امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / مؤسسات محترم غیردولتی !

مؤسسات محترم غیردولتی !

1. فعالیت ها ( گزارش شش ماه اول 2020 )2. بودجه واحد3. کارمندان4. تجهیزات و دارائی5. وسایط6. حسابات بانکی و7. خود ارزیابیبناً یک بار دیگر هدایت داده میشود تا تمامی مؤسسات معلومات مورد نظر را درج کزینه های فوق الذکر نموده و مکلفیت های قانونی خویش بشکل منظم و متواتر انجام بدهند .