شماره اداره سکتوری تعداد پروژه مقدار مصارف
1 ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 14 134,144
2 مشرانو جرگه - مجلس سنا 5 344,464
3 ولسی جرگه - مجلس نمایندگان 12 233,683
4 ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری 5 52,439
5 ستره محکمه 25 1,317,892
6 ریاست محافظت مقام عالی ریاست جمهوری 1 22,000
7 دفتر شورای امنیت ملی 3 775,831
8 وزارت مالیه 23 1,109,157
9 وزارت دولت در امور پارلمانی 1 26,604
10 وزارت دفاع ملی 9 600,821
11 وزارت امور خارجه 12 2,614,776
12 وزارت ارشاد، حج و اوقاف 60 2,831,994
13 وزارت تجارت و صنعت 9 964,823
14 وزارت امور داخله 51 6,709,443
15 وزارت معارف 836 143,296,169
16 وزارت تحصیلات عالی 96 24,363,421
17 وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 427 99,018,634
18 وزارت معادن و پطرولیم 13 641,165
19 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 5 159,004
20 وزارت اقتصاد 146 13,711,873
21 وزارت اطلاعات و فرهنگ 175 17,970,337
22 وزارت صحت عامه 1152 413,809,956
23 وزارت امور زنان 504 46,064,730
24 وزارت زراعت،آبیاری و مالداری 526 88,812,021
25 وزارت انرژی و آب 49 5,875,709
26 وزارت احیا و انکشاف دهات 401 81,374,396
27 اداره هوانوردی ملکی 5 3,175,865
28 وزارت ترانسپورت 32 3,889,554
29 وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل 1 20,428
30 وزارت کار و امور اجتماعی 473 51,354,701
31 وزارت انکشاف شهری و اراضی 12 1,634,311
32 وزارت عدلیه 180 15,247,276
33 اداره لوی حارنوالی 10 220,096
34 اداره مستقل ارگانهای محلی 87 9,311,938
35 اداره ملی حفاظت از محیط زیست 42 3,432,380
36 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 9 327,171
37 ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 5 214,241
38 ریاست عمومی امنیت ملی 1 10,110
39 اداره عالی مبارزه با فساد اداری 4 96,046
40 اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث 225 43,327,754
41 کمیسیون مستقل انتخابات 24 11,506,107
42 اداره ملی احصائیه و معلومات 31 8,402,522
43 کمیسیون عالی انرژی اتمی 1 34,680
44 ریاست انسجام امور کوچی ها 4 132,185
45 شاروالی کابل 9 539,907
46 ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان 7 595,047
47 د افغانستان برشنا شرکت 6 388,176
48 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی 3 110,452
49 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 20 980,295
50 اطاق های تجارت و صنایع زنان افغانستان 2 59,168
51 پوهنتون کابل 28 776,992
52 جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت) 3 73,919
53 شاروالی کابل 12 1,877,520
54 اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 14 2,457,745
55 ندارد 28 901,522
56 DMAC 23 7,203,885
57 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 21 10,056,125
58 ریاست امور زنان ولایت کابل 14 219,832
59 فدراسیون ویلچیر باسکتبال افغانستان 3 137,312
60 ریاست معارف ولایت کندهار 9 250,948
61 Counterpart International (Counterpart) 6 1,066,597
62 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 4 138,336
63 وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 5 40,951
64 لوی څارنوالی 4 62,304
65 PARSA ORGANIZATION 2 502,499
66 ریاست امور زنان ولایت هرات 16 291,810
67 ریاست امور زنان ولایت هرات 7 199,869
68 ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت کندز 6 360,289
69 ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کندز 2 18,976
70 ریاست زراعت, آبیاری و مالداری ولایت هرات 10 463,574
71 ریاست عدلیه ولایت هرات 7 168,873
72 ریاست مهاجرین و عودت کننده گان 105 13,882,500
73 آگاهی دهی 16 353,378
74 آگاهی دهی 3 14,844
75 وزارت امور زنان 41 1,878,070
76 محیط زیست 7 721,153
77 ریاست معارف ولایت پروان 3 7,954
78 وزارت دولت در امور صلح 24 2,249,050
79 وزارت امور زنان 15 1,462,812
80 وزارت دولت در امور صلح 13 740,574
81 وزارت دولت در امور صلح 1 0
82 ریاست مبارزه با حوادث ولایت تخار 4 28,114
83 ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت تخار 1 9,314
84 ریاست امور زنان ولایت تخار 4 90,701
85 ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین 71 27,471,679
86 ریاست معارف کابل 6 496,167
87 ریاست معارف هرات 24 517,343
88 ریاست معارف بامیان 7 371,149
89 ریاست معارف دایکندی 3 145,103
90 ریاست اقتصاد ولایت کندز 1 5,336
91 The Liaison Office 5 476,075
92 ریاست امور زنان ننګرهار 1 0
93 ریاست امور زنان ولایت ننگرهار 7 63,101
94 کمک های افغانهای مقیم درامارت متحده عربی 2 732,504
95 نهاد های جامعه مدنی 17 139,218
96 نهاد های جامعه مدنی 7 164,547
97 وزارت احیاء و انکشاف دهات . 31 3,454,596
98 محیط زیست 1 0
99 Denmark 1 41,551
100 ریاست آمور زنان ولایت بدخشان 2 1,500
101 ریاست آمور زنان ولایت بدخشان 3 11,064
102 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 2 4,000
103 ریاست امور زنان ولایت بدخشان 1 8,573
104 ریاست مبارزه با حوادث 38 2,385,255
105 ریاست مبارزه با حوادث 8 196,420
106 نهاد های دولتی 1 39,695
107 حوزه دریای هریرود-مرغاب 2 220,330
108 Muslim Global Relife 2 5,650
109 وزارت امور داخله 4 51,040
110 وزارت امور داخله 2 36,188
111 ریاست عدلیه 12 1,849,653
112 ریاست معارف 27 1,804,646