سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 214 93.2 میلیون 37.85 میلیون 41 %
زیربنا 117 73.81 میلیون 22.2 میلیون 30 %
معارف 889 358.59 میلیون 130.46 میلیون 36 %
صحت 801 745.23 میلیون 314.06 میلیون 42 %
زراعت و انکشاف دهات 402 162.27 میلیون 76.05 میلیون 47 %
مصونیت اجتماعی 1475 567.12 میلیون 240.06 میلیون 43 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %