شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 دفتر مقام امارت اسلامی افغانستان 46 4,023,187
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 2 138,981
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 20 291,931
4 ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان 10 170,322
5 ستره محکمه 52 2,713,523
6 ریاست عمومی محافظت ریاست الوزراء 1 22,000
7 رادیو تلویز یون ملی افغانستان 8 1,841,713
8 دفتر شورای امنیت ملی 4 1,120,429
9 وزارت مالیه 29 1,356,050
10 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
11 وزارت دفاع ملی 22 2,337,340
12 وزارت امور خارجه 24 5,496,704
13 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 239 12,620,384
14 وزارت تجارت و صنعت 66 9,261,039
15 وزارت معارف 2359 425,442,866
16 وزارت تحصیلات عالی 178 46,966,512
17 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 1500 360,143,148
18 وزارت معادن و پطرولیم 21 994,968
19 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 9 317,270
20 وزارت اقتصاد 733 84,913,972
21 وازرت اطلاعات و فرهنگ (رادیو و تلویزیون ملی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات) 432 42,133,808
22 وزارت صحت عامه 3844 1,475,504,437
23 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 1876 386,950,318
24 وزارت انرژی و آب 150 23,326,586
25 وزارت احیا و انکشاف دهات 1353 310,984,610
26 اداره هوانوردی ملکی 9 6,300,819
27 وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی 42 4,443,936
28 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 14 379,873
29 وزارت کار و امور اجتماعی 1803 207,863,087
30 وزارت انکشاف شهری و اراضی 25 5,752,711
31 وزارت عدلیه 378 37,932,302
32 اداره لوی حارنوالی 35 670,643
33 اداره مستقل ارگانهای محلی 232 19,239,472
34 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 133 10,803,075
35 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 12 328,098
36 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 14 2,977,044
37 ریاست عمومی استخبارات 1 10,110
38 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 21 944,257
39 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 1030 225,598,590
40 کمیسیون مستقل انتخابات 30 10,795,748
41 اداره ملی احصائیه و معلومات 38 11,166,639
42 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
43 ریاست انسجام امور کوچی ها 7 197,344
44 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 38 4,907,002
45 د افغانستان برشنا شرکت 13 816,959
46 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 4 126,137
47 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 47 6,556,469
48 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 11 396,306
49 پوهنتون کابل 66 1,404,240
50 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 13 1,945,886
51 شاروالی کابل 125 17,102,580
52 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 71 7,203,436
53 ندارد 78 3,338,617
54 وزارت امور شهدا و معلولین 89 22,753,073
55 وزارت امور زنان 271 20,777,500
56 وزارت دولت در امور صلح 40 3,470,108
57 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 260 114,969,343
58 وزارت امور داخله 27 4,649,921
59 فدراسون اطاق های افغانستان 6 136,736
60 ریاست عمومی محابس 1 8,208
61 کمیسون دسترسی به اطلاعات 1 0
62 اداره تنظیم امور زندان ها 11 2,308,312
63 وزارت فواید عامه 5 49,169
64 شاروالی ولایات 11 505,922
65 ریاست انسجام امور شاروالی ها 1 3,584