• مؤسسات غیردولتی درسکتور زیربنا

  در سال 1397 به تعداد ( 134 ) پروژه توسط موسسات خارجی و تعداد ( 20 ) پرژه توسط موسسات داخلی که بالغ بر 34 ملیون دالر توسط موسسات خارجی و مبلغ 2 ملیون دالر توسط موسسات داخلی به مصرف رسده است.

 • مؤسسات غیردولتی درسکتوت تعلیم و تربیه

  در سال 1397 به تعداد (245 ) پروژه توسط موسسات خارجی به تعداد ( 78 ) پروژه توسط موسسات داخلی بالغ بر 101 میلیون دالر امریکایی توسط موسسات خارجی و مبلغ 9.74 میلیون دالر امریکایی توسط موسسات داخلی به مصرف رسیده است.

 • agriculture afghanistan

  مؤسسات غیردولتی درسکتور زراعت، آبیاری و مالداری

  درسال1397 تعداد ( 142) توسط موسسات خارجی و تعداد ( 43 ) توسط موسسات داخلی بالغ بر مبلغ 56 میلیون دالر توسط موسسات خارجی و مبلغ 6.21 میلیون دالر توسط موسسات داخلی به مصرف رسیده است

 • NGOs kabul, afghanistan

  مؤسسات غیردولتی درسکتور صحت

  درسال 1397 به تعداد (265 )پروژه توسط موسسات خارجی و تعداد ( 320) پروژه توسط موسسات داخلی که بالغ بر 188 میلیون دالر می شود توسط موسسات خارجی و مبلغ 166 میلیون دالر توسط موسسات داخلی به مصرف رسیده است

تطبیق پروژه‌های مؤسسات غیردولتی در سال 1398 بر اساس سکتور ها :

15 جدی 1399 خبر ها

در سال متذکره در سکتور مصئونیت اجتماعی، 1022 ، در سکتور تعلیم و تربیه ، 603 پروژه، در سکتور صحت، 543 پروژه، در سکتور زراعت، 308 پروژه، در سکتور حکومت‌داری، 162پروژه، در سکتور مبارزه با حوادث، 111 پروژه و در سکتور زیربنا، 66 پروژه تطبیق شده است. ادامه خبر

گزارش سالانه 1398 موسسات غیردولتی

8 قوس 1399 خبر ها

وزارت اقتصاد مسرت دارد که گزارش ساالنۀ فعالیتهای مؤسسات غیردولتی را برای سال 1398 به دست نشر میسپارد. بدین ترتیب هم دولت و هم مردم ما از چگونگی فعالیت این نهادها و نحوۀ مصرف آنها اطالعات دقیق بدست میآورند و غایت مطلوب که همانا تطبیق اصل شفافیت و حسابدهی است، تأمین میگردد. ادامه خبر

مؤسسات محترم غیردولتی !

5 عقرب 1399 خبر ها

مؤسسات غیردولتی مطابق قانون مؤسسات غیردولتی، مکلف به انجام مکلفیت های قانونی خویش میباشند، از انجائیکه همه مؤسسات در جریان قرار دارند، سیستم آنلاین ریاست فعال میباشد و ارائه خدمات و فراهم آوری تسهیلات از طریق سیستم آنلاین (https://ngo.gov.af/ ) انجام می گیرد. ادامه خبر

ارایه گزارش از چگونگی فعالیت های موسسات غیردولتی

7 میزان 1399 خبر ها

محترم احمد ریاض صدیقی رئیس انسجام مؤسسات غیردولتی به نمایندگی از وزارت اقتصاد در کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه اشتراک نمودند و پیرامون فعالیت های مؤسسات غیردولتی در کشور و در مورد تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی گزارش مختصر ارایه کردند . ادامه خبر

گزارش ها و منابع معلوماتی

 • ساده سازی روند ثبت و راجستر موسسات جدید التاسیس

  9 جدی 1398

  پروسه ثبت و راجستر موسسات جدید از دوماه به یک هفته و از ۱۲ مرحله به ۷ مرحله کاهش یافته است که جزئیات این تغییر در جدول ذیل نمایش داده شده است.متقاضیان میتواند معلومات پیرامون ثبت و راجستر و فورمه های مورد نیاز را از نماینده وزارت اقتصاد در مرکز واحد ثبت و راجستر در وزارت تجارت و صنعت که بتاسی از حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده است، بصورت آسان و سریع برای ثبت و راجستر موسسات دریافت نمایند. قابل ذکر است که در جریان سال مالی 1398 بتعداد 300 موسسه داخلی و خارجی جدید التاسیس از جمله تعداد 288 موسسه داخلی و متباقی بتعداد 12 موسسه خارجی ثبت و راجستر گردیده است.

