امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / رهنمود اجراات موسسات در ریاست انسجام موسسات غیردولتی”NGOs”

رهنمود اجراات موسسات در ریاست انسجام موسسات غیردولتی”NGOs”

فهرست مطالب سوالات مراجعین؛

1.             صلاحیت تعین رئیس و معاون جدید موسسه را کی داشته و چگونه معرفی کردد؟

2.             چگونه میتوان در ترکیب هئیت مدیره تغیرات بعمل آورد؟

3.             چی وقت و چرا مجمع عمومی دایر شود؟

4.             آیا تعدیل اساسنامه ضرورت پنداشته میشود و چطور؟

5.             چطور موسسات میتوانند چتر ایجاد نمایند؟

6.             چطور یک موسسه میتواند تغیر شخصیت نماید؟

7.             کدام اسناد در تغیر نام موسسه ضرورت است؟

8.             برای انحلال یک موسسه کدام قدمه ها و اسناد لازم است؟

9.             کدام اسناد و معلومات در افتتاح حسابات بانکی لازم است؟

10.          کدام اسناد و معلومات در ایجاد دفتری ساحوی لازم است؟

11.          کدام اسناد و معلومات در اخذ نمبر تشخیصیه لازم است؟

12.          چگونه میتوان برای اخذ جواز مثنی درخواست ارایه نمود؟

13.          چطور میتوان کاپی اسناد موسسه را مطالبه نمود؟

14.          کدام اسناد و معلومات در ارتباط گزارشدهی دارایی های موسسه لازم است؟ 

15.          رهنمایی های لازم در ارتباط به لیلام دارایی های موسسات؛

16.          رهنمایی های لازم در رابطه به مساعدت دارایی های موسسه؛  

پاسخ های لازم به استناد قانون موسسات غیردولتی به سوالات مطروحه از طرف مراجعین

ریاست انسجام موسسات غیردولتی”NGO

1.      صلاحیت تعین رئیس و معاون جدید موسسه را کی داشته و چگونه معرفی کردد؟

رئیس و معاون اجرائیوی مؤسسهکهدرترکیبازهیئتاجرائیهمیباشندبرایمدت(2) سالاز طرف هئیت مدیره انتخابمیشود.

و بقیهاعضای موسسه برویت اسناد از طریق رقابت آزاد استخداممیشود.

موسسه اسناد ذیل را در رابطه به معرفی رئیس جدید ذریعه نامه رسمی عنوانی این ریاست ارسال میدارد.

–        استعفای رئیس اسبق و تائید استعفا از طرف اعضای هئیت مدیره.

–        صورت جلسه و فیصله هئیت مدیره پیرامون تقرر رئیس و معاون.

–        کاپی اسناد تحصیلی و تذکره تابعیت.

–        شهرت مکمل در طی جدول( اسم، ولد، وظیفه؛ تاریخ عقد قرار داد؛ تاریخ ختم قرار داد، شماره تماس، نمونه امضا و فوتو)

موسسات خارجی مکلف اند که در قسمت معرفی رئیس اجرائیوی در افغانستان کاپی دعوت نامه که از طریق ریاست انسجام موسسات غیردولتی به وزارت خارجه ارسال شده بمنظور اخذ ویزه و نیز کاپی قرار داد و پاسپورت و شهرت مکمل ریس را رسما ارسال دارند.

2.      چگونه میتوان در ترکیب هئیت مدیره تغیرات بعمل آورد؟

هیئتمدیره موسسه ازطرفمجمععمومیمؤسسهانتخاب و انفکاک میشود، یک تن از اعضای هئیت مدیره موسسه رئیس اجرائیوی است که حق رای مشورتی را در ترکیب هئیت مدیره دارد.

درصورتیکه اعضای هئیت مدیره استعفا، وفات و یا هم مدت ختم شان تکمیل میگردد، مجمع عمومی پیرامون تمدید و یا هم انتخاب اشخاص جدید تصمیم اتخاذ مینمایند و مدتخدمتاعضایهیئتمدیره (2) سالمیباشد.

موسسه اسناد ذیل را در رابطه به معرفی اعضای هئیت مدیره ذریعه نامه رسمی عنوانی این ریاست ارسال میدارد.

–        استعفای عضو هئیت مدیره اسبق و تائید استعفا از طرف اعضای مجمع عمومی.

–        صورت جلسه و فیصله مجمع عمومی پیرامون تقرر اعضای جدید.

–        کاپی اسناد تحصیلی و تذکره تابعیت اعضا.

