سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 449 192.35 میلیون 65.92 میلیون 34 %
زیربنا 252 152.9 میلیون 44.16 میلیون 29 %
معارف 1783 645.08 میلیون 269.04 میلیون 42 %
صحت 1890 1355.92 میلیون 645.76 میلیون 48 %
زراعت و انکشاف دهات 831 307.13 میلیون 142.29 میلیون 46 %
مصونیت اجتماعی 3449 1135.2 میلیون 540.05 میلیون 49 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %