امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / تماس با ما

تماس با ما

آدرس: ریاست انسجام فعالیت های مؤسسات غیر دولتی، وزارت اقتصاد، چهارراهی ملک اصغر، کابل افغانستان

شماره تماس: 0202103434  |   0202100427   

ایمیل: info@ngo.gov.af