شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 32 1,578,826
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 16 269,992
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 5 52,439
5 ستره محکمه 38 2,444,734
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
8 وزارت مالیه 27 1,351,765
9 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
10 وزارت دفاع ملی 13 980,314
11 وزارت امور خارجه 17 4,029,724
12 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 109 7,781,611
13 وزارت تجارت و صنعت 26 2,851,012
14 وزارت معارف 1322 216,471,385
15 وزارت تحصیلات عالی 146 29,584,440
16 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 756 164,451,981
17 وزارت معادن و پطرولیم 18 893,449
18 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 8 294,636
19 وزارت اقتصاد 224 21,226,387
20 وزارت اطلاعات و فرهنگ 269 27,841,299
21 وزارت صحت عامه 1986 673,354,568
22 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 887 144,107,161
23 وزارت انرژی و آب 73 9,093,433
24 وزارت احیا و انکشاف دهات 679 123,444,703
25 اداره هوانوردی ملکی 6 4,459,648
26 وزارت ترانسپورت 39 4,127,996
27 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 3 110,988
28 وزارت کار و امور اجتماعی 897 93,538,965
29 وزارت انکشاف شهری و اراضی 18 1,987,601
30 وزارت عدلیه 264 24,478,059
31 اداره لوی حارنوالی 21 440,591
32 اداره مستقل ارگانهای محلی 167 15,682,157
33 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 79 4,905,235
34 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 11 327,371
35 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 11 1,788,679
36 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
37 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 14 658,403
38 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 384 74,859,187
39 کمیسیون مستقل انتخابات 28 10,509,657
40 اداره ملی احصائیه و معلومات 38 11,166,639
41 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
42 ریاست انسجام امور کوچی ها 5 164,077
43 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 10 983,895
44 د افغانستان برشنا شرکت 11 651,260
45 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
46 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 35 1,573,422
47 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 6 111,210
48 پوهنتون کابل 43 1,095,672
49 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 4 116,531
50 شاروالی کابل 28 4,419,309
51 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 36 3,431,654
52 ندارد 51 2,345,613
53 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 17 1,637,360
54 وزارت امور زنان 108 5,972,289
55 وزارت دولت در امور صلح 17 1,789,270
56 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 140 52,459,163
57 وزارت امور داخله 9 2,448,387
58 اداره تنظیم امور زندان ها 1 74,659
59 وزارت فواید عامه 3 11,988