سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 565 220.97 میلیون 77.38 میلیون 35 %
زیربنا 411 274.06 میلیون 68.23 میلیون 25 %
معارف 2458 954.39 میلیون 398.27 میلیون 42 %
صحت 2915 2014.08 میلیون 1077.75 میلیون 54 %
زراعت و انکشاف دهات 1284 559 میلیون 236.02 میلیون 42 %
مصونیت اجتماعی 5258 1760.45 میلیون 852.28 میلیون 50 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %