شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 17 134,144
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 13 227,402
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 5 52,439
5 ستره محکمه 34 2,368,262
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
8 وزارت مالیه 27 1,594,548
9 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
10 وزارت دفاع ملی 11 784,580
11 وزارت امور خارجه 16 3,525,926
12 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 90 4,224,691
13 وزارت تجارت و صنعت 18 1,866,886
14 وزارت معارف 1127 184,762,793
15 وزارت تحصیلات عالی 121 28,670,742
16 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 582 136,079,216
17 وزارت معادن و پطرولیم 17 818,328
18 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 6 207,510
19 وزارت اقتصاد 189 16,487,699
20 وزارت اطلاعات و فرهنگ 242 24,419,706
21 وزارت صحت عامه 1644 566,228,998
22 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 722 121,767,362
23 وزارت انرژی و آب 63 8,471,390
24 وزارت احیا و انکشاف دهات 558 107,404,238
25 اداره هوانوردی ملکی 6 4,459,648
26 وزارت ترانسپورت 35 3,927,685
27 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 1 20,428
28 وزارت کار و امور اجتماعی 710 76,266,579
29 وزارت انکشاف شهری و اراضی 15 1,712,818
30 وزارت عدلیه 228 20,546,532
31 اداره لوی حارنوالی 12 272,987
32 اداره مستقل ارگانهای محلی 123 12,749,287
33 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 66 4,463,045
34 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 9 327,171
35 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 10 1,188,056
36 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
37 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 10 280,866
38 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 306 60,051,982
39 کمیسیون مستقل انتخابات 28 10,509,657
40 اداره ملی احصائیه و معلومات 37 10,860,417
41 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
42 ریاست انسجام امور کوچی ها 4 132,185
43 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 10 983,895
44 د افغانستان برشنا شرکت 8 558,942
45 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
46 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 29 1,378,216
47 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 8 111,210
48 پوهنتون کابل 42 1,028,008
49 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 4 116,531
50 شاروالی کابل 21 3,832,301
51 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 28 3,429,123
52 ندارد 40 1,216,517
53 DMAC 36 12,916,840
54 ریاست امور زنان ولایت کابل 21 449,781
55 فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان 3 137,312
56 ریاست معارف ولایت کندهار 11 257,948
57 Counterpart International (Counterpart) 7 1,436,608
58 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 5 40,951
59 لوی څارنوالی 6 67,838
60 PARSA ORGANIZATION 2 502,499
61 ریاست امور زنان ولایت هرات 12 622,837
62 ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت کندز 7 469,482
63 ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کندز 3 19,671
64 ریاست زراعت, آبیاری و مالداری ولایت هرات 12 555,167
65 ریاست عدلیه ولایت هرات 11 465,897
66 ریاست مهاجرین و عودت کننده گان 129 16,617,310
67 آگاهی دهی 3 14,844
68 ریاست معارف ولایت پروان 4 14,999
69 وزارت امور زنان 20 1,944,952
70 وزارت دولت در امور صلح 1 0
71 ریاست مبارزه با حوادث ولایت تخار 6 45,949
72 ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت تخار 1 9,314
73 ریاست امور زنان ولایت تخار 6 180,611
74 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 106 40,722,932
75 ریاست معارف کابل 7 661,073
76 ریاست معارف هرات 38 693,746
77 ریاست معارف بامیان 10 477,040
78 ریاست معارف دایکندی 4 196,965
79 ریاست اقتصاد ولایت کندز 1 5,336
80 The Liaison Office 4 468,673
81 ریاست امور زنان ننګرهار 2 13,663
82 ریاست امور زنان ولایت ننگرهار 7 63,101
83 کمک های افغانهای مقیم درامارت متحده عربی 2 732,504
84 نهاد های جامعه مدنی 9 191,050
85 وزارت احیاء و انکشاف دهات . 47 7,779,311
86 محیط زیست 2 0
87 France 1 5,645
88 Finland 1 0
89 ریاست آمور زنان ولایت بدخشان 5 15,064
90 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 1 8,573
91 ریاست مبارزه با حوادث 16 753,893
92 ولایت ننگرهار 1 192
93 حوزه دریای هریرود-مرغاب 2 220,330
94 ریاست عدلیه 12 1,849,653
95 ریاست معارف 36 1,907,307
96 شرکت انکشاف ملی 1 43,063
97 اطاق تجارت و سرمایه گزاری افغانستان 3 50,476
98 اطاق صنایع و معدن افغانستان 3 70,300
99 اطاق پیشه وران و دوکان داران 3 82,110
100 اطاق زراعت، مصنوعات مالداری 3 54,097