سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 401 171.4 میلیون 62.1 میلیون 36 %
زیربنا 222 145.91 میلیون 40.87 میلیون 28 %
معارف 1621 584.19 میلیون 242.37 میلیون 41 %
صحت 1675 1200.12 میلیون 577.22 میلیون 48 %
زراعت و انکشاف دهات 725 277.2 میلیون 130.25 میلیون 47 %
مصونیت اجتماعی 2998 1014.51 میلیون 476.37 میلیون 48 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %