اسم موسسه اسم پروژه اداره مربوطه دولتی
موقعیت
ولایت ولسوالی
تاریخ آغاز تاریخ ختم وضیعت
موسسه اندیشه وران افغان برای پیشرفت ارتقای ظرفیت محصلین وزارت تحصیلات عالی
بدخشان فیض اباد
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-10-01 2019-09-30 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان صحتمندی سرپل وزارت صحت عامه
سرپل بلخاب,سنگچارک,گوسفندی,سوزمه قلعه,صیاد,سرپل,کوهستانات
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
موسسه مشورتی وتحقیقاتی تدبیر نهاد اجرایی ملی (NIE) Muslim Global Relife
کابل کابل
2019-04-18 2019-05-17 تکمیل
فیوچرگروپ گلوبل اوتریج بهبود سکتور صحت (Health Sector Resiliency) وزارت صحت عامه
کابل کابل
2015-09-28 2020-09-27 تحت کار
شبکه انکشافی باختر بسته خدمات صحی اساسی- صحتمندی بغلان وزارت صحت عامه
بغلان بغلان جدید,خوست و فرنگ,ده صلاح,فرنگ وغارو,گذرگاه نور,تاله و برفک,خنجان,اندر آب,جلگه,نهرین,دوشی,پل خمری,دهنه غوری,بورکه,پل حصار
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
ریلیف انتر نشنل برنامه توسعه منطقه ای کشاورزی وزارت زراعت،آبیاری و مالداری
غزنی غزنی
ننگرهار جلال آباد,خوگیانی
کابل کابل
2016-09-30 2021-07-20 تحت کار
موسسه خدمات صحي و اجتماعي پروژه اطفال وزنان سراپا GLOK-42 وزارت صحت عامه
KBF
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه اجتماع انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان حمایت قانونیت انتخابات DEM NDI کمیسیون مستقل انتخابات
کابل کابل
2018-10-01 2019-04-30 تکمیل
موسسه بشردوستانه انکشافی نجات CME and CHNE Badghis وزارت امور زنان
بادغیس آب کمری,قادس,جوند,قلعه نو,مقر,بالامرغاب,غورماچ
2019-01-01 2019-10-31 تکمیل
موسسه پیشرفت اقدامات عملی Skills development in Nangarhar province وزارت امور داخله
ننگرهار بهسود,خوگیانی
2018-10-01 2019-12-30 تکمیل
ولت هنگر هیلفه کاهیش انتشار ګازهای ګلخانه یی توسط جنګلات اجتماع و سیستم پایدار انرژی بایومس در افغانستان وزارت زراعت،آبیاری و مالداری
پروان سالنگ
ننگرهار دره نور
2017-11-01 2019-08-30 تکمیل
همکاری برای اطفال معیوب کابل Pro Bambini Di Kabul PBK وزارت معارف
کابل کابل
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه تدریس برای افغانستان استخدام ، اموزش و جابجا نمودن اساتید مجرب برای مکاتب نیازمند وزارت معارف
پروان بگرام,چاریکار
ننگرهار دره نور,کوز کنر,کامه,بهسود,جلال آباد,سرخ رود
کابل کابل
2017-10-15 2020-06-30 تحت کار
موسسه تدریس برای افغانستان استخدام ، اموزش و جابجا نمودن اساتید مجرب برای مکاتب نیازمند وزارت معارف
پروان جبل السراج,چاریکار,بگرام
2017-02-23 2019-12-31 تکمیل
موسسه همکاری برای صحت معارف و انکشاف بسته خدمات صحی اساسی - صحتمندی نورستان وزارت صحت عامه
نورستان دوآب,وامه,نورگرام,وايگل,پارون,ماندول,کامدیش,برگ متال
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
دافغانستان لپاره خیره مرستندویه موسسه توزیع مواد غذايی در ماه رمضان
کنر سوکی
2019-05-12 2019-05-15 تکمیل
شبکه انکشافی باختر بسته خدمات صحی اساسی- صحتمندی بلخ وزارت صحت عامه
بلخ شهرک حیرتان,نهر شاهی,مزار شریف,زاری,کشنده,شولگره,چمتال,چار بولک,بلخ,دهدادی,چار کنت,مرمل,دولت آباد,شورتیپه,کلدار,خلم
2019-01-01 2021-06-30 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین بهبود زیرساخت های گذرگاه مرزی اسلام قلعه ولایت هرات(۱۷۱۲) وزارت مهاجرین و عودت کننده گان
هرات کهسان
2017-01-01 2019-06-30 تکمیل
انکشافی افغان DRA - Afghanistan Joint Response Phase Four فیز چهارم پاسخ مشترک در حالت اضطرار وزارت مهاجرین و عودت کننده گان
کندز کندوز,دشت ارچی,حضرت امام صاحب
