سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 296 108.75 میلیون 49.93 میلیون 46 %
زیربنا 154 107.16 میلیون 28.65 میلیون 27 %
معارف 1201 462.67 میلیون 189.8 میلیون 41 %
صحت 1185 959.91 میلیون 420.82 میلیون 44 %
زراعت و انکشاف دهات 544 213.98 میلیون 99.43 میلیون 46 %
مصونیت اجتماعی 2140 786.96 میلیون 341.49 میلیون 44 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %