شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 دفتر مقام امارت اسلامی افغانستان 51 4,940,568
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 20 291,931
4 ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان 10 170,322
5 ستره محکمه 54 2,716,849
6 ریاست عمومی محافظت ریاست الوزراء 1 22,000
7 رادیو تلویز یون ملی افغانستان 14 2,889,305
8 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
9 وزارت مالیه 29 1,356,050
10 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
11 وزارت دفاع ملی 26 2,890,550
12 وزارت امور خارجه 25 5,581,282
13 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 278 14,431,892
14 وزارت تجارت و صنعت 93 13,736,778
15 وزارت معارف 2607 482,071,398
16 وزارت تحصیلات عالی 187 47,362,399
17 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 1625 403,451,948
18 وزارت معادن و پطرولیم 21 994,968
19 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 10 385,628
20 وزارت اقتصاد 896 104,386,411
21 وازرت اطلاعات و فرهنگ (رادیو و تلویزیون ملی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات) 468 47,058,537
22 وزارت صحت عامه 4334 1,677,346,459
23 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 2175 488,775,487
24 وزارت انرژی و آب 166 27,528,031
25 وزارت احیا و انکشاف دهات 1566 451,448,311
26 اداره هوانوردی ملکی 9 6,300,819
27 وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی 42 4,443,936
28 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 34 974,733
29 وزارت کار و امور اجتماعی 2000 239,932,727
30 وزارت انکشاف شهری و اراضی 28 6,975,310
31 وزارت عدلیه 379 37,874,764
32 اداره لوی حارنوالی 35 670,643
33 اداره مستقل ارگانهای محلی 232 19,239,472
34 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 142 13,070,527
35 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 12 328,098
36 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 14 2,977,044
37 ریاست عمومی استخبارات 1 10,110
38 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 21 944,257
39 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 1203 262,149,591
40 کمیسیون مستقل انتخابات 30 10,795,748
41 اداره ملی احصائیه و معلومات 38 11,166,639
42 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
43 ریاست انسجام امور کوچی ها 7 197,344
44 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 41 5,451,609
45 د افغانستان برشنا شرکت 13 816,959
46 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
47 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 48 6,563,089
48 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 11 396,306
49 پوهنتون کابل 66 1,404,240
50 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 16 2,869,693
51 شاروالی کابل 136 18,176,320
52 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 73 7,220,635
53 ندارد 81 3,376,150
54 وزارت امور شهدا و معلولین 119 24,448,607
55 وزارت امور زنان 272 20,827,500
56 وزارت دولت در امور صلح 40 3,470,108
57 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 278 129,910,402
58 وزارت امور داخله 32 5,967,302
59 فدراسون اطاق های افغانستان 6 136,736
60 ریاست عمومی محابس 2 83,147
61 کمیسون دسترسی به اطلاعات 1 0
62 اداره تنظیم امور زندان ها 14 2,545,980
63 وزارت فواید عامه 6 128,895
64 شاروالی ولایات 16 641,429
65 ریاست انسجام امور شاروالی ها 3 874,477