسسه حقوق بشر بلوچهای افغان
Afghan Baluches People Human Rights Org.
4583
21/9/1397
عزت الله داخلی کابل صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1836 EBFO موسسه ورود به آینده روشن
Enter to Bright Future Org.
4584
21/9/1397
لطیفه احمدی داخلی فراه خدمات اجتماعی، ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1837 TTDO د فکر او مننه پرمختگ موسسه
Think and Thank Development Organization
4585
28 / 9 / 1397
عبدالله صافی داخلی کنر خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم و تربیه زراعت فعال
1838 AWNPO موسسه مشارکت ملی زنان افغان
Afghan Women National Participation Organization
4586
28 / 9 / 1397
داکتر لیلما قریشی داخلی کندز خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه و صحت فعال
1839 SWOWC موسسه رفاه اجتماعی برای زنان و کودکان
Social Welfare Organization for Women and Children
4587
28 / 9 / 1397
فرشته داخلی فاریاب تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1840 AMHO موسسه آرزو مادران افغان
Afghan Mothers Hope Organization
4588
28 / 9 / 1397
وحید الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1841 ASHORA موسسه حمایت و صحت برای مهاجرین و معتادین افغانستان
Afghanistan Support and Health Organization for Refugees and Addicted
4589
28 / 9 / 1397
انجنیر سید عبدالله حکیمی داخلی کابل تعلیم و تربیه ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1842 AWSPO موسسه مصؤنیت اجتماعی زنان افغان
Afghan Women Social Protection Organization
4590
28 / 9 / 1397
سلیمه شریفی داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت تعلیم و تربیه فعال
1843 ASDSSO موسسه انکشاف پایدار و خدمات اجتماعی افغانستان
Afghanistan Sustainable Development & Social Service Organization
4591
28 / 9 / 1397
میرویس امر خیل داخلی کابل خدمات اجتماعی ، صحت ، تعلیم و تربیه و زراعت فعال
1844 DOEDA موسسه تعلیمی انکشافی دنیا برای افغانستان
Dunya Organization for Education and Development in Afghanistan
4592
5 / 10 / 1397
عبدالصمد داخلی بلخ زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1845 OND موسسه برای جهت جدید
Organization for New Direction
4593
5 / 10 / 1397
مظفر شاه داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1846 BZCO موسسه خیریه محیط درخشان
Bright Zone Charitable Organization
4594
5 / 10 / 1397
عبدالخالد داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1847 ABWSO موسسه اجتماعی زنان باورمند افغانستان
Afghan Believing Women's Social Organization
4595
5 / 10 / 1397
سحر داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1848 COLG موسسه ظرفیت سازی خانم ها و آقایان
Capacity Building Organization for Ladies and Gentleman
4596
5 / 10 / 1397
زلفا داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1849 NIDSO موسسه خدمات انکشافی اندیشه نوین
New Idea Development Services Organization
4597
5 / 10 / 1397
محمد نعیم داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1850 FHO موسسه چهره پردازان
Face Hachures Org.
4598
5 / 10 / 1397
بی بی سمیه داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه غیر فعال
1851 OCIN ارمنو تولنو موسسه
Organization of Communities in Need
4599
12 / 10 / 1397
شفیق الله داخلی ننگرهار صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1852 HWRO موسسه توانبخشی و رفاه بشری
Human Welfare and Rehabulitation Organization
4600
12 / 10 / 1397
محمد باقر اعتمادی داخلی کابل صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1853 AYEPO موسسه توانمند سازی و تحکیم صلح جوانان افغانستان
Afghanistan Youth Empowerment and Peace-Building Organization
4601
12 / 10 / 1397
احمد شاه داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
1854 AMO موسسه توسعه و تحول
Amplification and Mutation Organization
4602
12 / 10 / 1397
سید عبدالغفور داخلی غور تعلیم و تربیه ، خدمات اجتماعی، زراعت، محیط زیست و صحت فعال
1855 CARD-O موسسه رشد جامع زراعت و انکشاف دهات
Comprehensive Agricuture and Rural Development Organization
4603
12 / 10 / 1397
هلال الدین مصدق داخلی کابل زراعت، خدمات اجتماعی، صحت و تعلیم و تربیه فعال
1856 FRO موسسه تحقیقاتی آزاد اندیشان
Free-Thinkers Research Organization
4604
12 / 10 / 1397
فضیله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه، صحت فعال
1857 RPTO موسسه مسیر کامیابی و شفافیت
Road to Prosperity and Transparency Organization
4605
12 / 10 / 1397
بریالی داخلی کابل تعلیم و تربیه فعال
1858 OIRD موسسه تحقیق و توسعه بین المللی
Organization for International Research and Development
4606
12 / 10 / 1397
ذبیع الله داخلی کابل تعلیم و تربیه و محیط زیست فعال
1859 NISO موسسه اجتماعی مفکوره جدید
New Idea Sociul Organization
4607
26 / 10 / 1397
نورمحمد داخلی بلخ زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1860 SSOAD موسسه خدمات اجتماعی برای توسعه افغانستان
Social Services Organization for Afghanistan Development
4608
26 / 10 / 1397
امین الله داخلی هرات زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1861 EESWCO موسسه احساس توانمند سازی و حمایه از اطفال
Ehsas Empowerment and Support for Women and ChildrenOrg.
4609
26 / 10 / 1397
لایق صمیم داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1862 MOAP موسسه مهرانه برای داد خواهی و ارتقای ظرفیت ها
Mehrana Org for Advocacy and Protes.
4610
26 / 10 / 1397
هاجرسادات حسینی داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1863 AASO موسسه اجتماعی افغان مرسته
Afghan Aid Social Org.
4611
26 / 10 / 1397
احمد ولید قادری داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1864 KRO د کندهاردمهاجرینوموسسه
Kandahar Refugee Organization
4612
26 / 10 / 1397
سیف الله داخلی کندهار خدمات اجتماعی فعال
1865 BIEPS انستیتوت مطالعات اقتصادی و پالیسی البیرونی
Biruni Institute for Economic and Polizy Studies
4613
26 / 10 / 1397
نذیر احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1866 FGWEO موسسه آموزشی بانوان فیروزکوه غور
Firoz Koo Ghore Women Educational organization
4614
3 / 11 / 1397
فریده داخلی غور تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی وصحت فعال
1867 PDIO موسسه ابتکارات صلح وپیشرفت
Peace and Development Initiative Organization
4615
3 / 11 / 1397
سلما داخلی کندهار تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی ،صحت وسایرخامات فعال
1868 SCOV موسسه اجتماعی وفرهنگی ویژه
Social and Cultural Organization of Vizha
4616
3 / 11 / 1397
نرگس تره کی داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1869 YWDO موسسه توسعه بانوان جوان
Young Women Development Organization
4617
3 / 11 / 1397
تورپیکی داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1870 OPWS موسسه رفاهی خدمات عامه
Organization Public Welfare Service
4618
3 / 11 / 1397
علی جان داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1871 NWDRO موسسه انکشافی وبازسازی راه نزدیک
Near Way Development and Rehabilitation Organization
4619
3 / 11 / 1397
انجینرعبداقیوم داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1872 SEAYO موسسه اجتماعی توانمند سازی جوانان افغان
Social Empowerment Afghan Youth Organization
4620
3 / 11 / 1397
مهدی داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه فعال
1873 AOEPSR موسسه مطالعات وپژوهش های اقتصادی-سیاسی افغانستان
Afghanistan Organization for Economic-Political Studies and Research
4621
3 / 11 / 1397
داکترمحمدطاهر داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه فعال
1874 STGBO موسسه نسل علمی وتکنالوژی برنا
Scientific and Technical Generation of Borna Organization
4622
3 / 11 / 1397
مریم داخلی هرات خدمات اجتماعی وتعلیم وتربیه فعال
1875 NKEW موسسه اشتغال زائی خاش نوین
New Khash Employment Organization
4623
3 / 11 / 1397
محمدسردارمحمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه فعال
1876 WAOO نارنج دسحودپیاورتیاموسسه
Woman Ability Orange 0rganization
4624
3 / 11 / 1397
شهلا داخلی ننگرهار خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1877 NSCAO موسسه نوین سرمایه اجتماعی افغانستان
New Social Capital Afghanistan Organization
4625
3 / 11 / 1397
محمدعارف داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی و صحت فعال
1878 ZSSCO موسسه خدمات اجتماعی وفرهنگی زلال
Zulal Social Services and Cultural Organization
4626
10 / 11 / 1397
فاطمه داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1879 NESDO موسسه تعلیمی واجتماعی نور
Noor Educational and Social Development Organization
4627
10 / 11 / 1397
سیدعثمان داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی ،صحت فعال
1880 AOCI موسسه افغانستان برای تغییروبهبود
Afghanistan Organization for Change and Improvement
4628
10 / 11 / 1397
بابر داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1881 CDOAPS موسسه هماهنگی انکشافی مکاتب خصوصی افغانستان
Cooperation Development Organization of Afghanistan Private Schools
4629
10 / 11 / 1397
محمدداود داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1882 GSORG موسسه گژدم طلائی
Golden Scorpion Organization
4630
10 / 11 / 1397
وحیدالله داخلی کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی فعال
1883 CDTO موسسه شفاف انکشاف جامعه
Community Development Transparent Organization
4631
10 / 11 / 1397
دوکتوراحمدجاوید داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه فعال
1884 OPEA موسسه ترقی و آموزشی افغانستان
Organization for Progress and Education of Afghanistan
4632
10 / 11 / 1397
اایمل مرادی داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه فعال
1885 PSCO موسسه اجتماعی فرهنگی پرند
Parand Social Cultural Organization
4633
17 / 11 / 1397
حمید الله داخلی بلخ زراعت،صحت و خدمات اجتماعی فعال
1886 EALSO موسسه خدمات حقوقی عجازافغان
Ejaz Afghan Legal Services Organization
4634
17 / 11 / 1397
مطیع الله داخلی هرات تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1887 PLVO موسسه آموزش وحرفوی پیشگام
Peshgam Learninig Vocational Organization
4635
17 / 11 / 1397
فریدون داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1888 ODHAA موسسه خدمات انکشافی وبشردوستانه برای افغانستان
Organization for Development and Humanitarian Assistances in Afghanistan
4636
17 / 11 / 1397
ذبیح الله داخلی کابل زراعت ،تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی فعال
1889 PWDO موسسه همکاربرای انکشاف زنان
Partner for Women Development Organization
4637
17 / 11 / 1397
شیرالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت فعال
1890 RESTDO موسسه توانمند سازی وانکشاف اجتماعی ومسلکی رهاورد
Rahaward Empowerment and Social Technical Development Organization
4638
17 / 11 / 1397
نصیراحمد داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت فعال
1891 UDSSO موسسه خدماتی، انکشافی واجتماعی همگانی
Universal Development and Social Services Organization
4639
17 / 11 / 1397
حلیمه داخلی کاپیسا خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت فعال
1892 UWSPO موسسه پیشرفت مهارت زنهای قریه جات
Urban Women Skills Promoting Org.
4640
17 / 11 / 1397
رقیه گوهری داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1893 NGO2 NGO2
NGO2
2629
خارجی فعال
1894 NGO3 NGO3
NGO3
2630
خارجی فعال
1895 NGO4 NGO4
NGO4
2631
خارجی فعال
1896 NGO5 NGO5
NGO5
2632
خارجی فعال
1897 NGO6 NGO6
NGO6
2633
داخلی فعال
1898 NGO8 NGO8
NGO8
2635
داخلی فعال
1899 NGO9 NGO9
NGO9
2636
داخلی فعال
1900 NGO10 NGO10
NGO10
2637
داخلی فعال
1901 TAMAR نکزاس ای ایند ایم اگر یلایف ریسرچ
Texas A&M Agrilife Research
464
2019-04-10
ستویر خارجی کابل معارف زراعت فعال
1902 PFGO موسسه رشد همکاران افغانستان
Partners for Growth Organisation
4684
1398-07-01
محمد شعیب یاسینزوی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت فعال
1903 YVO ستاسو غږ موسسه
Your Vice Organization
4679
2019-03-13
صابر الله مملوال داخلی ننگرهار صحت و معارف فعال
1904 SFCG تلاش برای تفاهم
Search For Common Ground
466
2019-06-19
نورالرحمن رحمنی خارجی کابل خدمات اجتماعی فعال
1905 AEESO موسسه مطالعات توسعه اقتصاد افغانستان
Afghanistan Economic Extension studies Organisation
4642
1396-01-12
مشتاق فرامرز داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت فعال
1906 NGO1 NGO1
NGO1
6666666666
خارجی فعال
1907 APTLO موسسه صلح، شفافیت ورهبری افغان ها
Afghan Peace, Transparency and Leadership Organization
4746
1398/3/29
حسین علی مظفری داخلی هرات زراعت، تعلیم وتربیه، انکشاف بشری، اقتصاد، شفافیت، دادخواهی فعال
1908 HAOUC موسسه کمک های صحی درمان جهانی
Heath Aid Organization of Universal Cure
4641
عبدالباعث داخلی کابل صحت فعال
1909 VEO موسسه صد ابرای تساوی
Voice for Equality Organization
4643
1/12/1397
ویدا نادری داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1910 AEESO موسسه مطالعات توسعه اقتصادافغانستان
Afghanistan Economic Extension Studies Organization
4642
1/12/1397
مشتاق داخلی کابل صحت فعال
1911 AEESO موسسه مطالعات توسعه اقتصادافغانستان
Afghanistan Economic Extension Studies Organization
4642
1/12/1397
مشتاق داخلی کابل تعلیم و تربیه فعال
1912 AOAWO موسسه آریانا امید زنان افغان
Arina Omed Afghan Woman Organization
4644
1/12/1397
امان الله داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1913 CBO موسسه سازنده گان جامعه
Community Builders Organization
4645
1/12/1397
سید واسع داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه وزراعت فعال
1914 BMTO موسسه تدریسی طبی بیروج
Berooj Medical Training Organization
4646
1/12/1397
حجت الله داخلی کابل صحت فعال
1915 NMSHO نورک سهارستوری مرستندویه موسسه
Nork Morning Star Help Organization
4647
1/12/1397
شفیع الله داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه ،زراعت وصحت فعال
1916 P3 موسسه حامیان صلح ورفاه
Peace and Prosperity Promoters Organization
4648
1/12/1397
فیروزخان داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی وصحت فعال
1917 GFAO موسسه آینده سبزافغانستان
Green Future Afghanistan Organization
4649
1/12/1397
محمد انیل داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه فعال
1918 SGARO موسسه علمی و تحقیقاتی حکومتداری پایدار
Sustainable Governance Academic and Research Organization
4721
4/2/1398
منیب الله داخلی کابل حکومت داری خوب ، تعلیم و تربیه و زیربنا فعال
1919 PDCOFW موسسه انکشافی و مشورتی صلح برای زنان
Peace Development and Consultation Organization for Women
4720
4/2/1398
سمیرا مقصودی داخلی تخار انکشافی ، صحت ، زراعت و خدمات اجتماعی فعال
1920 MORA موسسه میهن برای بازسازی افغانستان
Maihan Organization for Rehabilitation of Afghanistan
4650
1/12/1397
عبدالاحد داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1921 DCSOA موسسه حمایت ازکودکان استثنایی افغانستان
Disabled Children Support Organization of Afghanistan
4651
1/12/1397
فاطمه داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت، تعلیم تربیه فعال
1922 AYSWO موسسه خودکفایی جوانان افغان
Afghan Youth Self-Worth Organization
4652
1/12/1397
وحیدالله داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
1923 AIGGSO موسسه انیستیوت مطالعات حکومت داری خوب افغانستان
Afghanistan Institute for Good Governance Studies Org .
4719
4/2/1398
نوش آذر صالح داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1924 OTO موسسه اوج تصاعد
Owj Tasaoud Org .
4717
4/2/1398
فاطمه وفایی داخلی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1925 PYSO موسسه حمایت جوان پاداش
Padash Youth Supprt Org .
4718
4/2/1398
احمد ضیا مایار داخلی خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه و زراعت فعال
1926 CCCBO موسسه تحول جامعه توسط ظرفیت سازی
Change of Community by Capacity Building Organization
4653
8 / 12 / 1397
سید منصور داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1927 LCRO موسسه امداد کودکان کار
Labra Cahild Relief Organization
4654
8 / 12 / 1397
مصطفی داخلی کابل تعلیم و تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1928 SCEWYO موسسه حمایت ازاطفال وکارآفرینی برای زنان وجوانان
Supporting Children and Entrepreneurship for Women and Youth Organization
4655
8 / 12 / 1397
عارفه داخلی کابل صحت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1929 CTEO موسسه تغیرازراه تعلیم
Change Through Education Organization
4656
8 / 12 / 1397
ا مجد علی داخلی کابل تعلیم وتربیه وخدمات اجتماعی فعال
1930 RREO موسسه تحقیقاتی وتعلیمی راهکار
Rahkaar Research and Education Organization
4657
8 / 12 / 1397
میرسید شاه دانش داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1931 AMCEEDO موسسه توسعه تعلیم واقتصاد مادروطفل افغان
Afghan Mother and Child Education and Economic Development Organization
4658
8 / 12 / 1397
احمد فهیم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1932 HAHO موسسه کمک های صحی وبشری
Health Assistance and Humanitarian Organization
4659
8 / 12 / 1397
سید فقیرشاه داخلی کابل تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت فعال
1933 SASO موسسه اجتماعی صباح افغانستان
Sabah Afghanistan Social Organization
4660
8 / 12 / 1397
مریم پوپل داخلی کابل خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیه وصحت فعال
1934 YTDO موسسه انکشافی استعداد های جوانان
Young Talents Development Organization
4661
8 / 12 / 1397
نازنین داخلی کابل زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1935 VESDO موسسه اجتماعی وانکشاف تعلیمی ویستا
Vista Educational and Social Development Organization
4662
22 / 12 / 1397
حورا داخلی کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی وصحت فعال
1936 OWDA موسسه کاروتوسعه برای افغانستان
Organization for Work and Development of Afghanistan
4663
22 / 12 / 1397
نوروز علی داخلی کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی زراعت وصحت فعال
1937 AWESSO دافغان شحوتعلیمی ،اجتماعی اوخدماتی موسسه
Afghan Women s Education Social Services Organization
4664
22 / 12 / 1397
زرغونه داخلی کابل تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1938 GASSSO موسسه انکشاف ورزش وخدمات اجتماعی برای افغانستان
Growth for Afghanistan Sports and Social Service Organization
4665
22 / 12 / 1397
بشیر داخلی کابل تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1939 CTCO موسسه اندیشه خلاق برای تغیر
Creative Think for Change Organization
4666
22 / 12 / 1397
سید نورالله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه وزراعت فعال
1940 NAWUGO موسسه شبکه زنان افغانستان درحکومتداری شهری
Network of Afghan Women in Urban Governances Organization
4667
22 / 12 / 1397
حمیرا ثاقب داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1941 KCOO موسسه توسعه اجتماع کاپل
Kapul Community Outreach Organization
4668
22 / 12 / 1397
سید مصطفی داخلی کابل خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1942 OHAS موسسه جامعه قلب آسیا
Organization of Heart of Asia Society
4669
22 / 12 / 1397
احمد جاوید داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1943 WLESO موسسه حمایت پایدار اقتصادی زنان
Women Long Lasting Economic Support Organization
4670
22 / 12 / 1397
سهیلا داخلی هرات تعلیم تربیه، خدمات اجتماعی فعال
1944 RODGG موسسه تحقیقاتی توسعه و حکومتداری خوب
Research Organization for Development and Good Governance
4671
22 / 12 / 1397
یقین علی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1945 TSSDO موسسه خدمات اجتماعی وانکشافی تکسار
Taksaar Social Service and Development Organization
4672
22 / 12 / 1397
سویتا داخلی تخار تعلیم تربیه وخدمات اجتماعی فعال
1946 HOSAA موسسه بشردوستانه برای اقدام پایداردرافغانستان
Humanitarian Organization for Sustainable Action in Afghanistan
4673
22 / 12 / 1397
محمد ادریس داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1947 YADO موسسه پویش جوانان افغانستان
Youths Afghanistan Dynamism Organization
4674
22 / 12 / 1397
سونیا قادری داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1948 CAFCO موسسه مرکزکمک به خانواده ها و جامعه
Crux Assistance for Family and community Org.
4675
22 / 12 / 1397
احمد سعید داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت فعال
1949 SAHSO موسسه همکاری های اجتماعی برای جامعه بشری
Social Assist for Humanity Society Organization
4676
22 / 12 / 1397
نظام الدین داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1950 OSWO Organization for Supporting of Widows and Orphans موسسه حمایت اززنان بیوه واطفال یتیم
Organization for Supporting of Widows and Orphans
4677
22 / 12 / 1397
فوزیه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1951 YPAO موسسه جوانان همتا افغانستان
Youth Peer Afghanistan Organization
4678
22 / 12 / 1397
لاهورجان داخلی خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1952 DEDEO موسسه انکشاف شغلی و تعلیمی دنیا
Dunya Educational and Development Employment Org .
4680
22 / 12 / 1397
عبدالجلیل داخلی بغلان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1953 KMCO موسسه خیریه کوکو جان مادر
Koko jan Mother Org .
4681
7 / 1 / 1398
عبدالقیوم داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1954 BLWO موسسه زند گی بهتر برای زنان
Better Life for Women Org.
4682
7 / 1 / 1398
فرخنده داخلی تخار خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1955 PGGO موسسه نسل سبزوصلح
Peace and Green Generation Organization
4683
7 / 1 / 1398
آغامحمد داخلی بلخ خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1956 AGFAFO موسسه صندوق وجهی کمک به دختران افغان
Afghan Girls Financial Assistance Fund Organization
4685
7 / 1 / 1398
نصیراحمد داخلی تعلیم تربیه فعال
1957 NEECO دملی تقویت اوتعلیمی خیریه موسسه
National Empowerment and Education Charity Organization
4686
7 / 1 / 1398
صفت الله داخلی خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،وزراعت فعال
1958 WRCDO موسسه انکشافی ومسلکی سازی بازیافت زباله ها
Waste Recycling Capacity Development Organization
4687
7 / 1 / 1398
شهلا دستیار داخلی خدمات اجتماعی ،وزراعت فعال
1959 AYRO موسسه پژوهش جوانان افغان
Afghan Youths Research Organization
4688
7 / 1 / 1398
ماری داخلی بلخ خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1960 SLEHO موسسه حمایت حقوقی،اقتصادی وصحی زنان
Support Legal ,Economy and Health Organization
4689
7 / 1 / 1398
عفیفه معروف داخلی هلمند خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1961 ASWDEO موسسه تربیوی وانکشافی بانوان ستاره آسیا
Asia Stars Women Development and Educational Organization
4690
7 / 1 / 1398
بشیره داخلی تخار خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1962 NEAO موسسه توانمند سازی وکمک نگین
Negin Improvement and Aid Organization
4691
7 / 1 / 1398
محمد نسیم داخلی بلخ خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1963 MSO موسسه مطالعات مدیریتی
Management Studies Organization
4693
7 / 1 / 1398
روما داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیه فعال
1964 PYEO موسسه جوانان پیشگام عصر
Pioneer Youth of Era Organization
4694
21/1/1398
سید ضیا الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1965 NNDSO موسسه انکشافی وحمایوی نارون نوین
New Narwan Development and Support Organization
4695
21/1/1398
الهه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1966 CIVICO موسسه حمایت های مدنی ،اقدام داوطلبانه وانسجام
Civic Initiatives Voluntary Intervention and Coherence Organization
4697
21/1/1398
محمد جوادعمید داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1967 CPWO موسسه ارتقای ظرفیت بانوان خبره
Capacity Building of Proficient Women Organization
4698
21/1/1398
مومنه داخلی خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1968 GIO موسسه جوهرسبز
Green Ink Organization
4699
21/1/1398
زهره داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1969 LEDO موسسه تعلیمی وانکشافی چراغ
Lamp Educational and Development Organization
4700
21/1/1398
وارث داخلی بلخ خدمات اجتماعی، زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1970 SWCO موسسه خیریه رفاه اجتماعی
Social Welfare Charity Organization
4701
21/1/1398
وحید الله داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1971 PSCAO موسسه تغیرمثبت اجتماعی برای افغانستان
Positive Social Change for Afghanistan Organization
4702
21/1/1398
پتونی داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1972 WRAOGA موسسه همکاری های حمایوی ثبات وتقویت زنان وجوانان برای افغانستان سبز
Women Resilience Assistance Organization for Green Afghanistan
4703
21/1/1398
وجیهه صافی داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1973 SCSOA موسسه خدمات اجتماعی و خیریه افغانستان
Social and Charity Services Organization for Afghanistan
4704
21/1/1398
حسنیه آصف داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1974 EYES-O موسسه تقویت جوانان از طریق باسواد نمودن جامعه
Empowering Youth by Educating Society Organization
4705
21/1/1398
اباسین داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1975 ATEHO موسسه صحی ،تعلیمی وتکنالوژی افغانستان
Afghanistan Technology, Education and Health Organization
4706
21/1/1398
سمیع الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1976 YFSDO موسسه جوانان برای انکشاف پایدار
Youth for Sustainabie Development Organization
4707
21/1/1398
دیانا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1977 SOCNA موسسه حمایت ازکودکان نیازمند افغانستان
Supportive Organization of Children in Need of Afghanistan
4708
21/1/1398
زهرا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1978 O786AID موسسه انکشافی داخلی افغانستان 786
Organization of Afghanistan for Internal Development .
4709
21/1/1398
بسم الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1979 AOCWP موسسه افغان برای حفاظت از اطفال و زنان
Afghan Organization for Child and Women Protection
4710
21/1/1398
فریدون قیومی داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1980 ASADO موسسه خدماتی و انکشاف زراعت مالداری افغان
Afghan Service Agricultre and Development Org.
4711
4/2/1398
عبدالعزیز داخلی کندز خدمات اجتماعی و زراعت فعال
1981 HOBFCO حیات دارالیتام د ماشومانو د روسانه راتلونکی موسسه
Hayat Orphanage Bright Future for Childeran Org.
4712
4/2/1398
شمشاد داخلی لغمان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1982 ROLE موسسه مصالحه برای توانمند سازی محلی
Reconcilition Org fro Local Empowerment .
4713
4/2/1398
احمد تیموری داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1983 APAOA موسسه آکاهی عامه افغانستان برای افغانها
Afghanistan Public Awareness Org for Afghans
4714
4/2/1398
محمد عرفان داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1984 BHSCO موسسه اجتماعی و فرهنگی نیمه ی روشن
Bright Half Social and Cultural Org .
4715
4/2/1398
محمد ادریس بهراج داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه فعال
1985 GEMO موسسه تعلیمی و صحی جهانی
Global Edcational and Medical Org .
4716
4/2/1398
شریف الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1986 AWHPO موسسه پیشرفت صحی زنان افغان
Afghan Women Health Promotion Organization
4722
4/2/1398
عاصمه جریر داخلی کابل صحت و آگاهی عامه فعال
1987 WKCO موسسه خیریه دنیا دانش
World of Knowledge Charity Organization
4723
4/2/1398
انجنیر محمد همایون مهمند داخلی کابل تعلیم و تربیه، صحت و خدمات اجتماعی فعال
1988 OMSA د افغانستان د غرونو مطالعاتو موسسه
Organization for Mountain Studies Afghanistan
4724
4/2/1398
معصوم همدرد داخلی کابل محیط زیست و زراعت فعال
1989 APHCO موسسه خیریه صحت ومصونیت افغان
Afghan Protection and Health Charity Organization
4692
7 / 1 / 1398
داکتر نعیم الله داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت فعال
1990 SOAC موسسه حمایت ازشهروندان افغانستان
Supporting Organization for Afghanistan Citizens
4696
21/1/1398
سوزان حکیمی داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ،صحت وزراعت فعال
1991 APBHO موسسه بشری صلح سازان افغان
Afghan Peace Builders Humanitarian Organization
4725
4/2/1398
محمد حامد داخلی کابل خدمات اجتماعی، صحت،زراعت و تعلیم و تربیه فعال
1992 WEGO موسسه توانمند سازی ورشد زنان
Women Empowerment and Growth Org.
4726
25/2/1398
ژیلا داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت فعال
1993 ARDHO دافغانستان حیرنیزه پراختیائی او روغتیائی موسسه
Afghanistan Research Development and Health Org .
4727
25/2/1398
داکترنصرت الله صفاری داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت فعال
1994 ERO موسسه حقوق مساوی
Equal Rights Org.
4728
25/2/1398
احمد ریاض داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت فعال
1995 ARWRMO موسسه تحقیقاتی و مدیریت منایع آب آویسار
Avisar Research and Water Resources Management Org .
4729
25/2/1398
عبدالواحد ناب داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1996 RWCO موسسه خیریه زنان روستایی
Rural Women Charity Org.
4730
25/2/1398
نفیسه داخلی لوگر خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت فعال
1997 OJF موسسه جمعیت فکر
Org of Jamiat-e-Fekr
4731
25/2/1398
محمدقانت امیری داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
1998 MDSCO موسسه انکشافی اجتماعی و فرهنگی محیا
Mahya Development ,Social and Cultural Org.
4732
راضیه داخلی بامیان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
1999 OPTA موسسه حفاظت و تربیه حیوانات
Org for Protection and Training of Animals.
4733
29 / 3 / 1398
گل محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
2000 AEHSO موسسه خدمات صحی و تعلیمی امیری
Amiri Education and Health Service Org.
4734
29 / 3 / 1398
میرویس داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت فعال
2001 ASCWO موسسه خیریه زنان مبارز فعال افغان
Afghan Strenuous Champion Org .
4735
29 / 3 / 1398
زرمینه داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
2002 ASERAO موسسه گزارش سالانه تعلیمی افغانستان
Annual Status of Education Report in Afghanistan Org .
4736
29 / 3 / 1398
پرستو حکیم داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
2003 NHHWDO موسسه رفا و توسعه بشری افق جدید
New Horizon Human Welfare and Development Org .
4737
29 / 3 / 1398
سیا موی داخلی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت فعال
2004 SESSCO موسسه تعلیمی ، اجتماعی و فرهنگی موفقیت
Success Educational, Service , Social and Cultural Org.
4738
29 / 3 / 1398
موسی داخلی بامیان خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، وزراعت فعال
2005 AYGDO موسسه توسعه نسل جوان افغانستان
Afghanistan Young Generation Development Org.
4739
29 / 3 / 1398
احمد داخلی هرات خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت فعال
2006 ROWSE موسسه ریحان برای زنان و توانمند سازی اجتماعی
Raihan Org for Women and Social Empowerment
4740
29 / 3 / 1398
ملکه داخلی کابل خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه ، صحت وزراعت فعال
2007 ANRO موسسه نجات ملی افغان
Afghan National Rescue Organization
4741
29 / 3 / 1398
میرزامحمد حق پرست داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه وصحت فعال
2008 NIRDO موسسه تحقیقاتی و انکشافی ابتکار نوین
New Initiative Research and Development Organization
4742
29 / 3 / 1398
محمد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت ، زیربنا و حکومتداری خوب فعال
2009 OAR موسسه برای توان بخشی افغانها
Organization for Afghans Rehabilitation
4743
29 / 3 / 1398
وحید احمد نورزی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت فعال
2010 MWSO موسسه خیریه و اجتماعی محسنین
Mohsenin Welfare Social Organization
4744
29 / 3 / 1398
عبدالغفور عثمانی داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت فعال
2011 AYECO موسسه توانمند سازی و تغیر جوانان افغان
Afghan Youth Empowerment and Change Org.
4745
29 / 3 / 1398
منصور داخلی بلخ خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت فعال
2012 ASCCBO موسسه فرهنگی اجتماعی ظرفیت سازی عیاران
Ayaran Social Cultural Capacity Building Org .
4747
29 / 3 / 1398
سردار نظر نظری داخلی بغلان خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
2013 AFMMCO موسسه رسانه یی و مدنی آینده سازان افغانستان
Afghanistan Future Maker Media and Civil Organization
4748
29 / 3 / 1398
سید شفیع محبوبی داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت فعال
2014 JADCO موسسه ارتقا ظرفیت و انکشاف زراعت جام غور
Jam-e-Ghowr Agriculture Development and Capacity Building Org .
4749
29 / 3 / 1398
فضل احمد داخلی غور خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه زراعت فعال
2015 CWCWO موسسه هماهنگی برای رفاه زنان و اطفال
Coordination for Women and Children Welfare Organization
4750
29 / 3 / 1398
رونا معصوم داخلی خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت، زراعت فعال
2016 ANOD موسسه ملی مسلکی ناشنوایان افغانستان
Afghanistan National Organization of the Deaf
4751
29 / 3 / 1398
عبدالغفار داخلی کابل تعلیم و تربیه و خدمات اجتماعی فعال
2017 KNWO موسسه خیریه خیرالناس
Khiar ul Nass Welfare Organization
4752
29 / 3 / 1398
زاهد الله داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم تربیه فعال
2018 DHO موسسه کمک های دانا
Dana Helps Organization
4753
29 / 3 / 1398
احمد داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه و صحت فعال
2019 CODARH موسسه مشوره دهی ترک مواد مخدر شفا
Consultancy Organization for Drug Addicts Rehabilitation of Heal
4754
29 / 3 / 1398
منصور داخلی کابل خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، صحت و زارعت فعال
2020 ARSO موسسه تحقیقاتی واجتماعی افغانستان
Afghanistan Research and Social Organization
4755
29 / 3 / 1398
محمدحکیم داخلی خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیه ، زراعت وآبیاری و حکموتداری خوب فعال
2021 PHWO موسسه خیریه مدد رسانی بینوایان
Poor's Helper Welfare Organization
4756
29 / 3 / 1398
غلام جیلانی داخلی بلخ صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
2022 ODEFA موسسه تسهیل کننده انتخابات دیموکراتیک افغانستان
Org of Democratic Election Facility for Afghanistan .
4757
29 / 3 / 1398
اجمل گلاب داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
2023 RNSO موسسه اجتماعی روزنه نور
Rawzana-e- Noor Social Org .
4758
29 / 3 / 1398
نوریه داخلی بلخ صحت، زراعت، خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
2024 GACCIO موسسه اتاق تجارت و صنایع جرمن-افغان
German-Afghan Chamber of Commerce and Industry Org.
4759
29 / 3 / 1398
جلال الدین سعید داخلی کابل خدمات اجتماعی فعال
2025 OASA موسسه پیشرفت های اجتماعی افغانستان
Org of Afghanistan Social Advancement
4760
13 / 4 / 1398
صنم داخلی کابل خدمات اجتماعی و تعلیم و تربیه فعال
2026 VCSO موسسه حمایت از کودکان آسیب پذیر
Vulnerable Children Support Organiza