سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 534 214.64 میلیون 74.7 میلیون 35 %
زیربنا 336 242.02 میلیون 60.22 میلیون 25 %
معارف 2139 808.79 میلیون 342.95 میلیون 42 %
صحت 2427 1704.32 میلیون 839.6 میلیون 49 %
زراعت و انکشاف دهات 1064 391.64 میلیون 179.37 میلیون 46 %
مصونیت اجتماعی 4329 1443.83 میلیون 683.05 میلیون 48 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %