شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 دفتر مقام امارت اسلامی افغانستان 49 4,745,624
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 20 291,931
4 ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان 10 170,322
5 ستره محکمه 53 2,716,849
6 ریاست عمومی محافظت ریاست الوزراء 1 22,000
7 رادیو تلویز یون ملی افغانستان 13 2,888,305
8 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
9 وزارت مالیه 29 1,356,050
10 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
11 وزارت دفاع ملی 22 2,337,340
12 وزارت امور خارجه 24 5,496,704
13 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 260 13,570,941
14 وزارت تجارت و صنعت 77 11,401,881
15 وزارت معارف 2514 460,928,992
16 وزارت تحصیلات عالی 180 47,023,287
17 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 1567 392,051,117
18 وزارت معادن و پطرولیم 21 994,968
19 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 10 385,628
20 وزارت اقتصاد 832 97,031,968
21 وازرت اطلاعات و فرهنگ (رادیو و تلویزیون ملی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات) 461 46,616,719
22 وزارت صحت عامه 4132 1,587,163,328
23 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 2049 447,365,434
24 وزارت انرژی و آب 162 26,803,025
25 وزارت احیا و انکشاف دهات 1497 407,337,202
26 اداره هوانوردی ملکی 9 6,300,819
27 وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی 42 4,443,936
28 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 29 911,378
29 وزارت کار و امور اجتماعی 1921 224,869,982
30 وزارت انکشاف شهری و اراضی 26 5,865,866
31 وزارت عدلیه 380 37,996,936
32 اداره لوی حارنوالی 35 670,643
33 اداره مستقل ارگانهای محلی 232 19,239,472
34 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 138 11,064,017
35 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 12 328,098
36 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 14 2,977,044
37 ریاست عمومی استخبارات 1 10,110
38 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 21 944,257
39 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 1136 250,586,457
40 کمیسیون مستقل انتخابات 30 10,795,748
41 اداره ملی احصائیه و معلومات 38 11,166,639
42 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
43 ریاست انسجام امور کوچی ها 7 197,344
44 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 41 5,451,609
45 د افغانستان برشنا شرکت 13 816,959
46 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
47 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 47 6,556,469
48 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 11 396,306
49 پوهنتون کابل 66 1,404,240
50 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 14 2,774,399
51 شاروالی کابل 131 17,729,182
52 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 73 7,220,635
53 ندارد 81 3,376,150
54 وزارت امور شهدا و معلولین 101 23,950,522
55 وزارت امور زنان 272 20,827,500
56 وزارت دولت در امور صلح 40 3,470,108
57 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 277 128,867,457
58 وزارت امور داخله 28 5,126,469
59 فدراسون اطاق های افغانستان 6 136,736
60 ریاست عمومی محابس 2 83,147
61 کمیسون دسترسی به اطلاعات 1 0
62 اداره تنظیم امور زندان ها 12 2,407,157
63 وزارت فواید عامه 5 49,169
64 شاروالی ولایات 15 597,207
65 ریاست انسجام امور شاروالی ها 3 874,477