سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 334 122.46 میلیون 53.53 میلیون 44 %
زیربنا 190 111.52 میلیون 32.2 میلیون 29 %
معارف 1402 481.65 میلیون 201 میلیون 42 %
صحت 1435 1059.81 میلیون 492.96 میلیون 47 %
زراعت و انکشاف دهات 627 232.69 میلیون 107.72 میلیون 46 %
مصونیت اجتماعی 2521 838.36 میلیون 380.59 میلیون 46 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %