سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 651 239.64 میلیون 90.37 میلیون 38 %
زیربنا 624 464.63 میلیون 156.07 میلیون 34 %
معارف 3261 1280.67 میلیون 568.27 میلیون 44 %
صحت 4163 3078.66 میلیون 1707.21 میلیون 55 %
زراعت و انکشاف دهات 1964 868.97 میلیون 443.06 میلیون 51 %
مصونیت اجتماعی 7654 2864.32 میلیون 1426.56 میلیون 52 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %