شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 16 134,144
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 11 194,076
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 5 52,439
5 ستره محکمه 28 1,533,987
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 دفتر شورای امنیت ملی 3 775,831
8 وزارت مالیه 24 1,304,350
9 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
10 وزارت دفاع ملی 9 600,821
11 وزارت امور خارجه 13 2,818,722
12 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 74 3,310,954
13 وزارت تجارت و صنعت 14 1,477,074
14 وزارت امور داخله 59 8,594,471
15 وزارت معارف 964 149,769,691
16 وزارت تحصیلات عالی 107 23,211,454
17 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 501 112,911,827
18 وزارت معادن و پطرولیم 14 686,639
19 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 5 159,004
20 وزارت اقتصاد 162 14,139,204
21 وزارت اطلاعات و فرهنگ 219 23,213,583
22 وزارت صحت عامه 1400 481,753,996
23 وزارت امور زنان 568 52,687,842
24 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 616 98,452,472
25 وزارت انرژی و آب 54 6,431,545
26 وزارت احیا و انکشاف دهات 482 88,302,838
27 اداره هوانوردی ملکی 5 3,175,865
28 وزارت ترانسپورت 33 3,918,082
29 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 1 20,428
30 وزارت کار و امور اجتماعی 596 61,161,164
31 وزارت انکشاف شهری و اراضی 12 1,634,311
32 وزارت عدلیه 193 16,178,700
33 اداره لوی حارنوالی 12 272,987
34 اداره مستقل ارگانهای محلی 98 8,764,696
35 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 50 3,538,153
36 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 9 327,171
37 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 5 214,241
38 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
39 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 9 260,894
40 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 250 48,397,895
41 کمیسیون مستقل انتخابات 25 11,678,516
42 اداره ملی احصائیه و معلومات 33 9,116,602
43 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
44 ریاست انسجام امور کوچی ها 4 132,185
45 شاروالی کابل 10 604,520
46 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 8 645,159
47 د افغانستان برشنا شرکت 6 388,176
48 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
49 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 27 1,353,021
50 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 2 59,168
51 پوهنتون کابل 29 814,159
52 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 4 116,531
53 شاروالی کابل 14 2,153,918
54 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 24 2,677,557
55 ندارد 35 1,042,948
56 DMAC 28 9,164,250
57 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 26 14,128,785
58 ریاست امور زنان ولایت کابل 19 384,252
59 فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان 3 137,312
60 ریاست معارف ولایت کندهار 10 253,948
61 Counterpart International (Counterpart) 6 1,066,597
62 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 7 150,427
63 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 5 40,951
64 لوی څارنوالی 4 62,304
65 PARSA ORGANIZATION 2 502,499
66 ریاست امور زنان ولایت هرات 19 342,201
67 ریاست امور زنان ولایت هرات 12 622,837
68 ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت کندز 6 360,289
69 ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کندز 2 18,976
70 ریاست زراعت, آبیاری و مالداری ولایت هرات 12 555,167
71 ریاست عدلیه ولایت هرات 6 168,873
72 ریاست مهاجرین و عودت کننده گان 119 15,733,297
73 آگاهی دهی 16 353,378
74 آگاهی دهی 4 17,444
75 وزارت امور زنان 49 2,579,471
76 محیط زیست 8 917,431
77 ریاست معارف ولایت پروان 4 14,999
78 وزارت دولت در امور صلح 32 2,328,587
79 وزارت امور زنان 14 1,451,926
80 وزارت دولت در امور صلح 14 772,104
81 وزارت دولت در امور صلح 1 0
82 ریاست مبارزه با حوادث ولایت تخار 5 34,956
83 ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت تخار 1 9,314
84 ریاست امور زنان ولایت تخار 4 90,701
85 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 73 26,785,186
86 ریاست معارف کابل 7 661,073
87 ریاست معارف هرات 35 670,908
88 ریاست معارف بامیان 10 477,040
89 ریاست معارف دایکندی 4 196,965
90 ریاست اقتصاد ولایت کندز 1 5,336
91 The Liaison Office 5 476,075
92 FHF 1 42,538
93 ریاست امور زنان ننګرهار 1 0
94 ریاست امور زنان ولایت ننگرهار 7 63,101
95 کمک های افغانهای مقیم درامارت متحده عربی 2 732,504
96 نهاد های جامعه مدنی 18 240,752
97 نهاد های جامعه مدنی 8 174,547
98 وزارت احیاء و انکشاف دهات . 36 3,779,654
99 محیط زیست 2 0
100 Denmark 1 41,551
101 Finland 1 0
102 ریاست آمور زنان ولایت بدخشان 3 43,500
103 ریاست آمور زنان ولایت بدخشان 5 15,064
104 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 3 6,000
105 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 1 8,573
106 ریاست مبارزه با حوادث 57 3,098,656
107 ریاست مبارزه با حوادث 15 717,801
108 نهاد های دولتی 2 40,195
109 حوزه دریای هریرود-مرغاب 2 220,330
110 Muslim Global Relife 2 5,650
111 وزارت امور داخله 5 62,154
112 وزارت امور داخله 2 36,188
113 ریاست عدلیه 12 1,849,653
114 ریاست معارف 33 1,896,007
115 xxxxx 1 466