امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

Home / چرا باید مؤسسات را ثبت و راجستر کرد

چرا باید مؤسسات را ثبت و راجستر کرد

چرا فعالین اجتماعی نام سازمان داوطلبانه، سازمان های غیرانتفاعی(NPO)  غیردولتی (NGO)  را ثبت وراجستر نمایند؟
مزایا و نواقص ثبت وراجستر موسسات در چیست؟

درصورتیکه کار و فعالیت هایشان را بشکل داوطلبانه، خیریه برای رفاه وتوسعه اجتماعی انجام میدهند.
برای حل مطالب فوق و به منظورانسجام بخشیدن همین فعالیت های موسسات غیردولتی.

  • ایجاد شفافیت وحسابدهی.
  • جلب  وجذب مساعدت های تمویل کننده گان.
  • استفاده موثر ازمساعدت های تخنیکی، مالی.
  • ایجاد هماهنگی بین موسسات غیردولتی و ادارات دولتی
  • قانونمند ساختن نظارت و بررسی از کار و فعالیت موسسات در افغانستان.
  • وبرای کسب شخصیت حکمی وحقوقی نیاز به ثبت وراجستر میباشد.