–        شهرت مکمل در طی جدول( اسم، ولد، وظیفه در داخل موسسه، وظیفه خارج از موسسه، تاریخ انتخاب ؛ تاریخ ختم کاری، شماره تماس، نمونه امضا و فوتو)

3.      چی وقت، چطور و چرا مجمع عمومی دایر شود؟

مجمع عمومی عالی  ترین مرجع تصمیم گیری و سرنوشت ساز درموسسه بوده، که شامل هئیت مدیره، هئیت اجرائیه، و نماینده گان ادارات سکتوری و وزارت اقتصاد میشود.

جلساتعادیمجمع عمومیدرهر سالیکبار دایر گردیدهوجلساتفوقالعادهعندالضرورتبهاثرتقاضایاکثریتاعضایهیئتمدیرهویادوثلثاعضایمجمععمومیموسسهدایرشدهمیتواند.

جلسات مجمع عمومی دارای رئیس و سکرتر جلسه و از میان اعضای اشتراک کننده انتخاب و مدیریت میشود.

رئیس اجرائیه و رئیس هئیت مدیره در تدویر جلسه مجمع عمومی رول اساسی را داشته و مکلف به رعایت نکات ذیل میباشند.

ترتیب اجندای جلسه، هماهنگی مکان و زمان برگزاری جلس؛ حصول اطمینان از اشتراک اعضا در جلسه؛ تهیه­‌ی دعوتنامه و ارسال آن برای اعضا؛ تنظیم صورتجلسه و به امضا رساندن آن توسط تمام اعضا؛ ثبت فیصله جلسه در کتاب مخصوص موسسه و ارسال صورت جلسه برای اعضا و وزارت اقتصاد.

4.      آیا تعدیل اساسنامه ضرورت پنداشته میشود و چطور؟

درصورتیکه موسسه خواهان تعدیل در اهداف، تشکیل و سایر موارد تذکر شده در اساسنامه شود، نیاز است که مجمع عمومی خویش را دایر نموده و موارد تعدیل شده را از طرف مجمع عمومی مورد تائید قرار دهد.

در این حالت موسسه مکلف است که اساسنامه جدید را توام با فیصله مجمع عمومی ذریعه نامه رسمی به وزارت اقتصاد ارسال دارد.

تعدیل در اساسنامه موسسات خارجی در خارج از کشور صورت میگیرد و موسسه مکلف است که اساسنامه جدید را از مراجع دیپلوماتیک به وزارت اقتصاد ارسال دارند.

5.      چطور موسسات میتوانند چتر ایجاد نمایند؟

مطابق به صراحت قانون موسسات غیردولتی جهت هماهنگی و انسجام بهتر کار، تعدادی سه موسسه غیردولتی میتواند چتر را  ایجاد نمایند.در این حالت موسسات اسناد از قبیل تفاهمنامه، اساسنامه و تشکیل اجرائیوی را عنوانی ریاست انسجام موسسات غیردولتی ارسال میدارد.

تا بعداز مطالعه و تحلیل توسط کمیسیون تخنیکی جهت منظوری به کمیسیون عالی ارزیابی پیشنهاد گردد.

6.      چطور یک موسسه میتواند تغیر شخصیت نماید؟

مطابق به صراحت قانون موسسات دو و یا چندین موسسه با هم میتوانند ادغام و یا تغیر شکل نمایند.

در صورت ادغام باید اعضای هئیت مدیره و اجرائیه موسسات با هم تفاهم نموده و طی یک اساسنامه فعالیت مینمایند، در این حالت موسسه که مدغم شده است باید در قدم اول تصفیه حسابات مالیاتی و نیز با ادارات ذیربط تصفیه نماید.

در قسمت تغیر شکل باید موسسه در قدم اول تصفیه حسابات مالیاتی، مالی و بودجوی همچنان تصفیه اموال منقول وغیرمنقول نموده و بعداً میتواند که به شکل انتفاعی مطابق به مقررات نافذه کشور ثبت اداره مربوطه شود، البته در این حالت مطابق به قانون موسسات مورد انحلال قرار میگیرد.

اسناد مورد ضرورت برای ادغام( تفاهمنامه، اساسنامه و تشکیل اجرائیوی جدید، تصفیه حسابات مکلفیت های مالیاتی) و اسناد مورد ضرورت برای تغیر شخصیت( تصفیه حسابات مکلفیت های مالیاتی، مالی و بودجوی همچنان تصفیه اموال منقول وغیرمنقول) رسما به وزارت اقتصاد ریاست انسجام موسسات غیردولتی ارسال میگردد تا بعداز مطالعه و تحلیل توسط کمیسیون تخنیکی جهت منظوری به کمیسیون عالی ارزیابی پیشنهاد گردد.

7.      کدام اسناد در تغیر نام موسسه ضرورت است؟

درصورتیکه موسسات غیردولتی خواهان تغیر نام موسسه میشوند در این حالت موسسات اسناد ذیل را رسما به ریاست انسجام موسسات غیردولتی ارسال نمایند.

