شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 29 1,529,803
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 15 263,592
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 5 52,439
5 ستره محکمه 38 2,444,734
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
8 وزارت مالیه 27 1,351,765
9 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
10 وزارت دفاع ملی 13 980,314
11 وزارت امور خارجه 17 4,029,724
12 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 106 4,725,546
13 وزارت تجارت و صنعت 18 1,881,403
14 وزارت معارف 1254 206,289,653
15 وزارت تحصیلات عالی 141 29,499,485
16 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 700 156,442,455
17 وزارت معادن و پطرولیم 18 893,449
18 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 7 258,511
19 وزارت اقتصاد 208 18,956,656
20 وزارت اطلاعات و فرهنگ 264 27,622,343
21 وزارت صحت عامه 1866 630,812,728
22 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 836 137,167,573
23 وزارت انرژی و آب 69 8,891,001
24 وزارت احیا و انکشاف دهات 649 120,404,703
25 اداره هوانوردی ملکی 6 4,459,648
26 وزارت ترانسپورت 39 4,127,996
27 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 2 63,676
28 وزارت کار و امور اجتماعی 833 88,437,516
29 وزارت انکشاف شهری و اراضی 16 1,939,308
30 وزارت عدلیه 251 22,831,622
31 اداره لوی حارنوالی 19 416,735
32 اداره مستقل ارگانهای محلی 155 14,538,992
33 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 72 4,666,947
34 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 9 327,171
35 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 11 1,788,679
36 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
37 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 13 599,506
38 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 358 71,293,227
39 کمیسیون مستقل انتخابات 28 10,509,657
40 اداره ملی احصائیه و معلومات 38 11,166,639
41 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
42 ریاست انسجام امور کوچی ها 5 164,077
43 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 10 983,895
44 د افغانستان برشنا شرکت 9 650,560
45 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
46 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 35 1,573,422
47 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 6 111,210
48 پوهنتون کابل 43 1,095,672
49 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 4 116,531
50 شاروالی کابل 25 4,072,323
51 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 36 3,431,654
52 ندارد 45 2,316,107
53 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 14 1,550,391
54 وزارت امور زنان 80 4,692,677
55 وزارت دولت در امور صلح 13 1,643,441
56 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 116 43,607,406
57 وزارت امور داخله 6 513,329
58 وزارت فواید عامه 1 11,188