شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 41 3,855,521
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 20 291,931
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 10 170,322
5 ستره محکمه 52 2,956,132
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 رادیو تلویز یون ملی افغانستان 1 10
8 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
9 وزارت مالیه 28 1,351,765
10 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
11 وزارت دفاع ملی 15 1,232,899
12 وزارت امور خارجه 22 4,896,101
13 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 167 9,733,818
14 وزارت تجارت و صنعت 43 7,061,713
15 وزارت معارف 1811 319,998,078
16 وزارت تحصیلات عالی 165 35,357,257
17 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 1187 272,321,918
18 وزارت معادن و پطرولیم 20 993,055
19 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 9 317,270
20 وزارت اقتصاد 353 39,026,127
21 وزارت اطلاعات و فرهنگ 363 34,535,667
22 وزارت صحت عامه 2928 1,059,869,446
23 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 1340 246,956,535
24 وزارت انرژی و آب 106 15,232,383
25 وزارت احیا و انکشاف دهات 1014 192,000,962
26 اداره هوانوردی ملکی 7 4,459,648
27 وزارت ترانسپورت 40 4,168,570
28 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 6 195,444
29 وزارت کار و امور اجتماعی 1326 143,099,921
30 وزارت انکشاف شهری و اراضی 22 2,469,035
31 وزارت عدلیه 343 33,275,164
32 اداره لوی حارنوالی 31 599,005
33 اداره مستقل ارگانهای محلی 223 18,619,592
34 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 106 6,919,829
35 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 12 328,098
36 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 13 2,907,007
37 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
38 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 19 894,257
39 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 657 133,558,011
40 کمیسیون مستقل انتخابات 30 10,795,748
41 اداره ملی احصائیه و معلومات 38 11,166,639
42 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
43 ریاست انسجام امور کوچی ها 6 178,666
44 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 17 1,829,142
45 د افغانستان برشنا شرکت 13 816,959
46 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
47 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 39 1,661,189
48 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 10 333,079
49 پوهنتون کابل 66 1,404,240
50 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 4 116,531
51 شاروالی کابل 78 12,397,529
52 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 56 5,160,106
53 ندارد 67 3,210,191
54 وزارت امور شهدا و معلولین 53 20,149,745
55 وزارت امور زنان 246 18,615,360
56 وزارت دولت در امور صلح 37 3,415,542
57 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 199 80,176,023
58 وزارت امور داخله 18 3,588,206
59 فدراسون اطاق های افغانستان 6 136,736
60 ریاست عمومی محابس 1 8,208
61 کمیسون دسترسی به اطلاعات 1 0
62 اداره تنظیم امور زندان ها 10 2,795,580
63 وزارت فواید عامه 5 49,169
64 شاروالی ولایات 4 244,754