سکتور مجموع
پروژه ها
مجموع بودجه
(دالر)
مصرف (دالر) فیصدی
مصرف
امنیت 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %
حکومتداری 589 223.79 میلیون 83.42 میلیون 37 %
زیربنا 462 303.67 میلیون 88.46 میلیون 29 %
معارف 2674 1005.3 میلیون 423.53 میلیون 42 %
صحت 3289 2300.71 میلیون 1271.66 میلیون 55 %
زراعت و انکشاف دهات 1487 610.93 میلیون 278.34 میلیون 46 %
مصونیت اجتماعی 6021 2008.09 میلیون 991.89 میلیون 51 %
اقتصاد 0 0 میلیون 0 میلیون 0 %