سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 633 236.78 میلیون 88.59 میلیون 37 %
زیربنا 579 391.49 میلیون 111.32 میلیون 28 %
معارف 3124 1205.53 میلیون 531.48 میلیون 44 %
صحت 3900 2824.35 میلیون 1564.05 میلیون 55 %
زراعت و انکشاف دهات 1811 783.62 میلیون 371.48 میلیون 47 %
مصونیت اجتماعی 7230 2577.88 میلیون 1280.78 میلیون 52 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %