امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / گزارش ها و منابع معلوماتی / ساده سازی روند ثبت و راجستر موسسات جدید التاسیس

ساده سازی روند ثبت و راجستر موسسات جدید التاسیس

 پروسه ثبت و راجستر موسسات جدید از دوماه به یک هفته و از ۱۲ مرحله به ۷ مرحله کاهش یافته است که جزئیات این تغییر در جدول ذیل نمایش داده شده است.متقاضیان میتواند معلومات پیرامون ثبت و راجستر و فورمه های مورد نیاز را  از نماینده  وزارت اقتصاد در مرکز واحد ثبت و راجستر در وزارت تجارت و صنعت  که بتاسی از حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد شده است، بصورت آسان و سریع برای ثبت و راجستر موسسات دریافت نمایند.

قابل تذکر است که در جریان سال مالی  1398 بتعداد 300 موسسه داخلی و خارجی جدید التاسیس  از جمله تعداد 288 موسسه داخلی و متباقی بتعداد 12  موسسه خارجی ثبت و راجستر گردیده است.