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کاهش شیوع مرگ و میر از سبب پشه ملاریا وزارت صحت عامه
بغلان دوشی,بغلان جدید,بورکه,دهنه غوری,پل خمری,پل حصار,خوست و فرنگ,ده صلاح,فرنگ وغارو,نهرین,جلگه,اندر آب,خنجان,تاله و برفک,گذرگاه نور
هرات زنده جان,گذره,کشک (روبات سنگی),گلران,کشک کهنه,کهسان,پشتون زرغون,فارسی,انجیل,اوبه,چشت شريف,کرخ,هرات,شیندند,ادرسکن,غوریان,نیظام شهید
بلخ شورتیپه,مرمل,چار کنت,دهدادی,بلخ,چار بولک,زاری,چمتال,شولگره,کشنده,مزار شریف,نهر شاهی,خلم,کلدار,شهرک حیرتان,دولت آباد
2019-01-01 2020-12-31 تحت کار
شبکه انکشافی باختر ابتکار برای حفظ الصحه و تغذی برای جامعه-ولایت بلخ CBNP وزارت صحت عامه
بلخ نهر شاهی,مزار شریف,شورتیپه,زاری,کشنده,شولگره,چمتال,چار بولک,بلخ,دهدادی,چار کنت,مرمل,دولت آباد,کلدار,شهرک حیرتان,خلم
2018-06-01 2019-05-31 تکمیل
نی قلعه لیسه نسوان انده وزارت معارف
بامیان یکاولنگ
2019-06-01 2020-07-31 تحت کار
شبکه انکشافی باختر افزایش حفظ الصحی محیطی به رهبری جامعه در ولایت بغلان CLTS وزارت صحت عامه
بلخ خلم,شهرک حیرتان,شورتیپه,دولت آباد,مرمل,چار کنت,دهدادی,بلخ,چار بولک,چمتال,شولگره,کشنده,زاری,مزار شریف,نهر شاهی,کلدار
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
همبستگی برای خانواده های افغان کمک بشر دوستانه افغانستان وزارت صحت عامه
جوزجان درزاب,شبرغان,فیض آباد,مينگجيک,خواجه دوکوه
2018-12-25 2019-07-24 تکمیل
نی قلعه مصارف اداری دفتر وزارت معارف
کابل کابل
2019-01-01 2019-06-30 تکمیل
اداره پروگرام سازی برای انکشاف افغانستان من یک خانم هستم و میخواهم کار کنم وزارت امور زنان
کابل کابل
2019-03-01 2020-02-29 تحت کار
نی قلعه پروژه تعلیمات قبل از مکتب وزارت معارف
غزنی قره باغ
2018-04-21 2020-12-31 تحت کار
موسسه توانمند سازی زنان دنر افغانستان محو خشونت علیه زنان در افغانستان وزارت امور زنان
هرات هرات
کابل کابل
بلخ بلخ
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی(ICLA) و سر پناه(۱۷۱۴) وزارت مهاجرین و عودت کننده گان
وزارت عدلیه
هرات انجیل
کابل کابل
کندهار کندهار
2017-03-12 2019-03-30 تکمیل
بنیاد مطین تعلیمی برای مهاجرین حمایت ازباثبات سازی تعلیم و تربیه ولسی جرگه - مجلس نمایندگان
پروان چاریکار,بگرام
کندز چهار دره,کندوز,حضرت امام صاحب
کابل کابل,قره باغ
2019-04-01 2019-12-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین توسعه زیرساخت های مرکز عبوری زرنج(۱۸۰۳) وزارت مهاجرین و عودت کننده گان
نیمروز زرنچ
2018-01-01 2019-09-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی(ICLA)، مدیریت کمپ مهاجرین، تعلیم و تربیه و معیشت برای مهاجرین(۱۸۰۵) وزارت عدلیه
وزارت مهاجرین و عودت کننده گان
وزارت معارف
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
نیمروز زرنچ
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-11-01 2019-03-31 تکمیل
مرکز آموزشهای تخنیکی قهرمان Economic Infrastructure Development Afghanistan) پیشرفت اقتصادی زیربنای افغانستان وزارت احیا و انکشاف دهات
سمنگان ایبک
بدخشان بهارک,وردوج,جرم,کشم
تخار ورسج,ینگی قلعه,بهارک,تالقان,رستاق
بغلان بورکه,خنجان,نهرین,پل خمری,دهنه غوری,بغلان جدید,تاله و برفک
2017-11-01 2022-06-30 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین سرپناه، حفظ الصحه وآب، تعلیم و تربیه و تامین معیشت مهاجرین(۱۸۰۶) وزارت معارف
وزارت مهاجرین و عودت کننده گان
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه توانمندسازی نسلهای آینده توانمند سازی کمیته های محیط زیست در شرق افغانستان اداره ملی حفاظت از محیط زیست
ننگرهار جلال آباد
2019-01-01 2019-12-14 تکمیل
