سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 128 71.43 میلیون 26.35 میلیون 37 %
زیربنا 94 67.94 میلیون 20.51 میلیون 30 %
معارف 763 337.89 میلیون 114.06 میلیون 34 %
صحت 687 697.12 میلیون 279.31 میلیون 40 %
زراعت و انکشاف دهات 336 138.22 میلیون 66.24 میلیون 48 %
مصونیت اجتماعی 1293 529.13 میلیون 224.65 میلیون 43 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %