شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 27 901,931
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 13 227,402
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 5 52,439
5 ستره محکمه 36 2,417,186
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
8 وزارت مالیه 29 1,622,969
9 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
10 وزارت دفاع ملی 11 784,580
11 وزارت امور خارجه 16 3,525,926
12 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 100 4,663,383
13 وزارت تجارت و صنعت 18 1,866,886
14 وزارت معارف 1167 187,721,704
15 وزارت تحصیلات عالی 134 29,049,830
16 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 609 137,947,411
17 وزارت معادن و پطرولیم 17 818,328
18 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 6 207,510
19 وزارت اقتصاد 197 18,461,322
20 وزارت اطلاعات و فرهنگ 252 25,932,359
21 وزارت صحت عامه 1704 582,192,294
22 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 754 123,788,548
23 وزارت انرژی و آب 66 8,761,662
24 وزارت احیا و انکشاف دهات 580 109,045,406
25 اداره هوانوردی ملکی 6 4,459,648
26 وزارت ترانسپورت 37 4,080,983
27 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 2 63,676
28 وزارت کار و امور اجتماعی 763 79,883,511
29 وزارت انکشاف شهری و اراضی 15 1,712,818
30 وزارت عدلیه 236 20,897,436
31 اداره لوی حارنوالی 14 299,056
32 اداره مستقل ارگانهای محلی 125 12,748,647
33 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 69 4,666,947
34 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 9 327,171
35 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 10 1,188,056
36 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
37 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 13 599,506
38 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 319 61,178,079
39 کمیسیون مستقل انتخابات 28 10,509,657
40 اداره ملی احصائیه و معلومات 37 10,860,417
41 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
42 ریاست انسجام امور کوچی ها 5 164,077
43 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 10 983,895
44 د افغانستان برشنا شرکت 8 558,942
45 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
46 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 30 1,387,437
47 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 8 111,210
48 پوهنتون کابل 42 1,028,008
49 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 4 116,531
50 شاروالی کابل 22 3,836,217
51 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 32 3,429,123
52 ندارد 41 1,541,429
53 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 8 245,997
54 وزارت امور زنان 39 2,998,246
55 وزارت دولت در امور صلح 7 1,298,929
56 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 110 41,229,208
57 وزارت امور داخله 4 489,894