شبکه انکشافی باختر ابتکار برای حفظ الصحه و تغذی برای جامعه در ولایت بغلانCBNP وزارت صحت عامه
بغلان بغلان جدید,خوست و فرنگ,ده صلاح,فرنگ وغارو,گذرگاه نور,تاله و برفک,خنجان,اندر آب,جلگه,نهرین,دوشی,پل خمری,دهنه غوری,بورکه,پل حصار
2019-03-01 2019-12-31 تکمیل
هلپ جرمنی آموزش فن و حرفه، ادغام مجدد و فراهم آوری تسهیلات شغلی برای عودت کنندگان و مستضعفین در ولایت هرات وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین
بامیان بامیان
هرات هرات
2019-01-01 2019-04-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه در حالات اضطرار(۱۸۰۷) وزارت معارف
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
هرات هرات
کابل کابل
کندهار کندهار
2017-12-01 2021-04-30 تحت کار
موسسه آسیای مرکزی کورسهای سواد آموزی و حرفوی وزارت معارف
کابل پغمان,کابل
2018-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان آموزش رای دهندگان برای انتخابات سال 2019 در ولایت فراه کمیسیون مستقل انتخابات
فراه فراه,لاش و جوین
2019-03-01 2019-07-31 تکمیل
موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان تقویت مشارکت سیاسی زنان در زون غرب وزارت زراعت،آبیاری و مالداری
نیمروز کنگ,زرنچ,اصل چخانسور
هرات گذره,هرات,انجیل
بادغیس مقر,قلعه نو,آب کمری
2019-02-01 2019-07-31 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین مساعدت های حقوقی (ICLA) و تعلیم و تربیه(۱۸۰۸) وزارت معارف
وزارت عدلیه
فاریاب میمنه
سرپل سرپل
خوست خوست
ننگرهار جلال آباد
کنر اسد آباد
کندز کندوز
هرات هرات
کابل کابل
بلخ مزار شریف
2018-05-01 2019-04-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کمک نقدی صحی حکومت به خانمهای بی بضاعت- ولایت بلخ وزارت صحت عامه
بلخ خلم,شهرک حیرتان,شورتیپه,دولت آباد,مرمل,چار کنت,دهدادی,بلخ,چار بولک,چمتال,شولگره,کشنده,زاری,مزار شریف,نهر شاهی,کلدار
2019-01-01 2019-06-21 تکمیل
موسسه رفاه و حمایت زنان معلول افغانستان تقویت مردانگی مثبت برای تساوی جنسیت وزارت زراعت،آبیاری و مالداری
نیمروز کنگ,زرنچ,اصل چخانسور
هرات گذره,انجیل,زنده جان
بادغیس مقر,قلعه نو,آب کمری
2019-01-01 2019-12-31 تکمیل
موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا ماسترساینس تیچر تریننگ پروگرام وزارت معارف
کابل کابل
2019-01-01 2019-05-30 تکمیل
شبکه انکشافی باختر کمک نقدی صحی حکومت به خانمهای بی بضاعت- ولایت بغلان وزارت صحت عامه
بغلان پل حصار,بورکه,دهنه غوری,پل خمری,دوشی,نهرین,جلگه,اندر آب,خنجان,تاله و برفک,گذرگاه نور,فرنگ وغارو,ده صلاح,خوست و فرنگ,بغلان جدید
2019-01-01 2019-06-21 تکمیل
کمیته ناروی برای افغانستان Empowering Rural Afghanistan (ERA) اداره ملی احصائیه و معلومات
وزارت انرژی و آب
وزارت امور زنان
وزارت معارف
فاریاب شرین تگاب,میمنه,خواجه سبز پوش ولی
غزنی جاغوری,مالستان,اندر,غزنی
پکتیا گردیز
ننگرهار جلال آباد
بدخشان راغستان,يفتل سفلى,یاوان,کشم,دراییم,ارگو,شهدا,فیض اباد,کوهستان
کابل گلدره,کابل
2019-01-01 2021-12-31 تحت کار
موسسه انکشافی و بازسازی افغان آسترالیا مهارت های زنده گی وزارت معارف
کابل کلکان
2019-05-01 2020-02-28 تحت کار
هیات ناروی برای مهاجرین میکانیسم واکنش اضطراری در افغانستان (۱۸۰۹) وزارت مهاجرین و عودت کننده گان
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث
ارزگان ترين کوت
سرپل سرپل
ننگرهار جلال آباد
کابل کابل
بلخ مزار شریف
بادغیس قلعه نو
کندهار کندهار
2018-04-01 2019-04-30 تکمیل
هیات ناروی برای مهاجرین تعلیم و تربیه در حالت اظطراری (۱۸۱۰) اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث
وزارت معارف
ارزگان ترين کوت
فاریاب میمنه
ننگرهار جلال آباد
کندز کندوز
کابل کابل
بلخ مزار شریف
کندهار کندهار
2018-02-15 2019-02-14 تکمیل