جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام موسسات غیردولتی

The logo

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د اقتصاد وزارت

د غیر دولتی موسسو د انسجام ریاست

شماره ثبت اسم موسسه اسم به انگلیسی مخفف موسسه تاریخ ثبت نام رئیس موسسه ولایت ساحه فعالیت
1 هیئت معاونت بین المللی International Assistance Mission IAM 1384-05-23 فلیپ دیوت لویس کابل صحت و انکشاف اقتصادی
2 خدمات طبی المان German Medical Service GMS 1384-06-03 جورج یعقوب ایلی کابل صحت
4 کمیته حمایت از کمک های طبی وبشر دوستانه به افغانستان Committee for the Promotion of Medical and Humanitarian Aid to Afghanistan .C.P.H.A 1384-06-03 خانم کارلاشفتر کابل صحت
5 شلتر فار لایف Shelter for life International SFL 1384-06-03 انعام الله محبوب کابل 3/6/1384 خدمات اجتماعی
6 خدمات طبی جاپان Japan Medical Service PMS 1384-06-03 داکتر تتسو ناکا مورا ننگرهار صحت و زراعت
8 کمک های کلیسای ناروی Norwegian Church aid NCA 1384-03-06 سلوادور جی ناحیه 03 سرک لیسه موزیک نمبر خانه 1071 - کابل زراعت و خدمات اجتماعی
9 آفرین Afarin Afarin 3/6/1384 پیتر شویتک کابل تعلیم و تربیه
10 امدادی افغانستان Afghanistan Relief Organization ARO 3/6/1384 ابوالفضل خلیلی کابل معارف و خدمات اجتماعی
11 سوزو انترنشنل Sozo International SI 10/6/1384 عبدالوکیل مهرابی زاده کابل صحت و خدمات اجتماعی
12 کمیته بین المللی نجات International Rescue Committee IRC 10/6/1384 پیترجان باولیس کابل زراعت و خدمات اجتماعی
13 لیپکو Lepco LEPCO 10/6/1384 محمد جواد احمدی کابل صحت
14 هیلو ترست The Halo Trust THT 06/10/1384 الحاج داکتر فرید همایون کابل پاک سازی ماین و مواد منفلق ناشده
16 افغان اید Afghan Aid AA 10/6/1384 چارلز ریچارت کابل خدمات اجتماعی
17 کته خیل Katachel (e. v) EV 10/6/1384 غلام محمد فرهاد کابل صحت و تعلیم و تربیه
18 ادرا ADRA Afghanistan International ADRA 10/6/1384 وینو کمار نیلسن کابل صحت و معارف
20 لشکر ترحم Mercy Corps MC 10/6/1384 پیتر ستیونسن کابل زراعت خدمات اجتماعی
22 کی یر انترنشنل Care CARE 10/6/1384 دسمند کلرک کابل خدمات اجتماعی
23 شلتر نو انترنشنل Shelter now International SNI 10/6/1384 Mayli Tourn کابل زراعت
24 داکار Dacaar DACAAR 10/6/1384 جان مورس کابل خدمات اجتماعی
25 برک افغانستان BRAC Afghanistan BRAC 17/6/1384 محترم Mustafa karim کابل زراعت و انکشاف دهات
27 گلوبل هوپ Global Hope Network International GHNI 17/6/1384 Jeff Latsa کابل زراعت و معارف
28 ریلیف انتر نشنل Relief International RI 17/6/1384 JOHN MCLENAN WATT کابل صحت و معارف
31 خدمات خیریه کاتولیک Catholic Relief Services CRS 17/6/1384 خانم ان الیزابت بوسکه کابل معارف خدمات اجتماعی
32 انجمن فدراسیون ملی یونسکو در جاپان National Federation of Unesco Association in JAPAN NFUAJK 17/6/1384 یما فیروزی کابل معارف و صلح
33 بنیاد ضرورت مردم People in Need PIN 17/6/1384 وایل خزل کابل معارف و خدمات اجتماعی
