سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 260 99.58 میلیون 42.14 میلیون 42 %
زیربنا 143 73.66 میلیون 26.42 میلیون 36 %
معارف 1115 417.66 میلیون 163.44 میلیون 39 %
صحت 1042 832.19 میلیون 352.61 میلیون 42 %
زراعت و انکشاف دهات 498 188.11 میلیون 87.42 میلیون 46 %
مصونیت اجتماعی 1962 726.35 میلیون 314.32 میلیون 44 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %