سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 422 173.42 میلیون 63.9 میلیون 37 %
زیربنا 223 146.04 میلیون 40.94 میلیون 28 %
معارف 1688 591.21 میلیون 246.5 میلیون 42 %
صحت 1734 1249.71 میلیون 592.92 میلیون 47 %
زراعت و انکشاف دهات 755 281.82 میلیون 132.5 میلیون 47 %
مصونیت اجتماعی 3167 1039.96 میلیون 491.41 میلیون 48 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %