شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 43 4,615,108
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 20 291,931
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 10 170,322
5 ستره محکمه 50 2,713,523
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 رادیو تلویز یون ملی افغانستان 8 1,841,713
8 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
9 وزارت مالیه 29 1,356,050
10 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
11 وزارت دفاع ملی 17 1,530,099
12 وزارت امور خارجه 22 4,896,101
13 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 188 11,052,167
14 وزارت تجارت و صنعت 47 7,529,703
15 وزارت معارف 2012 344,283,313
16 وزارت تحصیلات عالی 173 36,061,449
17 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 1330 308,150,504
18 وزارت معادن و پطرولیم 21 994,968
19 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 9 317,270
20 وزارت اقتصاد 516 53,920,597
21 وزارت اطلاعات و فرهنگ 395 38,305,454
22 وزارت صحت عامه 3324 1,247,753,783
23 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 1576 300,690,564
24 وزارت انرژی و آب 127 17,543,609
25 وزارت احیا و انکشاف دهات 1153 240,588,778
26 اداره هوانوردی ملکی 7 4,459,648
27 وزارت ترانسپورت 41 4,188,570
28 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 7 223,905
29 وزارت کار و امور اجتماعی 1533 161,786,872
30 وزارت انکشاف شهری و اراضی 23 2,519,035
31 وزارت عدلیه 350 33,167,909
32 اداره لوی حارنوالی 33 624,365
33 اداره مستقل ارگانهای محلی 229 18,752,065
34 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 115 8,084,661
35 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 12 328,098
36 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 14 2,977,044
37 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
38 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 21 944,257
39 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 802 160,326,145
40 کمیسیون مستقل انتخابات 30 10,795,748
41 اداره ملی احصائیه و معلومات 38 11,166,639
42 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
43 ریاست انسجام امور کوچی ها 7 197,344
44 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 24 3,308,258
45 د افغانستان برشنا شرکت 13 816,959
46 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
47 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 41 6,198,429
48 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 11 396,306
49 پوهنتون کابل 66 1,404,240
50 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 11 1,521,484
51 شاروالی کابل 94 14,613,611
52 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 58 5,292,817
53 ندارد 72 3,266,559
54 وزارت امور شهدا و معلولین 61 20,504,869
55 وزارت امور زنان 259 19,730,311
56 وزارت دولت در امور صلح 38 3,415,542
57 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 233 99,188,281
58 وزارت امور داخله 21 3,904,085
59 فدراسون اطاق های افغانستان 6 136,736
60 ریاست عمومی محابس 1 8,208
61 کمیسون دسترسی به اطلاعات 1 0
62 اداره تنظیم امور زندان ها 10 2,308,312
63 وزارت فواید عامه 5 49,169
64 شاروالی ولایات 10 481,363