امارت اسلامی افغانستان

وزارت اقتصاد

ریاست انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

اطلاعیه

وزارت اقتصاد در نظر دارد تا طرزالعمل های کاری جدید را بر اساس صراحت قانون مؤسسات غیر دولتی بمنظور تسهیل در فرایند ثبت و جواز دهی برای مؤسسات غیر دولتی، فراهم آوری تسهیلات برای آنها و نظارت دقیق از فعالیت های مؤسسات غیر دولتی ترتیب نماید.

جهت غنامندی و شامل ساختن نظریات مؤسسات غیر دولتی، ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی این وزارت در نظردارد تا جلسۀ را تحت عنوان “نظرخواهی مؤسسات غیر دولتی در مورد طرزالعمل های کاری با مؤسسات غیر دولتی” به روز شنبه مؤرخ 23 سنبله 1398 از ساعت 1:30 بعد از ظهر الی 4:00 عصر در تالار کنفرانس های تعمیر مرکزی این وزارت واقع چهارراهی ملک اصغر مقابل وزارت خارجه دایر نماید.

بدینوسیله دعوت بعمل میآید تا در جلسه فوق اشتراک نموده و نظریات سازنده خویش را جهت بهبود طرزالعمل های فوق در میان گذاشته ممنون سازید.

یادداشت: لطف نموده از اشتراک خویش الی روز چهارشنبه هفته جاری به ایمیل آدرس و شماره تیلفون ذیل اطمینان دهید.

ایمیل: muzhdayazdanpanah1994@gmail.com

تماس:  020 2103434

به دلیل تهدیدات بلند امنیتی در قسمت نیاوردن وسایط نقلیه در صحن وزارت با ما همکاری نمائید.

با احترام

ریاست انسجام مؤسسات غیر دولتی (انجوها)