سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 619 233.26 میلیون 87.04 میلیون 37 %
زیربنا 535 355.92 میلیون 101.51 میلیون 29 %
معارف 2963 1120.13 میلیون 484.84 میلیون 43 %
صحت 3677 2615.03 میلیون 1463.12 میلیون 56 %
زراعت و انکشاف دهات 1682 723.95 میلیون 336.95 میلیون 47 %
مصونیت اجتماعی 6814 2424.43 میلیون 1173.26 میلیون 50 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %