شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 14 134,144
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 3 208,071
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 8 120,917
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 5 52,439
5 ستره محکمه 18 941,851
6 دفتر شورای امنیت ملی 2 395,513
7 وزارت مالیه 20 964,020
8 وزارت دفاع ملی 6 498,972
9 وزارت امور خارجه 8 2,038,570
10 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 48 1,788,931
11 وزارت تجارت و صنعت 5 522,375
12 وزارت امور داخله 35 4,399,214
13 وزارت معارف 599 98,446,712
14 وزارت تحصیلات عالی 80 14,444,734
15 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 305 67,405,175
16 وزارت معادن و پطرولیم 10 457,048
17 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 4 118,677
18 وزارت اقتصاد 110 9,932,042
19 وزارت اطلاعات و فرهنگ 121 14,520,262
20 وزارت صحت عامه 773 306,772,660
21 وزارت امور زنان 379 34,632,295
22 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 394 65,076,091
23 وزارت انرژی و آب 37 4,739,202
24 وزارت احیا و انکشاف دهات 282 63,687,621
25 اداره هوانوردی ملکی 5 2,322,337
26 وزارت ترانسپورت 28 3,690,623
27 وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین 309 33,930,428
28 وزارت انکشاف شهری و اراضی 6 858,545
29 وزارت عدلیه 128 10,198,091
30 اداره لوی حارنوالی 7 151,032
31 اداره ملی نورم و استاندرد 1 35,152
32 اداره مستقل ارگانهای محلی 56 6,215,148
33 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 29 2,363,837
34 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 9 327,171
35 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 3 11,500
36 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
37 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 3 82,233
38 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 166 32,866,256
39 کمیسیون مستقل انتخابات 20 7,772,435
40 اداره ملی احصائیه و معلومات 27 8,058,698
41 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
42 ریاست انسجام امور کوچی ها 4 132,185
43 شاروالی کابل 4 95,397
44 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 5 311,244
45 د افغانستان برشنا شرکت 4 296,026
46 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 3 110,452
47 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 12 645,726
48 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 1 40,716
49 پوهنتون کابل 18 599,652
50 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 2 41,754
51 شاروالی کابل 6 689,715
52 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 8 1,758,934
53 ندارد 26 742,237
54 DMAC 18 4,539,311
55 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 11 9,263,763
56 ریاست امور زنان ولایت کابل 10 134,013
57 فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان 3 137,312
58 ریاست معارف ولایت کندهار 6 120,699
59 Counterpart International (Counterpart) 5 683,403
60 شهدا و معلولین 4 138,336
61 شهدا و معلولین 5 40,951
62 لوی څارنوالی 2 33,011
63 PARSA ORGANIZATION 1 432,350
64 ریاست امور زنان ولایت هرات 10 227,481
65 ریاست امور زنان ولایت هرات 2 66,503
66 ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت کندز 3 229,792
67 ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کندز 1 3,426
68 ریاست زراعت, آبیاری و مالداری ولایت هرات 9 356,915
69 ریاست عدلیه ولایت هرات 5 93,939
70 ریاست مهاجرین و عودت کننده گان 71 10,781,510
71 آگاهی دهی 14 208,463
72 آگاهی دهی 3 14,844
73 وزارت امور زنان 25 1,070,985
74 محیط زیست 4 482,332
75 ریاست معارف ولایت پروان 2 7,954
76 وزارت دولت در امور صلح 12 989,029
77 وزارت امور زنان 12 1,050,427
78 وزارت دولت در امور صلح 9 619,076
79 ریاست مبارزه با حوادث ولایت تخار 3 22,127
80 ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت تخار 1 9,314
81 ریاست امور زنان ولایت تخار 3 28,019
82 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 51 20,469,021
83 ریاست معارف کابل 4 299,490
84 ریاست معارف هرات 16 370,150
85 ریاست معارف بامیان 5 286,732
86 ریاست معارف دایکندی 2 96,885
87 ریاست اقتصاد ولایت کندز 1 5,336
88 The Liaison Office 3 461,099
89 ریاست امور زنان ولایت ننگرهار 4 19,755
90 کمک های افغانهای مقیم درامارت متحده عربی 1 0
91 کمک های افغانهای مقیم درامارت متحده عربی 2 732,504
92 نهاد های جامعه مدنی 10 60,586
93 نهاد های جامعه مدنی 6 37,376
94 وزارت احیاء و انکشاف دهات . 18 2,554,434
95 Denmark 1 41,551
96 UK 1 1,329,630
97 Finland 1 0
98 UK 1 1,359,478
99 ریاست آمور زنان ولایت بدخشان 1 897
100 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 2 4,000
101 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 1 8,573
102 ریاست مبارزه با حوادث 20 1,511,713
103 ریاست مبارزه با حوادث 3 24,521
104 نهاد های دولتی 1 39,695
105 حوزه دریای هریرود-مرغاب 2 220,330
106 Muslim Global Relife 1 5,650
107 وزارت امور داخله 1 16,797
108 وزارت امور داخله 1 19,796
109 ریاست عدلیه 11 1,779,238
110 ریاست معارف 18 1,530,229