 • عدم ارائه گزارش موسسات

  اطلاعیه: عدم ارائه گزارش موسسات غیر دولتی

  8 جدی 1398

  به تعقیب اطلاعیه قبلی شماره1414/1414 مورخ 28 / 08/ 1398 پیرامون ارائه گزارش موسسات با توجه به مهلت داده شد بتاسی از فیصله جلسه کمیئه رهبری/ پالیسی موسسات غیر دولتی یک تعداد موسسات گزارش شش ماه اول سال مالی 1398 را الی 30 قوس ارائه نگردند مطابق بند 7 ماده 47 قانون موسسات غیردولتی حسب احوال به تناسب بودجه هر پروژه جریمه نقدی می گردند.

 • مسؤولیت های قانونی وزارت اقتصاد، ادارات سکتوری ولایتی وموسسات غیر دولتی

  4 میزان 1398

  که جدیداً طی جلسات هماهنکی رهبری/پالیسی به همکاری تمویل کنندگان، ادارات سکتوری و موسسات غیردولتی تدوین و تائید شد و به منظور ایجاد هماهنگی و تطبیق این طرزالعمل ها ورکشاب دو روزه جهت اگاهی دهی به مدیران عمومی تنظیم فعالیت های موسسات ریاست های اقتصاد ولایات تدویر گردید تا نحوه کاری و هماهنگی در تمام ولایات بطور یکسان تنظیم گردد.

 • اطلاعیه

  17 سنبله 1398

  جهت غنامندی و شامل ساختن نظریات مؤسسات غیر دولتی، ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی این وزارت در نظردارد تا جلسۀ را تحت عنوان “نظرخواهی مؤسسات غیر دولتی در مورد طرزالعمل های کاری با مؤسسات غیر دولتی”

در باره ما

طبق صراحتی که قانون موسسات غیر دولتی داده است، موسسه عبارت از نهاد غیردولتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که به عنوان عرضه کننده خدمات بشردوستانه، تقویت جامعه مدنی ودموکراسی، حقوق شهروندی، داد خواهی وحکومت داری خوب معرفی شده است. تا قبل از دهه هفتاد هجری خورشیدی، موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی در افغانستان به ندرت فعالیت مینمودند، که بگونه مثال میتوان از موسسات پاملرنه، ایشیافاوندیشن، هئیت معاونیت بین المللی و یادکرد.همچنان برای انسجام فعالیت های این موسسات اداره مشخصی وجود نداشت. ادامه مطلب

مؤسسات غیردولتی چه نوع نهاد اند

مؤسسات غیر دولتی (NGO) عبارت از سازمان داوطلبانه اجتماعی است که در یک مکان مشخص، به گونه غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیر دولتی برای رفاه و توسعه اجتماعی فعالیت مینماید.

فرق بین موسسه و شرکت های انتفاعی

مؤسسات غیردولتی منحیث سازمان های غیرانتفاعی از طرف افراد همفکر وداوطلب تاسیس شده و فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی عامه المنفعه را بدون در نظر داشت منافع مادی انجام میدهند.

قانون مؤسسات غیردولتی (NGOs)

این قانون به منظور تنظیم فعالیت های مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی (NGOs) در کشور وضع گردیده است. شرایط تأسیس،ثبت،طرزاداره،فعالیت،نظارت داخلی،انحلال وتصفیۀ اموال مؤسسات غیردولتی داخلی وخارجی مطابق احکام این قانون تنظیم میگردد.

مؤسسات هماهنگی

ریاست انسجام موسسات غیر دولتی – وزارت اقتصاد یگانه مرجع ثبت مؤسسات درکشور بوده که ازجمله چهار موسسه ذیل به حیث موءسسات همانگی فعالیت مینمایند.

Islamic Republic of Afghanistan, Ministry Of Economy, Directorate of NGOs
© 2017 All Rights Reserved.