سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 468 198.23 میلیون 68.36 میلیون 34 %
زیربنا 266 167.54 میلیون 44.92 میلیون 27 %
معارف 1868 676.74 میلیون 283.71 میلیون 42 %
صحت 2005 1427.32 میلیون 687.32 میلیون 48 %
زراعت و انکشاف دهات 890 322.02 میلیون 149.77 میلیون 47 %
مصونیت اجتماعی 3674 1196.51 میلیون 568.33 میلیون 49 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %