شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 38 3,792,859
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 19 270,719
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 9 166,580
5 ستره محکمه 46 2,514,758
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 رادیو تلویز یون ملی افغانستان 1 10
8 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
9 وزارت مالیه 28 1,351,765
10 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
11 وزارت دفاع ملی 14 1,228,864
12 وزارت امور خارجه 18 4,463,726
13 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 137 8,852,652
14 وزارت تجارت و صنعت 37 6,805,702
15 وزارت معارف 1542 266,880,709
16 وزارت تحصیلات عالی 158 35,230,622
17 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 932 197,646,575
18 وزارت معادن و پطرولیم 19 971,356
19 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 8 294,636
20 وزارت اقتصاد 268 33,110,871
21 وزارت اطلاعات و فرهنگ 325 31,996,895
22 وزارت صحت عامه 2411 821,597,619
23 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 1078 175,081,806
24 وزارت انرژی و آب 93 13,102,433
25 وزارت احیا و انکشاف دهات 821 147,469,144
26 اداره هوانوردی ملکی 7 4,459,648
27 وزارت ترانسپورت 39 4,127,996
28 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 5 182,660
29 وزارت کار و امور اجتماعی 1075 113,061,221
30 وزارت انکشاف شهری و اراضی 22 2,469,035
31 وزارت عدلیه 307 27,637,591
32 اداره لوی حارنوالی 28 560,205
33 اداره مستقل ارگانهای محلی 202 17,729,252
34 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 97 6,368,813
35 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 12 328,098
36 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 11 1,788,679
37 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
38 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 18 894,257
39 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 473 90,908,556
40 کمیسیون مستقل انتخابات 30 10,795,748
41 اداره ملی احصائیه و معلومات 38 11,166,639
42 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
43 ریاست انسجام امور کوچی ها 5 164,077
44 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 13 1,038,816
45 د افغانستان برشنا شرکت 13 816,959
46 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
47 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 39 1,661,189
48 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 8 179,313
49 پوهنتون کابل 48 1,135,400
50 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 4 116,531
51 شاروالی کابل 46 8,273,458
52 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 45 3,986,770
53 ندارد 59 3,130,906
54 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 30 7,908,092
55 وزارت امور زنان 190 11,761,680
56 وزارت دولت در امور صلح 35 3,356,473
57 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 171 66,190,258
58 وزارت امور داخله 16 3,567,966
59 فدراسون اطاق های افغانستان 6 136,736
60 اداره تنظیم امور زندان ها 5 830,013
61 وزارت فواید عامه 4 49,169