35 اکسفام جی بی Oxfam G B Oxfam G B 17/6/1384 خیرت گمپلمن کابل معارف صحت خدمات اجتماعی
36 مرکز افغانستان در پوهنتون کابل برای تحقیقات علمی Afghanistan Center at Kabul University ACKU 17/6/1384 عبدالوحید وفا کابل ناحیه 3 سرک جمال مینه نمبر خانه پوهنتون کابل
38 همسایگان نیک بین المللی Good Neighbors International GNI 17/6/1384 نقيب الله دليلي کابل معارف
39 شبکه صحی بین المللی و اداره کلتور عمومی مدنی روانی Health Net International HNI-TPO 17/6/1384 داکتر عبدالجمید صدیقی کابل صحت
40 معاونت دنمارک برای احیای مجدد آموزش حرفوی Danish Assistance to Afghan Rehabilitation and Technical Training DAARTT 17/6/1384 اوگننيون پريژه کابل بازسازی و خدمات و معارف
41 اطفال در معرض خطر Children in Crisis CIC 24/6/1384 محترم حمید الله ابوی کابل معارف و صحت
42 اطفال جنگ زده The Children of War TCOW 24/6/1384 عبدالروف عزیزی کابل معارف خدمات اجتماعی
43 جس ویت ریفوجی سرویس Jesuit Refugee Services JRS 24/6/1384 محترم سیکویرا کابل صحت معارف و خدمات اجتماعی
44 ولت هنگر هیلفه Welt Hunger Hilfe WHH 24/6/1384 توماس جیکوب کابل زراعت و خدمات اجتماعی
47 امید بین المللی Hope World Wide Hope WW 24/6/1384 گيري نيوتسن کابل خدمات اجتماعی و معارف
49 کانترپارت انترنشنل Counter Part International CPI 24/6/1384 دینیس دافینا کابل خدمات اجتماعی
50 سرف افغانستان Serve Afghanistan SERVE 24/6/1384 Mandy Gillen کابل خدمات اجتماعی
51 مید ایر Med air MED AIR 24/6/1384 دینا جی متینسن کابل صحت و خدمات اجتماعی
52 برکت افغانستان Barakat Afghanistan BARAKAT AFG 24/6/1384 غلام فاروق مجددی کابل معارف
53 کنسرن Concern World Wide CWW 24/6/1384 Jared Rowell کابل خدمات اجتماعی
54 جامعه کمک کننده جورج دیخنتریتر George Dechentreiter Welfare Society GDWS 24/6/1384 جورج رودلف کابل صحت معارف و خدمات اجتماعی
57 انجمن مشترک انکشاف بین المللی JDA International INC JDA 24/6/1384 نسرین جسیم مزار شریف صحت زراعت خدمات اجتماعی
60 موسسه خیریه مشارکت کنندگان تکنالوژی هوانوردی Partners in Aviation and Communication Tech PACTEC 7/7/1384 دایل Drel کابل خدمات اجتماعی و معارف
63 خیریه انکشاف ستاره صبح Morning Star Development MSD 7/7/1384 لارس پیترسن کابل خدمات اجتماعی صحت و معارف
64 کندر برگ انترنشنل Kinder Berg International KBI 7/7/1384 عبدالعرب کابل خدمات اجتماعی صحت
67 مادران برای صلح Mothers for Peace MFP 7/7/1384 راضیه عارفی کابل خدمات اجتماعی و معارف
69 د کامی دوریا مرستو موسسه Kama Relief cooperation KRC 7/7/1384 عبدالتواب ننگرهار خدمات اجتماعی و معارف
70 تیری دیس هومز Terre des Homes TDH 7/7/1384 Dr. Erhard Baure کابل معارف خدمات اجتماعی و صحت
71 لی پلیکان Le Pelican LP 7/7/1384 محمد جواد احمدی کابل خدمات اجتماعی
78 د کاریز مرستندویه تولنه Karez Health and Educational Services KHES 14/7/1384 خالد رشاد کندهار صحت و معارف