شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 13 1,970,737
2 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 6 48,917
3 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 3 3,570
4 ستره محکمه 12 540,103
5 دفتر شورای امنیت ملی 2 395,513
6 وزارت مالیه 10 502,137
7 وزارت دفاع ملی 5 345,210
8 وزارت امور خارجه 8 2,038,570
9 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 36 1,567,517
10 وزارت تجارت و صنعت 4 496,973
11 وزارت امور داخله 27 3,851,454
12 وزارت معارف 525 84,441,094
13 وزارت تحصیلات عالی 62 13,060,600
14 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 280 65,132,645
15 وزارت معادن و پطرولیم 8 308,370
16 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 3 118,677
17 وزارت اقتصاد 90 8,760,688
18 وزارت اطلاعات و فرهنگ 95 7,530,354
19 وزارت صحت عامه 662 273,273,182
20 وزارت امور زنان 329 28,313,468
21 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 330 57,214,530
22 وزارت انرژی و آب 35 4,073,664
23 وزارت احیا و انکشاف دهات 253 60,814,494
24 اداره هوانوردی ملکی 5 2,299,744
25 وزارت ترانسپورت 25 3,254,651
26 وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین 254 31,411,241
27 وزارت انکشاف شهری و اراضی 6 858,545
28 وزارت عدلیه 106 9,086,109
29 اداره لوی حارنوالی 7 151,032
30 اداره مستقل ارگانهای محلی 43 5,851,233
31 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 24 2,323,942
32 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 8 326,694
33 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 3 11,500
34 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
35 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 1 23,094
36 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 156 28,067,604
37 کمیسیون مستقل انتخابات 15 5,601,552
38 اداره ملی احصائیه و معلومات 27 8,058,698
39 ریاست انسجام امور کوچی ها 3 88,149
40 شاروالی کابل 4 95,397
41 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 3 142,340
42 د افغانستان برشنا شرکت 4 148,223
43 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 3 110,452
44 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 12 645,726
45 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 1 40,716
46 پوهنتون کابل 17 599,652
47 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 2 41,754
48 شاروالی کابل 6 601,591
49 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 7 1,003,325
50 ندارد 18 188,505
51 DMAC 19 4,951,116
52 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 8 407,819
53 ریاست امور زنان ولایت کابل 10 134,013
54 فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان 2 120,000
55 ریاست معارف ولایت کندهار 4 70,501
56 Counterpart International (Counterpart) 5 683,403
57 شهدا و معلولین 4 138,336
58 شهدا و معلولین 5 40,951
59 PARSA ORGANIZATION 1 432,350
60 ریاست امور زنان ولایت هرات 10 227,481
61 ریاست امور زنان ولایت هرات 2 66,503
62 ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت کندز 3 229,792
63 ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کندز 1 3,426
64 ریاست زراعت, آبیاری و مالداری ولایت هرات 7 284,542
65 ریاست عدلیه ولایت هرات 4 40,553
66 ریاست مهاجرین و عودت کننده گان 61 10,121,185
67 آگاهی دهی 11 163,205
68 آگاهی دهی 3 14,844
69 وزارت امور زنان 23 1,070,485
70 محیط زیست 3 335,296
71 ریاست معارف ولایت پروان 2 7,954
72 وزارت دولت در امور صلح 8 952,709
73 وزارت امور زنان 11 1,048,427
74 وزارت دولت در امور صلح 3 603,611
75 ریاست مبارزه با حوادث ولایت تخار 1 8,117
76 ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت تخار 1 9,314
77 ریاست امور زنان ولایت تخار 2 6,999
78 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 50 19,418,071
79 ریاست معارف کابل 3 299,490
80 ریاست معارف هرات 15 363,913
81 ریاست معارف بامیان 4 286,582
82 ریاست معارف دایکندی 2 96,885
83 ریاست اقتصاد ولایت کندز 1 5,336
84 The Liaison Office 3 461,099
85 ریاست امور زنان ولایت ننگرهار 3 16,944
86 کمک های افغانهای مقیم درامارت متحده عربی 1 0
87 کمک های افغانهای مقیم درامارت متحده عربی 2 732,504
88 نهاد های جامعه مدنی 8 55,045
89 نهاد های جامعه مدنی 4 1,401
90 وزارت احیاء و انکشاف دهات . 14 2,178,406
91 UK 1 1,329,630
92 Finland 1 0
93 UK 1 1,359,478
94 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 2 4,000
95 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 1 8,573
96 ریاست مبارزه با حوادث 17 1,498,845
97 ریاست مبارزه با حوادث 2 17,822
98 حوزه دریای هریرود-مرغاب 2 220,330
99 Muslim Global Relife 1 5,650
100 وزارت امور داخله 1 16,797
101 وزارت امور داخله 1 19,796
102 ریاست عدلیه 8 1,491,046
103 ریاست معارف 16 1,528,229