شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 14 134,144
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 4 272,703
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 12 233,683
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 5 52,439
5 ستره محکمه 23 1,121,173
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 دفتر شورای امنیت ملی 2 395,513
8 وزارت مالیه 23 1,109,157
9 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
10 وزارت دفاع ملی 9 600,821
11 وزارت امور خارجه 12 2,614,776
12 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 55 2,592,080
13 وزارت تجارت و صنعت 9 964,823
14 وزارت امور داخله 47 6,543,438
15 وزارت معارف 774 124,052,131
16 وزارت تحصیلات عالی 85 17,790,902
17 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 402 93,217,854
18 وزارت معادن و پطرولیم 13 641,165
19 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 5 159,004
20 وزارت اقتصاد 136 11,212,347
21 وزارت اطلاعات و فرهنگ 163 17,586,380
22 وزارت صحت عامه 1014 348,489,137
23 وزارت امور زنان 469 42,931,687
24 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 483 76,596,742
25 وزارت انرژی و آب 43 5,309,246
26 وزارت احیا و انکشاف دهات 366 76,568,642
27 اداره هوانوردی ملکی 5 3,175,865
28 وزارت ترانسپورت 32 3,843,487
29 وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین 438 47,383,037
30 وزارت انکشاف شهری و اراضی 7 1,118,576
31 وزارت عدلیه 160 13,423,837
32 اداره لوی حارنوالی 8 156,032
33 اداره ملی نورم و استاندرد 1 35,152
34 اداره مستقل ارگانهای محلی 78 8,624,880
35 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 38 2,481,243
36 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 9 327,171
37 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 5 214,241
38 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
39 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 4 96,046
40 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 211 40,518,106
41 کمیسیون مستقل انتخابات 22 7,732,293
42 اداره ملی احصائیه و معلومات 28 8,075,095
43 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
44 ریاست انسجام امور کوچی ها 4 132,185
45 شاروالی کابل 9 539,907
46 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 5 311,244
47 د افغانستان برشنا شرکت 4 388,176
48 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 3 110,452
49 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 17 875,364
50 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 2 59,168
51 پوهنتون کابل 26 776,992
52 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 3 73,919
53 شاروالی کابل 11 1,108,234
54 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 13 1,797,932
55 ندارد 27 893,092
56 DMAC 23 7,203,885
57 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 15 1,065,726
58 ریاست امور زنان ولایت کابل 14 219,832
59 فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان 3 137,312
60 ریاست معارف ولایت کندهار 6 70,734
61 Counterpart International (Counterpart) 6 1,066,597
62 شهدا و معلولین 4 138,336
63 شهدا و معلولین 5 40,951
64 لوی څارنوالی 4 62,304
65 PARSA ORGANIZATION 1 432,350
66 ریاست امور زنان ولایت هرات 15 288,107
67 ریاست امور زنان ولایت هرات 6 195,869
68 ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت کندز 4 147,451
69 ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کندز 2 18,976
70 ریاست زراعت, آبیاری و مالداری ولایت هرات 10 463,574
71 ریاست عدلیه ولایت هرات 6 93,939
72 ریاست مهاجرین و عودت کننده گان 100 12,822,790
73 آگاهی دهی 15 306,255
74 آگاهی دهی 3 14,844
75 وزارت امور زنان 34 1,623,028
76 محیط زیست 6 612,230
77 ریاست معارف ولایت پروان 2 7,954
78 وزارت دولت در امور صلح 19 1,468,935
79 وزارت امور زنان 14 1,462,712
80 وزارت دولت در امور صلح 12 709,733
81 وزارت دولت در امور صلح 1 0
82 ریاست مبارزه با حوادث ولایت تخار 3 22,127
83 ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت تخار 1 9,314
84 ریاست امور زنان ولایت تخار 4 90,701
85 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 61 23,860,604
86 ریاست معارف کابل 6 496,167
87 ریاست معارف هرات 23 499,343
88 ریاست معارف بامیان 7 371,149
89 ریاست معارف دایکندی 3 145,103
90 ریاست اقتصاد ولایت کندز 1 5,336
91 The Liaison Office 5 476,075
92 ریاست امور زنان ننګرهار 1 0
93 ریاست امور زنان ولایت ننگرهار 7 63,101
94 کمک های افغانهای مقیم درامارت متحده عربی 2 732,504
95 نهاد های جامعه مدنی 10 60,586
96 نهاد های جامعه مدنی 7 164,547
97 وزارت احیاء و انکشاف دهات . 25 3,338,269
98 محیط زیست 1 0
99 Denmark 1 41,551
100 ریاست آمور زنان ولایت بدخشان 2 1,500
101 ریاست آمور زنان ولایت بدخشان 3 11,064
102 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 2 4,000
103 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 1 8,573
104 ریاست مبارزه با حوادث 34 2,211,644
105 ریاست مبارزه با حوادث 5 96,665
106 نهاد های دولتی 1 39,695
107 حوزه دریای هریرود-مرغاب 2 220,330
108 Muslim Global Relife 1 5,650
109 وزارت امور داخله 3 42,921
110 وزارت امور داخله 1 19,796
111 ریاست عدلیه 10 1,768,051
112 ریاست معارف 25 1,804,346