–        تصفیه حسابات مکلفیت های مالیاتی.

–        صورت جلسه اعضای هئیت مدیره موسسه.

–        اصل جواز

اسناد واصله موسسات مبنی بر تغیر نام بعداز مطالعه و بررسی کمیسیون تخنیکی غرض فیصله و تصویب به کمیسیون عالی ارزیابی پیشنهاد میگردد، و با فیصله کمیسیون عالی ارزیابی مثنی جواز تحت نام جدید توزیع میگردد. 

8.      برای انحلال یک موسسه کدام قدمه ها و اسناد لازم است؟

در صورتیکه عالیترین مرجع تصمیم گیری موسسه به طور داوطلبانه مطابق اساسنامه مربوط به انحلال آن تصمیم اتخاذ نماید؛ موسسه در مطابقت به ماده 35 قانون موسسات مورد انحلال قرار میگیرد.

در این حالت نیاز است که موسسات موارد آتی را در نظر بگیرند.

–        اسناد مبنی بر تصفیه حسابات مکلفیت های مالیاتی را از وزارت مالیه اخذ نمایند.

–        تحویل اموال منقول و غیرمنقول موسسه به نهاد مشابه بعداز موافقه وزارت اقتصاد.

–        اصل جواز

–        فیصله مجمع عمومی موسسه مبنی بر انحلال موسسه.

در این حالت موضوع از طرف کمیسیون تخنیکی ریاست انسجام موسسات غیردولتی مورد مطالعه و ارزیابی قرا رگرفته و به کمیسیون عالی جهت فیصله نهایی پیشنهاد میگردد.

قابل ذکر است بعداز انحلال موسسات، اجراات ذیل نیز صورت میگیرد.

–        نام موسسه از دفتر ثبت( لست موسسات فعال ) حذف مینماید.

–        به تمام نهاد های دولتی و غیردولتی از انحلال موسسه اطلاع داده میشود.

9.      کدام اسناد و معلومات در افتتاح حسابات بانکی لازم است؟

موسسات بادرنظرداشت ماده 29 قانون موسسات غیردولتی مکلف اند دارائی های اسعاری و افغانی خود را به حساب معینه بانکی در یکی از بانکهای داخل کشور شامل حساب نمایند و بانکها مکلفیت دارند تا در مورد افتتاح حساب بانکی و اسعاری برای موسسات تسهیلات لازم فراهم نمایند.

موسسات غیردولتی در صورت داشتن پروژه یا بودجه مورد نیاز میتوانند حساب بانکی افتتاح نمایند، و هر حساب برای یک پروژه میباشد.

موسسات غیردولتی درصورتیکه خواهان افتتاح حساب بانکی باشد طی نامه رسمی شان عنوانی ریاست انسجام موسسات غیردولتی تقاضا معرفی موسسه را به بانک مورد نظر میدارند، ریاست انسجام موسسات غیردولتی موضوع افتتاح حساب بانکی را عنوانی بانک تذکر یافته ذریعه نامه رسمی این ریاست اطلاع میدهد.

همچنان در صورتیکه تغیرات در صلاحیتداران حساب بانکی موسسه بوجود بیاید موسسات بلافاصله از وزارت اقتصاد رسماً تقاضا میدارند که موضوع تغیرات در صلاحیتداران را به بانک اطلاع دهد.

بمنظور افتتاح حساب بانکی و یا هم تغیر در صلاحیتداران موسسه بائیست فورم بانکی را در برگه رسمی شان که حاوی معلومات ذیل میباشد گنجانیده در ضمیمه نامه شان ارسال دارند.

شمارهاسمولدوظیفهبانک مورد نظرشماره تماس و ایمیل آدرسنمونه امضافوتو
1       
2       

حساب بانکی برای پروژه (                            ) که تمویل کننده آن (               ) میباشد افتتاح میگردد.

این حساب از سال(                        ) الی (                  ) میباشد و در صورت تمدید رسما تقاضا میگردد.

10.   کدام اسناد و معلومات در ایجاد دفتری ساحوی لازم است؟

موسسه در صورتیکه خواهان ایجاد دفاتری ساحوی در سایر ولایات کشور باشد، در این صورت موسسه مکلف به ارایه تصمیم هئیت مدیره موسسه که در ان هدف از ایجاد و پلان موسسه تذکر گردیده باشد، ذریعه نامه رسمی میباشد.

قابل ذکر است که بعداز معرفی موسسه از جانب ریاست موسسات غیردولتی به ریاست اقتصاد موسسه سند قرار داد دفتری خویش را که در ولایات ایجاد نموده است، به ریاست انسجام موسسات غیردولتی ارایه نماید.

11.   کدام اسناد و معلومات در اخذ نمبر تشخیصیه لازم است؟

یکی از مکلفیت های اساسی و قانونی موسسات غیردولتی داخلی وخارجی بعداز تائید کمیسیون عالی ارزیابی، اخذ نمبر تشخیصیه(TIN) از طریق وزارت اقتصاد میباشد

موسسه غیردولتی در برگه رسمی خویش عنوانی ریاست انسجام موسسات غیردولتی تقاضای اخذ نمبر تشخیصیه را مینمایم و تذکر میدهد که موسسه را بمنظور اخذ نمبر تشخیصیه به وزارت محترم مالیه معرفی نمایند.

12.   چگونه میتوان برای اخذ جواز مثنی درخواست ارایه نمود؟

موسسه غیردولتی درصورتیکه جواز فعالیت موسسه مفقود و یا هم قابل خوانش نباشد، میتواند مثنی جواز فعالیت را بعداز دریافت کتنگ اعلانات درکی از رسانه های چاپی ذریعه نامه رسمی از ریاست انسجام موسسات غیردولتی مطالبه نماید.

13.   چطور میتوان کاپی اسناد موسسه را مطالبه نمود؟

در مطابقت به قانون موسسات غیردولتی موسسات میتوانند اسناد خویش را که قبلاً ثبت آرشیف وزارت اقتصاد نموده مطالبه دارند.

در این حالت موسسه در برگه رسمی خویش از ریاست انسجام موسسات غیردولتی رسما اسناد خویش را به امضای شخص ریئس و یا معاون موسسه مطالبه نماید.

14.   کدام اسناد و معلومات در ارتباط گزارشدهی دارایی های و کارمندان موسسه لازم است؟ 

موسسه در مطابقت به ماده 26 قانون موسسات غیردولتی مکلفیت دارد که دارایی های خویش را به وزارت اقتصاد ثبت نماید.

موسسه میتواند معلومات در رابطه به دارایی و کارمندان خویش را ذریعه فورمه های معیاری که توسط ریاست انسجام موسسات غیردولتی ترتیب گردیده، خانه پری و به ریاست انسجام موسسات غیردولتی رسما ارسال نمایند.

15.          رهنمایی های لازم در ارتباط به لیلام دارایی های موسسات؛

موسسات غیردولتی تنها جهت تامین اهداف غیر انتفاعی بالای اشخاص انفرادی و سکتور خصوصی به اساس مزایده و دواطلبی تحت نظر نماینده گان با صلاحیت وزارت های مالیه و اقتصاد دارایی موسسه را میتواند، بفروش برساند.

موسسات غیردولتی در این حالت اجناس خویش را ضم نامه رسمی نموده و به ریاست انسجام موسسات غیردولتی ارسال میدارند و موضوع جهت بررسی به وزارت مالیه ارسال میگردد چون مقرره لیلام اجناس ادارات نزد وزارت مالیه میباشد، بادرنظرداشت آن وزارت مالیه به اداره محترم امنیت ملی، جنایی اطلاع میدهد که در وقت معینه نماینده خویش را به پروسه لیلام جهت مشاهده اعزام دارند در صورتیکه در لیلام وسایط شامل باشد نماینده ریاست ترافیک نیز اشتراک مینماید.

پول ماحصول از لیلام در قدم اول به حساب معینه بانکی موسسه ازدیاد گردیده و بعداً مطابق به نیازمندی های موسسه جهت تطبیق  اهداف غیر انتفاعی موسسه بمصرف رسیده  میتواند.

قابل ذکر است که بعداز ختم پروسه تمام اسناد جهت حذف نام جنس از لست دارایی های موسسه به وزارت اقتصاد ارسال میگردد.

16.          رهنمایی های لازم در رابطه به مساعدت دارایی های موسسه؛ 

درصورتیکه موسسه غیردولتی خواهان اهدا و مساعدت دارایی های خویش به نهاد مشابه باشد در این حالت بعداز موافقه وزارت اقتصاد میتواند اجراات ذیل را مرعی دارد.

اجناسیکه قرار است موسسه مساعدت نماید در قدم اول آنرا لست نموده و ذریعه نامه رسمی به ریاست انسجام موسسات غیردولتی ارسال میدارد

این ریاست بعداز مطالعه اسناد نماینده رسمی خویش را به موسسه معرفی داشته و در حضور داشت نماینده اجناس به اداره مربوطه تسلیم داده میشود.

فوقا رهنمایی های لازم برای مراجعین آمریت ثبت ترتیب و تقدیم است؛ موسسات غیردولتی میتوانند بادرنظرداشت نکات فوق اجراات نموده و اسناد خویش را به آرشیف وزارت اقتصاد تسلیم نمایند.

بااحترام