امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / تطبیق پروژه‌های مؤسسات غیردولتی در سال 1398 بر اساس سکتور ها :

تطبیق پروژه‌های مؤسسات غیردولتی در سال 1398 بر اساس سکتور ها :

این در حالیست که سکتور مصؤونیت اجتماعی در راس تعلیم و تربیه و صحت قرار دارد وسکتور زیربناه کمترین پروژه را برای خود اختصاص داده است.
قابل تذکر است که به دلیل محدویت‎های قانونی مؤسسات نمی‎توانند پروژه‎های ساختمانی را تطبیق نمایند به جز از موارد استثناء که درصدی بالای از مردم افغانستان به منظور تأمین مخارج زندگی خانواده در مزرعه‎ها مشغول کار اند که نیاز به توجۀ بیشتر در این سکتور می‎باشد و سکتور زراعت در ردیف چهارم در تطبیق پروژه‎ها قرار دارد